Schválený rozpočet MČ Praha 18 na rok 2013 - Praha 18 Letňany

letnany.cz

Schválený rozpočet MČ Praha 18 na rok 2013 - Praha 18 Letňany

Rozpočet MČ Praha 18 na rok 2013

Schváleno usnesením ZMČ č. 002/Z1/13 ze dne 27.2.2013

Celkové příjmy ve výši: 114.909.000,- Kč

Celkové výdaje ve výši: 127.433.000,- Kč

- z toho:

- kapitálové výdaje ve výši 23.480.000,- Kč

- běžné výdaje ve výši 103.953.000,- Kč

Celkový schodek ve výši 12.524.000,- Kč je kryt ve třídě 8, financování –

zapojením Fondu rozvoje a rezerv ve výši 9.174.000,- Kč, Fondu výstavby ve výši

2.500.000,- Kč a Sociálního fondu ve výši 850.000,- Kč.

Položka Návrh rozpočtu 2013

PŘÍJMY

(v tis. Kč)

I. Daňové příjmy 19.230,00

1361 Správní poplatky 2.820,00

13xx Místní poplatky 3.610.00

1511 Daň z nemovitosti 12.800,00

II. Nedaňové příjmy 3.455,00

2141 Příjmy z úroků 2.000,00

2xxx Vlastní příjmy 605,00

2110 Přijaté sankční platby 850,00

III. Kapitálové příjmy 500,00

Přijaté dary do fondu výstavby 500,00

III. Přijaté transfery 91.724,00

4112 Přijaté dotace na výkon státní správy 15.440,00

4121 Přijaté dotace z rozpočtu HMP 46.284,00

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 30.000,00

Příjmy celkem 114.909,00

Financování 12.524,00

Celkem 127.433,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

(v tis. Kč)

200 Městská infrastruktura 10.270,00

3716 Monitoring ochrany ovzduší 40,00

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 900,00

3729 Ostatní nakládání s odpady 80,00

3745 Péče o vzhled obcí a zeleň 9.250,00

300 Doprava 8.480,00

2212 Silnice 2.605,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5.445,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30,00

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 400,00

400 Školství a mládež 20.363,00

3111 Předškolní zařízení 4.745,00

3113 Základní školy 9.433,00

3141 Školní stravování 3.895,00


3421 Využití volného času dětí a mládeže 2.290,00

500 Zdravotnictví a sociální oblast 2.091,00

3541 Prevence před drogami 30,00

4329 Ostatní péče a pomoc dětem a mládeži 470,00

4339 Ostatní. péče a pomoc rodině a manželství 170,00

4351 Osobní asistence, peč. služba 600,00

4379 Ostatní služby v oblasti soc. prevence 781,00

4399 Ostatní záležitosti soc. věci a pol. zaměstnanosti 40,00

600 Kultura, sport a cestovní ruch 6.130,00

3314 Činnosti knihovnické 1.970,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 520,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 660,00

3399 Ostatní zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků 1.800,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1.180,00

700 Bezpečnost 995,00

5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti 80,00

5512 Požární ochrana 915,00

800 Hospodářství 370,00

3612 Bytové hospodářství 225,00

3631 Veřejné osvětlení 145,00

900 Vnitřní správa 54.999,00

6112 Zastupitelstva obcí 3.889,00

6171 Činnost místní správy 51.110,00

1000 Pokladní správy 255,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5,00

Běžné výdaje celkem 103.953,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE ORG (v tis. Kč)

