NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

psp.cz

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973

II. v. o.

52

Vládní návrh,

kterým se předkládá Federálnímu shromáždění československé socialistické

republiky k souhlasu Smlouva o právní ochraně vynálezů, průmyslových

a užitných vzorů a ochranných známek při provádění hospodářské

a vědeckotechnické spolupráce, podepsaná v Moskvě dne

12. dubna 1973

Návrh schvalovacího usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické

republiky souhlasí se Smlouvou

o právní ochraně vynálezů, průmyslových

a užitných vzorů a ochranných známek při

provádění hospodářské a vědeckotechnické

spolupráce, podepsanou v Moskvě dne 12. dubna

1973.


- 2 -

Důvodová

z p r á v a

I. Obecná část

Při jednání Porady vedoucích úřadů pro vynálezectví členských států

RVHP jako stálého orgánu RVHP, konaném v Moskvě ve dnech 10. až

12. dubna 1973 byla projednána a na základě zmocněni vlád podepsána

dne 12. dubna 1973 v Moskvě zástupci BLR, MLR, NDR, Kubánské lidové

republiky, Mongolské lidové republiky, PLR, RSR, SSSR a ČSSR

Smlouva o právní ochraně vynálezů, průmyslových a užitných vzorů a

ochranných známek při provádění hospodářské a vědeckotechnické spolupráce.

Tato Smlouva napomůže rozvoji specializace, kooperace a dělby

práce mezi socialistickými zeměmi při provádění hospodářské a vědeckotechnické

spolupráce. Účelem Smlouvy je úprava právní ochrany a využívání

výsledků společně prováděných vědeckovýzkumných a projekčně

konstrukčních prací.

V současné etapě realizace závěrů Komplexního programu socialistické

ekonomické integrace se počítá s intenzivnější vzájemnou spoluprací

organizací socialistických zemí a tím i se vznikem podstatně vyššího

počtu společně vytvořených vynálezů, průmyslových a užitných vzorů a

ochranných známek.

Účelnost uzavření mnohostranné smlouvy byla dána především naléhavou

potřebou jednotné úpravy otázek právní ochrany a využívání výsledků

této spolupráce, a to jak ve vzájemném vztahu spolupracujících organizací,

tak ve vztahu k třetím zemím. Smlouva poskytuje základ pro řešení

otázek, které národní zákonodárství socialistických zemí až dosud neupravovalo

nebo nedávalo pro jejich řešení jednoznačný podklad.

Smlouva vytváří jednotný režim pro otázky právní ochrany a využívání

vynálezů, průmyslových a užitných vzorů a ochranných známek v sourislosti

se společně prováděnými vědeckovýzkumnými a projekčně konstrukčními

pracemi spolupracujících organizací a představuje konkrétní

integrační opatření, která vyplývají ze závěrů Komplexního programu

socialistické ekonomické integrace.

II. Zvláštní část

K jednotlivým ustanovením Smlouvy se uvádí:

K čl. 1 a čl. 2

Předmětem Smlouvy jsou vynálezy, průmyslové a užitné vzory, které

byly vytvořeny občany smluvních zemí při provádění hospodářské a vědeckotechnické

spolupráce těchto zemí a ochranné známky, používané

k označování výrobků, vyrobených při provádění této spolupráce.


-3-

Vynálezy, průmyslové a užitné vzory, na které se Smlouva vztahuje,

jsou:

Ad a/

a/ společné nebo

b/ samostatně vytvořené občany jedné ze smluvních zemí.

Společnými vynálezy, průmyslovými a užitnými vzory jsou:

1. Vynálezy, průmyslové a užitné vzory, vytvořené ve spolupráci

občany smluvních zemí nezávisle na tom, na území které z těchto zemí

byly vytvořeny.

Práva k takovým vynálezům, průmyslovým a užitným vzorům přísluší

smluvním zemím, jejichž občany jsou jejich tvůrci, nebo příslušným organizacím

těchto zemí, pokud to připouští národní zákonodárství.

