Views
3 years ago

Zpráva komise o realizaci /EHS - edice

Zpráva komise o realizaci /EHS - edice

Zpráva komise o realizaci /EHS -

ZPRÁVA KOMISE o realizaci nařízení (EHS) 3118/93, které stanoví podmínky, za nichž neusídlení dopravci mohou provozovat služby vnitrostátní silniční nákladní dopravy v členských státech (CABOTAGE) 2. ZPRÁVA (Report from the Commission on the implementation of Regulation (EEC) No 3118/93, laying down the conditions under which non- resident carriers may operate national road haulage services within a Member State) (CABOTAGE) S blížícím se předpokládaným datem rozhodnutí o přijetí států žádajících o přijetí do EU se některá lobbistická uskupení členských států dožadují přechodných opatření k omezení konkurence ze strany podniků a živností ze zemí střední a východní Evropy. Vztahuje se to ve velkém rozsahu i na dopravu. Komise v řadě dokumentů prokazuje, že obava z liberalizace, tak jako u předchozích liberalizačních opatření v silniční dopravy, je zbytečná. Argumenty možno čerpat ze dvou zpráv o vlivu kabotáže na trh silniční dopravy. První vydal DATIS asi před dvěma roky. Předkládaná druhá zpráva o realizaci liberalizace kabotáže (další zpráva do rozhodnutí o rozšíření EU již nebude) slouží kromě toho jako podklad pro koncepci zpoplatnění infrastruktury v SRN. Proto ji nyní uvádíme. (Pozn. překl.) 0. Úvod 0.1 Tato zpráva je dalším pokračováním zprávy COM (1998) 47 final ze 4.2.1998, která se vztahuje na povolení k využití kabotáže do konce roku 1995. Tato 2. zpráva rozšiřuje analýzu až do konce června 1998, kdy podle článku 12.2 nařízení Rady (EHS) 3118/93 z 25. října 1993 byla odstraněna kvantitativní omezení kabotáže. (Kvantitativní omezení kabotáže v rámci Beneluxu byla předtím zrušena v roce 1992). 0.2 Geografický rozsah režimu kabotáže zůstává v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a zrušení kvantitativních omezení platí na EHP jako celek. Posléze se poukazuje na to, že Rakousko, které nebylo začleněno do dohod o EHP z července roku 1994, se připojilo k režimu kabotáže v lednu 1997 jako výsledek protokolu č. 9 smlouvy o přijetí, která přivedla Rakousko do Společenství. 0.3 Tato zpráva má pět částí. První část probírá data poskytnutá podle nařízení o kabotáži. Druhá část je věnována analýze dat poskytnutých podle nařízení o kabotáži mezi červencem 1990 a červnem 1998. Třetí část uvádí předběžný komentář k datům o kabotáži z přehledu vzorku silniční dopravy. Čtvrtá část obsahuje určité závěry. Posléze pátá část načrtává doporučení pro budoucí sledování (monitoring) kabotáže. 0.4 Tato zpráva je připravena na základě článku 11 nařízení 3118/93, které požaduje, aby Komise předložila zprávu Radě k uplatnění tohoto nařízení každé dva roky. V důsledku komplexnosti a srovnatelnosti začíná od zavedení kabotáže (podle nařízení Rady (EHS) 4058/89 na počátku července 1990 do zrušení kvantitativních omezení koncem roku 1998). Jako předchozí zpráva COM (1998) 47 se vztahuje tato zpráva na oblast EHP; kopie zprávy se opět zašle Radě EHP. 1. Data předložená podle nařízení o kabotáži 1

zpráva nezávislých auditorů a účetní závěrka rok končící 31 ...
Železnice Ruska - statistika - edice
Nákladní doprava ve Švýcarsku - edice
Směrnice Rady 2001/13/ES Evropského parlamentu a Rady ... - edice
Přeprava kontejnerů zajistí budoucí rozkvět RŽD - edice
Výtah z návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského ... - edice
Výroční zpráva z jednání Komise pro prevenci kriminality ... - Svitavy
Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost - edice
Zjišťování emisí CO2 - edice
Směrnice 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství - edice
Zpráva Komise o ozařování potravin za rok 2005 - EUR-Lex - Europa
Údaje o osobní a nákladní železniční dopravě za roky 2000 ... - edice
Kombinovaná doprava: Do budoucnosti po silnici i po kolejích - edice
Přehled akcí v roce 2001 - edice
Euro 5 a 6 sníží emise z automobilů - edice
Priority a strategie pro snížení hluku z železniční dopravy v ... - edice
Krátkodobý přehled trendů OECD - edice - České dráhy, as
Důsledky vnitrozemské lodní dopravy pro životní prostředí - edice
Světový dopravní trh – dobré investiční vyhlídky do ... - edice
Kohezní fond - výsledky za období 1993-99 - edice
User evaluation of pedestrian infrastructure: functional or ... - edice
Finanční informace o evropských rozvojových fondech ... - edice
Zápis č. 11 z jednání Kulturní komise rady městské části ze ... - Praha 3
Zápis č. 10 z jednání Kulturní komise Rady městské části ... - Praha 3
Zápis č. 8 z jednání Kulturní komise Rady městské části - Praha 3
Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u ... - edice
TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO ...
Rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2009, kterým ... - eu energy star
IAEA EDICE BEZPEČNOSTNÍCH NOREM - Pravidla pro bezpečnou ...
Montpellier - tři velmi elegantní tramvajové linky - edice