Obecné - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

vfn.cz

Obecné - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Tiskopisy_I

Obecné

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní

aukce na adrese https://vfn.proe.biz dne 21. 06. 2011 v 09:00.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky, další ustanovení, harmonogram a Pravidla

on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Pozvánky.

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Praha 2, dne: 09. 06. 2011 v 11:16

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Jitka Hejdová

telefon:+420 224 963 390

email: jitka.hejdova@vfn.cz

-1-


Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Tiskopisy_I

Předmět

Předmětem on-line výběrového řízení jsou tyto položky:

Pořadí Název položky MJ Množství

14001.1 zdravotní záznam

001.

Bližší specifikace položky

Formát: 210x280,min.160gr, oboustr. potisk, obkládací mapa, dvojitý big s roztečí min.5mm, 2 chlopně

min. 7cm.

Jednorázový odběr cca: 1000 ks.

ks 10 000.00

002.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

14001.2 zdravotní záznam

Bližší specifikace položky

Formát: 230x320, min.160gr, oboustr.potisk, obkládací mapa 2 chlopně min. 7 cm

Vzorky: 2 ks.

Jednorázový odběr cca: 1000 Ks.

ks 3 000.00

003.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

14021.0 kniha nepřijatých a objednaných k hospital.

Bližší specifikace položky

Formát: A3, 100listů oboustran. potisk, kniha-tvrdý obal/na šířku.

Jednorázový odběr cca: 5 kn.

kn 30.00

004.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

14029.1 operační kniha

Bližší specifikace položky

Formát: A3, 100listů oboustran. potisk, kniha-tvrdý obal/na šířku.

Jednorázový odběr cca: 25 kn.

kn 25.00

005.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

14031.1 kniha anesteziologických výkonů A4

Bližší specifikace položky

Formát: A4, 100listů oboustran. potisk, kniha-tvrdý obal.

Jednorázový odběr cca: 5 kn.

kn 20.00

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

-2-


006.

14065.0 zápisní kniha příjmů a výdejů zemřelých

Bližší specifikace položky

Formát: A4, 100 listů oboustranný potisk, kniha-tvrdý obal.

Jednorázový odběr cca: 4 kn.

kn 4.00

007.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

14102.1 výměnný list - poukaz

Bližší specifikace položky

Formát: A6,100listů oboustran. potisk.

Jednorázový odběr cca: 40 bl.

bl 400.00

008.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

14121.0 základní biochemické vyšetření

Bližší specifikace položky

Formát: A5, 100listů oboustran. potisk.

Jednorázový odběr cca: 20 bl.

bl 100.00

009.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

14124.0 kvantitativní vyšetření moče

Bližší specifikace položky

Formát: A5, 100listů, žlutý pruh.

Vzorky: 2 bl.

Jednorázový odběr cca: 20 bl.

bl 20.00

010.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

14142.0 průvodní list k histologickému vyšetření

Bližší specifikace položky

Formát: A5, 100listů oboustran. potisk.

Jednorázový odběr cca: 10 bl.

bl 10.00

011.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

14144.1 lékařská zpráva - nález

Bližší specifikace položky

Formát: A5, 100listů.

Jednorázový odběr cca: 10 bl.

bl 10.00

012.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

14160.0 provozní denník

Bližší specifikace položky

Formát: A4, 50listů oboustran. potisk, obal min. 160gr.

Jednorázový odběr cca: 20 bl.

bl 160.00

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

-3-


013.

14295.0 objednávka vázaných antibiotik

Bližší specifikace položky

Formát: A5,3x25listů, tisk černý, červ., černý, číslovaný blok.

Jednorázový odběr cca: 100 bl.

bl 100.00

014.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

115035.0 záznam o provozu zdravotnického vozidla

Bližší specifikace položky

Formát: A4, 100 listů, oboustr. potisk, obal min. 140gr.

Jednorázový odběr cca: 100 bl.

bl 100.00

015.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

14556.0 sáček 110x70 s potiskem

Bližší specifikace položky

Formát: 110x70 mm, s potiskem.

Jednorázový odběr cca: 1000 ks.

ks 5 000.00

016.

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

14612.0 obálka na RTG snímky

Bližší specifikace položky

Formát: 44x38cm, s potiskem

Jednorázový odběr cca: 2000 ks.

ks 4 000.00

Pozn.1:

U této položky bude zobrazena minimální cena pouze v případě, že u této položky vepíšete svou cenovou

nabídku.

Vzorky:

14001.2 zdravotní záznam - 2 ks

14124.0 kvantitativní vyšetření moče - 2 bl

Cenu uvádějte za 1 MJ (MJ je uvedena u každé položky zvlášť) v Kč bez DPH, včetně dopravy do skladu MTZ a na

kliniky VFN (lokalita Praha 2, 5, 6).