2. Vynálezy, průmyslové a užitné vzory vytvořené v mezinárodních

vědeckovýzkumných ústavech, projekčně konstrukčních organizacích,

společných laboratořích a odděleních, v mezinárodních vědeckovýrobních

sdruženích i jiných mezinárodních organizacích a kolektivech, nezávisle

na tom, zda tyto vynálezy, průmyslové a užitné vzory byly vytvořeny občany

jedné nebo několika smluvních zemí, pokud není stanoveno jinak ve

smlouvách o vytvoření takových organizací a kolektivů.

Práva na tyto vynálezy, průmyslové a užitné vzory přísluší zemím

zúčastněným v uvedených organizacích a kolektivech nebo příslušným organizacím

těchto zemí, pokud to připouští národní zákonodárství.

3. Vynálezy, průmyslové a užitné vzory, vytvořené při provádění

prací společně financovaných smluvními zeměmi, pokud tak stanoví smlouvy

a dohody o provádění takových prací.

Práva na tyto vynálezy, průmyslové a užitné vzory přísluší zemím

zúčastněným na těchto pracích nebo příslušným organizacím těchto zemí,

pokud to připouští národní zákonodárství.

Kriteriem rozhodným pro kvalifikaci vynálezů, průmyslových a užitných

vzorů jako společných je tedy buď:

spoluautorství občanů smluvních zemí, nebo

vytvoření vynálezů a vzorů v mezinárodních organizacích a kolektivech,

anebo

společné financování smluvními zeměmi.

Podle toho jsou různě upravena i práva k těmto vynálezům a

vzorům:


-4-

Ad b/

Samostatně vytvořenými vynálezy, průmyslovými a užitnými vzory jsou

podle čl. 2, odst. 4 vynálezy, průmyslové a užitné vzory vytvořené v důsledku

provádění hospodářské a vědeckotechnické spolupráce občany jedné

ze smluvních zemí, leč že by měly povahu vynálezů a vzorů společných.

Práva na tyto vynálezy a vzory přísluší zemi, jejímž občanem je autor,

nebo příslušné organizaci této země, pokud to připouští národní zákonodárství.

Dalším smluvním zemím může být poskytnuto právo na využití takových

vynálezů a vzorů za podmínek dohodnutých mezi příslušnými organizacemi

zainteresovaných zemí.

K čl. _3_

Pro spolupracující organizace smluvních zemí se stanoví povinnost

učinit nutná opatření k zajištění právní ochrany vynálezů, průmyslových

a užitných vzorů a povinnost zajistit, aby nedošlo k rozšíření údajů o vynálezech

a vzorech, dokud není zajištěna jejich právní ochrana.

K čl. 4_a 5_

V těchto článcích je stanoveno, že přihlášky na ochranu společně vytvořených

vynálezů a vzorů se podávají do všech smluvních zemí, kterým

přísluší právo na tyto vynálezy a vzory. Významné je ustanovení, že při

podávání přihlášek ve smluvních zemích, jejichž organizace jsou zúčastněny

na spolupráci, se žádá o vydání ochranného dokumentu, který dává právo

na využití vynálezu nebo vzoru státu, nebo podle ustanovení národních

předpisů příslušné socialistické organizaci.

K_čl. _6_-_8

Tato ustanovení se týkají projednávání přihlášek vynálezů a vzájemného

informování spolupracujících organizací smluvních zemí o všech úkonech,

které souvisejí s právní ochranou vynálezů a vzorů. Dále je zde stanoveno,

jak má být postupováno při zajištování právní ochrany společných vynálezů

a vzorů v zemích, kterým nepatří právo na tyto vynálezy a vzory.

K čl. 9 - 11

Tyto články stanoví, jak se rozdělují mezi spolupracujícími organizacemi

smluvních zemí náklady spojené s právní ochranou společných vynálezů

a vzorů a příjmy, získané z předání společných vynálezů a. vzorů do zemí,

kterým nepřísluší právo na tyto vynálezy a vzory. Přitom je zásadou,

že každá spolupracující organizace hradí náklady spojené s právní ochranou

ve své zemi. Náklady spojené s ochranou v jiných zemích hradí organizace

poměrně podle podílu své účasti na financování prací, v důsledku kterých byly

vynálezy a vzory vytvořeny.


