ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz

okdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz

Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.

se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov

tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com

zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 178876

ZNALECKÝ POSUDEK

číslo: 4842-988/2012

O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 114/10000 nemovitostí - bytového domu č.p.

1027, příslušející k části obce Pod Cvilínem, na pozemku p.č. 3183, včetně pozemku p.č. 3183 -

zastavěná plocha a nádvoří,, vše zapsané na listu vlastnictví č. 5351 a listu vlastnictví č. 1288, vše v

k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál.

Objednatel posudku:

Účel posudku:

JUDr. Tomáš Vrána

soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov

Komenského 38

750 02 Přerov

IČ: 66246750

DIČ: CZ6205200980

Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro potřebu

exekučního řízení č.j. 103 EX 43744/11-63

Dle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, dle oceňovacích standardů, podle stavu ke dni

18.4.2012 posudek vypracoval:

Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.

znalecký ústav

sídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha

kancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerov

e-mail: info@posudek.com

www.posudek.com

Posudek byl vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednavatel a 1

vyhotovení je uloženo v archívu znaleckého ústavu. Celkem posudek obsahuje 19 stran a 14 stran

příloh.

V Přerově, dne 21.5.2012


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

A. NÁLEZ

1. Znalecký úkol

Na základě usnesení, ze dne 3.4.2012 vydané Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. Tomáš

Vrána, č.j. 103 EX 43744/11-63, byl přibrán znalecký ústav a to k ocenění nemovitostí -

ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 114/10000 nemovitostí - bytového domu č.p. 1027,

příslušející k části obce Pod Cvilínem, na pozemku p.č. 3183, včetně pozemku p.č. 3183 -

zastavěná plocha a nádvoří,, vše zapsané na listu vlastnictví č. 5351 a listu vlastnictví č. 1288,

vše v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál.

Zpracovateli se ukládá, aby stanovil obvyklou cenu těchto nemovitostí a jejich příslušenství.

Dále se zpracovateli ukládá, aby stanovil cenu movitých věcí, které tvoří příslušenství

vedených nemovitostí, a stanovil cenu práv a závad spojených s uvedenými nemovitostmi.

Pro stanovení obvyklé, (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze

odborná literatura respektive znalecké standardy.

V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o

změně dalších zákonů je v § 66 odst.5 uvedeno:

“Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí

spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu” – dále odkaz na §2 odst.1 zákona

č.151/1997 Sb.

V §2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována

následujícím způsobem:

“Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích

stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby

v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti,

které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu,

osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými

okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky

přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné

nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní

hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.”

Pro odhad obvyklé hodnoty budou použity tyto oceňovací metody a přístupy:

Cena zjištěná - (tzv.„administrativní cena“) - jedná se o cenu zjištěnou dle platného

oceňovacího předpisu ke dni 18.4.2012, dle platné vyhlášky Ministerstva financí České

republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o

oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č.

364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb.. Cena zjištěná má dle typu zadání objednavatele a dle

typu účelu posudku pouze pomocný indikační charakter.

stránka č. 2

Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

Porovnávací hodnota - (ocenění porovnávací, srovnávací, komparativní metodou) - v principu

se jedná o vyhodnocení cen nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno

uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou.

Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů

nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší než 6

měsíců. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost.

Srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z

denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb,

konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí.

2. Prohlídka a zaměření nemovitosti

Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 18.4.2012 za přítomnosti pracovníka

znaleckého ústavu Ing. Jana Horalíka, povinné paní Kamily Hasmandové a pana Daniela

Hasmandy.

3. Podklady pro vypracování posudku

Výpis z katastru nemovitostí č. 5351, pro k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál,

vyhotovený objednavatelem dne 13.3.2012, prostřednictvím dálkového přístupu do katastru

nemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.

Výpis z katastru nemovitostí č. 1288, pro k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál,

vyhotovený objednavatelem dne 13.3.2012, prostřednictvím dálkového přístupu do katastru

nemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.

Náhled katastrální mapy, pro k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál, vyhotovená

objednavatelem dne 3.4.2012, prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí,

prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.

Údaje sdělené objednavatelem.

Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření.

Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitních

serverech www.sreality.cz, www.nemovitosti.cz, www.reality.cz, www.realitycechy.cz,

www.realitymorava.cz atd.

Smlouva o nájmu bytu ze dne 1.4.2011. Na základě upřesnění znaleckého úkolu

objednavatelem, není k této smlouvě při zpracování znaleckého posudku přihlíženo.

Objednavatelem, povinným, či účastníkem místního šetření nebyla ke dni zpracování tohoto

znaleckého posudku předložena žádná další nájemní, či jiná smlouva, na základě které by byl

předmět ocenění užíván. Ocenění je provedeno pro předmět ocenění volný, neobsazený,

nepronajatý.

stránka č. 3


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

4. Vlastnické a evidenční údaje

Dle dostupných údajů z databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního jsou ke dni

vypracování tohoto znaleckého posudku evidovány tyto vlastnické údaje:

Kraj:

Moravskoslezský

Okres:

Bruntál

Obec:

Krnov

Katastrální území: Opavské Předměstí (674630)

List vlastnictví číslo: 5351

Vlastníci:

1. Antelová Jana Podíl: 157/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

2. Bělej Roman Podíl: 173/10 000

Albrechtická 556/100b, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

3. Společné jmění manželů Podíl: 228/10 000

Bialas Christos

Bialasová Lenka

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

4. Společné jmění manželů Podíl: 207/10 000

Bieda Robert

Biedová Lenka

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

5. Blahutová Věra Podíl: 114/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

6. Brázdilová Rostislava Podíl: 113/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

7. Brunclík Zdeněk Podíl: 117/10 000

Žižkova 555/35, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

8. Bumbarisová Markéta Podíl: 117/10 000

SPC L 494/52, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

9. Chalupa Radomír Podíl: 117/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

10. Společné jmění manželů Podíl: 113/10 000

Čihánek Jiří

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

Čihánková Jana

Třešňová 75, Osoblaha, 793 99

11. Fojtík Pavel Podíl: 173/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

12. Společné jmění manželů Podíl: 235/10 000

Grulich Jiří

Grulichová Jarmila

stránka č. 4


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

13. Společné jmění manželů Podíl: 466/10 000

Hajný Jaroslav

Hajná Hedvika

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

14. Hasmandová Kamila Podíl: 114/10 000

Příční 470/11, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

15. Hélová Svatava Podíl: 109/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

16. Holub Ladislav Podíl: 117/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

17. Společné jmění manželů Podíl: 117/10 000

Hořínek Miroslav

Hořínková Lenka

SPC U 486/76, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

18. Společné jmění manželů Podíl: 207/10 000

Hymon Milan

Hymonová Miroslava

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

19. Jasoňková Ivana Podíl: 213/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

20. Kaňoková Martina Podíl: 114/10 000

Vodní 118/14, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

21. Společné jmění manželů Podíl: 213/10 000

Klein Milan

Kleinová Eva

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

22. Kochová Hana Podíl: 157/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

23. Společné jmění manželů Podíl: 109/10 000

Kocián Rostislav

Kociánová Alena

Česká 2236/1, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

24. Kocourek Petr Podíl: 183/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

25. Společné jmění manželů Podíl: 197/10 000

Kocourek Petr Ing.

