(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

cschms.cz

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

21.10.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 277/39

Článek

Čl. 28 odst. 2

Čl. 31 odst. 2

Čl. 32 odst. 2

Článek 33

Čl. 34 odst. 3

Předmět

Výše podpory na přidávání hodnoty

zemědělským a lesnickým

produktům

Maximální částka podpory na

dodržování norem

Maximální částka podpory na účast

v programech jakosti potravin

Výše podpory pro informační

a propagační činnost

Maximální částka pro částečně

soběstačná zemědělská hospodářství

Částka v eurech nebo

sazba

50 % Částky způsobilých investic vynaložených

v regionech způsobilých

v rámci konvergenčního cíle

40 % Částky způsobilých investic vynaložených

v jiných oblastech

75 % Částky způsobilých investic vynaložených

v nejvzdálenějších regionech

65 % Částky způsobilých investic vynaložených

na ostrovech v Egejském

moři ve smyslu nařízení (EHS)

č. 2019/93

10 000 Na hospodářství

3 000 Na hospodářství

70 % Způsobilých nákladů na akci

1 500 Na hospodářství na rok

Čl. 35 odst. 2

Seskupení producentů: maximální

výše, jako procentní hodnota produkce

uvedené na trh v průběhu

prvních pěti let po uznání

5%,5%,4%,3%

a 2 % (***)

V uvedeném pořadí za 1., 2., 3., 4.

a 5. rok za produkci uvedenou na

trh až do výše 1 000 000 EUR

2,5 %, 2,5 %,

2,0 %, 1,5 %

a 1,5 %

V uvedeném pořadí za 1., 2., 3., 4.

a 5. rok za produkci uvedenou na

trh vyšší než 1 000 000 EUR

Ale nejvýše vkaždém z prvních

pěti let částku

100 000

100 000

80 000

60 000

50 000

Za 1. rok

Za 2. rok

Za 3. rok

Za 4. rok

Za 5. rok

Čl. 37 odst. 3

Čl. 38 odst. 2

Minimální platba za znevýhodněné

podmínky

Maximální platba za přírodní znevýhodnění

poskytovaná v horských

oblastech

Maximální platba poskytovaná

v oblastech s jiným znevýhodněním

Počáteční maximální platba v rámci

Natury 2000 na dobu nejvýše pět

let

Obvyklá maximální platba v rámci

Natury 2000

25 Na hektar zemědělsky využité plochy

250 Na hektar zemědělsky využité plochy

150 Na hektar zemědělsky využité plochy

500 (****) Na hektar zemědělsky využité plochy

200 (****) Na hektar zemědělsky využité plochy

Čl. 39 odst. 4 Jednoleté plodiny 600 (****) Na hektar

Speciální trvalé plodiny 900 (****) Na hektar

Jiné způsoby využívání půdy 450 (****) Na hektar

Místní plemena, jejichž chov je

ohrožen

200 (****) Na živočišnou jednotku

Čl. 40 odst. 3 Dobré životní podmínky zvířat 500 Na živočišnou jednotku

More magazines by this user
Similar magazines