Views
3 years ago

Kohezní fond - výsledky za období 1993-99 - edice

Kohezní fond - výsledky za období 1993-99 - edice

Kohezní fond - výsledky za období 1993-99 -

Kohezní fond - výsledky za období 1993-99 Kohezní fond byl založen Evropskou unií v roce 1993 za účelem poskytování podpory nejchudším členským státům a jeho cílem bylo pomoci zlepšit bilanci rozpočtů těchto států, jak bylo požadováno pro splnění podmínek pro spuštění společné měny euro. Od té doby čtyři země využívající kohezní fond (Španělsko, Řecko, Portugalsko a Irsko) získaly celkem 16,7 miliard v rozmezí let 1993-99. Tato pomoc byla orientována na financování projektů v oblasti dopravní infrastruktury, a díky ní došlo k podpoře vybudování transevropských sítí a rozvoji ekologických projektů, které pomohly těmto zemím dosáhnout pokroku při plnění cílů stanovených politikou Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí. V souladu s cíli stanovenými v roce 1995 se Komisi podařilo dosáhnout rovnováhy mezi ekologickými projekty (50,3%) a projekty dopravní infrastruktury (49,7%) za období 1993-99. Kohezní fond umožnil těmto zemím udržovat velké úsilí v orientaci veřejných investic zaměřených na tyto dvě oblasti sdíleného zájmu, přičemž byly současně s tím splněny cíle snižování rozpočtových deficitů stanovené v konvergentních programech pro hospodářskou a měnovou unii. Společné úsilí členských států, které byly oprávněny čerpat prostředky z tohoto fondu a dalších zemí unie, umožnilo Řecku, Španělsku a Portugalsku dosáhnout podstatného snížení deficitu jejich veřejného sektoru: Čisté poskytované půjčky (+) nebo přijaté půjčky (-) ústřední vlády (v % HDP) 1993 1999 Řecko -13,8 -1,9 Španělsko -6,8 -1,4 Irsko -2,7 2,9 Portugalsko -6,1 -1,3 Co se týče dopravní infrastruktury, byla činnost kohezního fondu Evropské unie zaměřena na rozvoj velkých projektů, zejména v oblasti silničních a železničních sítí, zatímco ekologické projekty se týkaly především městských čističek odpadních vod, zajištění dodávek pitné vody a zpracování odpadů. Rozdělení pomoci v rámci kohezního fondu do uvedených dvou oblastí bylo následující: Celkem 1993-1998 1999 Všichni příjemci 1993-1999 v milionech % v milionech % v milionech % Životní prostředí Pitná voda 2142,6 15,7 433,9 13,9 2576,5 15,4 Odpadní vody 2881,3 21,2 936,5 29,9 3817,8 22,8 Tuhý odpad 755,1 5,5 193,7 6,2 948,8 5,7 Kontrola eroze a zalesnění 587,3 4,3 35,4 1,1 622,7 3,7 Ostatní 452,5 3,3 5,9 0,2 458,4 2,7 Celkem 6818,8 50,1 1605,4 51,3 8424,2 50,3

Finanční informace o evropských rozvojových fondech ... - edice
Železnice Ruska - statistika - edice
Světový dopravní trh – dobré investiční vyhlídky do ... - edice
Kombinovaná doprava: Do budoucnosti po silnici i po kolejích - edice
Nákladní doprava ve Švýcarsku - edice
Programový dokument OPŽP - Strukturální fondy Evropské unie
Přehled akcí v roce 2001 - edice
Údaje o osobní a nákladní železniční dopravě za roky 2000 ... - edice
Zpráva komise o realizaci /EHS - edice
Výroční zpráva SFŽP ČR o hospodaření za rok 2009 - Státní fond ...
Směrnice 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství - edice
Euro 5 a 6 sníží emise z automobilů - edice
Přeprava kontejnerů zajistí budoucí rozkvět RŽD - edice
Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u ... - edice
Pozvánka Kladno 17. - Státní fond životního prostředí
Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost - edice
Priorita 08-2010.indd - Státní fond životního prostředí
Priority a strategie pro snížení hluku z železniční dopravy v ... - edice
Pozvánka Hradec Králové - Státní fond životního prostředí
Krátkodobý přehled trendů OECD - edice - České dráhy, as
Výroční zpráva OPI za rok 2007 - Státní fond životního prostředí
Pozvánka - Státní fond životního prostředí
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1 ... - Fondy EU v Praze
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Fondy EU v Praze
Priorita 06/2013 - Státní fond životního prostředí
Rozpočet EU na rok 2013:
5. Vztahy ČR k zemím subsaharské Afriky ANGOLA
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ... - Fondy EU v Praze