(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

cschms.cz

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

21.10.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 277/29

4. Bez ohledu na limity stanovené v odstavci 3 může být

příspěvek z EFZRV zvýšen na 85 % pro programy

v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech

v Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) č. 2019/93.

5. Pro členské státy, které zvolí konkrétní program podle

čl. 66 odst. 3 druhého pododstavce, činí limit příspěvku

z EZFRV 50 % způsobilých veřejných výdajů.

Pro příspěvek z EZFRV nejsou způsobilé tyto výdaje:

a) DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou

skutečně a s konečnou platností nesou příjemci jiní než

osoby nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním

pododstavci šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne

17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů

členských států týkajících se daní z obratu — Společný

systém daně zpřidané hodnoty: jednotný základ daně ( 1 );

6. Opatření technické pomoci přijatá z podnětu Komise

nebo jejím jménem mohou být financována ve výši 100 %.

b) úroky z půjček, aniž je dotčen odstavec 5;

7. Výdaje spolufinancované z EZFRV nesmějí být současně

spolufinancovány formou příspěvků ze strukturálních fondů,

Fondu soudržnosti nebo jiného finančního nástroje Společenství.

c) nákup pozemků za cenu vyšší než 10 % celkových

způsobilých výdajů na dotyčnou operaci. Ve výjimečných

a řádně odůvodněných případech lze stanovit vyšší

procentní sazbu pro operace týkající se zachování

životního prostředí.

Mohou být spolufinancovány pouze v rámci jedné osy

programu pro rozvoj venkova. Pokud se na operace vztahují

opatření více než jedné osy, výdaje se přičítají převládající ose.

8. Veřejné výdaje na podporu podniků musí být v souladu

s omezeními výše podpory stanovenými pro státní podporu,

pokud toto nařízení nestanoví jinak.

Článek 71

Způsobilost výdajů

1. Aniž je dotčen čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 1290/2005,

jsou výdaje způsobilé pro příspěvek z EZFRV, pokud platební

agentura dotyčnou podporu skutečně vyplatí mezi 1. lednem

2007 a 31. prosincem 2015. Spolufinancované operace by

neměly být dokončeny přede dnem vzniku způsobilosti.

Nové výdaje doplněné při úpravě programu podle článku 19

jsou způsobilé ode dne, kdy Komise obdrží žádost o úpravu

programu.

2. Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z EZFRV pouze

tehdy, pokud byly vynaloženy na operace, o nichž rozhodl

řídící orgán daného programu nebo o nichž bylo rozhodnuto

z jeho pověření, v souladu s výběrovými kritérii stanovenými

příslušným subjektem.

4. Odstavce 1 až 3 se nevztahují na čl. 66 odst. 1.

5. Bez ohledu na odst. 3 písm. b) lze příspěvek z EZFRV

poskytnout jiným způsobem, než je nevratná přímá pomoc.

Podrobná pravidla budou stanovena postupem podle čl. 90

odst. 2.

Článek 72

Trvání operací investičního rázu

1. Aniž jsou dotčena pravidla týkající se svobody usazování

a volného poskytování služeb ve smyslu článků 43 a 49

Smlouvy, zajistí členský stát, aby příspěvek z EZFRV zůstal pro

investiční operaci zachován, pokud během pěti let od

rozhodnutí řídícího orgánu o financování nedojde v této

operaci k významné změně, která:

a) ovlivňuje její povahu nebo podmínky jejího provádění

nebo poskytuje některé společnosti nebo veřejnému

subjektu neoprávněnou výhodu;

b) je důsledkem změny formy vlastnictví určitého prvku

infrastruktury nebo ukončení či přemístění produkční

činnosti.

2. Neoprávněně vyplacené částky musí být vráceny

v souladu s článkem 33 nařízení (ES) č. 1290/2005.

3. Pravidla pro způsobilost výdajů se stanoví na úrovni

členských států a podléhají zvláštním podmínkám stanoveným

tímto nařízením pro některá opatření na rozvoj venkova.

( 1 ) Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná

směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).

More magazines by this user
Similar magazines