(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

cschms.cz

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

21.10.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 277/23

3. Aby byly způsobilé pro platby podle čl. 36 písm. a) bodu

ii), musí být jiné než horské oblasti uvedené v odstavci 2

tohoto článku postiženy:

písm. b) bodu vi) souvisejícím s opatřeními na prevenci

požárů.

a) významnými přírodními nevýhodami, zejména nízkou

úrodností půdy nebo špatnými klimatickými podmínkami,

a z hlediska hospodaření s půdou je důležité

zachovat v nich extenzivní zemědělskou činnost, nebo

Pododdíl 4

Dodrž ování norem

b) zvláštními nevýhodami, a za účelem zachování nebo

zlepšení životního prostředí, zachování krajiny

a turistického potenciálu oblasti nebo za účelem ochrany

pobřežního pásma by v nich mělo být zachováno

hospodaření s půdou.

Článek 51

Snížení plateb nebo vyloučení z plateb

Oblasti postižené zvláštními nevýhodami uvedené v písmenu

b) zahrnují zemědělské oblasti, které jsou z hlediska přírodních

podmínek produkce stejnorodé, a jejich celkový

rozsah nesmí překročit 10 % rozlohy dotyčného členského

státu.

4. Podle zvláštních ustanovení, které budou definovány

postupem podle čl. 90 odst. 2, musí členské státy

v programech:

1. Pokud příjemci plateb podle čl. 36 písm. a) bodů i) až

v) a písm. b) bodů i), iv) a v) přestanou v důsledku určitého

jednání nebo opomenutí, které jim může být přímo přičítáno,

splňovat v celém hospodářství závazné požadavky podle

článků 4a5apříloh III a IV nařízení (ES) č. 1782/2003,

celková částka plateb, které jim mají být poskytnuty

v kalendářním roce, kdy došlo k tomuto neplnění požadavků,

se snižuje nebo ruší.

— potvrdit stávající vymezení podle odstavce 2 a odst. 3

písm. b) nebo je změnit, anebo

— vymezit oblasti uvedené v odst. 3 písm. a).

Snížení nebo zrušení uvedené v prvním pododstavci se uplatní

rovněž v případech, kdy příjemci plateb podle čl. 36

písm. a) bodu iv) přestanou v důsledku určitého jednání nebo

opomenutí, které jim může být přímo přičítáno, splňovat

v celém hospodářství minimální požadavky týkající se používání

průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

uvedené v čl. 39 odst. 3.

5. Zemědělské oblasti Natury 2000 vymezené podle

směrnic 79/409/EHS a 92/43/EHS a zemědělské oblasti

zahrnuté v plánech povodí podle směrnice 2000/60/ES jsou

způsobilé pro platby podle čl. 36 písm. a) bodu iii).

2. Snížení nebo zrušení plateb uvedené v odstavci 1 se

nevztahuje na normy, pro něž byl udělen odklad podle čl. 26

odst. 1 písm. b) v průběhu doby odkladu.

6. Oblasti vhodné k zalesnění z důvodu ochrany životního

prostředí, jako je ochrana proti erozi nebo rozšiřování lesních

zdrojů ke zmírnění klimatických změn, jsou způsobilé pro

platby podle čl. 36 písm. b) bodů i) a iii).

3. Odchylně od odstavce 1 musí příjemci v členských

státech, kde je používán jednotný režim plateb na plochu

stanovený v čl. 143b nařízení (ES) č. 1782/2003, dodržovat

závazné požadavky stanovené v článku 5 a příloze IV

uvedeného nařízení.

7. Lesní oblasti Natury 2000 vymezené podle směrnic 79/

409/EHS a 92/43/EHS jsou způsobilé pro platby podle čl. 36

písm. b) bodu iv).

4. Podrobná pravidla pro snížení plateb a vyloučení z plateb

budou stanovena postupem podle čl. 90 odst. 2. V této

souvislosti je třeba vzít v úvahu závažnost, rozsah, trvalost

a opakování neplnění požadavků.

8. Lesní oblasti se středním až vysokým stupněm rizika

vzniku lesního požáru jsou způsobilé pro platby podle čl. 36

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na čl. 39 odst. 5.

More magazines by this user
Similar magazines