Views
3 years ago

Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u ... - edice

Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u ... - edice

Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u ... -

Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u Rakouských spolkových železnic Shrnutí Liberalizace železniční dopravy vyvolala potřebu řešit otázku podnikatelského typu provozovatele infrastruktury. Strukturování produktů a jejich ceny v oblasti infrastrukturních služeb se řídí podle zákonných úkolů a finanční situace provozovatele infrastruktury. Pro minimální přístupový balíček služeb platí, že každý vlak je svou jízdou schopen pokrýt bezprostředně vzniklé náklady. Dodatečné přirážky k ceně mohou být použity, pokud to dovolí trh. Pro síť ÖBB předepisuje uživatelské poplatky za infrastrukturu ÖBB – Provoz infrastruktury AG. Jsou rozděleny na výkonové balíčky jízda vlaků, přístup na stanice, posun a zařízení. Ceny pro produktovou skupinu jízda vlaku vykazují vedle mezní základní ceny také diferencování podle traťových kategorií a typů vlaků. Tak by mělo zatížení jednotlivých druhů dopravy dojít k zahrnutí tržních skutečností. 1. Výchozí situace Od počátků železnice je používání cizích sítí obvyklé. Zejména v Severní Americe jsou zpravidla vyjednány dohody, tzv. „trackage rights“ a „haulage rights“. V roce 1985 podpořil Evropský soudní dvůr ve svém zásadním rozhodnutí realizaci svobody výběru poskytovatele v dopravě. Následkem toho vznikla řada evropských právních norem k liberalizaci železniční dopravy. První krok byl učiněn směrnicí 1991/440. V ní bylo normováno rozdělení železničního podniku na oblasti „infrastruktura“ a „provoz vlaků“ a otevření přístupu k síti pro jiné dopravce. Z toho vyplývá nutnost stanovit všeobecně platná pravidla a cenu za použití železniční infrastruktury. Následkem toho byly vydány směrnice o přístupu dopravců a stanovení uživatelských poplatků. Tzv. „první železniční balíček“, směrnice 2001/12, 2001/13 a 2001/14 konkretizovaly celkový komplex předpisů. 2. Produkty pro přístup na síť Liberalizací železniční dopravy byl převážně integrovaný řetězec pro zajištění železničních služeb rozdělen na různé podniky. Provozovatel železniční infrastruktury představuje nový podnikatelský typ, který kombinuje produkční faktory k zajištění služeb pro železniční dopravce. Tyto služby jsou nezbytným předpokladem zajišťování služeb dopravce zákazníkům. Pro cenotvorbu jsou důležité definice zajišťovaných infrastrukturních služeb, právní předpisy a finanční situace provozovatele infrastruktury. To poslední je dáno výší veřejných příspěvků z veřejných zdrojů. Čím jsou veřejné příspěvky vyšší, tím nižší mohou být uživatelské poplatky. To je nejdůležitější vysvětlení pro cenové rozdíly pro vstup na síť v evropském srovnání. 2.1. Struktura výkonové nabídky Příloha 2 směrnice EU 2001/14 strukturuje nabídku provozovatele infrastruktury na: ⇒ ⇒ ⇒ Minimální přístupový balíček Přístupové služby Přídavné služby a

Směrnice 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství - edice
Světový dopravní trh – dobré investiční vyhlídky do ... - edice
Vývoj a restrukturace nákladní dopravy v Evropě - edice
Směry vývoje v sektoru dopravy v roce 1999 - edice
Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost - edice
Železnice Ruska - statistika - edice
Zjišťování emisí CO2 - edice
Nákladní doprava ve Švýcarsku - edice
Kohezní fond - výsledky za období 1993-99 - edice
Kombinovaná doprava: Do budoucnosti po silnici i po kolejích - edice
Zpráva komise o realizaci /EHS - edice
Finanční informace o evropských rozvojových fondech ... - edice
Přeprava kontejnerů zajistí budoucí rozkvět RŽD - edice
Euro 5 a 6 sníží emise z automobilů - edice
Přehled akcí v roce 2001 - edice
Údaje o osobní a nákladní železniční dopravě za roky 2000 ... - edice
VM_2_2004 o poplatku za odpady - Vizovice
Žádost o prominutí, příp. snížení poplatku za studium - Univerzita ...
Montpellier - tři velmi elegantní tramvajové linky - edice
Edice MS SQL 2012 - STAPRO sro
Důsledky vnitrozemské lodní dopravy pro životní prostředí - edice
Dodatok č.3.2008 k VZN č. 6.2005 o určení miestneho poplatku za ...
K návrhu zvýšit poplatky za odpad je vláda neutrální - iHNed
Směrnice Rady 2001/13/ES Evropského parlamentu a Rady ... - edice
User evaluation of pedestrian infrastructure: functional or ... - edice
06/2010 o místním poplatku za výherní hrací přístroj - Svitavy
9 VEŘEJNÁ ZELEŇ - Ústav územního rozvoje
ceník služeb - Antipokuty.cz
Pøíloha è - vúgtk