200 - Městská infrastruktura 1.550,00

Studie řešení likvidace ekologické zátěže - Letov 1149 750,00

Projet revitalizace sídliště (Lentilky) 1217 500,00

Psí louka – nákup agility prvků 1230 300,00

300 - Doprava 2.050,00

Projekt prodloužení midilinky č.295 1193 100,00

Odkup pozemku parc.č.10/65 1231 1.000,00

Studie parkování v Letňanech 1135 200,00

PD – podzemní kontejnery, komunikace 1232 150,00

Studie, DSP a PD chodník Tupolevova 1233 300,00

PD – Letňanské korzo 1234 250,00

St. parkování Tupolevova – Rýmařovská - Havířovská 1235 50,00

400 - Školství a mládež 11.140,00

Hřiště MŠ Malkovského 1236 350,00

MŠ Beranových – I. etapa – doplatek 41750001218 9.000,00

MŠ Beranových – II. etapa 1237 500,00

MŠ Tupolevova (PD) 1238 500,00

Rekonstrukce střešního pláště MČ Příborská 1196 750,00

Herní prvky MŠ Malkovského – doplatek 1159 40,00

Rekonstrukce rozvodů TUV a SV - ZŠ Gen.F.Fajtla 1239 850,00

Rekonstrukce střešního pláště ZŠ Gen.F.Fajtla 1240 650,00

600 – Kultura, sport a cestovní ruch 750,00

PD - Letňanský lesopark (sportovní část) a korzo 1241 750,00


800 - Hospodářství 3.670,00

Ordinace lékařů (splátka) 1215 1.200,00

Zasklení lodžií – 1 věžový dům 1242 2.400,00

Veřejné osvětlení – Příborská ul. 1130 70,00

900 - Vnitřní správa 2.820,00

programové vybavení 300,00

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (spoluúčast) 1243 320,00

Stroje, přístroje, zařízení 250,00

Telefonní ústředna 1244 1.000,00

Osobní referentské vozidlo (úřad) 1229 450,00

Osobní referentské vozidlo (zastupitelé) 1228 500,00

Investiční výdaje celkem 23.480,00

2) Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2013:

Příspěvek na provoz (nepodléhá FV)

Příspěvek (v tis. Kč)

MŠ Příborská 261,00

ZŠ a MŠ Fryčovická 940,00

ZŠ a MŠ Tupolevova 1.331,00

ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla D.F.C. 1.012,00

Zařízení školního stravování v Letňanech 1.285,00

Celkem 4.829,00

3) Rozpočty účelových fondů na rok 2013:

Fond rozvoje a rezerv

Částka (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1.1.2013 96.160,91

Příjmy – převod 100% podílu na dani z příjmu PO 5.339,42

Výdaje - finanční vypořádání s rozpočtem HMP a SR za r. 2012 47,84

Výdaje – zapojení prostředků do rozpočtu 9.174,00

Konečný stav k 31.12.2013 92.278,52

Sociální fond

Částka (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1.1.2013 1.003,42

Příjmy (3% příděl, úroky) 1.004,00

Výdaje (penzijní pojištění, stravenky, poukázky, dary k výročí,…) 1.336,50

Konečný stav k 31.12.2013 670,92

Fond výstavby

Částka (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1.1.2013 3.567,43

Příjmy (dary do fondu výstavby) 500,00

Výdaje 3.000,00

Konečný stav k 31.12.2013 1.067,43

Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 18 na rok 2013

Schváleno usnesením ZMČ č. 003/Z1/13 ze dne 27.2.2013

Celkové výnosy ve výši 55.040.000,- Kč

Celkové náklady ve výši 21.020.000,- Kč

Hospodářské výsledek: 34.020.000,- Kč


Výnosy

(údaje jsou v tis. Kč)

pronájmy bytů 18.000,00

pronájmy nebytových prostor 13.000,00

pronájem pozemků 1.600,00

prodeje majetku - bytů 20.000,00

prodeje majetku - pozemky, garáže 500,00

úroky z účtu 750,00

poplatky z prodlení (byty) 150,00

smluvní pokuty (nebyty) 40,00

ostatní výnosy 1.000,00

Výnosy celkem 55.040,00

Náklady

opravy a údržba 8.950,00

mzdy celkem 2.800,00

zákonné pojištění zaměstnanců 1.000,00

spotřeba materiálu a energie 800,00

zůstatkové ceny prodaného majetku 3.600,00

poplatek za správu bytů a nebytů v prodaných domech 150,00

pojištění budov 300,00

daň z převodu nemovitostí za prodaný majetek 600,00

ostatní náklady 2.820,00

Náklady celkem 21.020,00

Hospodářský výsledek 34.020,00

More magazines by this user
Similar magazines