Množství uvedené v elektronické aukci je pouze orientační součet ročního odběru, neni garantován.

V případě potřeby bližší specifikace se prosím obraťte na vyhlašovatele elektronického výběrového řízení.

-4-


Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Tiskopisy_I

Zadávací podmínky

1) Cenu uvádějte za 1 MJ (MJ je uvedena u každé položky zvlášť) v Kč bez DPH, včetně dopravy do hlavního skladu

MTZ (Helena Matoušková, helena.matouskova@vfn.cz, 224965227)a na kliniky VFN (lokalita Praha 2, 5, 6).

Množství uvedené v elektronické aukci je pouze orientační součet ročních odběrů, který není garantován.

2) Splatnost daňových dokladů je 120 dnů po doručení faktury zadavateli.

Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné

částky za každý den prodlení.

V případě dodání jiného zboží než vysoutěženého, jiného množství než objednaného, při navýšení ceny a při

nedodržení dodací lhůty, má kupující právo si účtovat smluvní pokutu ve výši 3% z kupní ceny, kupující je dále v

případě dodání jiného zboží než vysoutěženého, jiného množství než objednaného a při navýšení ceny oprávněn

odmítnout převzít zboží a odstoupit od smlouvy.

3) Dodávky zboží na základě smlouvy a následných průběžných písemných objednávek dle aktuálních požadavků, s

termínem dodání do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky (objednávku je nutné zpětně potvrdit do 1 pracovního dne).

Součástí faktury je kopie objednávky a potvrzená kopie dodacího listu s razítkem kliniky a podpisem přebírajícího.

Na dodacím listu musí být číslo objednávky.

Prodávající se zavazuje k úpravám nestandardních tiskopisů bez vlivu na zvýšení jednotkové ceny. Netýká se

zvýšení gr a změny formátu.

Období uzavření kupní smlouvy - 1 rok s platností od 8. 7. 2011.

Garance vysoutěžené ceny 1 rok od uzavření smlouvy.

Před dodáním zboží je nutné si telefonicky zajistit s kontaktní osobou uvedenou na objednávce místo a čas dodání.

4) Uchazeči, kteří se umístí na prvních třech místech elektronické aukce jsou povinni předložit:

- vzorky (zdarma) v množství a kvalitě uvedené u jednotlivých položek do 5 pracovních dnů od vyrozumění, které

obdrží elektronickou poštou od administrátora elektronické aukce,

- doložení kopie příslušného podnikatelského oprávnění (předmětem činnosti musí být činnost, která je rozhodná pro

plnění předmětné zakázky),

VFN bude zohledňovat a upřednostňovat při hodnocení zboží a výrobků to zboží a ty výrobky, které mají označení

"ekologicky šetrný výrobek."

- Uchazeč poskytne zadavateli informace, zda zaměstnává dle zákona č. 435/2004 Sb. zdravotně postižené a zda

lze dodávky od něj započítat do plnění povinného podílu dle §18 vyhl. č. 518/2004 Sb.

- zadavatel si vyhrazuje možnost vybrat jako vítězného i uchazeče, který nebyl první v pořadí, po přihlédnutí k

technickým parametrům zboží a po praktickém vyzkoušení;

5) Hodnocení nabídek a výběr uchazeče (dodavatele)

Hodnotící kritéria:

Zadavatel uzavře smlouvu za celý předmět elektronické aukce s uchazečem, jehož výrobky zcela odpovídají kvalitě

požadované zadavatelem a který nabídl nejnižší cenu. Kvalitu posoudí zadavatel na základě dodaných vzorků.

-5-


Podmínkou je vyplnění všech položek, v opačném případě bude uchazeč vyloučen z aukční síně administrátorem

elektronické aukce.

Po skončení aukce budou uchazeči e-mailem vyrozuměni o svém umístění, po vyhodnocení vzorků o svém konečném

umístění. Následně jim bude zaslán návrh kupní smlouvy, který obsahuje závazné podmínky zadavatele (odběratele), bez

kterých nelze smluvní vztah uzavřít.

Návrh kupní smlouvy je nutné doplňovat formou "Sledování změn"

II. Další ustanovení

Přihlášením se do této elektronické aukce uchazeč souhlasí s podmínkami uvedenými ve výzvě.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů a odmítnout všechny předložené nabídky.

Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, podmínky servisní

smlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy, atd.).

-6-


Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Tiskopisy_I

Harmonogram

Výběrové řízení proběhne formou elektronické nákupní aukce. Administrátor zašle přihlášeným účastníkům ode dne

vyplnění přihlášky desetimístný přístupový klíč.

