Výtah z návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského ... - edice

edice.cd.cz

Výtah z návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského ... - edice

Výtah z návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského společenství

k nařízení Ekonomické komise pro Evropu Organizace spojených národů

č. 105 o uznávání vozidel pro přepravu nebezpečných nákladů

s ohledem na jejich specifické konstrukční prvky

(2000/C 274 E/08)

(Text s významem EEA)

COM(2000) 172 final – 2000/0075(AVC)

(Podáno Komisí: 3. dubna 2000)

RADA EVROPSKÉ UNIE SE S OHLEDEM NA:

• Smlouvu o založení Evropského společenství,

• Rozhodnutí Rady 97/836/EC o přistoupení ke Smlouvě Ekonomické komise pro Evropu

Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických požadavků pro kolová

vozidla,

• návrh Komise,

• souhlas Evropského parlamentu,

Kde:

(1) Nařízení Ekonomické komise pro Evropu Organizace spojených národů č. 105 o uznávání

vozidel pro přepravu nebezpečných nákladů s ohledem na jejich specifické konstrukční

prvky je zaměřeno na odstranění technických překážek obchodu s motorovými vozidly

mezi smluvními stranami, s ohledem na specifické konstrukční prvky vozidel pro

přepravu nebezpečných nákladů a s ohledem na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a

ochrany životního prostředí.

(2) Nařízení 105 bylo zasláno všem smluvním stranám a vstoupilo v platnost ve vztahu ke

všem smluvním stranám, které nezaslaly oznámení o nesouhlasu do uvedeného data nebo

do doby určené Nařízením přiloženým k Revidované smlouvě z roku 1958.

(3) Nařízení 105 má být zařazeno do systému schvalování motorových vozidel Společenství a

proto bude doplněno k platné legislativě v rámci Společenství,

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

Jediný článek

Evropské společenství přistupuje k Nařízení Ekonomické komise pro Evropu Organizace

spojených národů č. 105 o uznávání vozidel pro přepravu nebezpečných nákladů s ohledem

na jejich specifické konstrukční prvky.


PŘÍLOHA

SMLOUVA

O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ PRO KOLOVÁ VOZIDLA,

VYBAVENÍ A SOUČÁSTI, KTERÝMI MOHOU BÝT VYBAVENY A/NEBO KTERÉ

MOHOU BÝT POUŽITY V KOLOVÝCH VOZIDLECH, A O PODMÍNKÁCH PRO

VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ POVOLENÍ UDĚLENÝCH NA ZÁKLADĚ TĚCHTO

PŘEDPISŮ

(Novela 2, včetně změn, které vstoupily v platnost 16.října 1995)

Dodatky 104: Nařízení 105

Platí od 7.května 1998

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL PRO

PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH NÁKLADŮ A JEJICH SPECIFICKÝCH

KONSTRUKČNÍCH CHARAKTERISTIK

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

1


Nařízení č. 105

Jednotná ustanovení týkající se schvalování vozidel pro přepravu nebezpečných nákladů a jejich

specifických konstrukčních charakteristik

OBSAH

1 Zaměření ......................................................................................................................................................... 2

2 Definice........................................................................................................................................................... 2

3 Žádosti o schválení.......................................................................................................................................... 3

4 Schválení......................................................................................................................................................... 3

5 Technická ustanovení...................................................................................................................................... 4

6 Modifikace typu vozidla a prodloužení povolení............................................................................................ 8

7 Dodržení postupů při výrobě........................................................................................................................... 8

8 Pokuty za nedodržení postupů při výrobě ....................................................................................................... 8

9 Definitivní ukončení výroby ........................................................................................................................... 8

10 Názvy a adresy technických servisů a správních středisek odpovědných za provádění kontrolních testů...... 8

Přílohy

Příloha 1: Sdělení o schválení, prodloužení, odmítnutí, odnětí schválení nebo o definitivním ukončení výroby

typu vozidla s ohledem na specifické konstrukční charakteristiky pro přepravu nebezpečných nákladů

Příloha 2: Udělení schvalovacích známek

1 ZAMĚŘENÍ

Ustanovení tohoto Nařízení se vztahují na konstrukci vozidel kategorie N motorových

vozidel a jejich návěsů kategorií O2, O3 a O4, které jsou předmětem omezení 10282

nebo 11 282 přílohy B Evropské smlouvy o mezinárodní přepravě nebezpečného

nákladu po silnici (ADR), ve znění pozdějších změn.