-5-

K Čl. 12 - 15

V těchto článcích jsou stanoveny zásady odměňování autorů vynálezů

a vzorů při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci členských států

RVHP. Při využití společných vynálezů a vzorů na území smluvních států,

kterým přísluší právo k těmto vynálezům a vzorům, stanoví odměnu

autoru příslušné organizace zemí, které vynálezy a vzory využívají.

K čl. 16

Tento článek stanoví, že výběr, využití a právní ochrana ochranné

známky pro označení výrobků, vyrobených v rámci vědeckotechnické spolupráce

smluvních zemí, se řídí dohodami, uzavřenými mezi spolupracujícími

organizacemi těchto států.

K čl. l7

Tento článek upravuje zejména otázku řešení sporů, které mohou vzniknout

v souvislosti s touto Smlouvou.

K_čl. _18_-_25

Tato část upravuje nabytí účinnosti Smlouvy, přístup dalších zemí, dobu

platnosti, změny Smlouvy a povinnosti depozitáře. Stanoví se, že tato Smlouva

může být změněna jen se souhlasem všech smluvních zemí na návrh kterékoliv

smluvní země.

Otázky, které upravuje tato Smlouva, byly dosud upraveny pouze mezi

ČSSR a NDR ve Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou NDR o právní ochraně

vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek při hospodářské a

vědeckotechnické spolupráci /č. 13/1971 Sb. /. Počítá se s tím, že Smlouva

mezi ČSSR a NDR bude v podstatě nahrazena mnohostrannou smlouvou,

až tato nabude účinnosti. Jiné podobné smlouvy v oblasti právní ochrany

vynálezů, vzorů a ochranných známek mezi ČSSR a ostatními členskými

státy RVHP nebyly uzavřeny.

Jelikož se jedná o hospodářskou smlouvu obecné povahy, vyžaduje se

podle čl. 36, odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé

federaci, souhlas Federálního shromáždění a ratifikace presidentem republiky.

V Praze dne 13. listopadu 1973

Předseda vlády ČSSR:

Dr. Štrougal v. r.

Ministr zahraničních věcí ČSSR:

v z. Krajčír v. r.


-6-

S M L O U V A

o právní ochraně vynálezů, průmyslových a užitných vzorů a ochranných

známek při provádění hospodářské a vědeckotechnické spolupráce

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé

demokratické republiky, Kubánské republiky, Mongolské lidové republiky,

Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky, Svazu

sovětských socialistických republik a československé socialistické republiky

vedeny přáním napomáhat rozvoji hospodářské a vědecko-technické

spolupráce úpravou otázek právní ochrany vynálezů, průmyslových a

užitných vzorů a ochranných známek, které vznikají při provádění spolupráce

a poskytování vzájemné pomoci při řešení těchto otázek, rozhodly

se uzavřít tuto Smlouvu a dohodly se takto:

Článek l

l. Tato Smlouva se vztahuje:

a/ na vynálezy, průmyslové a užitné vzory, které byly vytvořeny občany

smluvních zemí při provádění hospodářské a vědecko-technické spolupráce

těchto zemí:

při společném provádění vědecko-výzkumných, projekčně konstrukčních,

technologických a pokusných prací v mezinárodních vědecko-výzkumných

ústavech, projekčně konstrukčních organizacích, společných laboratořích

a odděleních v mezinárodních vědecko-výrobních sdruženích a jiných

mezinárodních organizacích a kolektivech, zřizovaných na základě

dvoustranných nebo mnohostranných smluv;

při provádění vědecko-výzkumných, projekčně konstrukčních, technologických

a pokusných prací spolupracujícími organizacemi smluvních

zemí cestou kooperace, na základě dělby práce zakotvené v příslušných

dohodách;

při provádění koordinovaných vědecko-výzkumných, projekčně konstrukčních,

technologických a pokusných prací spolupracujícími organizacemi

smluvních zemí, podle společně dohodnutého plánu s cílem dosažení

společného výsledku cestou samostatného rozpracování jednotlivých

témat /provedení jednotlivých etap práce/, se vzájemnou povinností

následného předání výsledků prací k jejich využití v národním hospodářství

zemí:


-7-

b/ na ochranné známky, používané k označování výrobků vyrobených

při provádění hospodářské a vědecko-technické spolupráce smluvních

zemí.