Kocourková Jaroslava

Opavská 513/29, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

26. Koritarová Marie Podíl: 207/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

27. Lietavec Zdeněk Podíl: 109/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

stránka č. 5


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

28. Lis Josef Podíl: 117/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

29. Malák Karel Podíl: 87/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

30. Masná Eva Podíl: 228/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

31. Společné jmění manželů Podíl: 330/10 000

Mikula Roman

Mikulová Kateřina

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

32. Mohylová Soňa Podíl: 235/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

33. Společné jmění manželů Podíl: 235/10 000

Morbitzer Marcel

Morbitzerová Šárka

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

34. Společné jmění manželů Podíl: 157/10 000

Navrátil Jaroslav

Navrátilová Marie

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

35. Novotná Barbora Podíl: 207/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

36. Společné jmění manželů Podíl: 207/10 000

Očadlík Miroslav

Očadlíková Vladimíra

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

37. Ondrašíková Jarmila Podíl: 114/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

38. Ondrúšková Matilda Podíl: 86/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

39. Petříková Lenka Podíl: 157/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

40. Prejda Pavel Podíl: 157/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

41. Procházková Ivana Ing. Podíl: 235/20 000

Na Hvězdárnách 412, Lety, 252 29

42. Společné jmění manželů Podíl: 157/10 000

Ptáček Jiří

Ptáčková Dana

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

43. Rajnochová Jarmila Podíl: 113/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

44. Společné jmění manželů Podíl: 213/10 000

stránka č. 6


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

Rybář Jaroslav

Rybářová Světlana

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

45. Rys Michal Podíl: 207/10 000

Jiráskova 651/35, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

46. Sedláková Gabriela Bc. Podíl: 235/20 000

Hněvotín 388, 783 47

47. Slejšková Jaroslava Podíl: 235/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

48. Společné jmění manželů Podíl: 346/10 000

Stambolidis Charis Ing.

Stambolidisová Jana Ing.

Pod Ježníkem 2383/21, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

49. Steininger Martin Podíl: 173/10 000

Dolní 2091/18, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

50. Stuchlíková Jarmila Podíl: 157/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

51. Společné jmění manželů Podíl: 157/10 000

Suchánek Vladimír

Hynčice 109, Město Albrechtice, 793 95

Suchánková Jana

Vaškova 562/11, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

52. Šimčíková Marcela Podíl: 114/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

53. Švrček Lukáš Podíl: 157/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

54. Václavíková Marcela Podíl: 114/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

55. Společné jmění manželů Podíl: 173/10 000

Vaickorn Zdeněk

Vaickornová Vlasta

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

56. Společné jmění manželů Podíl: 173/10 000

Vojáček Vladimír

Vojáčková Marcela

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

57. Společné jmění manželů Podíl: 235/10 000

Vonc Pavel Bc.

Mírové Náměstí 11, Vidnava, 790 55

Voncová Alexandra Ing.

SPC K 493/50, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

58. Vysloužil Pavel Podíl: 228/10 000

SPC J 1027/49, Krnov, Pod Cvilínem, 794 01

stránka č. 7


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

5. Celkový popis nemovitosti

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 114/10000 nemovitostí -

bytového domu č.p. 1027, příslušející k části obce Pod Cvilínem, na pozemku p.č. 3183, včetně

pozemku p.č. 3183 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listu vlastnictví č. 5351 a listu

vlastnictví č. 1288, vše v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál.

Popis nemovitosti jako celku:

Předmětem ocenění je objekt č.p. 1027 - bytový dům, který je situován jako samostatně

stojící. Objekt je panelové konstrukce zastřešený plochou střechou krytou standardní

povlakovou krytinou IPA. Objekt je podsklepený s jedenácti nadzemními podlažími, a sestává

jednoho vchodu. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Sídliště Pod Cvilínem.

Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové

vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3182/1, který je

ve vlastnictví Města Krnov Parkování je možné na veřejném parkovišti u bytového domu. V

bytovém domě se nachází 60 bytových jednotek, každá s kompletním sociálním zázemím. V

roce 2004 byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém, v roce 2005 byla provedena

výměna stoupacího vedení a v roce 2011 byla provedena oprava výtahů. Celkový

stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako průměrné. S ohledem na celkový stav a stáří

je uvažováno opotřebení lineární metodou s celkovou životností 100 roků.

Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu

spoluvlastnickému podílu ve výši 114/10000 přísluší užívání jedné bytové jednotky 1+1 (o

celkové výměře 40,53 m 2 včetně balkónu a užívaného sklepu) s kompletním sociálním

zázemím, jež je situována ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Sociální

zařízení (koupelna a WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění je ústřední s

dálkovým zdrojem. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení bytového domu je patrné z

ocenění.

Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to

stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem

společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.). Dle

místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech

nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.

Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem, nejsou a nebyly

zjištěny při místním šetření zpracovatele.

6. Obsah posudku

1) Objekty

a) Bytový dům č.p. 1027

2) Pozemky

a) Pozemek dle LV č. 1288

3) Ocenění porovnávací metodou

stránka č. 8


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

B. POSUDEK

Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění

Podklady pro stanovení koeficientu K p :

Okres: Bruntál

Počet obyvatel: 15 001 – 25 000 obyvatel

Ocenění

1) Objekty

1.a) Vyhláška 387/2011 Sb.