Zadávací kolo

09. 06. 2011 v 11:30 bude zpřístupněn e-aukční portál pro zadávání vstupních nabídek, přičemž každý účastník vidí jen

svou nabídku. V tomto kole mohou účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit.

Mezikolo

Od 21. 06. 2011 v 08:50 do 21. 06. 2011 v 09:00 proběhne Mezikolo, které slouží pro formální kontrolu nabídek ze strany

zadavatele. Po dobu mezikola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit.

Soutěžní kolo

21. 06. 2011 v 09:00 bude on-line výběrové řízení zahájeno a všem účastníkům se zobrazí nejnižší cenová nabídka (u

každé položky). Po dobu 00 hod. 20 min. mají jednotliví účastníci možnost své nabídky ještě upravovat (pouze

směrem dolů). Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou.

Minimální krok snížení cenové nabídky

Jednotkovou cenu je možno snižovat minimálně o 0.01 CZK.

Minimální krok se vztahuje ke stávající hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s

předchozí hodnotou této položky u daného účastníka).

Maximální krok snížení cenové nabídky

Jednotkovou cenu je možno snižovat maximálně o 50.00 %.

Maximální krok se vztahuje k nejnižší možné hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává

se s aktuální nejnižší možnou hodnotou této položky u všech účastníků).

Prodlužování

Soutěžní kolo bude prodlouženo o 1 min. při jakékoliv změně ceny v posledních 1 min.

Platnost přístupových klíčů

Přístupové klíče expirují za 14 dní. Po této době již nebude možné se do e-aukční síně přihlásit. Pokud máte zájem o

vytištění vašeho protokolu o účasti v e-aukci a historie e-aukčního případu, doporučujeme vytištění provést

neprodleně po skončení e-aukce.

Zadavatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončení elektronického

výběrového řízení.

-7-


Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Tiskopisy_I

Pravidla

PRAVIDLA ON-LINE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PROE.BIZ

- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz

-8-


Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Tiskopisy_I

Kontakty

Zadavatelem výběrového řízení je:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení Vám zodpoví:

Jitka Hejdová

telefon: +420 224 963 390

email: jitka.hejdova@vfn.cz

Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení Vám zodpoví administrátor:

Jana Tvrdá

telefon: +420 224 962 566

email: jana.tvrda@vfn.cz

-9-


Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Tiskopisy_I

Přihláška

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE.

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče.

Více informací najdete v Návod.

-10-


Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Tiskopisy_I

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÍHO SW PROE.BIZ

Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z

podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 6.0 a vyšší (doporučeno IE 7.0)

- Mozilla Firefox 2.0 a vyšší

Dále je nutné mít v prohlížeči zapnuty cookies. Návod jak cookies ve webovém přohlížeči povolit naleznete na http:

//support.proe.biz/ v části Nastavení.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V sekci PŘIHLÁŠKA této pozvánky klikněte na ZDE. Dostanete se do přihlášky. Zde potvrďte souhlas s Pravidly

on-line výběrových řízení PROe.biz, vyplňte požadované údaje a přihlášku odešlete. Tímto je vaše firma přihlášena

do elektronického výběrového řízení.

Součástí Přihlášky je zvolení přístupového jména a hesla (min. délka přístupového jména i hesla je 8 znaků). Pomocí

těchto údajů můžete následně (po doručení klíče) vstoupit do e-aukční síně. Doporučujeme zvolit si zapamatovatelné

jméno i heslo V přístupových údajích není možné používat diakritická znaménka a mezery.

Své přístupové údaje si zapamatujte!

JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ?

Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se

otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů

(jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude vám doručen emailem). Pokud tyto údaje zadáte správně

(heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např.

pomocí kláves Ctrl+C) z emailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukční síně se nedá vstoupit

před začátkem e-aukce (začátkem bývá obvykle zadávací kolo).

V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT?

Odhlášení provedete pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokud

odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za

1 minutu.

CO MŮŽETE V ZADÁVACÍM KOLE?

Zadávací kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete

prohlédnout a vyzkoušet práci v e-aukčním prostředí. Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údaj

se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje,

pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit.

V tomto kole je vaší povinností zadat vstupní cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ

POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER! V Zadávacím kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a

upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky.

Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka

vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).

-11-


CO MŮŽETE V SOUTĚŽNÍM KOLE?

V Soutěžním kole již můžete upravovat své cenové nabídky pouze směrem dolů (nákupní online výběrové řízení)

nebo naopak pouze směrem nahoru (prodejní online výběrové řízení).

Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální (maximální) cenou.

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:

čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s e-aukčním systémem

V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně.

komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s

administrátorem.

Celý průběh online výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré

prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrové řízení vám bude

nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Soutěžní kolo bývá obvykle prodlužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete v části HARMONOGRAM.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA.

SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.

-12-

More magazines by this user
Similar magazines