st ín - Blyth

blyth.cz

st ín - Blyth

2730

ČIRÉ ZORNÍKY S UV FILTREM

2740

2840

Virtual AP

2810

2800

2842

2802

2742

2822

BAREVNÉ VYSOCE KONTRASTNÍ ZORNÍKY S UV FILTREM+WOODOVO SVĚTLO

2720

2820

2722

Eagle

Light Vision

2890/2890A

Maxim Sport

Maxim

Maxim Ballistic

Maxim

2846

Maxim

Minimizer 1.7.

Maxim

zrcadlo

Fuel X2

Fuel X2

Maxim 5.0.

2845

5.0.

SVÁŘEČSKÉ ZORNÍKY S UV A IR FILTREM (ODSTÍNY 1.7, 3.0, 5.0)

2805

5.0.

Maxim 3.0.

Virtua AP

2821

SLUNEČNÍ ZORNÍKY S UV A SLUNEČNÍM FILTREM (I/O PROTI OSLNĚNÍ)

zrcadlo

2844

2841

zrcadlo

Maxim I/O

2751

2721

Refine

2741


2721

2721

5-2,5.3M.1.FT

5.3M.1.FT

2845 IR 5.0

2845

2841

2841

2751

2751

2821

2821

Virtua

5-2,5.3M.1.FT

5-2,5.3M.1.FT

5-2,5.3M.1.FT

71512-00001M

5-2,5.3M.1.FT

MAXIM

Minimizer IR 1.7

13325-00000P

6-1,7.3M.1.FT

MAXIM IR 3.0

13323-00000P

3.3M.1.FT

MAXIM IR 5.0

13324-00000P

5.3M.1.FT

2805 IR 5.0

2805

4-5.3M.1.FT

Light Vision

11356-00000P

2C-1.2.3M.1.FT

2890 / 2890A

2890 / 2890A

2C-1,2.3M.1.K.N.BT/

2C-1,2.3M.1.N.FT

2720

2720

2C-1,2.3M.1.FT

2730

2730

2C-1,2.3M.1.FT

2740

2740

2C-1,2.3M.1.FT

2800

2800

2C-1,2.3M.1.FT

2810

2810

2C-1,2.3M.1.FT

2820

2820

2C-1,2.3M.1.FT

2840

2840

2C-1,2.3M.1.FT

Eagle

04-3022-20P

2-1,2.3M.1.F.K

Virtua AP

2741

2741

5-2,5.3M.1.FT

71512-00000M

2C-1,2.3M.1.FT

5-1,7.3M.1.FT

zrcadlo

Maxim

13229-00000P

2C-1,2.3M.1.FT

2844

2844

13226-00000P

5-3,1.3M.1.FT

Maxim Sport

13240-00000P

2C-1,2.3M.1.FT

Maxim

71506-00001M

5-3,1.3M.1.FT

2842

2842

2-1,2.3M.1.FT

Fuel X2

2802

2802

Refi ne

71507-00001M

5-3,1.3M.1.FT

MAXIM I/O

13227-00000P

5-1,7.3M.1.FT

zrcadlo

Fuel X2

71506-00002M

5-3,1.3M.1.FT

zrcadlo

Maxim Ballistic

13326-00000P

2-2.3M.1.FT

2846

2846

2-1,7.3M.1.FT

Maxim

13228-00000P

2C-1,2.3M.1.FT

2822

2822

2-1,2.3M.1.FT

2742

2742

2-1,2.3M.1.FT

2722

2722

2-1,2.3M.1.FT

2-1,2.3M.1.FT


POTAŽENÍ ZORNÍKÙ

AS-AF

Ochrana proti poškrábání a zamlžení

AS

AF

AS

AS

Ochrana proti poškrábání

Z

ZRCADLO

Specifický povrch proti oslnìní sluncem pomocí odrážení svìtla

DX

DX

Nejmodernìjší povrch poskytuje extrémní ochranu proti zamlžení, poškrábání,

antistatickou ochranu a ochranu proti chemickým rizikùm

ÈIRÝ ZORNÍK

92%

ÈIRÝ POLYKARBONÁTOVÝ ZORNÍK

• Ochrana proti nárazùm a UV záøení

• Použití: mechanická práce

(podmínky dobré viditelnosti)

• Splòují evropské normy EN 166 a EN 170

* % u jednotlivých barev zorníkù znázoròují propustnost viditelného svìtla.

