(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

cschms.cz

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

21.10.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 277/5

(37) Měla by se poskytovat podpora na nevýnosné investice,

pokud jsou nutné pro splnění závazků přijatých v rámci

agroenvironmentálních režimů nebo jiných agroenvironmentálních

cílů nebo pokud v rámci hospodářství zvyšují

společenskou hodnotu oblastí Natury 2000 nebo jiných

oblastí vysoké přírodní hodnoty.

(38) Za účelem přispění k ochraně životního prostředí,

prevenci přírodních nebezpečí a požárů a zmírnění

změny klimatu by měly být rozšiřovány a zkvalitňovány

lesní zdroje prvním zalesňováním zemědělské

a nezemědělské půdy. Každé první zalesnění by mělo

být přizpůsobené místním podmínkám, být slučitelné

s životním prostředím a zvětšovat biologickou rozmanitost.

(44) Pro zajištění cíleného a účinného využívání podpory pro

hospodaření s půdou podle tohoto nařízení by členské

státy měly určit oblasti pro intervenci podle některých

opatření v rámci této osy. Horské oblasti a další

znevýhodněné oblasti by měly být určeny na základě

objektivních společných kritérií. Proto by měly být

směrnice a rozhodnutí Rady, kterými se přijímají nebo

mění seznamy znevýhodněných oblastí v souladu s čl. 21

odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 950/97 ze dne

20. května 1997 o zlepšení účinnosti zemědělských

struktur ( 1 ), zrušeny s účinkem od pozdějšího data.

Oblasti Natury 2000 jsou určeny v souladu se

směrnicemi 79/409/EHS a 92/43/EHS. Členské státy by

měly určit oblasti vhodné pro zalesňování z hlediska

životního prostředí, z důvodů jako je ochrana proti erozi,

předcházení přírodním nebezpečím nebo rozšíření

lesních zdrojů přispívajících ke zmírnění změny klimatu

a lesní oblasti se středním až vysokým nebezpečím

vzniku lesních požárů.

(39) Zemědělsko-lesnické systémy mají velký ekologický

a společenský význam, protože se v nich spojuje

extenzivní zemědělství s lesnickými systémy, které jsou

zaměřené na produkci vysoce kvalitního dřeva a jiných

produktů lesnictví. Jejich vznik by měl být podporován.

(45) Měl by být zaveden systém sankcí pro případy, kdy

příjemci plateb podle určitých opatření pro hospodaření

s půdou nesplní v rámci celého svého hospodářství

závazné požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 1782/

2003, a to s přihlédnutím k závažnosti, rozsahu, trvalosti

a opakování neplnění požadavků.

(40) Vzhledem k významu lesů pro úspěšné provádění

směrnic 79/409/EHS a 92/43/EHS by měla být držitelům

lesů poskytována zvláštní podpora, která by jim pomohla

řešit zvláštní obtíže vyplývající z provádění uvedených

směrnic.

(41) Měly by být zavedeny lesnicko-environmentální platby za

účelem vyrovnání nákladů z dobrovolných závazků

týkajících se zvýšení biologické rozmanitosti, zachování

lesních ekosystémů vysoké hodnoty a posílení ochranného

významu lesů z hlediska eroze půdy, zachování

vodních zdrojů a kvality vody a z hlediska přírodních

nebezpečí.

(42) Měla by být poskytována podpora na obnovu lesnického

potenciálu v lesích poškozených přírodními katastrofami

a požáry a na zavádění preventivních opatření. Preventivní

opatření proti požárům byseměla týkat oblastí

klasifikovaných členskými státy jako oblasti s vysokým

nebo středním nebezpečím vzniku požáru podle plánů

na ochranu lesů.

(43) Měla by být poskytována podpora držitelům lesů na

nevýnosné investice, pokud jsou nutné pro splnění

závazků v oblasti lesního prostředí nebo jiných cílů

ochrany životního prostředí, nebo v případě některých

lesů podpora na zvýšení veřejné prospěšnosti daných

oblastí.

(46) Venkovským oblastem procházejícím změnami by měla

být poskytnuta pomoc při diverzifikaci zemědělských

činností směrem k nezemědělským činnostem, rozvoji

nezemědělských odvětví, podpoře zaměstnanosti, zlepšování

základních služeb včetně místního přístupu

k informačním a komunikačním technologiím

a provádění investic vedoucích ke zvýšení přitažlivosti

venkovských oblastí s cílem zvrátit vývoj směřující

k hospodářskému a sociálnímu úpadku a vylidňování

venkova. V tomto ohledu je také třeba vyvíjet snahu

o posílení lidského potenciálu.

(47) Podporována by měla být i další opatření týkající se

ekonomiky venkova obecně. Měl by být vypracován

seznam opatření na základě zkušeností s iniciativou

Leader a s ohledem na potřeby mnoha odvětví týkající se

endogenního rozvoje venkova.

(48) Provádění strategií místního rozvoje může posílit územní

soudržnost a synergii jednotlivých opatření určených pro

širší ekonomiku a obyvatele venkova. Opatření vztahující

se k širší ekonomice venkova by se proto měla provádět

přednostně v rámci strategií pro místní rozvoj.

( 1 ) Úř. věst. L 142, 2.6.1997, s. 1. Nařízení zrušené nařízením (ES)

č. 1257/1999.

More magazines by this user
Similar magazines