Zápis ze zasedání rady dne 9. dubna 1999 - Vláda ČR

vlada.cz

Zápis ze zasedání rady dne 9. dubna 1999 - Vláda ČR

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PRO LIDSKÁ

PRÁVA

(dne 9. dubna 1999)

Čas zasedání: 14:00 - 17:00

Přítomni:

Předseda Rady Petr Uhl

Členové Rady náměstci ministrů

Karel Berka (ÚSIS), Karel Hlaváček (MZd), Jaroslav Kopřiva (MV), Jaroslav Král (MpMR), Ilja Racek

(MK), Luděk Rychlý (MPSV)

dále pověřeni (bez hlasovacího práva)

Jindřich Fryč (MŠMT), Jiří Ženatý (MO), Dagmar Wolkerová (MO)

dále přítomni (bez pověření)

Karel Hejč (MZV)

Členové Rady zástupci veřejnosti

Ivan Dejmal, Pavel Dušek, Karel Holomek, Ladislav Lis, Dana Němcová, Stanislav Penc, Libuše

Šilhánová, Ruth Šormová, Kumar Vishwanathan. (od 15:30)

Za sekretariát Rady Andrea Baršová, Barbora Bernatová, Jan Jařab, Marta Miklušáková, Alena

Nedomová

Omluveni Petr Kolář, Alois Cihlář (MS)

Program:

Začátek jednání Rady navštívil mpř vlády, Pavel Rychetský, který účastníky pozdravil a podpořil v

jejich práci.

1. Návrhy na nového člena Rady, diskuse nad návrhy, volba člena.

Předseda Rady informoval o tom, že člen RpLP, pan Petr Kolář, na tuto funkci z důvodů pracovní

zatíženosti rezignoval. Rada rezignaci vzala na vědomí a rozhodovala o jeho nástupci. Zmocněnec

předložil tři návrhy: Václav Trojan, aktivista HCA, Milan Daniel, redaktor časopisu Mosty a František

Lízna, katolický duchovní. Členové Rady nepředložili jiné návrhy. V dvoukolovém hlasování Rada

zvolila Františka Líznu. Petr Uhl vládě jménem Rady navrhne odvolání Petra Koláře a jmenování

Františka Lízny .


2. Návrhy na členy odborných sekcí Rady, diskuse nad návrhy, volba členů.

Na návrh členů Rady rozhodla Rada hlasováním o jmenování členů do odborných sekcí.