1.a.1) Bytový dům č.p. 1027 – § 3

Zatřídění pro potřeby ocenění

Budova: J 1 . domy vícebytové (typové, tří a vícebytové)

Svislá nosná konstrukce: montovaná z dílců betonových plošných

Polohový koeficient: 1,000

Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytové

Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.12.1 domy vícebytové typové

Koeficient změny ceny stavby: 2,139

Koeficient prodejnosti: 0,906 (Bytové domy)

Podlaží:

Název Výška Zastavěná plocha

I.NP 2,89 m 21,52×20,08 = 432,12 m 2

II.NP 2,89 m 21,52×20,08+3,50×1,10×5 = 451,37 m 2

III.NP 2,89 m 21,52×20,08+3,50×1,10×5 = 451,37 m 2

IV.NP 2,89 m 21,52×20,08+3,50×1,10×4 = 447,52 m 2

V.NP 2,89 m 21,52×20,08+3,50×1,10×4 = 447,52 m 2

VI.NP 2,89 m 21,52×20,08+3,50×1,10×4 = 447,52 m 2

VII.NP 2,89 m 21,52×20,08+3,50×1,10×5 = 451,37 m 2

VIII.NP 2,89 m 21,52×20,08+3,50×1,10×5 = 451,37 m 2

IX.NP 2,89 m 21,52×20,08+3,50×1,10×5 = 451,37 m 2

X.NP 2,89 m 21,52×20,08+3,50×1,10×5 = 451,37 m 2

XI.NP 2,89 m 21,52×20,08+3,50×1,10×5 = 451,37 m 2

I.PP 2,62 m 21,52×20,08 = 432,12 m 2

Součet: 34,41 m 5 366,39 m 2

Průměrná výška podlaží (PVP): = 2,87 m

Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 447,20 m 2

stránka č. 9


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

Obestavěný prostor (OP):

spodní stavba 21,52×20,08×2,62 = 1 132,16 m 3

vrchní stavba 21,52×20,08×31,83+3,50×1,10×1,00×47 = 13 935,38 m 3

Obestavěný prostor – celkem: = 15 067,54 m 3

Vybavení:

Název, popis

Obj. podíl Hodnocení

1. Základy včetně zemních prací – betonové s izolací 5,40 % Standardní

2. Svislé konstrukce – panelové 18,20 % Standardní

3. Stropy – panelové 8,40 % Standardní

4. Krov, střecha – plochá 4,90 % Standardní

5. Krytiny střech – IPA 2,30 % Standardní

6. Klempířské konstrukce – pozinkované (parapety), svody vnitřní 0,70 % Standardní

7. Úprava vnitřních povrchů 5,70 % Standardní

8. Úprava vnějších povrchů – vápenné hrubé 2,90 % Standardní

9. Vnitřní obklady keramické 1,30 % Standardní

10. Schody – betonové 2,90 % Standardní

11. Dveře 3,30 % Standardní

12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se

13. Okna – dřevěná zdvojená 5,30 % Standardní

14. Povrchy podlah 3,00 % Standardní

15. Vytápění – ústřední s dálkovým zdrojem 4,80 % Standardní

16. Elektroinstalace – 240V 5,10 % Podstandardní

17. Bleskosvod – je proveden 0,40 % Standardní

18. Vnitřní vodovod – teplá i studená 3,20 % Standardní

19. Vnitřní kanalizace – kompletní odkanalizování 3,10 % Standardní

20. Vnitřní plynovod – je proveden 0,40 % Standardní

21. Ohřev vody – dálkový zdroj 2,20 % Standardní

22. Vybavení kuchyní 1,90 % Standardní

23. Vnitřní hygienické vybavení 3,90 % Standardní

24. Výtahy – je proveden (2x) 1,30 % Standardní

25. Ostatní 5,70 % Standardní

26. Instalační prefabrikovaná jádra 3,70 % Standardní

Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 :

Základní koeficient K 4 : 1,0000

Úprava koeficientu K 4 :

16. Elektroinstalace –0,54 × 5,10 % – 0,0275

Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9725

Ocenění:

Základní jednotková cena (ZC): 1 950,– Kč/m 3

Koeficient konstrukce K 1 : × 1,0370

Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : × 0,9348

Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : × 1,0317

Koeficient vybavení stavby K 4 : × 0,9725

Polohový koeficient K 5 : × 1,0000

Koeficient změny cen staveb K i : × 2,1390

Koeficient prodejnosti K p : × 0,9060

stránka č. 10


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

Základní jednotková cena upravená: = 3 675,48 Kč/m 3

Základní cena upravená: 15 067,54 m 3 × 3 675,48 Kč/m 3 = 55 380 441,92 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou:

Stáří: 30 roků

Předpokládaná další životnost: 70 roků

Opotřebení: 100 × 30 / (30 + 70) = 30,000 %

Odpočet opotřebení: 55 380 441,92 Kč × 30,000 % – 16 614 132,58 Kč

Cena objektu po odečtení opotřebení: = 38 766 309,34 Kč

Úprava ceny vlastnickým podílem

Vlastnický podíl: × 114 / 10 000

Cena po úpravě: = 441 935,93 Kč

Bytový dům č.p. 1027 – zjištěná cena:

441 935,93 Kč

2) Pozemky

2.a) Vyhláška 387/2011 Sb.

2.a.1) Pozemek dle LV č. 1288 – § 28

Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle § 28 odst. 1 činí 212,49 Kč.

Cena je určena podle písm. k): ZC = C p × 1,00, kde C p = 35 + (24 940 – 1 000) × 0,007414

(zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde 24 940 je počet obyvatel v obci.

§ 28 odst. 2 – Zastavěné plochy a nádvoří

Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku

Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2:

Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % × 1,100

Koeficient změny cen staveb K i : × 2,139

Koeficient prodejnosti K p : (Bytové domy) × 0,906

Jednotková cena [Kč/m 2 ]

Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč]

zastavěná plocha a 3183 445 212,49 452,9708 201 572,01

nádvoří

Úprava ceny vlastnickým podílem

Vlastnický podíl: × 114 / 10 000

Cena po úpravě: = 2 297,92 Kč

Pozemek dle LV č. 1288 – zjištěná cena:

2 297,92 Kč

stránka č. 11


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

3) Ocenění porovnávací metodou

Problematika Porovnávací hodnoty nemovitostí je v současné době nejlépe uceleně popsána v

publikaci „Porovnávací hodnota nemovitostí“ vydaná nakladatelstvím EKOPRESS autor Zbyněk

Zazvonil.

Výběr porovnatelných vzorků:

V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadu

nástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace.