Ustanovení této Smlouvy se použijí i pro vynálezy, průmyslové

a užitné vzory, vytvořené v důsledku uskutečňování kooperace a specializace

výroby podniky smluvních zemí, jakož i při jiných formách

hospodářské a vědecko-technické spolupráce těchto zemí v souladu

se smlouvami a dohodami o takové spolupráci.

2. Ustanovení článků 3, 7, 12, 13, 14 /odstavec 2/, 15, 17 této

Smlouvy se vztahují i na vynálezy, průmyslové a užitné vzory, které

nejsou výsledkem činnosti v rámci hospodářské a vědecko-technické

spolupráce smluvních zemí v těch případech, kdy jsou součástí technické

dokumentace, kterou předávají organizace jedné země /několika

zemí/ organizacím druhé země /druhých zemí/.

Ustanovení článku 3, 7, 16 a 17 této Smlouvy se vztahují i na

ochranné známky, zapsané dříve samostatně smluvními zeměmi v těch

případech, kdy takové známky jsou používány k označení výrobků,

vyrobených v důsledku uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické

spolupráce těchto zemí.

Článek 2

1. Vynálezy, průmyslovými a užitnými vzory podle odstavce l,

článku l této Smlouvy se rozumí společné vynálezy, průmyslové a užitné

vzory, jakož i vynálezy, průmyslové a užitné vzory vytvořené samostatně

občany jedné ze smluvních zemí.

2. Společnými jsou:

a/ vynálezy, průmyslové a užitné vzory, vytvořené ve spoluautorství

občany smluvních zemí nezávisle na tom, na území které z těchto

zemí byly vytvořeny. Práva k takovým vynálezům, průmyslovým

a užitným vzorům přísluší smluvním zemím, jejichž občany jsou jejich

tvůrci, nebo příslušným organizacím těchto zemí, pokud to připouští

národní zákonodárství;


-8 -

b/ vynálezy, průmyslové a užitné vzory vytvořené v mezinárodních

vědecko-výzkumných ústavech, projekčně-konstrukčních organizacích,

společných laboratořích a odděleních, v mezinárodních vedečko-výrobních

sdruženích i jiných mezinárodních organizacích a kolektivech, nezávisle

na tom, zda tyto vynálezy, průmyslové a užitné vzory byly vytvořeny

občany jedné nebo několika smluvních zemí, pokud není stanoveno

jinak ve smlouvách o vytvoření takových organizací a kolektivů.

Práva na tyto vynálezy, průmyslové a užitné vzory přísluší zemím zúčastněným

v uvedených organizacích a kolektivech nebo příslušným organizacím

těchto zemí, pokud to připouští národní zákonodárství;

c/ vynálezy, průmyslové a užitné vzory, vytvořené při provádění

prací společně financovaných smluvními zeměmi, pokud tak stanoví smlouvy

a dohody o provádění takových prací. Práva na tyto vynálezy, průmyslové

a užitné vzory přísluší zemím zúčastněným na těchto pracích

nebo příslušným organizacím těchto zemí, pokud to připouští národní zákonodárství.

3. Právy na společné vynálezy, průmyslové a užitné vzory se rozumí:

a/ právo zajišťovat právní ochranu a využívat těchto vynálezů, průmyslových

a užitných vzorů na území své země v souladu s národním zákonodárstvím;

b/ právo zajišťovať právní ochranu těchto vynálezů, průmyslových

a užitných vzorů v zemích, kterým nepatří právo na tyto vynálezy

a vzory;

c/ právo vyvážet výrobky vyrobené s využitím těchto vynálezů,

průmyslových a užitných vzorů;

d/ právo předávat tyto vynálezy, průmyslové a užitné vzory zemím,

kterým nepatří právo na tyto vynálezy a vzory. Takové předání může

být provedeno bezplatně nebo za úhradu určité části nákladů na rozpracování

nebo na komerčním základě licenčními smlouvami.

