(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

cschms.cz

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES ... - EUR-Lex

21.10.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 277/9

Článek 4

Cíle

6. Podpora podle tohoto nařízení se neposkytuje režimům,

na které lze poskytnout podporu v rámci společných

organizací trhu, s výhradou případných výjimek stanovených

postupem podle čl. 90 odst. 2.

1. Podpora pro rozvoj venkova přispívá k dosažení těchto

cílů:

a) zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

podporou restrukturalizace, rozvoje a inovací;

b) zlepšování životního prostředí a krajiny podporou

hospodaření s půdou;

c) zlepšování kvality života ve venkovských oblastech

a povzbuzení diverzifikace hospodářské činnosti.

2. Cíle uvedené v odstavci 1 jsou dosahovány prostřednictvím

čtyř os vymezených v hlavě IV.

7. Členské státy zajišťují, aby byly operace financované

z EZFRV v souladu se Smlouvou a se všemi akty přijatými na

jejím základě.

Článek 6

Partnerství

1. Pomoc z EZFRV se poskytuje formou úzkých konzultací

(dále jen „partnerství“) mezi Komisí a členským státem

a s orgány a subjekty určenými členským státem podle

vnitrostátních pravidel a postupů, k nimž patří:

KAPITOLA III

a) příslušné regionální, místní a další veřejné orgány;

ZÁSADY POMOCI

Článek 5

b) hospodářští a sociální partneři;

Doplňkovost, soudržnost a soulad

1. EZFRV doplňuje celostátní, regionální a místní akce

přispívající k prioritám Společenství.

2. Komise a členské státy zajistí, aby pomoc EZFRV

a členských států byla v souladu s činnostmi, politikami

a prioritami Společenství. Pomoc EZFRV je v souladu zejména

s cíli hospodářské a sociální soudržnosti a s cíli nástroje

podpory Společenství pro rybolov.

3. Tento soulad zajišťují strategické směry Společenství

uvedené v článku 9, národní strategický plán uvedený

v článku 11, programy pro rozvoj venkova uvedené

v článku 15 a zpráva Komise uvedená v článku 14.

4. Komise a členské státy zajišťují v souladu se svými

pravomocemi koordinaci pomoci z různých fondů, ERDF, ESF,

Fondu soudržnosti a nástroje podpory Společenství pro

rybolov s intervencemi Evropské investiční banky (dále jen

„EIB“) a dalšími finančními nástroji Společenství.

5. Je také třeba dosáhnout souladu s opatřeními financovanými

Evropským zemědělským záručním fondem.

c) veškeré další vhodné subjekty zastupující občanskou

společnost, nevládní organizace včetně organizací pro

ochranu životního prostředí a subjekty pověřené prosazováním

rovnosti mezi muži aženami.

Členský stát určí nejreprezentativnější partnery na celostátní,

regionální a místní úrovni a v hospodářské a sociální oblasti,

oblasti ochrany životního prostředí nebo jiné oblasti. Vytvoří

podmínky pro širokou a účinnou účast všech vhodných

subjektů v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy

s přihlédnutím k nutnosti podporovat rovnost mezi muži

a ženami a udržitelný rozvoj začleněním požadavků na

ochranu a zlepšování životního prostředí.

2. Partnerství se uskutečňuje s náležitým ohledem na

institucionální, právní a finanční pravomoci každé skupiny

partnerů uvedených v odstavci 1.

3. Partnerství se uskutečňuje v oblasti přípravy

a monitorování národního strategického plánu a přípravy,

provádění, monitorování a hodnocení programů pro rozvoj

venkova. Členské státy zapojí všechny vhodné partnery do

jednotlivých fází programu s náležitým ohledem na lhůtu

stanovenou pro každý krok.

More magazines by this user
Similar magazines