Jednak na většině serverech je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýrazňovány,

často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve více

kancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečný

výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času

proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi

nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pak

musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení ceny

vzorku.

Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit,

aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách:

- ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo,

předměstí, město, centrum, region, přihraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.),

- typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu

(bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.),

- velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např.

jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro

větší společnosti apod.),

- stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně

využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní

apod.),

- kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu

k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela

jedinečné),

- rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální,

celostátní, nadnárodní),

- řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám

nabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil Kč atd).

1) Byt 2+1, ul. SPC F, Krnov

Byt v osobním vlastnictví o velikosti 2+1 a rozměrech 55 m 2 . V bytě jsou plastová okna, ostatní

vybavení bytu je původní. K bytu náleží zasklená lodžie v mezipatře a sklep. Dům má novou

termofasádu a střechu.

Nabídková CENA: 640 000,- Kč

2) Byt 2+1, ul. SPC H, Krnov

Byt 2+1, 54 m 2 + sklep 2 m 2 , v osobním vlastnictví, 5.NP/8 panelového domu. Byt je v původním

stavu, menší úpravy (nové omítky v pokoji), v koupelně je umakartové jádro, vana a WC

samostatně, na podlahách je položeno PVC, parkety. K bytu náleží sklep. Dům je po celkové

revitalizaci.

Nabídková CENA: 500 000,- Kč

stránka č. 12


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

3) Byt 2+1, ul. SPC F, Krnov

Panelový, běžně udržovaný byt s balkonem v mezipatře. Provedené rekonstrukce: plastová okna,

stoupačky, fasáda.

Nabídková CENA: 560 000,- Kč

Jednotky porovnání, porovnání nemovitosti jako celku:

V případě ocenění bytových jednotek volíme jako jednotku porovnání m 2 užitné podlahové

plochy.

Kvantitativní porovnávací analýza:

Pro kvantitativní porovnávací analýzu je typické, že jednotlivé diference mezi vybranými

vzorky a oceňovaným subjektem se snaží kvantifikovat, resp. shledané rozdíly se pokouší ocenit,

najít směr jejich předpokládané kontribuce a následně je využít pro cenové úpravy ve formě srážek

a přirážek s cílem, aby takto upravený výsledek reflektoval zatím neznámou porovnávací hodnotu

oceňovaného subjektu. Za upravovaný základ jsou zvoleny známé ceny vzorků, a úpravy mají

relativní formu ve vztahu ke zvolenému základu.

Tyto cenové úpravy lze charakterizovat jako vzájemné přizpůsobování cen, jejich vyrovnávání,

„seřizování“ či „vylaďování“, proto v odborné literatuře je pro tento proces obvykle používán

termín adjustace (adjustment).

Adjustace je založena na následujících předpokladech:

- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, horší než nemovitosti

oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají vyšší cenu než nemovitosti

porovnávané (než vzorek),

- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, lepší než nemovitosti

oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají nižší cenu než nemovitosti

porovnávané (než vzorek).

Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:

- bytová jednotka s balkónem

- občanská vybavenost obce na dobré úrovni

- dostatečné možnosti parkování na veřejném parkovišti

- dopravní dostupnost obce je zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou, MHD

Záporné stránky oceňovaných nemovitostí:

- zanedbaný stav užívané bytové jednotky

- některé prvky a vnitřní vybavení v původním technickém stavu

- celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu

- předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl na bytovém domě

Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. podíl na bytovém domě, uvedené velikosti, vybavení,

resp. zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je poptávka

menší než nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu,

vybavení a způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaný podíl na bytovém domě, jemuž přísluší

užívání bytové jednotky 1+1, je obtížněji obchodovatelný.

stránka č. 13


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

Seznam porovnávaných objektů:

Byt 2+1, ul. SPC F, Krnov

Výchozí cena (VC): 640 000,– Kč

Množství (M): 55,00 m 2

K polohy : 1,00

K konstrukce : 1,00

K stav budovy : 1,05

K stav bytu : 1,00

K vybavení bytu : 1,00

K umístění v domě : 1,00

K objektivizační : 1,10

K právní stav : 1,20

Jednotková cena (JC): 8 395,64 Kč

Váha (V): 1,0

Byt 2+1, ul. SPC H, Krnov

Výchozí cena (VC): 500 000,– Kč

Množství (M): 56,00 m 2

K polohy : 1,00

K konstrukce : 1,00

K stav budovy : 1,00

K stav bytu : 0,95

K vybavení bytu : 1,00

K umístění v domě : 1,00

K objektivizační : 1,05

K právní stav : 1,20

Jednotková cena (JC): 7 459,12 Kč

Váha (V): 1,0

stránka č. 14


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

Byt 2+1, ul. SPC F, Krnov

Výchozí cena (VC): 560 000,– Kč

Množství (M): 58,00 m 2

K polohy : 1,00

K konstrukce : 1,00

K stav budovy : 1,05

K stav bytu : 1,00

K vybavení bytu : 1,00

K umístění v domě : 1,00

K objektivizační : 1,00

K právní stav : 1,20

Jednotková cena (JC): 7 662,84 Kč

Váha (V): 1,0

kde JC = (VC / M) / (K polohy × K konstrukce × K stav budovy × K stav bytu × K vybavení bytu × K umístění v domě ×

K objektivizační × K právní stav )

Minimální jednotková cena za m 2 :

Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC × V) / V):

Maximální jednotková cena za m 2 :

7 459,12 Kč

7 839,20 Kč

8 395,64 Kč

Stanovení porovnávací hodnoty:

Stanovená jednotková cena za m 2 :

7 850,– Kč

Množství: × 40,53 m 2

Porovnávací hodnota: = 318 160,– Kč

Porovnávací hodnota: (zaokrouhleno) = 320 000,– Kč

stránka č. 15


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

C. REKAPITULACE

Obvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kterou lze

věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v

závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky

a poptávky.

Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomto

posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které

nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit

hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu

nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj.

např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská

vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní

prostředí, atd.

Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitostech menší

než nabídka. Četnost realizovaných obchodů je na průměrné úrovni. V obdobných lokalitách je na

trhu poměrně omezená nabídka obdobných nemovitostí. Z hlediska lukrativnosti polohy se jedná o

polohu průměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti lze předmětnou nemovitost považovat za obtížně

obchodovatelnou.

Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací a

proto v případě odhadu obvyklé hodnoty oceňovaných nemovitostí tuto považujeme za

obvyklou.

