Views
3 years ago

User evaluation of pedestrian infrastructure: functional or ... - edice

User evaluation of pedestrian infrastructure: functional or ... - edice

User evaluation of pedestrian infrastructure: functional or ... -

Profily dopravních dat 1 Denní typy dopravních dat pro Národní centrum pro řízení dopravy Richard Kelly * , Serco Ltd., NTCC, Quinton Business Park, Birmingham Tento článek popisuje výzkum prováděný za účelem stanovení nejvhodnějších denních typů pro použití u Národního centra pro řízení dopravy (NTCC) při generování typických profilů dopravních dat za účelem reprezentace normálního vzoru změny podle denní doby pro nějaký daný typ dne s využitím zkušeností získaných v průběhu posledních tří let při provozu rozsáhlého systému pro řízení a koordinaci dopravy při NTCC pro Anglii. ÚVOD Podklady NTCC používá za různými účely historické informace o jízdních dobách a dopravních tocích. Tyto účely zahrnují následující: • stanovení odchylek od normálních hodnot • stanovení toho, zda jsou další části sítě schopny vypořádat se s odklonem dopravy z důvodu nehody • zobrazení jízdních dob na VMS • analýza efektivity plánů zrealizovaných ze strany NTCC jako reakce na vzniklé události; a • analýza efektivity NTCC při zjišťování událostí. Kvůli významu těchto profilů jsme se rozhodli přezkoumat typy dnů používané u NTCC. Tento článek popisuje práci podniknutou ze strany NTCC za účelem stanovení nejvhodnějších denních typů. Rovněž jsme si položili otázku, zda je stejná množina denních typů stejně užitečná pro celou síť nebo zda na síti existují významné geografické rozdíly. Shrnutí Zpočátku jsme se zbývali profily jízdních dob, přičemž jsme kombinovali data z několika úseků jízdních dob (úseky vozovek, pro které NTCC udržuje informace o jízdních dobách), při pokusu použít automatické metody shlukové analýzy pro stanovení přirozeně se vyskytujících clusterů dat, jež by odpovídaly denním typům. Získané výsledky byly sice inspirující avšak neprůkazné. V dalším kroku jsme se zabývali profily jízdních dob pro různé úseky jednotlivě, použili jsme dvourozměrnou reprezentaci clusterů denních typů a získali jsme zajímavé výsledky s některými překvapujícími charakteristickými rysy. Bylo zde možno zřetelně identifikovat clustery denních typů. Na závěr jsme se zabývali profily toků za účelem stanovení množiny denních typů, která nejlépe vyhovovala našim provozním činnostem. Výzkumy V druhé polovině roku 2006 NTCC rozhodlo, že je třeba lépe porozumět tomu, jak se jízdní doby a toky mění v čase (např. podle denních typů) a podle místa (např. na různých trasách). Jako zdrojová data zde slouží časové řady jízdních dob nebo toků, výchozí bod pro porovnání mezi dny je vícerozměrný. Pro data v pásmu 5 minut je možno jízdní doby (nebo toky) pro každý den považovat za jeden bod v 288-rozměrném prostoru. Dříve byly prováděny práce jak u TRL, odkaz 1, tak u TRG, odkaz 2, které vyústily ve snížení rozdílů mezi dvěma denními profily na jediné číslo. Metodou používanou u TRL bylo vzít nějakou hrubou charakteristiku (např. celkový denní tok), kdežto u TRG se používalo měřítko vzdálenosti (eukleidovská vzdálenost v tomto vícerozměrném prostoru). Nebyli jsme si vědomi žádné práce, která by předtím zkoumala geografické změny. * Autor: Richard Kelly, Serco Ltd, NTCC, Quinton Business Park, Birmingham, B32 1AF, Velká Británie, e-mail: red.kelly@yahoo.com 1

Technické informace k TZ páskám
Přeprava kontejnerů zajistí budoucí rozkvět RŽD - edice
Zjišťování emisí CO2 - edice
Finanční informace o evropských rozvojových fondech ... - edice
Nákladní doprava ve Švýcarsku - edice
Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost - edice
Železnice Ruska - statistika - edice
Zpráva komise o realizaci /EHS - edice
Směrnice 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství - edice
Údaje o osobní a nákladní železniční dopravě za roky 2000 ... - edice
Důsledky vnitrozemské lodní dopravy pro životní prostředí - edice
Kombinovaná doprava: Do budoucnosti po silnici i po kolejích - edice
Výtah z návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského ... - edice
Světový dopravní trh – dobré investiční vyhlídky do ... - edice
Priority a strategie pro snížení hluku z železniční dopravy v ... - edice
Směrnice Rady 2001/13/ES Evropského parlamentu a Rady ... - edice
Přehled akcí v roce 2001 - edice
Euro 5 a 6 sníží emise z automobilů - edice
Krátkodobý přehled trendů OECD - edice - České dráhy, as
Kohezní fond - výsledky za období 1993-99 - edice
Montpellier - tři velmi elegantní tramvajové linky - edice
Pryč s automobily bez filtrů výfukových plynů! - edice
Edice MS SQL 2012 - STAPRO sro
Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u ... - edice
IAEA EDICE BEZPEČNOSTNÍCH NOREM - Pravidla pro bezpečnou ...
AN EVALUATION OF THE STORAGE SYSTEMS BASED ON ...
TENDER-DOCUMENT-FOR-ENHANCEMENT-OF-MAGICAL-KENYA-VISUAL-LIBRARY
9 th meeting of the Council - Centrum pro výzkum toxických látek v ...