2 DEFINICE

Pro účely tohoto nařízení se:

2.1 „vozidlem“ míní vozidlo se skříňovou karoserií, tahač návěsů, skříňový návěs nebo

přívěs se samonosnou karoserií, které bude používáno k přepravě nebezpečných

nákladů; a

2.2 „typem vozidla“ se míní vozidla, která se podstatně neliší v konstrukčních

charakteristikách od těch, která jsou specifikována v tomto nařízení.

2


3 ŽÁDOSTI O SCHVÁLENÍ

3.1 Žádosti podává výrobce nebo jim ustanovený zástupce.

3.2 Součástí přihlášky jsou následující dokumenty ve třech kopiích:

3.2.1 Detailní popis typu vozidla se zvláštním popisem relevantních součástí a

motorů, rozměrů a výrobních materiálů;

3.2.2 Označení vozidla podle poznámky 220 301 (2) ADR (EX/II, EX/III, AT, FL,

OX);

3.2.3 Nákresy vozidla;

3.2.4 Maximální technická hmotnost vozidla v kg;

3.3 Jedno vozidlo daného typu musí projít schvalovacími zkouškami v technickém servisu.

4 SCHVÁLENÍ

4.1 Pokud vozidlo splní požadavky odstavce 5 tohoto nařízení, bude mu uděleno patřičné

povolení.

4.2 Každému typu bude uděleno unikátní číslo povolení.

4.3 Oznámení o schválení (udělení povolení) nebo jeho prodloužení podle tohoto nařízení

bude sděleno smluvním stranám pomocí formuláře podle vzoru v příloze 1.

4.4 Na viditelném a přístupném místě, určeném ve schvalovacím formuláři, bude uvedeno

označení povolení pro každý typ schváleného vozidla, které sestává z:

4.4.1 písmene „E“ v kruhu následovaného číslem státu, který udělil povolení 1

4.4.2 čísla toho nařízení následovaného písmenem „R“, pomlčkou a číslem povolení

4.4.3 symbolu odděleného od čísla povolení, který specifikuje účel vozidla podle

poznámky 230 301 (2) ADR.

4.5 Pokud je vozidlo shodné s dalším schváleným typem podle dalších nařízení přiložených

k této smlouvě, pak symbol E v kruhu nemusí být opakován; čísla povolení a nařízení

jsou v tomto případě uvedena ve sloupcích napravo od E kruhu.

4.6 Označení povolení bude čitelné a nesmazatelné.

4.7 Označení povolení bude umístěno v blízkosti štítku s údaji o vozidle, který instaluje

výrobce.

1 České republice připadlo číslo 8.

3


4.8 Příklad označení povolení je uveden v příloze 2.

5 TECHNICKÁ USTANOVENÍ

5.1 Vozidla by měla, v závislosti na jejich účelu, splňovat níže uvedená ustanovení

z následující tabulky.

5.1.1 Elektrická výbava

5.1.1.1 Obecná ustanovení

Elektrické vybavení jako celek musí splnit následující ustanovení uvedená v tabulce

kapitoly 5.1.

5.1.1.2 Kabely

5.1.1.2.1 Velikost vodiče musí být dostatečná, aby nedošlo k přehřátí. Vodiče musí být

kvalitně izolovány. Všechny obvody musí být chráněny pojistkami nebo

automatickými jističi, s výjimkou následujících:

• baterie pro studené spuštění a vypnutí systémů motoru;

• baterie alternátoru;

• alternátoru pojistky nebo jističe;

• baterie startéru motoru;

• baterie napájení systému zátěžových brzd, pokud je tento systém elektrický či

elektromagnetický;

• baterie elektrického zvedacího mechanizmu pro zvedání os náprav.

Výše zmíněné nechráněné obvody musí být maximálně krátké.

Technická specifikace

Účel vozidla (dle poznámky 220 301 (2) ADR)

EX/II EX/III AT FL OX

Elektrické vybavení

5.1.1.2 Kabely x x x x

5.1.1.3 Hlavní spínač x x

5.1.1.4 Baterie x x x

5.1.1.5 Tachografy x x

5.1.1.6 Trvale napájené instalace x x

5.1.1.7 Elektrické instalace v karoserii x x

Požární rizika

5.1.2.2.1 Kabina řidiče: materiály x x

5.1.2.2.2 Kabina řidiče: termální ochrana x

5.1.2.3 Palivové nádrže x x x x

5.1.2.4 Motor x x x x

5.1.2.5 Výfukový systém x x x

5.1.2.6 Zátěžový brzdný systém x x x x

5.1.2.7 Přídavné vytápění x x x x

Brzdy

5.1.3.1 x x x x

5.1.3.2 x

5.1.4 Omezení rychlosti x x x x x

4


5.1.1.2.2 Kabely musí být bezpečně ukotveny a umístěny tak, aby byly vodiče patřičně

chráněny proti mechanickému a tepelnému namáhání.