REKAPITULACE

Ceny podle cenového předpisu

Cena objektů

Cena pozemků

Celková cena podle cenového předpisu

Cena zjištěná porovnávacím způsobem

Věcné břemeno

Ostatní movité věci

Práva a závady, která nezaniknou dražbou

441 940,– Kč

2 300,– Kč

444 240,– Kč

320 000,– Kč

0,– Kč

0,– Kč

0,– Kč

stránka č. 16


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

Obvyklá (obecná, tržní) cena předmětu ocenění podle odborného odhadu činí

320 000,– Kč

Cena slovy: třistadvacettisíc Kč

Zpracovatelé posudku:

Ing. Tomáš Vingrálek

Ing. Štěpán Orálek

Ing. Jan Horalík

Ing. Markéta Perůtková

Osoba oprávněná podávat vysvětlení:

Ing. Tomáš Vingrálek

V Přerově, dne 21.5.2012

Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.

znalecký ústav

........................................

Ing. Tomáš Vingrálek

jednatel

stránka č. 17


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení §21, odst. 3 zákona

36/1967., o znalcích a tlumočnících a ustanovení §6 odst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pod č.j.:

264/2008-OD-ZN/5 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v

oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhady

věcí movitých - spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a

zařízení domácnosti, oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulační

techniky, ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména: ceny a odhady finančního majetku,

ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv, ceny a odhady pohledávek a závazků,

ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, ceny a odhady fůzí a akvizic, ceny a

odhady podnikových investic.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4842-988/2012 samostatné evidence znaleckého ústavu.

...................................................

Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.

znalecký ústav

sídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha

kancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerov

e-mail: info@posudek.com

www.posudek.com

stránka č. 18


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

E. SEZNAM PŘÍLOH

Fotodokumentace

Výpis z katastru nemovitostí

Kopie katastrální mapy

Kopie Smlouvy o nájmu bytu

stránka č. 19


Okres:

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

CZ0801 Bruntál

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Vlastnické právo

Antelová Jana, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Bělej Roman, Albrechtická 556/100b, Pod Bezručovým

vrchem, 794 01 Krnov 1

SJM Bialas Christos a Bialasová Lenka, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

SJM Bieda Robert a Biedová Lenka, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Blahutová Věra, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Brázdilová Rostislava, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem,

794 01 Krnov 1

Brunclík Zdeněk, Žižkova 555/35, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Bumbarisová Markéta, SPC L 494/52, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Chalupa Radomír, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

SJM Čihánek Jiří a Čihánková Jana, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1, Pod Hradbami 157, 793 99

Osoblaha

Fojtík Pavel, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

SJM Grulich Jiří a Grulichová Jarmila, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

SJM Hajný Jaroslav a Hajná Hedvika, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Pod Bezručovým vrchem,

794 01 Krnov 1

Hélová Svatava, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Holub Ladislav, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

SJM Hořínek Miroslav a Hořínková Lenka, SPC U 486/76, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

SJM Hymon Milan a Hymonová Miroslava, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Jasoňková Ivana, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Kaňoková Martina, Vodní 118/14, Pod Bezručovým vrchem,

794 01 Krnov 1

SJM Klein Milan a Kleinová Eva, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem,

794 01 Krnov 1

Kochová Hana, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

SJM Kocián Rostislav a Kociánová Alena, Česká 2236/1, Pod

Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

SJM Kocourek Petr Ing. a Kocourková Jaroslava, Opavská

513/29, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Kocourek Petr, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Koritarová Marie, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

476031/465

731020/4869

500706/360

615119/1486

680528/1120

715808/4846

375928/431

675129/0645

581125/1567

755320/4868

580405/1143

540522/0535

775129/4848

591231/1559

500813/317

526220/196

500723/093

515913/035

655225/0078

415815/403

570316/7558

590615/1691

586017/1394

590817/1159

635218/0098

656221/1062

716122/4840

590825/0216

615104/0544

555829/1662

701111/4869

716026/4848

530111/319

546003/4140

780504/4863

525418/140

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 1

157/10000

173/10000

228/10000

207/10000

114/10000

113/10000

117/10000

117/10000

117/10000

113/10000

173/10000

235/10000

466/10000

114/10000

109/10000

117/10000

117/10000

207/10000

213/10000

114/10000

213/10000

157/10000

109/10000

197/10000

183/10000

207/10000


SJM

SJM

SJM

SJM

SJM

SJM

SJM

SJM

Okres:

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

CZ0801 Bruntál

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

Lietavec Zdeněk, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Lis Josef, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Malák Karel, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Masná Eva, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Mikula Roman a Mikulová Kateřina, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Mohylová Soňa, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Morbitzer Marcel a Morbitzerová Šárka, SPC J 1027/49,

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Navrátil Jaroslav a Navrátilová Marie, SPC J 1027/49,

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Novotná Barbora, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Očadlík Miroslav a Očadlíková Vladimíra, SPC J 1027/49,

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Ondrašíková Jarmila, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Ondrúšková Matilda, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Pavelka Jaroslav, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Petříková Lenka, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Prejda Pavel, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Procházková Ivana Ing., Na Hvězdárnách 412, Lety, 252 29

Dobřichovice

Ptáček Jiří a Ptáčková Dana, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Rajnochová Jarmila, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Rybář Jaroslav a Rybářová Světlana, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Rys Michal, Jiráskova 651/35, Pod Bezručovým vrchem,

794 01 Krnov 1

Sedláková Gabriela Bc., Hněvotín 388, 783 47 Hněvotín

Slejšková Jaroslava, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Stambolidis Charis Ing. a Stambolidisová Jana Ing., Pod

Ježníkem 2383/21, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

Steininger Martin, Dolní 2091/18, Pod Bezručovým vrchem,

794 01 Krnov 1

Stuchlíková Jarmila, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Suchánek Vladimír a Suchánková Jana, Hynčice 109, 793 95

Město Albrechtice, Vaškova 562/11, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Šimčíková Marcela, Stará 260/19, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Švrček Lukáš, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

