(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

cschms.cz

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

21.10.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 277/35

HLAVA VIII

STÁTNÍ PODPORA

Článek 88

Používání pravidel pro státní podporu

podmínek zvířat, jež nesplňují podmínky stanovené v článcích

39 a 40, je zakázána. V řádně odůvodněných případech však

lze poskytnout dodatečnou podporu převyšující maximální

částky stanovené v příloze, pokud jde o čl. 39 odst. 4 a čl. 40

odst. 3. Ve výjimečných případech lze po řádném odůvodnění

povolit odchylku od minimální doby trvání těchto závazků

stanovené v čl. 39 odst. 3 a 40 odst. 2.

1. Není-li v této hlavě stanoveno jinak, vztahují se články 87,

88 a 89 Smlouvy na podporu pro rozvoj venkova

poskytovanou členskými státy.

Články 87, 88 a 89 Smlouvy se však nevztahují na finanční

příspěvky poskytované členskými státy souběžně s podporou

Společenství pro rozvoj venkova ve smyslu článku 36

Smlouvy v souladu s tímto nařízením.

5. Státní podpora zemědělcům, kteří se přizpůsobují

náročným normám stanoveným v právních předpisech

Společenství v oblastech ochrany životního prostředí, veřejného

zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních

podmínek zvířat a bezpečnosti práce, je zakázána,

nesplňuje-li podmínky stanovené v článku 31. Lze však

poskytnout dodatečnou podporu převyšující maximální

částky stanovené podle uvedeného článku s cílem pomoci

zemědělcům dodržovat vnitrostátní právní předpisy, které jsou

přísnější než normy Společenství.

2. Podpora pro modernizaci zemědělského hospodářství,

která přesahuje procentní hodnoty uvedené v příloze, pokud

jde o čl. 26 odst. 2, je zakázána. Tento zákaz se netýká

podpory investic souvisejících:

a) s investicemi prováděnými převážně ve veřejném zájmu

a na ochranu tradičních krajin utvářených zemědělskou

a lesnickou činností, nebo s přemístěním hospodářských

budov;

6. Neexistují-li odpovídající právní předpisy Společenství, je

státní podpora zemědělcům, kteří sepřizpůsobují náročným

normám podle vnitrostátních právních předpisů v oblastech

životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin,

dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti práce,

zakázána, nesplňuje-li podmínky stanovené v článku 31.

Dodatečnou podporu převyšující maximální částky stanovené

vpříloze, pokud jde o čl. 31 odst. 2, lze poskytnout, je-li

odůvodněná podle článku 31.

b) s ochranou a zlepšováním životního prostředí;

c) zlepšováním hygienických podmínek chovu hospodářských

zvířat a životních podmínek zvířat a podmínek

bezpečnosti práce na pracovištích.

Článek 89

3. Státní podpora poskytovaná zemědělcům jako náhrada za

přírodní znevýhodnění v horských oblastech a v jiných

znevýhodněných oblastech je zakázána, nesplňuje-li podmínky

stanovené v článku 37. V řádně odůvodněných

případech však lze poskytnout dodatečnou podporu převyšující

částky stanovené podle čl. 37 odst. 3.

4. Státní podpora zemědělcům, kteří přijmou agroenvironmentální

závazky nebo závazky týkající se dobrých životních

Doplňkové vnitrostátní financování

Státní podpora určená k zajištění doplňkového financování

rozvoje venkova, na nějž je poskytována podpora Společenství,

musí být oznámena členskými státy a schválena Komisí

v souladu s tímto nařízením jako součást programování podle

článku 16. Na takto oznámenou podporu se nevztahuje čl. 88

odst. 3 první věta Smlouvy.

More magazines by this user
Similar magazines