Práva uvedená pod písmeny b/, c/ a d/ tohoto odstavce mohou být

využita pouze po vzájemné dohodě mezi příslušnými organizacemi smluvních

zemí, které mají právo na společné vynálezy, průmyslové a užitné

vzory nebo způsobem, stanoveným v dokumentech, opravujících činnost

příslušných mezinárodních organizací a kolektivů.


-9-

4. Samostatně vytvořené vynálezy, průmyslové a užitné vzory

podle bodu l tohoto článku jsou vynálezy, průmyslové a užitné vzory

vytvořené v důsledku provádění hospodářské a vědecko-technické

spolupráce občany jedné ze smluvních zemí vyjma vynálezů, průmyslových

a užitných vzorů, které jsou považovány za společné podle

písm. b/ a c/ bodu 2 tohoto článku. Práva na takové vynálezy, průmyslové

a užitné vzory přísluší zemi, jejímž občanem je vynálezce,

nebo příslušné organizaci této země, pokud to připouští národní zákonodárství.

Dalším smluvním zemím může být poskytnuto právo na využití takových

vynálezů, průmyslových a užitných vzorů za podmínek, dohodnutých

mezi příslušnými organizacemi zainteresovaných zemí.

Článek 3

Spolupracující organizace smluvních zemí činí opatření nutná

k zajištění právní ochrany vynálezů, průmyslových a užitných vzorů.

Spolupracující organizace činí opatření, aby nedošlo k rozšíření

údajů o vynálezech a průmyslových a užitných vzorech do té doby,

dokud nebude zajištěna jejich právní ochrana.

Článek 4

Přihlášky k ochraně společných vynálezů, průmyslových a užitných

vzorů se podávají v co nejkratší době do všech smluvních zemí,

kterým přísluší právo na takové vynálezy, průmyslové a užitné vzory,

v souladu s národním zákonodárstvím těchto zemí. První přihláška se

podává zpravidla v zemi, na jejímž území byl vynález nebo vzor vytvořen.

V těch případech, kdy podle zákonodárství této země nemůže

být poskytnuta na vynález nebo vzor právní ochrana, je možné podat

první přihlášku do jedné z uvedených zemí, kde může být právní ochrana

poskytnuta. Do jiných smluvních zemí se podávají přihlášky ve lhůtě

nepřesahující čtyři měsíce od doby podání první přihlášky při zachování

unijní priority.

Článek 5

Při vzájemném podávání přihlášek k ochraně společných vynálezů,

průmyslových a užitných vzorů ve smluvních zemích; jejíchž organizace

jsou zúčastněný na spolupráci, se žádá o vydáni ochranného


- 10-

dokumentu, který poskytuje státu nebo příslušné organizaci právo

využívat vynálezu, průmyslového a užitného vzoru, pokud to připouští

národní zákonodárství země, ve které se žádá o vydání ochranného

dokumentu.

V jednotlivých smlouvách, uzavíraných mezi spolupracujícími organizacemi,

může být ustanovena i jiná forma ochrany těchto vynálezů

a vzorů.

Tyto smlouvy musí být schvalovány příslušnými státními orgány.

Článek 6

Úřad pro vynálezectví, u kterého byla podána přihláška k ochraně

společného vynálezu, průmyslového a užitného vzoru, provádí

průzkum novosti této přihlášky. Výsledky průzkumu, které mohou být

využity při projednávání přihlášky k ochraně tohoto vynálezu a vzoru

v ostatních smluvních zemích, se sdělují bez prodlení úřadům pro vynálezectví

těchto zemí.

Úřady pro vynálezectví organizují v případě potřeby vzájemné

konzultace během provádění průzkumu.