590828/1731

520207/050

460625/206

456213/019

701111/4880

725614/4841

636111/1724

691103/2238

705726/5435

250827/465

315824/459

815112/4850

520130/360

535328/320

705411/4870

325416/714

710911/4870

765802/4847

760703/4842

745305/4851

530421/293

595529/1287

265124/438

540521/0415

566118/1185

750427/4866

736111/4871

365121/446

620313/1572

625819/1291

830228/4881

685711/2086

500713/351

565602/1723

795602/4879

840818/4851

109/10000

117/10000

87/10000

228/10000

330/10000

235/10000

235/10000

157/10000

207/10000

207/10000

114/10000

86/10000

235/10000

157/10000

157/10000

235/20000

157/10000

113/10000

213/10000

207/10000

235/20000

235/10000

346/10000

173/10000

157/10000

157/10000

114/10000

157/10000

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 2


B

B1

C

Okres:

Jiná práva

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

CZ0801 Bruntál

Omezení vlastnického práva

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

Václavíková Marcela, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

SJM Vaickorn Zdeněk a Vaickornová Vlasta, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

SJM Vojáček Vladimír a Vojáčková Marcela, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Vysloužil Pavel, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

SJM = společné jmění manželů

Nemovitosti

Stavby

Typ stavby

Část obce, č. budovy

Typ vztahu

Oprávnění pro

- Bez zápisu

Povinnost k

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Způsob využití

Způsob ochrany

675605/2061

520731/261

525111/321

560427/1629

565121/1742

560201/1360

Na parcele

114/10000

173/10000

173/10000

228/10000

Pod Cvilínem, č.p. 1027 byt.dům 3183, LV:1288

o

Nařízení exekuce

Hélová Svatava, SPC J 1027/49, Z-7626/2009-831

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1,

RČ/IČO: 415815/403

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Bruntále, pob. Krnov 19Nc-

1768/2009 -6 ze dne 03.08.2009.; uloženo na prac. Krnov

Z-7626/2009-831

o Exekuční příkaz k prodeji

nemovitosti

ku 109/10000

Hélová Svatava, SPC J 1027/49, Z-7636/2009-831

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1,

RČ/IČO: 415815/403, Stavba: Pod

Cvilínem, č.p. 1027

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha-východ 081 EX-

13689/2009 -8J ze dne 24.10.2009.

Z-7636/2009-831

o Nařízení exekuce

EÚ Brno-město, JUDr. Vít Novozámský

Hélová Svatava, SPC J 1027/49, Z-9569/2009-831

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1,

RČ/IČO: 415815/403

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Bruntále, pob. Krnov 19Nc-

2469/2009 -4 ze dne 14.10.2009.; uloženo na prac. Krnov

Z-9569/2009-831

o Exekuční příkaz k prodeji

nemovitosti

ku 109/10000

Hélová Svatava, SPC J 1027/49, Z-9833/2009-831

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 3


Okres:

Typ vztahu

Oprávnění pro

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

CZ0801 Bruntál

Povinnost k

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1,

RČ/IČO: 415815/403, Stavba: Pod

Cvilínem, č.p. 1027

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-město 56 EX-

11067/2009 -7 ze dne 07.12.2009.

Z-9833/2009-831

o Nařízení exekuce

EÚ Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal

Hélová Svatava, SPC J 1027/49, Z-433/2010-831

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1,

RČ/IČO: 415815/403

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Bruntále, pob. Krnov 19Nc-

2703/2009 -5 ze dne 03.11.2009.; uloženo na prac. Krnov

Z-433/2010-831

o Exekuční příkaz k prodeji

nemovitosti

ku 109/10000

Hélová Svatava, SPC J 1027/49, Z-449/2010-831

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1,

RČ/IČO: 415815/403, Stavba: Pod

Cvilínem, č.p. 1027

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha-východ 081 EX-

23899/2009 -7M ze dne 21.01.2010.

Z-449/2010-831

o Nařízení exekuce

EÚ Jeseník, JUDr. Antonín Dohnal

Hélová Svatava, SPC J 1027/49, Z-1162/2010-831

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1,

RČ/IČO: 415815/403

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Bruntále, pob. Krnov 19EXE-

58/2010 -10 ze dne 18.01.2010.; uloženo na prac. Krnov

Z-1162/2010-831

o Zástavní právo smluvní

ku 114/10000

pohledávka: 150 000,- Kč

budoucí pohledávka: 150 000,- Kč

LEASING - STAR spol. s r.o.

Hasmandová Kamila, Příční 470/11, V-635/2010-831

Teplice, Nákladní 1060, Trnovany, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

415 01 Teplice 1, RČ/IČO: 41324536 Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078,

Stavba: Pod Cvilínem, č.p. 1027

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 12.04.2010. Právní účinky

vkladu práva ke dni 16.04.2010.

V-635/2010-831

o Nařízení exekuce

EÚ Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal

Hélová Svatava, SPC J 1027/49, Z-2384/2010-831

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1,

RČ/IČO: 415815/403

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 4


Okres:

Typ vztahu

Oprávnění pro

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

CZ0801 Bruntál

Povinnost k

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Bruntále, pob. Krnov 19EXE-

691/2010 -6 ze dne 15.04.2010.; uloženo na prac. Krnov

Z-2384/2010-831

o Zástavní právo exekutorské

ku 109/10000

pohledávka: 26 952,72 Kč

včetně příslušenství a nákladů soudního řízení

ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, Hélová Svatava, SPC J 1027/49, Z-2974/2010-831

České Budějovice 6, 370 21, RČ/IČO: Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1,

26764652

RČ/IČO: 415815/403, Stavba: Pod

Cvilínem, č.p. 1027

Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti

Exekutorský úřad Jeseník 014 EX-80023/2010 -14 ze dne 19.05.2010. Právní moc ke

dni 12.06.2010.

Z-2974/2010-831

o Dražební vyhláška

ku 109/10000

Hélová Svatava, SPC J 1027/49, Z-4245/2010-831

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1,

RČ/IČO: 415815/403, Stavba: Pod

Cvilínem, č.p. 1027

Listina Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání Exekutorský úřad Prahavýchod

081 EX-13689/2009 -022 Ket ze dne 22.09.2010.

/-022

Z-4245/2010-831

Listina Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání Exekutorský úřad Prahavýchod,

JUDr. Marcel Smékal 081 EX-13689/2009 -034 Lpa ze dne 03.06.2011.

/-034

Z-3853/2011-831

o Nařízení exekuce

pověřený soudní exekutor - JUDr. Tomáš Vrána, EÚ Přerov

Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Z-6918/2011-831

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Bruntále, pob. Krnov 19EXE-

1482/2011 -10 ze dne 07.11.2011.; uloženo na prac. Krnov

Z-6918/2011-831

o Exekuční příkaz k prodeji

nemovitosti

ku 114/10000

Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Z-6917/2011-831

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078,

Stavba: Pod Cvilínem, č.p. 1027

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš

Vrána 103 Ex-43744/2011 -17 ze dne 16.11.2011.