5.1.1.3 Baterie hlavního vypínače

5.1.1.3.1 Vypínač elektrického obvodu musí být umístěn co nejblíže baterii.

5.1.1.3.2 Přímé a nepřímé ovladače musí být instalovány jednou v kabině řidiče (v dosahu ze

sedačky) a po druhé mimo vozidlo. Musí být snadno přístupné a dobře označené.

Musí být chráněny proti nechtěnému sepnutí krytem, dvojitým pohybem při zapínání

nebo jinými způsoby.

5.1.1.3.3 Zapnutí hlavního vypínače nesmí způsobit přílišné napětí ani pokud běží motor a

nesmí vzniknout požární riziko ve výbušné atmosféře (to zajistí splnění ochrany

stupně IP65 podle norem IEC 529).

5.1.1.3.4 Připojení kabelů k baterii hlavního vypínače musí dosahovat stupně ochrany IP54,

pokud nejsou připojení v krytu baterie a chráněny proti zkratu např. gumovou

čepičkou.

5.1.1.4 Baterie

Svorky baterií musí být elektricky izolovány nebo jinak kryty. Pokud nejsou baterie

pod kapotou motoru, pak musí být ve větrané skříni.

5.1.1.5 Tachografy

Tachograf musí být připojen skrze bezpečnostní zařízení přímo k baterii. Baterie i

tachografy musí splnit požadavky evropských norem EN 50 020.

5.1.1.6 Trvale napájené instalace

Ostatní elektrická zařízení, která jsou napájena, když je zapnut hlavní vypínač musí

splňovat evropské normy EN 50 014 a jednu z EN 50 015 až 50 020 nebo EN 50 028.

Požadavky ve vztahu k relevantní skupině plynů podle přepravovaných produktů musí

být splněny.

5.1.1.7 Ustanovení týkající se elektrických instalací umístěných za kabinou řidiče

Všechny instalace musí být navrženy tak, aby nezavdaly příčinu vznícení nebo zkratu

při normálním provozu a tak, aby toto riziko bylo minimalizováno v případě nárazu

nebo deformace. To se týká zvláště:

5.1.1.7.1 Kabelů

Kabely umístěné za kabinou řidiče musí být chráněny proti nárazu, oděru a zahřívání

v normálním provozu (senzorické kabely antiblokovacího systému brzd nepotřebují

doplňkovou ochranu).

5.1.1.7.2 Osvětlení

Žárovky s objímkou by neměly být používány.

5


5.1.1.7.3 Elektrických spojů

Elektrické spojení mezi motorovým vozidlem a návěsem musí dosahovat stupně

ochrany IP54 podle normy IEC 529 a musí být zabezpečeno proti náhodnému

přerušení. Příklady jsou v ISO 12 098:1994 a ISO 7638:1985.

5.1.1.7.4 Elektrických zdvihacích mechanismů

Elektrické zařízení pro zdvižení osy náprav musí být instalováno vně rámu karoserie

v uzavřeném uložení.

5.1.2 Prevence požárních rizik

5.1.2.1 Následující technická ustanovení platí podle tabulky v odstavci 5.1.

5.1.2.2 Kabina řidiče

5.1.2.2.1 Při konstrukci kabiny řidiče mohou být použity pouze materiály, které jsou za

obvyklých podmínek nehořlavé. Toto ustanovení bude považováno za splněné

v souladu s normou ISO 3795:1989, pokud rychlost hoření různých dílů vybavení

kabiny nepřesáhne 100 mm/min.

5.1.2.2.2 Není-li kabina vyrobena z nehořlavých materiálů, pak musí být vybavena

nehořlavou přepážkou patřičné tloušťky. Jakékoli okno na zádi kabiny musí být

hermeticky uzavřeno a vyrobeno z bezpečnostního ohnivzdorného skla

s ohnivzdorným rámem. Navíc mezi cisternou a kabinou (ochranou přepážkou) musí

být nejméně 15 centimetrová mezera.

