PROHLÁŠENÍ PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ 1 Ministr ... - Kuttna

kuttna.sweb.cz

PROHLÁŠENÍ PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ 1 Ministr ... - Kuttna

vytvářet prostorové i hmotné řešení nové výstavby tak, aby nenarušovala daný již historický

výtvarný charakter rezervace a jeho specifičnost a aby přitom byla výrazem soudobé

architektonické tvorby,

d) výstavbou nových stavebních jednotek a využitém starých mimo oblast památkové

rezervace se opatří náhradní prostory bytové, administrativní, provozní, skladištní a jiné za ty

prostory v památkových objektech v památkové rezervaci, jež nutno podle plánu úprav uvolnit

ke kulturnímu nebo jinému památce přiměřenému využití, popřípadě k dočasnému vysídlení,

aby mohly být provedeny v kulturní památce přiměřené stavební úpravy,

e) vhodnými opatřeními k usměrnění dopravy bude zabezpečeno, že stavby v památkové

rezervaci nebudou nadále ohrožovány nadměrným provozem a otřesy, že zde bude zvýšena

dopravní bezpečnost a dosaženo potřebného klidu,

f) způsob, jakým bude město vybaveno veřejným osvětlením, reklamními zařízeními a

jinými opatřeními vyvolanými obchodem apod. musí být v souladu s historickým rázem a

podstatou památkové rezervace,

g) všechny stavební, opravné, restaurátorské a jiné práce na kulturních památkách, jimiž se

udržuje, zhodnocuje nebo i mění její stavební stav a výtvarná podstata, pokud byly k tomu

příslušným památkovým orgánem dány odborné pokyny nebo souhlas podle § 8 zákona č.

22/1958 Sb., smějí být prováděny pouze odborně školenými silami a takovými závody, jejichž

kádrové vybavení zabezpečuje odbornost této práce, a dále s použitím tak kvalitního materiálu,

aby byl zaručen nejen dobrý a trvanlivý výsledek, ale také hospodárnost nákladů,

h) při řešení otázek občanské vybavenosti města jako celku a s tím souvisícího využití jeho

prostor i objektů je potřeba vycházet z kulturně historické povahy památkové rezervace a

využívat ji vhodným způsobem jako prostředí především ke kulturnímu a osvětovému využití.

U objektů, jichž bude využito jinak, je třeba zajistit jejich alespoň občasné zpřístupnění lidu,

ch) Okresní národní výbor v Kutné Hoře určí v rámci pravomoci mu dané ustanovením

§ 21 odst. 6 vlád. nař. č. 71/1960 Sb. ochranné pásmo u památkové rezervace podle § 5 zák.

číslo 22/1958 Sb. a podle vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 118/1959 Ú.l., o

památkových ochranných pásmech, tak, aby území památkové rezervace bylo chráněno i

vzhledem k svému okolí,

i) výstavba města i mimo území památkové rezervace bude prováděna v dohodě s

příslušnými památkovými orgány tak, aby nebyl nevhodnými stavbami pohledově rušen

výtvarný obraz historické podstaty (historického jádra) města a jeho silueta,

j) každá organizace, jež hodlá provádět na území památkové rezervace jakékoli zemní

výkopy, je povinna nejpozději do tří dnů před jejich započetím ohlásit to muzeu v Kutné Hoře

za účelem zajištění dozoru z hlediska prehistorické a historické archeologie,

k) Okresní národní výbor a Městský národní výbor v Kutné Hoře zajistí za odborné

pomoci Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Praze a v závažnějších

otázkách též Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze dokončení

podrobného památkového průzkumu, dokončení plánu asanace a regenerace památkové

rezervace, ve kterém bude komplexně stanoven dlouhodobý program i dílčí etapy provádění

projektových i stavebních prací s přihlédnutím k naléhavosti oprav jednotlivých památkových

objektů a zajistí v součinnosti s ostatními správci nebo vlastníky památek v rezervaci, kteří

jsou povinni podle § 8 odst. 1 na vlastní náklad pečovat o jejich udržování v dobrém stavu,

postupnou realizacei asanačních a regeneračních prací podle schválených investičních úkolů a

plánů a rozpočtů. Postupují přitom podle ustanovení vyhl. ministerstva školství a kultury č.

56/1960 Sb., o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek, a podle vyhl.

ministerstva financí a Státní plánovací komise č. 118/1960 Sb., o zajištění prostředků na

údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci májemních obytných domů, přičemž v době co

možno nejkratší vyřeší majetkoprávní otázky domovních objektů, které jsou dosud v

soukromém vlatnictví,

Kutnohorsko 4/01 3

More magazines by this user
Similar magazines