Z-6917/2011-831

o Nařízení exekuce

pověřený soudní exekutor - JUDr. Tomáš Vrána, EÚ Přerov

Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Z-7439/2011-831

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 5


Okres:

Typ vztahu

Oprávnění pro

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

CZ0801 Bruntál

Povinnost k

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Bruntále, pob. Krnov 20 EXE-

1873/2011 -10 ze dne 01.12.2011.; uloženo na prac. Krnov

Z-7439/2011-831

o Exekuční příkaz k prodeji

nemovitosti

ku 114/10000

Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Z-7437/2011-831

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078,

Stavba: Pod Cvilínem, č.p. 1027

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš

Vrána 103 Ex-51752/2011 -19 ze dne 13.12.2011.

Z-7437/2011-831

o Zástavní právo exekutorské

došlo dne 16.11.2011

ku 114/10000

pohledávka: 581 037,- Kč

včetně úroků, příslušenství a nákladů soudního řízení

CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Z-7552/2011-831

3208/5, Praha 5, Smíchov, 150 00 Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Praha 5, RČ/IČO: 25085689

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078,

Stavba: Pod Cvilínem, č.p. 1027

Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána 103 Ex-43744/2011 -19 ze dne

16.11.2011. Právní moc ke dni 02.12.2011.

Z-7552/2011-831

o Zástavní právo exekutorské

došlo dne 13.12.2011

ku 114/10000

pohledávka: 41 489,- Kč

včetně úroků, příslušenství a nákladů soudního řízení

CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Z-184/2012-831

3208/5, Praha 5, Smíchov, 150 00 Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Praha 5, RČ/IČO: 25085689

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078,

Stavba: Pod Cvilínem, č.p. 1027

Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána 103 Ex-51752/2011 -21 ze dne

13.12.2011. Právní moc ke dni 27.12.2011.

Z-184/2012-831

o Nařízení exekuce

pověřený soudní exekutor - JUDr. Vlastimil Porostlý, EÚ Ostrava

Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Z-329/2012-831

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Bruntále, pob. Krnov 19 EXE-

1717/2011 -13 ze dne 19.12.2011.; uloženo na prac. Krnov

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 6


D

Okres:

Typ vztahu

Oprávnění pro

Jiné zápisy

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

CZ0801 Bruntál

Povinnost k

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

597520 Krnov

Z-329/2012-831

o Nařízení exekuce

pověřený soudní exekutor - JUDr. Marcel Smékal, EÚ Praha-východ

Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Z-738/2012-831

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Bruntále, pob. Krnov 20 EXE-

2261/2011 -6 ze dne 23.01.2012.; uloženo na prac. Krnov

Z-738/2012-831

o Nařízení exekuce

pověřený soudní exekutor - Mgr. Jaromír Franc, EÚ Jičín

Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Z-1156/2012-831

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Bruntále, pob. Krnov 19 EXE-

2134/2011 -7 ze dne 07.02.2012.; uloženo na prac. Krnov

Z-1156/2012-831

o Exekuční příkaz k prodeji

nemovitosti

ku 114/10000

Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Z-1334/2012-831

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078,

Stavba: Pod Cvilínem, č.p. 1027

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr.

Marcel Smékal 081 EX-50215/2011 -035Jta ze dne 02.03.2012.

Z-1334/2012-831

o

o

Typ vztahu

Vztah pro

Vztah k

Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen

Listina

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

dne 1.2.2012

ku 114/10000

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Hasmandová Kamila, Příční 470/11,

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078,

Stavba: Pod Cvilínem, č.p. 1027

Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen

Z-741/2012-831

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti

Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal 081 EX-50214/2011 -027JH ze dne

31.01.2012.

dne 1.2.2012

ku 114/10000

Z-741/2012-831

Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Z-742/2012-831

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 7


o

Okres:

Typ vztahu

Vztah pro

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

CZ0801 Bruntál

Vztah k

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

Listina

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078,

Stavba: Pod Cvilínem, č.p. 1027

Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen

Listina

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti

Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal 081 EX-50252/2011 -027JH ze dne

31.01.2012.

dne 2.3.2012

ku 114/10000

Hasmandová Kamila, Příční 470/11,

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078,

Stavba: Pod Cvilínem, č.p. 1027

Z-742/2012-831

Z-1332/2012-831

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti

Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal 081 EX-50215/2011 -034Jta ze

dne 02.03.2012.

Z-1332/2012-831

E

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o

Kupní smlouva V11 354/2001 ze dne 23.1.2001, právní účinky vkladu ke dni 22.3.2001

POLVZ:159/2001

Z-7600159/2001-831

Pro: Lietavec Zdeněk, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1 RČ/IČO: 590828/1731

Mikula Roman a Mikulová Kateřina, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem,

701111/4880

794 01 Krnov 1

725614/4841

Kocourek Petr Ing. a Kocourková Jaroslava, Opavská 513/29, Pod

530111/319

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

546003/4140

Vojáček Vladimír a Vojáčková Marcela, SPC J 1027/49, Pod

560427/1629

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

565121/1742

Šimčíková Marcela, Stará 260/19, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

795602/4879

Rybář Jaroslav a Rybářová Světlana, SPC J 1027/49, Pod

540521/0415

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

566118/1185

Ptáček Jiří a Ptáčková Dana, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem,

530421/293

794 01 Krnov 1

595529/1287

Vaickorn Zdeněk a Vaickornová Vlasta, SPC J 1027/49, Pod

520731/261

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

525111/321

Grulich Jiří a Grulichová Jarmila, SPC J 1027/49, Pod

500813/317

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

526220/196

Petříková Lenka, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

765802/4847

Ondrašíková Jarmila, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

705411/4870

1

Antelová Jana, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

476031/465

Lis Josef, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

520207/050

Kochová Hana, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

555829/1662

Hajný Jaroslav a Hajná Hedvika, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem,

500723/093

794 01 Krnov 1

515913/035

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 8


Okres:

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

CZ0801 Bruntál

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

o

o

o

o

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Očadlík Miroslav a Očadlíková Vladimíra, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Stambolidis Charis Ing. a Stambolidisová Jana Ing., Pod

Ježníkem 2383/21, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

Kocián Rostislav a Kociánová Alena, Česká 2236/1, Pod

Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

Bieda Robert a Biedová Lenka, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem,