5.1.2.3 Palivové nádrže

Palivové nádrže motoru vozidla musí splňovat následující požadavky:

5.1.2.3.1 Palivové nádrže musí být umístěny tak, aby byly co nejvíce chráněny proti jakékoli

kolizi;

5.1.2.3.2 V případě jakéhokoli úniku paliva musí palivo vytékat na zem, aniž by se dostalo

do kontaktu s horkými částmi vozidla nebo nákladu;

5.1.2.3.3 Palivové nádrže obsahující benzín musí být vybaveny efektivním zachytávačem

plamenů v plnícím hrdle nebo takovým zavíráním, které umožní ústí hermeticky

uzavřít.

5.1.2.4 Motor

Hnací motor vozidla musí být umístěn a vybaven tak, aby nemohlo dojít k ohrožení

nákladu teplem nebo vznícením.Ve vozidlech pro účely EX/II a EX/III musí být motor

umístěn před přední část rámu vozidla případně pod vozidlo, ale to pouze tehdy,

pokud bude zabráněno jakémukoli, byť lokálnímu, zahřívání nákladu.

6


5.1.2.5 Výfukový systém

Výfukový systém i výfukové potrubí musí být vedeno nebo chráněno tak, aby

nemohlo dojít k ohrožení nákladu teplem nebo vznícením. Části výfukového potrubí

umístěné přímo pod palivovou nádrží musí být minimálně 10 cm vzdáleny nebo musí

být chráněny tepelnou přepážkou. Ve vozidlech pro účely EX/II a EX/III musí být

výfukový systém umístěn před přední část vozidla nebo oddělen od nákladové části

vozidla ohnivzdornou a tepelně izolační přepážkou. V takovém případě musí být

vyústění výfuku směřováno směrem od vozidla.

5.1.2.6 Zátěžový brzdný systém

Vozidla vybavená zátěžovým brzdným systémem, který se zahřívá na vysokou teplotu

a který je umístěn za zadní stěnu kabiny řidiče, musí být vybavena tepelnou přepážkou

bezpečně připevněnou mezi tímto systémem a cisternou nebo nákladem tak, aby

nemohlo dojít k ohřevu, byť jen lokálnímu, pláště cisterny nebo nákladu.

Navíc musí tepelná přepážka chránit brzdný systém proti výtoku nebo úniku nákladu.

Například ochrana dvouplášťovou přepážkou je považována za dostatečnou.

5.1.2.7 Přídavné vytápění

Přídavné vytápění kabiny musí být dostatečně bezpečné z pohledu protipožární

prevence a musí být umístěno před ochranou přepážkou (zadní stěnou kabiny). Topné

těleso musí být umístěno co nejvíce vpředu a co nejvýše (minimálně 80 cm nad úrovní

podlahy) a musí být vybaveno zařízením zabraňujícím kontaktu jakéhokoli předmětu

s horkým povrchem tělesa nebo jeho vývodem. Mohou být použita pouze zařízení

s rychle se restartujícím výkonným ventilátorem (max. 20s).

5.1.3 Brzdy

5.1.3.1 Vozidla, která spadají pod poznámku 10 221 ADR, musí splňovat požadavky

nařízení číslo 13 včetně těch v příloze 5.

5.1.3.2 Ostatní vozidla musí splnit všechny relevantní požadavky nařízení číslo 13 kromě

těch v příloze 5.

5.1.4 Omezení rychlosti

Motorová vozidla s maximální hmotností přes 12 tun musí být vybavena zařízením

omezujícím rychlost podle ustanovení nařízení ECE č. 89. Omezená rychlost V, jak je

definováno v odstavci 2.1.1 ECE nařízení č. 89, nesmí překročit 85 km/h.

7


6 MODIFIKACE TYPU VOZIDLA A PRODLOUŽENÍ POVOLENÍ

6.1 Každá změna typu vozidla musí být oznámena správnímu úřadu, který schválil daný typ

vozidla. Úřad může:

6.1.1 rozhodnout, že změny nebudou mít negativní dopad a v tom případě vozidlo splňuje

požadavky nebo

6.1.2 požadovat další zkoušky od odpovědného technického servisu.

6.2 Potvrzení nebo odmítnutí výslovně uvádějící změnu musí být sděleno pomocí procedur

popsaných v odstavci 4.3 všem smluvním stranám.