Článek 7

Spolupracující organizace smluvních zemí se neprodleně vzájemně

informují o podaných přihláškách, o získání právní ochrany a o všech

úkonech i změnách, které se týkají právní ochrany vynálezů, průmyslových

a užitných vzorů.

Článek 8

Příslušné organizace spolupracujících smluvních zemí projednávají

společně návrhy na zajištění právní ochrany společných vynálezů,

průmyslových a užitných vzorů v zemích, kterým nepatří právo na tyto

vynálezy a vzory, dohodnou seznam zemí, kde je nutno zajistit právní

ochranu těchto vynálezů a vzorů, a určí, která ze spolupracujících

organizací bude vystupovat v případě potřeby-jako přihlašovatel.

Při podání přihlášek společných vynálezů, průmyslových a užitných

vzorů do zemí, kterým nepatří právo na tyto vynálezy a vzory,

vystupuje jako přihlašovatel, pokud to připouští zákonodárství země,

do které se přihláška podává, jedna nebo několik spolupracujících


-11 -

organizací s uvedením autorů. V zemích, kde se vyžaduje, aby přihlášku

podal autor /autoři/, vystupuje jako přihlašovatel autor /autoři/.

Mezinárodní organizace a kolektivy, vytvořené smluvními zeměmi,

projednají otázky spojené s právní ochranou společných vynálezů nebo

vzorů způsobem stanoveným v dokumentech, které upravují činnost takových

organizací nebo kolektivů.

Jestliže příslušné organizace jedné ze smluvních zemí, kterým

patří právo na tyto společné vynálezy a vzory, prohlásí, že nemají

zájem na zajištění právní ochrany těchto vynálezů a vzorů v zemích,

kterým nepatří právo na tyto vynálezy a vzory, mohou ostatní spolupracující

země samostatně učinit opatření k zajištění právní ochrany

takových vynálezů nebo vzorů.

V tomto případě, otázky, spojené s rozdělením příjmů získaných

z předávání společných vynálezů, průmyslových a užitných vzorů,

z vývozu výrobků vyrobených s využitím těchto vynálezů nebo vzorů,

se způsobem výplaty odměny autorům vynálezů nebo vzorů a další

otázky využívání práv na tyto vynálezy a vzory, se řídí zvláštní smlouvou

mezi příslušnými organizacemi všech zemí, kterým přísluší práva

na tyto společné vynálezy nebo vzory.

Článek 9

Náklady spojené s právní ochranou společných vynálezů, průmyslových

a užitných vzorů se rozdělují mezi spolupracující organizace

smluvních zemí takto:

a/ Každá spolupracující organizace hradí náklady spojené s právní

ochranou vynálezů, průmyslových a užitných vzorů ve své zemi nezávisle

na způsobu financování prací, v důsledku kterých byly vynálezy,

průmyslové a užitné vzory vytvořeny.

b/ Náklady spojené s právní ochranou vynálezů, průmyslových

a užitných vzorů v zemích, kterým nepatří právo na tyto vynálezy

a vzory, hradí spolupracující organizace, kterým patří právo na tyto

vynálezy a vzory, poměrně podle podílu své účasti na financování

prací, v důsledku kterých byly vynálezy, průmyslové a užitné vzory

vytvořeny, nebo jiným způsobem na základě dohody mezi příslušnými

organizacemi spolupracujících zemí.


- 12 -

Článek 10

Příjmy, získané z předání společných vynálezů, průmyslových

a užitných vzorů do zemí, kterým nepatří právo na tyto vynálezy a

vzory na komerčním základě nebo za podmínek částečné úhrady nákladů

na rozpracování se rozdělují mezi příslušnými organizacemi

zemí, které mají právo na tyto vynálezy a vzory, poměrně podle podílu

jejich účasti na financování prací, v důsledku kterých byly vynálezy

a vzory vytvořeny. Na základě dohody příslušných organizací

spolupracujících zemí, které jsou oprávněny vésti zahraničně obchodní

jednání, může se rozdělení uvedených příjmů provésti i jiným

způsobem.

