(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

cschms.cz

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

21.10.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 277/13

i) prováděcí opatření k programu, včetně:

KAPITOLA II

PŘÍPRAVA, SCHVÁLENÍ A PŘEZKUM

i) určení všech orgánů stanovených v čl. 74 odst. 2

členským státem a pro informaci souhrnný popis

struktury řízení a kontroly,

Článek 18

ii)

popis systémů monitorování a hodnocení, jakož

i složení monitorovacího výboru,

Příprava a schválení

1. Členské státy stanoví programy pro rozvoj venkova

v úzké spolupráci s partnery uvedenými v článku 6.

iii)

ustanovení k zajištění propagace programu;

2. Členské státy předloží Komisi návrh každého programu

pro rozvoj venkova, jenž obsahuje informace uvedené

v článku 16.

j) určení partnerů uvedených v článku 6 a výsledky

konzultací partnerů.

3. Komise posoudí navržené programy na základě jejich

souladu se strategickými směry Společenství, s národním

strategickým plánem a s tímto nařízením.

Článek 17

Pokud se Komise domnívá, že program pro rozvoj venkova

není v souladu se strategickými směry Společenství, národním

strategickým plánem nebo s tímto nařízením, požádá členský

stát, aby navrhovaný program odpovídajícím způsobem

přepracoval.

Rovnováha mezi jednotlivými cíli

4. Programy pro rozvoj venkova se schvalují postupem

podle čl. 90 odst. 2.

1. Finanční příspěvek Společenství pro každý ze tří cílů

uvedených v článku 4 představuje alespoň 10 % celkového

příspěvku z EZFRV k programu v případě os 1 a 3 uvedených

v oddílech 1 a 3 kapitoly I hlavy IV a alespoň 25 % celkového

příspěvku z EZFRV k programu v případě osy 2 uvedené

v oddíle 2 kapitoly I hlavy IV. U programů ve francouzských

zámořských departementech činí pro osu 2 minimální

finanční příspěvek Společenství 10 %.

Článek 19

Přezkum

2. Nejméně 5 % celkového příspěvku z EZFRV pro daný

program je vyhrazeno pro osu 4 uvedenou v oddíle 4

kapitoly I hlavy IV. Tato částka přispívá k procentním

hodnotám stanoveným v odstavci 1. V případě České

republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty,

Polska, Slovinska a Slovenska lze minimální finanční příspěvek

Společenství pro osu 4 ve výši 5 % zavádět postupně

v průběhu programového období tak, že je pro osu 4

vyhrazeno v průměru nejméně 2,5 % z celkového příspěvku

z EZFRV.

1. Programy pro rozvoj venkova členský stát přezkoumává

avpřípadě potřeby upravuje pro zbytek období po schválení

monitorovacím výborem. Tyto přezkumy zohlední výsledky

hodnocení a zprávy Komise, zejména s cílem posílit nebo

upravit způsob, jímž jsou zohledňovány priority Společenství.

2. Komise přijme rozhodnutí o žádostech o přezkum programů

pro rozvoj venkova po podání této žádosti členským

státem postupem podle čl. 90 odst. 2. Změny vyžadující

schválení ve formě rozhodnutí Komise budou vymezeny

postupem podle čl. 90 odst. 2.

More magazines by this user
Similar magazines