Pozn.: Tato pomùcka slouží pouze jako vodítko pro výbìr produktu.

Použití prostøedkù na ochranu zraku vždy konzultujte se specialistou na bezpeènost práce.

VYSOCE KONTRASTNÍ ZORNÍKY

94%

50%

ŽLUTÉ PC ZORNÍKY

• Ochrana proti nárazùm, UV záøení

a modrému svìtlu (480 nm)

• Vylepšený kontrast v podmínkách

zhoršeného svìtla

• Použití: kontrola povrchu, Woodovo

svìtlo, støelba, mechanická práce

• Splòují evropské normy EN 166 a EN 170

55%

VNÌJŠÍ-VNITØNÍ PC ZORNÍKY (I/O)

• Ochrana proti nárazùm, UV záøení a

prudkému svìtlu

• Vhodné proti slunci i pro podmínky se

slabším svìtlem (zrcadlový povrch na

vnìjší stranì zorníku umožòuje

zachovat èirý zorník i pøi odrazu svìtla

sto jeho absorbce

• Použití: vysokozdvižný vozík,

mechanická práce (uvnitø/venku)

• Splòují evropské normy EN 166 a EN 172

BARVY ZORNÍKÙ *

ORANŽOVÝ PC ZORNÍK

• Ochrana proti nárazùm, UV záøení

a modrém svìtlu (480 nm)

• Vylepšený kontrast a vyšší ostrost

vidìní. Snižuje únavu oèí.

• Použití: kontrola povrchu, konzervování,

mechanická práce

• Splòují evropské normy EN 166 a EN 170

ZORNÍKY PROTI SLUNCI

20% 12%

BRONZOVÝ PC ZORNÍK

• Ochrana proti nárazùm, UV záøení,

viditelnému a modrému svìtlu (480 nm)

• Pro podmínky sluneèního a prudkého

svìtla (dobré rozeznávání barev)

• Použití: práce venku, mech. práce

s prudkým svìtlem

• Splòují evropské normy EN 166 a EN 172

50%

PC ZORNÍK MINIMIZER 1,7

• Ochrana proti nárazùm, UV záøení

viditelnému svìtlu a omezení IR záøení

• Poskytují ochranu proti UV a IR záøení,

zachovávají dobrou viditelnost (pomáhá

zlepšit rolišení barev ve srovnání se

zeleným odstínem)

• Použití: 1,7 = asistent sváøeèe

(prevence popálení jiskrou pøi svaøování),

skláøství (napájecí zaøízení)

13% 17% 13% 22%

ZRCADLOVÌ STØÍBRNÝ, ÈERVENÝ

A MODRÝ ZORNÍK A ŠEDÝ PC ZORNÍK

• Ochrana proti nárazùm, poškrábání,

UV záøení a prudkému svìtlu odrážením

nebezpeèných paprskù

• Pro podmínky sluneèního a prudkého

svìtla (dobré rozeznávání barev)

• Použití: práce venku, mech. práce

s prudkým svìtlem, rekreaèní aktivity

(cyklistika, atd.)

• Splòují evropské normy EN 166 a EN 172

SVÁØEÈSKÝ ZORNÍK

54% 15% 2% 1%

PC ZORNÍK SE STUPNÌM

ZATEMNÌNÍ 1,7; 3,0; 5,0; 7,0

• Ochrana proti nárazùm, UV záøení

viditelnému svìtlu a omezení IR záøení

• Vylepšený kontrast a vyšší ostrost

vidìní. Snižuje únavu oèí.