6.3 Odpovědný úřad vydávající rozšíření povolení udělí sériové číslo každému opovědnímu

formuláři týkajícímu se rozšíření povolení a bude informovat ostatní strany pomocí

formuláře splňujícího požadavky přílohy 1 tohoto nařízení.

7 DODRŽENÍ POSTUPŮ PŘI VÝROBĚ

Dodržení postupů při výrobě musí být v souladu s procedurami vymezenými

Smlouvou, přílohou 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRNS/505/Rev.2), která klade následující

požadavky:

7.1 vozidla schválená podle tohoto nařízení musí být vyráběna tak, aby byla shodná se

schváleným typem, takže musí splňovat požadavky uvedené v části 5 výše.

7.2 odpovědný úřad, který udělil povolení na daný typ, je kdykoli oprávněn ověřit metody

kontroly dodržení postupů, které platí pro kteroukoli fázi výroby. Běžná frekvence

ověřování je jednou za dva roky.

8 POKUTY ZA NEDODRŽENÍ POSTUPŮ PŘI VÝROBĚ

8.1 Nejsou-li splněny požadavky odstavce 7, může být povolení odejmuto.

8.2 Pokud jedna strana odejme povolení, sdělí to ostatním stranám, které uplatňují toto

nařízení pomocí formuláře uvedeného v příloze 1.

9 DEFINITIVNÍ UKONČENÍ VÝROBY

Pokud držitel povolení ukončí výrobu některého typu, musí informovat úřad, který jej

schválil. Pomocí formuláře z přílohy 1 informuje úřad ostatní signatáře smlouvy 1958,

která aplikuje toto nařízení.

10 NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH SERVISŮ A SPRÁVNÍCH STŘEDISEK

ODPOVĚDNÝCH ZA PROVÁDĚNÍ KONTROLNÍCH TESTŮ

Smluvní strany aplikující toto nařízení sdělí sekretariátu Organizace spojených národů

názvy a adresy technických servisů odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a

správních úřadů, které udělují povolení. Těm budou zasílány formuláře o schválení,

prodloužení, zamítnutí nebo odnětí povolení vydané v jiných zemích.

8


Příloha 1

SDĚLENÍ

(maximální formát A4)

vydáno: Jméno správního úřadu:

E…

Týkající se:

UDĚLENÍ POVOLENÍ

PRODLOUŽENÍ POVOLENÍ

ZAMÍTNUTÍ POVOLENÍ

ODNĚTÍ POVOLENÍ

DEFINITIVNÍHO UKONČENÍ VÝROBY

typu vozidla s ohledem na specicifké konstrukční charakteristiky pro přepravu nebezpečného nákladu.

Povolení číslo:

Prodloužení číslo:

1. Prodejní jméno nebo označení vozidla:

2. Kategorie vozidla: N1, N2, N3, O2, O3 nebo O4:

(podvozek s kabinou, tahač návěsu, skříňový návěs, samonosný návěs) *

3. Typ vozidla:

4. Účel vozidla (EX/II, EX/III, FL, OX, AT):

5. Název a adresa výrobce:

6. Pokud je výrobce zastupován: Jméno a adresa zástupce:

7. Hmotnost vozidla:

7.1. Technické maximum celkové hmotnosti vozidla:

8. Specifické vybavení vozidla:

8.1. Toto vozidlo je/není 2* vybaveno zvláštními elektrickými zařízeními.

Shrnující popis:

8.2. Toto vozidlo je/není * vybaveno zvláštními zařízeními prevence požárních rizik.

Shrnující popis:

8.3. V případě motorového vozidla:

8.3.1. Typ motoru: pozitivně vznětový, kompresně vznětový *

9. Vozidlo předáno pro schválení dne:

10. Technický servis odpovědný za provedení schvalovacích zkoušek:

11. Datum vydání zprávy servisem:

12. Počet zpráv vydaných servisem:

* Nehodící se škrtněte.

9


13. Povolení uděleno/zamítnuto/prodlouženo/odňato:

14. Pozice schvalovací značky na vozidle:

15. Místo:

16. Datum

17. Podpis:

Příloha 2

USPOŘÁDÁNÍ SCHVALOVACÍ ZNAČKY

viz. 4.4 a 4.5

Zdroj: Official Journal of the EC, C274, 26. 9. 2000, str. 76-87

Překlad: Zdeněk Kudrna

Korektura: ODIS

10

More magazines by this user
Similar magazines