Sekce proti projevům rasismu

Filip Černý, MV

Milan Daniel, Mosty

Josef Duna, romský poradce

Miroslav Gregorovič, historik

Petr Horváth, Svaz Romů v Čechách a na Moravě

Jan Chmelík, Úřad vyšetřování

Richard Krpač, odbor pro lidská práva MZV

Jan Rác, Sdružení dětí a mládeže Romů

Marie Rauchová, MŠMT

Tomáš Růžička, Akademie věd ČR

Martin Špimr, Dokumentační středisko pro lidská práva

Ladislava Tejchmanová, odbor řízení a organizace MV

Václav Trojan, Helsinské občanské shromáždění

Marta Tulejová, Romská občanská iniciativa

Irena Zadražilová, VSZ

Rudolf Zeman, Ředitelství služby kriminální policie P ČR

Miroslav Žán, Ředitelství služby kriminální policie P ČR

Sekce pro politická a občanská práva

Zdeněk Bárta, Diakonie českobratrské církve evangelické

Radim Bureš, odbor prevence kriminality MV

Petra Francová, Asociace občanských poraden


Arnošt Friedl, MŠMT

Jan Gábor, městská policie Šternberk

Jiří Hromada, SOHO

Mikuláš Chadima, spolek Šalamoun

Jana Chalupová, Kancelář prezidenta republiky

Šimon Pánek, nadace Člověk v tísni

Miloslav Petrů, odbor pro lidská práva MZV

Filip Pospíšil, Amnesty International,

Aleš Vondráček, MŠMT

Jan Wünsch, analytik

Miroslav Žán, Ředitelství služby kriminální policie P ČR

Sekce pro výchovu k lidským právům

Radim Bureš, odbor pro prevenci kriminality MV

Růžena Černá, MŠMT

Karel Hejč, odbor pro lidská práva MZV

Marie Hradečná, ČHV

Petr Ježek, MŠMT

Marie Kalábová, ředitelka Evangelické akademie, Praha,

Jiří Královec, nadace Klíček,

Margita Lakatošová, sociální pracovnice

Laura Laubeová, pedagožka

Oldřich Matoušek, FF UK

Tomáš Pojar, Nadace Člověk v tísni

Jiřina Šiklová, FF UK

Ivana Unlüová, UNHCR

Jan Vodňanský, písničkář

Jiří Zlámal, střední policejní škola MV

Sekce pro hospodářská, sociální a kulturní práva


Václav Appl, MK ČR

Milada Bartošová, Svaz důchodců České republiky

Hana Marvanová, advokátka

Josef Mrázek, Svaz pacientů, místopředseda sdružení

Markéta Pánková, MŠMT

Veronika Pastrňáková, odbor pro lidská práva, MZV

Evžen Rus-chka, předseda sdružení Živnostníci a podnikatelé “48”

Daniel Rychlik, Asociace občanských poraden

Irena Tomešová, Social Welfare Initiative Fund

Sekce pro práva dítěte

Zuzana Baudyšová, nadace Naše dítě

Pavel Biskup, dětský domov Stránčice

Radka Čáslavová, sdružení Duha

Markéta Doležalová, odbor pro prevenci kriminality MV

Božena Fílová, Městský úřad Praha 13

Petr Hájek, ředitel dětského domova Jeseník

Pavel Janík, MŠMT

Jiří Kovařík, Český výbor pro UNICEF

Marta Kovářová, psycholožka

Richard Krpač, odbor pro lidská práva MZV

Jiří Presl, Drop-In

Miroslav Rákos, ředitel dětského domova Aš

Marie Vodičková, Fond ohrožených dětí

Sekce proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání

John Bok, spolek Šalamoun

Bohuslav Baudyš, ředitel věznice Rýnovice

Filip Černý, odbor pro prevenci kriminality MV

Zdeněk Hájek, advokát


Lenka Hoffmanová, Kancelář prezidenta republiky

Miloš Kusý, MŠMT

Aleš Kýr, Vězeňská služba

Miloslav Petrů, odbor pro lidská práva MZV

Bohdan Pivoňka, věz. duchovní péče

Miroslav Růžička, Nejvyšší státní zastupitelství

Michal Řeháček, GŘ VS

Alice Svobodová, MSP

Helena Válková, FF UK

Václav Vlk, advokátní koncipient

Miroslav Vraník, aktivista

Ladislav Zamboj, ČHV

Sekce pro rovné příležitosti mužů a žen

Eduard Bakalář, aktivista

Marie Čermáková, Sociologický ústav AV ČR

Markéta Doležalová, odbor pro prevenci kriminality MV

Jaroslav Dufek, katolická charita

Zdenka Hajná, Český svaz žen

Stanislava Hýbnerová, PF UK

Jessie Kaštánková, MŠMT

Helena Klimešová, Hnutí za rovnoprávné postavení žen v ČR

Věra Kuchařová, VÚPSV

Marie S. Linau, nadace Profem

Jana Outratová, Mezinárodní síť žen

Veronika Pastrňáková, odbor pro lidská práva MZV

Jaroslava Veselá, Český statistický úřad

Miroslav Vodrážka, aktivista

Jana Volfová, poslankyně


Hana Vosečková, Gender Studies

Sekce pro práva cizinců

Jan Bárta, nadace ADRA

Igor Blaževic, nadace Člověk v tísni

Pavla Boučková, ČHV

Pavel Cink, MŠMT

Fedor Gál, sociolog

Anna Grušová, ČHV

Veronika Pastrňáková, odbor pro lidská práva MZV

Věra Roubalová, Nadace Tolerance

Jan Urban, novinář

Předpokládá se, že složení sekcí se bude průběžně měnit a sekce se rozšíří o další členy, kteří zatím

mohou jednání sekcí navštěvovat jako hosté. V této souvislosti byli k další spolupráci vyzváni zejména

zástupci MPSV (sekce pro rovné příležitosti mužů a žen), MV (návrhy na členy do sekce pro práva

cizinců) a MO (sekce proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání).

3. Informace zmocněnce pro LP/předsedy RpLP

Předseda rady informoval členy rady o tom, že ve středu 31.3.1999 předložil vládě Zprávu o stavu

lidských práv v ČR za rok 1998. Vláda zprávu dne 7.4.1999 projednala a vzala ji na vědomí. Informace

a připomínky k připravovanému zákonu o ochraně práv národních menšin byly z programu zasedání

Rady staženy a ponechány na volné diskusi s předsedou rady po ukončení zasedání rady.

Zapsala: Marta Miklušáková

13. dubna 1999

More magazines by this user
Similar magazines