PROHLÁŠENÍ PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ 1 Ministr ... - Kuttna

kuttna.sweb.cz

PROHLÁŠENÍ PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ 1 Ministr ... - Kuttna

Praze a v závažnějších případech o metodickou pomoc a odborné posudky Státního ústavu

památkové péče a ochrany přírody v Praze. Dojde-li odbor k názoru, že nelze rozhodnout v

souhlasu s jejich odborným posudkem, vyžádá si před takovým rozhodnutím nebo opatřením

stanovisko odboru školství a kultury Krajského národního výboru v Praze;

4. Městský národní výbor v Kutné Hoře pečuje o propagaci významu, smyslu a poslání

památkové rezervace tak, aby myšlenka ochrany památek se stala správně chápaným

požadavkem všeho občanstva a mobilizovala je k aktivní spolupráci na rozvíjení péče o

památkovou rezervaci;

5. Městský národní výbor v Kutné Hoře zajistí označení hranice rezervace na vstupních

komunikacích tabulkou s nápisem „Městská památková rezervace“;

6. prohlášení památkové rezervace samo o sobě nezakládá nároky na přidělení

mimořádných prostředků mimo rámec objemů, schválených pro Středočeský krajský národní

výbor na třetí pětiletý plán. V případě, že by k zajištění péče o kulturní památky, která je

obecně povinná podle § 8 zákona č. 22/1958 Sb., v rezervaci bylo třeba zvláštních opatření,

projedná věc krajský národní výbor se Státní plánovací komisí a ministerstvem financí při

projednávání ročních plánů a rozpočtů.

Ministr:

Kahuda v.r.

Přílohy:

A. Seznam vybraných nemovitých kulturních památek v památkové rezervaci v Kutné

Hoře (rezervační objekt).

B. Seznam ostatních nemovitých kulturních památek v památkové rezervaci v Kutné Hoře.

C. Zhodnocení památkového významu města Kutné Hory.

Příloha A:

Rezervační památkové objekty kategorie A v Kutné Hoře 1

Pás gotického městského opevnění.

Vlašský dvůr, gotická čtyřkřídlá budova z poč. 14. století, přestavěná kolem roku 1400 (kaple)

a znovu od roku 1895 arch. Láblerem; původní kutnohorská mincovna a sídlo Václava IV.

(navrženo k prohlášení za národní kulturní památku).

Hrádek - čtyřkřídlá budova hradního rázu, s křídly ze 14. až 16. století, s arkýřovou kaplí,

dalším arkýřem a gotickými, na žebra klenutými sály; stavba pp. z Donína, Perklů a

Smíšků z Vrchovišť.

Kostel P. Barbory, pozdně gotická stavba katedrálního typu, začatá koncem 14. století hutí

Petra Parléře a dokončená koncem 15. a v prvé polovině 16. století pražskými architekty

M. Rejskem a Ben. Rejtem, s bohatými krouženými klenbami v lodi a gotickými freskami,

s barokním zařízením.

Kostel sv. Jakuba, trojlodní dvojvěžová gotická hala z let asi 1330-90, s bohatým gotickým

portálem, gotickými freskami a gotickým i barokním vnitřním zařízením.

Kostel P. Marie na Náměti, trojlodní gotická hala s věží v záp. průčelí, z druhé poloviny 14.

století, pozdně goticky sklenutá M. Blažkem a Benešem kolem r. 1509-12.

Palackého nám. čp. 377, tzv. Knížecí dům. 2 Dvoupatrový pozdně gotický dům, renesančně

přestavěný, s pozdně barokním průčelím a vzadu s věží s bohatou pozdně gotickou klenbou.

1 Citováno dle: Práce muzea v Kutné Hoře, sešit 1. řady společenských věd. Kutná Hora, 1962, s. 7-10.

Přílohy A a B k opisu z roku 1987 (uloženého na Okresním úřadě Kutná Hora) jsou seřazeny dle čp.,

popisy objektů jsou doplněny a jsou z nich odstraněny některé chyby. Poznámky k citovanému textu

upozorňují pouze na významnější chyby a dále upozorňují na nejzávažnější proměny objektů.

2 Čp. 377 je tzv. Sankturinovský dům. Jako Knížecí dům je označováno čp. 376.

Kutnohorsko 4/01 5

More magazines by this user
Similar magazines