Views
3 years ago

Kombinovaná doprava: Do budoucnosti po silnici i po kolejích - edice

Kombinovaná doprava: Do budoucnosti po silnici i po kolejích - edice

Kombinovaná doprava: Do budoucnosti po silnici i po kolejích -

Kombinovaná doprava: Do budoucnosti po silnici i po kolejích Kurt Moll, vedoucí sekce nákladní dopravy, spolkový úřad pro dopravu BAV, Bern Nákladní tranzitní doprava má být převedena ze silnice na koleje. Tak si to přeje švýcarský lid. Tato zásada byla potvrzena při různých referendech. Tak byl vysloven souhlas s financováním NEAT stejně jako s iniciativou na ochranu Alp a s dohodou o pozemní dopravě. Rébus švýcarské dopravní politiky vykazuje některé partie, které se i naši evropští partneři snaží postupně pochopit a začlenit je do ostatních systémů. Ucelený obraz by měl být vlastně schopen zodpovědět tuto otázku: jak by měla být nákladní doprava i v budoucnosti zajišťována sociálně a ekologicky únosným systémem? Cíl převádění těžké nákladní dopravy na koleje formuluje zákon o převádění dopravy: počet jízd nákladních vozidel přes Alpy má být do roku 2009 snížen na 650 000 vozidel. Jak se toho má dosáhnout? Jen pro připomínku: V roce 2000 přejíždělo přes švýcarské Alpy zhruba 1,4 milionu nákladních vozidel. Hlavními nástroji švýcarské politiky převádění nákladu jsou dávky z těžké nákladní dopravy závislé na výkonu (LSVA), modernizace železniční infrastruktury (např. NEAT) a drážní reforma, která má učinit koleje efektivnějšími a tím i konkurenceschopnějšími vůči silnici. Všechny tyto nástroje však ještě potřebují určitý čas, než budou schopny dosáhnout svého plného účinku. Tak dosáhne systém LSVA svého prvního zvýšení teprve v roce 2005 a lötschberský základní tunel bude uveden do provozu zřejmě teprve v roce 2007. Úplná mezinárodní liberalizace kolejí, jejíž rychlost se z velké části řídí rozhodnutími Evropského společenství, si také ještě vyžádá určitý čas. Nelze jen tak jednoduše vyčkávat, než se nástroje pro převádění dopravy plně uplatní. Investují se značné prostředky, aby se převádění nákladní dopravy ze silnice na koleje podpořilo, resp. aby se urychlilo. Takzvaná ochranná opatření k dohodě o pozemní dopravě budou realizována od po uvedení zákona o převádění dopravy v platnost l. ledna 2001. Parlament schválil pro tento účel platební rámec na dobu 11 let a v objemu 2,85 miliard franků. Na co se použijí tyto peníze? Spolek snižuje ceny tras, to znamená poplatky za používání kolejové infrastruktury pro veškerou nákladní dopravu. Obstarává nabídky v kombinované dopravě, podporuje stavbu překládkových terminálů a soukromých vleček a platí kantonům náklady na intenzivnější kontroly těžké přepravy. To všechno má zvýšovat konkurenceschopnost kolejí vůči silnici a poskytovat během obtížného přechodného období až do plné účinnosti hlavních nástrojů (LSVA, NEAT, drážní reforma) nezbytné impulzy. Kde se nacházejí největší potenciály? Koleje mají v transalpské nákladní přepravě ve Švýcarsku stále ještě hodně vysoký podíl v rozsahu zhruba dvou třetin na celkovém přepravním objemu. Tento podíl byl samozřejmě ještě větší, od otevření gotthardského silničního tunelu se však výrazně snížil ve prospěch silnice. Je zajímavé si povšimnout, že při absolutním zdvojnásobení množství nákladu, přepraveného po silnici a po kolejích, zvýšila silnice svůj objem na sedminásobek, zatímco koleje jej zvýšily pouze o padesát procent. Porovnáme-li v rámci kolejové nákladní dopravy konvenční přepravu s přepravou kombinovanou, zjistíme nápadné rozdíly. Zatímco přeprava vozových zásilek v posledních dvaceti letech celkově slabě poklesla, kombinovaná

w silnice a dálnice v české republice - Ředitelství silnic a dálnic
Těžba, vyvážení a doprava dřeva
dálnice D3 - Ředitelství silnic a dálnic
KADLEC VLADIMÍR: Kombinovaná doprava P+R v ... - TOP EXPO CZ
Jihočeský kraj (PDF, 696 kB) - CENIA, česká informační agentura ...
Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989
Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost - edice
Nákladní doprava ve Švýcarsku - edice
Priority a strategie pro snížení hluku z železniční dopravy v ... - edice
Údaje o osobní a nákladní železniční dopravě za roky 2000 ... - edice
Důsledky vnitrozemské lodní dopravy pro životní prostředí - edice
Železnice Ruska - statistika - edice
Zpráva komise o realizaci /EHS - edice
Směrnice 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství - edice
Kohezní fond - výsledky za období 1993-99 - edice
Přeprava kontejnerů zajistí budoucí rozkvět RŽD - edice
Zjišťování emisí CO2 - edice
Světový dopravní trh – dobré investiční vyhlídky do ... - edice
Vývoj a restrukturace nákladní dopravy v Evropě - edice
Objevuje se konkurence ve službách osobní dopravy - edice
Směry vývoje v sektoru dopravy v roce 1999 - edice
Euro 5 a 6 sníží emise z automobilů - edice
Přehled akcí v roce 2001 - edice
SUROVSKÝ JAN: Pražská tramvajová doprava - TOP EXPO CZ
Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u ... - edice
Silnice I/50 Nesovice, křižovatka - Ředitelství silnic a dálnic
Finanční informace o evropských rozvojových fondech ... - edice
Budoucnost železniční dopravy v Praze a okolí
Krátkodobý přehled trendů OECD - edice - České dráhy, as