Článek 11

Náklady uvedené v čl. 9 písm. b/ této Smlouvy se rozdělují v

té měně, ve které byly vynaloženy.

Příjmy podle čl. 10 této Smlouvy se rozdělují v té měně, ve

které byly získány.

Příslušné organizace spolupracujících smluvních zemí se v jednotlivých

případech mohou dohodnout o převodu odpovídajících částek

v jiné měně.

Článek 12

Autorům vynálezů, průmyslových a užitných vzorů přísluší právo

na odměnu za využití vynálezů, průmyslových a užitných vzorů na

území zemí, kterým patří právo na tyto vynálezy a vzory, jakož i

při předávání vynálezů, průmyslových a užitných vzorů do jiných zemí.

Článek 13

Při využití společných vynálezů, průmyslových a užitných vzorů

na území jedné nebo několika smluvních zemí, kterým přísluší

právo k těmto vynálezům a vzorům, stanoví odměnu autoru /autorům/

příslušné organizace zemí, které vynálezy, průmyslové a užitné

vzory využívají. Výše odměny se stanoví podle zákonodárství země,

ve které se vynálezy, průmyslové a užitné vzory využívají.


-13-

Odměna, která náleží autorům - občanům druhých zemí, se převádí

příslušným organizacím zemí trvalého pobytu autorů, které v

souladu s národním zákonodárstvím své země provedou výplatu odměny

autorům.

Převod autorské odměny mezi zeměmi se provádí v souladu s

platnými dohodami o zúčtování neobchodních plateb.

Článek U

1. Při bezplatném předání společných vynálezů, průmyslových

a užitných vzorů do zemí, kterým nepatří právo na tyto vynálezy a

vzory, se otázky výplaty autorské odměny upravují na základě dohody

mezi příslušnými organizacemi země /zemí/, která vynálezy, průmyslové

a užitné vzory předává a organizacemi země /zemí/, která

přejímá tyto vynálezy a vzory.

2. Při předání společných vynálezů, průmyslových a užitných

vzorů do zemí, kterým nepatří právo na tyto vynálezy a vzory za

podmínek úhrady určité části nákladů na rozpracování, jakož i licenčními

smlouvami na komerčním základě, vyplácejí příslušné organizace

země /zemí/, které předaly tyto vynálezy a vzory, odměnu

autorům těchto vynálezů a vzorů ze svého podílu příjmů, podle svého

národního zákonodárství.

Článek 15

Při předání samostatně vytvořených vynálezů, průmyslových a

užitných vzorů z jedné smluvní země do druhé za podmínek úhrady

určité části nákladů na rozpracování, jakož i licenčními smlouvami

na komerčním základě, vyplácí se odměna autorům způsobem stanoveným

v článku 14 odst. 2 této Smlouvy.

Při bezplatném předání technické dokumentace, jejíž součástí

jsou vynálezy, průmyslové a užitné vzory, z jedné smluvní země do

druhé, se odměna autorům stanoví a vyplácí podle článku 13 této

Smlouvy. Existuje-li právní ochrana vynálezů, průmyslových a užitných

vzorů pouze v předávající zemi, vyplácí se odměna autorům

těchto vynálezů a vzorů na základě dohody mezi předávající a přejímající

organizací.


- 14-

Článek 16

Otázky výběru, využití a právní ochrany ochranné známky pro

označení výrobků, vyrobených v důsledku provádění hospodářské

a vědecko-technické spolupráce smluvních zemí upravují dohody

o provádění vědecko-výzkumných, projekčně konstrukčních, technologických

a pokusných prací, jakož i smlouvy a dohody o specializaci

a kooperaci výroby.

Článek 17

Otázky spojené s realizací této Smlouvy a s dalším zdokonalováním

spolupráce v rámci Smlouvy projednávají příslušné orgány

smluvních zemí.