794 01 Krnov 1

Fojtík Pavel, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Mohylová Soňa, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Hasmandová Kamila, Příční 470/11, Pod Bezručovým vrchem,

794 01 Krnov 1

Prejda Pavel, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Morbitzer Marcel a Morbitzerová Šárka, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Klein Milan a Kleinová Eva, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem,

794 01 Krnov 1

Malák Karel, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Bialas Christos a Bialasová Lenka, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Suchánek Vladimír a Suchánková Jana, Hynčice 109, 793 95 Město

Albrechtice, Vaškova 562/11, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Hymon Milan a Hymonová Miroslava, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem,

794 01 Krnov 1

Brázdilová Rostislava, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01

Krnov 1

Blahutová Věra, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Ondrúšková Matilda, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Stuchlíková Jarmila, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Vysloužil Pavel, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Čihánek Jiří a Čihánková Jana, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem,

794 01 Krnov 1, Pod Hradbami 157, 793 99 Osoblaha

Navrátil Jaroslav a Navrátilová Marie, SPC J 1027/49, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Pavelka Jaroslav, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Hélová Svatava, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Kocourek Petr, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Brunclík Zdeněk, Žižkova 555/35, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

520130/360

535328/320

620313/1572

625819/1291

701111/4869

716026/4848

680528/1120

715808/4846

591231/1559

636111/1724

655225/0078

760703/4842

691103/2238

705726/5435

590825/0216

615104/0544

460625/206

500706/360

615119/1486

500713/351

565602/1723

590817/1159

635218/0098

675129/0645

375928/431

325416/714

685711/2086

560201/1360

540522/0535

775129/4848

250827/465

315824/459

Dohoda o vypořádání SJM ze dne 18.03.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.08.2002.

V-1387/2002-831

RČ/IČO: 710911/4870

Smlouva kupní ze dne 08.07.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 23.12.2002.

V-2390/2002-831

RČ/IČO: 415815/403

Smlouva kupní ze dne 10.12.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.12.2003.

V-2416/2003-831

RČ/IČO: 780504/4863

Smlouva kupní ze dne 24.02.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.03.2004.

V-739/2004-831

RČ/IČO: 581125/1567

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 9


Okres:

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

CZ0801 Bruntál

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

o

o

o

Smlouva kupní ze dne 25.04.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.06.2004.

Pro:

Pro:

Pro:

Kaňoková Martina, Vodní 118/14, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1

Bělej Roman, Albrechtická 556/100b, Pod Bezručovým vrchem,

794 01 Krnov 1

Chalupa Radomír, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

RČ/IČO: 716122/4840

Usnesení soudního exekutora o udělení příklepu Exekutorský úřad Jeseník EX-210/2002 - 42

ze dne 31.05.2004. Právní moc ke dni 02.07.2004.

RČ/IČO: 731020/4869

Smlouva kupní ze dne 24.06.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.08.2005.

-

V-1579/2004-831

Z-3281/2004-831

V-1595/2005-831

RČ/IČO: 580405/1143

o

Smlouva kupní ze dne 10.04.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.04.2006.

V-591/2006-831

Pro: Jasoňková Ivana, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1 RČ/IČO: 656221/1062

o

o

o

o

o

o

Smlouva kupní ze dne 04.05.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.05.2006.

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Hořínek Miroslav a Hořínková Lenka, SPC U 486/76, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Rajnochová Jarmila, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Novotná Barbora, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Steininger Martin, Dolní 2091/18, Pod Bezručovým vrchem,

794 01 Krnov 1

Slejšková Jaroslava, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Holub Ladislav, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

V-857/2006-831

RČ/IČO:

590615/1691

586017/1394

Usnesení soudu o schválení dědické dohody Okresní soud v Bruntále 22 D-92/2006 -32 ze dne

12.04.2006. Právní moc ke dni 12.05.2006.

Z-2943/2006-831

RČ/IČO: 265124/438

Smlouva kupní ze dne 10.07.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.07.2006.

V-1323/2006-831

RČ/IČO: 815112/4850

Smlouva kupní ze dne 07.12.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.02.2007.

V-375/2007-831

RČ/IČO: 830228/4881

Usnesení soudu o schválení dědické dohody Okresní soud v Bruntále 22 D-1165/2006 -107 ze

dne 11.05.2007. Právní moc ke dni 14.06.2007.

Z-5291/2007-831

RČ/IČO: 365121/446

Smlouva darovací NZ-88/2009 ze dne 20.05.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni

20.05.2009.

V-1024/2009-831

RČ/IČO: 570316/7558

o

Dohoda o vypořádání SJM ze dne 03.06.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 08.06.2009.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 10


Okres:

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

CZ0801 Bruntál

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

o

o

o

o

o

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Václavíková Marcela, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Procházková Ivana Ing., Na Hvězdárnách 412, Lety, 252 29

Dobřichovice

Sedláková Gabriela Bc., Hněvotín 388, 783 47 Hněvotín

Bumbarisová Markéta, SPC L 494/52, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Rys Michal, Jiráskova 651/35, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1

Koritarová Marie, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Masná Eva, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

V-1191/2009-831

RČ/IČO: 675605/2061

Smlouva darovací NZ-173/2009 ze dne 27.10.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni

27.10.2009.

V-2253/2009-831

RČ/IČO: 745305/4851

Smlouva kupní ze dne 11.04.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.04.2011.

736111/4871

V-663/2011-831

RČ/IČO: 755320/4868

Smlouva kupní ze dne 21.04.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.04.2011.

V-699/2011-831

RČ/IČO: 750427/4866

Usnesení soudu o vypořádání SJM a o dědictví Okresní soud v Bruntále 22 D-990/2010 -63 ze

dne 08.04.2011. Právní moc ke dni 08.04.2011.

Z-2837/2011-831

RČ/IČO: 525418/140

Usnesení soudu o vypořádání SJM a o dědictví Okresní soud v Bruntále 22 D-61/2011 -95 ze

dne 01.06.2011. Právní moc ke dni 01.06.2011.

Z-3803/2011-831

RČ/IČO: 456213/019

o

Smlouva darovací ze dne 12.12.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.12.2011.

V-2270/2011-831

Pro: Švrček Lukáš, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1 RČ/IČO: 840818/4851

F

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

- Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

Vyhotovil:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno:

13.03.2012 16:59:06

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 11


Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní

exekutor Vrána Tomáš, JUDr.

More magazines by this user
Similar magazines