• Použití: svaøování

3,0 = tvrdé pájení, øezání

5,0 = svaøování plynovým hoøákem,

tvrdé pájení

7,0 = svaøování plynovým hoøákem,

tvrdé pájení, øezání autogenem

Více informací o našich produktech

naleznete na stránkách: www.3M.cz/oop


Vyberte si vhodnou ochranu

zraku dle použití

MECHANICKÁ PRÁCE (broušení*, řezání, vrtání, údržba)

Ochrana zraku 3M TM

KONTROLA POVRCHU, KONZERVOVÁNÍ (Woodovo světlo, střelba)

VOLNÝ ČAS (HOBBY, REKREACE, SPORT)

PRÁCE S ODSTŘIKUJÍCÍMI BARVAMI, CHEMIKÁLIEMI

MANIPULACE A PŘEPRAVA

Chráníme

svět Váš

STAVBA A DEMOLICE

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

SVAŘOVÁNÍ

ideální

vhodné

použití

BARVA ZORNÍKÙ

IDENTIFIKACE OZNAČENÍ ZORNÍKŮ

Číslo odstínu**

1,2 = čirý nebo žlutý

1,7 = oranžový, Minimizer nebo I/O

2,5 = bronzový nebo šedý

3,1 = tmavě šedý, tmavě bronzový

nebo zrcadlový

Typ filtru**

2 = UV fi ltr

2C nebo 3 = UV fi ltr s dobrým rozlišením barev

4 = Infračervený filtr

5 = Sluneční fi ltr

6 = Sluneční fi ltr se

specifi kací IR

2C - 1,2 . 3M . 1. FT . 9

Výrobce

100 NM

Dodatečné požadavky

9 = Roztavený kov a horké pevné látky

K = Poškození povrchu jemnými částicemi

Mechanická odolnost

Vyztužená pevnost (12 m/s)

Náraz s nízkou energií (45 m/s)

Náraz se střední energií (120 m/s)

Náraz s vysokou energií (190 m/s)

T = Chrání proti nárazům v extrémních teplotách

Optická třída 1 = Permanentní nošení

280 NM

315 NM

380 NM

400 NM

500 NM

570 NM

600 NM

S

F(T)

B(T)

A(T)

-5 ˚C/+ 55 ˚C

650 NM

780NM

1400 NM

2000 NM

U.V.C U.V.B U.V.A

ULTRAFIALOVÉ SPEKTRUM

INDIGO MODRÉ ZELENÉ ŽLUTÉ ČERVENÉ

VIDITELNÉ SPEKTRUM

BLÍZKÉ INFRA- STŘEDNÍ INFRA-

ČERVENÉ PÁSMO ČERVENÉ PÁSMO

NEVIDITELNÉ SPEKTRUM – INFRAČERVENÉ

NÁSLEDKY ZÁŘENÍ

U.V.C

100 AŽ 280 NM

U.V.B

280 AŽ 315 NM

U.V.A

315 AŽ 380 NM

MODRÉ SVĚTLO

380 AŽ 480 NM

VIDITELNÉ SVĚTLO

380 AŽ 780 NM

BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ

PÁSMO 780 AŽ 1400 NM

STŘEDNÍ INFRAČERVENÉ

PÁSMO 1400 AŽ 2000 NM

ROHOVKA

ZÁNĚT SPOJIVEK

ČÁSTEČNÁ SLEPOTA

ZÁNĚT SPOJIVEK

ČÁSTEČNÁ SLEPOTA

ZÁNĚT SPOJIVEK

ČÁSTEČNÁ SLEPOTA

ČOČKA

ŠEDÝ ZÁKAL

PŘEDČASNÉ STÁŘÍ

ŠEDÝ ZÁKAL

PŘEDČASNÉ STÁŘÍ

ŠEDÝ ZÁKAL

ŠEDÝ ZÁKAL

ČÁSTEČNÁ SLEPOTA

SÍTNICE

ČÁSTEČNÁ SLEPOTA

PHOTORETINITIS

PROBLÉMY S VIDĚNÍM

PŘERUŠOVANÉ VIDĚNÍ

RETINIS PIGMENTOSA

SLEPOTA

* Kromě broušení úhlovou bruskou. Zde je vhodný pouze typ 2890 (mechanická odolnost BT).

**U svařovacích fi ltrů je pro fi ltr a odstín obvykle pouze jedno číslo, které značí stupeň zatemnění

(1.7, 3.0, 5.0, 7.0).

More magazines by this user
Similar magazines