Spory mezi spolupracujícími organizacemi vznikající v souvislostí

s právní ochranou a využíváním vynálezů, průmyslových a užitných

vzorů a ochranných známek při provádění hospodářské a vědecko-technické

spolupráce se řeší v souladu s Úmluvou o řešení

občansko-právních sporů, vyplývajících ze vztahů hospodářské a

vědecko-technické spolupráce arbitrážní cestou, podepsanou 26. května

1972. Smluvní země, které se nezúčastní této úmluvy mohou

řešit uvedené spory jiným způsobem podle dohody mezi zúčastněnými

zeměmi.

Spory, jejichž projednání patří podle národního zákonodárství

platného v době podepsání této Smlouvy nebo podle mezinárodních

smluv do výlučné pravomoci příslušných orgánů smluvních zemí, řeší

tyto orgány.

Článek 18

Tato Smlouva je otevřena pro podpis z pověření vlád zemí, uvedených

v preambuli této Smlouvy, do 1. června 1973.

Článek 19

Při podepsání této Smlouvy může kterákoliv země učinit výhradu

o jejím dodatečném schválení v souladu se svým národním zákonodárstvím.


-15-

Vyrozumění o schválení této Smlouvy se zasílají Sekretariátu

Rady vzájemné hospodářské pomoci, který je depozitářem této

Smlouvy.

Článek 20

Tato Smlouva nabývá platnosti mezi smluvními zeměmi, které ji

podepíší bez výhrady o dodatečném schválení, po uplynutí 90 dnů

od jejího podpisu.

Pro smluvní země, které podepíší tuto Smlouvu s výhradou o dodatečném

schválení, nabývá Smlouva platnosti 90 dnů po té, co depozitář

obdržel jejich vyrozumění o schválení Smlouvy.

Článek 21

Po nabytí platnosti této Smlouvy mohou k ní přistoupit se souhlasem

smluvních zemí jiné země cestou předání dokumentů o přístupu

depozitáři. Přístup nabývá platnosti po uplynutí devadesáti dnů

ode dne, kdy depozitář obdržel poslední vyrozumění o souhlasu

s přístupem.

Článek 22

Tato Smlouva se uzavírá na dobu 5 let od okamžiku vstoupení

v platnost. Po uplynutí této doby se platnost Smlouvy automaticky

prodlužuje vždy na nové pětileté období. Kterákoliv smluvní země

může tuto Smlouvu vypovědět do šesti měsíců před uplynutím řádné

doby platnosti Smlouvy písemným vyrozuměním depozitáře.

Článek 23

Tato Smlouva může být změněna jen se souhlasem všech smluvních,

zemí. Návrhy na změnu může podat kterákoliv smluvní země.

Tyto návrhy se zasílají depozitáři.

Článek 24

Depozitář této Smlouvy učiní příslušná opatření za účelem

registrace této Smlouvy v Sekretariátu Organizace spojených národů

v souladu s její Chartou.


-16-

Článek 25

Depozitář zašle ověřené kopie této Smlouvy všem smluvním zemím,

informuje je o dni nabytí platnosti Smlouvy, o přijatých vyrozuměních

o schválení, o přístupu k ní, o odstoupení, jakož i o všech

jiných obdržených sděleních.

Vyhotoveno v Moskvě 12. dubna 1973

v jednom výtisku v ruském jazyce.

Z pověření vlády

Bulharské lidové republiky s výhradou následného schválení

podle národního zákonodárství BLR

Z pověření vlády

Maďarské lidové republiky s výhradou ratifikace

l. Ivanov

E. Tašnádi

Z pověření vlády

Německé demokratické republiky

J. Hemmerling

Z pověření vlády

Kubánské lidové republiky s výhradou ratifikace

Z pověření vlády

R. Padilla

Mongolské lidové republiky s výhradou následného schválení

vládou MgLR

N. Avirmid


-17-

Z pověření vlády

Polské lidové republiky s výhradou ratifikace

J. Šomaňski

Z pověření vlády

Rumunské socialistické republiky a výhradou následného

schválení podle zákonodárství RSR

L. Marinete

Z pověření vlády

Svazu sovětských socialistických republik

]. Maksarev

Z pověření vlády

československé socialistické republiky s výhradou

schválení příslušnými orgány ČSSR

M. Bělohlávek

More magazines by this user
Similar magazines