Ochrana přírody - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

storm.fsv.cvut.cz

Ochrana přírody - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Životní prostředí (11143 ZIPR)

10. Přednáška

Ochrana přírody a krajiny


Ochrana přírody a krajiny

historický vývoj ochrany přírody

legislativa

principy ochrany - chráněná území

-chráněné druhy


Ochranou přírody a krajiny se rozumí péče

státu, právnických osob i jednotlivců o volně

žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich

společenstva, o nerosty, horniny,

paleontologické nálezy a geologické celky, péče

o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i

péče o vzhled a přístupnost krajiny.

! !

Ochrana přírody = do praxe aplikovaná ekologie

Účel ochrany přírody – ochrana biodiverzity (gen. bohatství),

ochrana našeho životního prostoru

1. z etického hlediska

2. čistě pragmaticky


Ochrana přírody - trocha historie…

? - člověk sběrač, lovec, zemědělec – přírodu nechránil, snažil se

získat z přírody max. vlivy však byly minimální

14.stol – feudální zřízení – kolonizace (odlesňování), prosaz.ochrany

na vlastním panství – plány těžby, ochr. lovné zvěře

18.-19.stol – romantismus – z A, Fr obliba parků, zahrad, přírodních

zajímavostí (Prachovské skály, jeskyně) → ochrana

okrašlovací a vlastenecké spolky → vznik rozhleden

1832 – USA – Arkansas – vyhlášení první rezervace

1838 – České země – Žofínský prales, Hojná voda (Novohradské h.) –

první rezervace v Evropě (hrabě Bukwoj)

1872 – USA – Yellowstone – vyhlášení prvního NP

1948 – ČSSR – TANAP,1963 KRNAP (1956 z.o státní ochraně přírody)

12/1989 – ČSSR – zřízení MŽP –soustředily se ochranářské aktivity

1992 – nový zákon+vyhl., NP Podyjí+Šumava 91, České Švýcarsko 99


Platná legislativa:

Zákon 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny…

(+prováděcí vyhláška 395/92, novely)

• Všechny druhy rostlin a živočichů (i jejich části) jsou chráněny

(= obecná ochrana přírody)

• Udává pravomoci pro hospodaření v chráněných územích – plán péče

• Povolení kácet dřeviny (vždy kromě vybraných případů)

•Zaručuje volný přístup do krajiny

• Ustanovuje orgány ochrany přírody a jejich působnost

• Stanovuje přestupky a pokuty


Ochrana přírody ve

3 kvalitativních úrovních:

1. Ochrana jedinců, druhů, poddruhů variet…

2. Ochrana prostředí-společenstev, v němž ohrož. druhy žijí

3. Ochrana krajiny v nejširším slova smyslu

Ad 1. individuální ochrana (dnes vždy až poslední řešení)

= studium opt.podmínek pro druhy + jejich navození

‣ in-situ

‣ ex-situ (např. ZOO, ne dlouhodobě –změna feno/genotypu)

→ reintrodukce (záleží ne ekol.valenci druhu)

! pro úspěšné rozmnož.druhu 50÷500 jedinců !


Ad 2. ochrana ohroženého ekosystému

= udržení fungujícího ekosystému, v němž ohrožený druh žije

→ tvorba sítě přírodních rezervací a migračních koridorů

(fungující rezervace min.50ha)

! pro úspěšné rozmnož. druhu, migraci jedinců !

Ad 3. ochrana krajiny ~ životního prostředí

„Chránit se má vše, co má ekologickou hodnotu“

nebezpečí je globální (emise, oteplování) → nelze chránit jen část!

EECONET - 2÷4% krajiny stabilizují celou krajinu! (ÚSES)


Zvláště chráněná území

ochrana krajiny v ČR

Kategorie zvláště chráněných území + jejich ochranné podmínky:

(zvláštní ochrana přírody)

velkoplošná

maloplošná

- národní parky NP (původní ekosystémy)

-chráněné krajinné oblasti CHKO

- národní přírodní rezervace NPR

-přírodní rezervace PR

- národní přírodní památka NPP

-přírodní památka PP


NP České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko plocha 79 km 2 ,

zbývající část Labských pískovců na české

straně i nadále CHKO Labské pískovce.

Národní park je součástí rozsáhlejší geomorf.

jednotky Labských pískovců - po obou

stranách hranice celkem cca 700 km 2 .

Hlavním předmětem ochrany NP

České Švýcarsko je především char.

pískovcový fenomén skalního města

a na něj vázané druhy (nedotčené

původní ekosystémy na skalách).


Krkonošský národní park

Nejcennějším prvkem Krkonošského NP jsou

ekosystémy arkto-alpinské tundry. Vysoká

rozmanitost druhů – 4 vegetační stupně

submontánní, montánní, subalpinský, alpinský.

Vzhledem k drsnému klimatu (partie s 180ti

denní sněh. pokrývkou, ø teplota +1°C)

podobnost se severskou přírodou (endemity +

glac.relikty). NP+ochr.pásmo celkem 550 km 2 ,

v Polsku 55 km 2 . Účelem NP je omezení

provozu v cenných partiích, péče o horské

louky, omezení vlivu znečištění a eroze.


Národní park Podyjí

Nejmenší NP – včetně ochr. pásma celkem 92 km 2 ,

v Rak. 55 km 2 .

Důvodem ochrany území v NP Podyjí je udržení

nejzachovalejšího ekosystému říčního údolí

(nepřístupný terén + hranice). Vysoká rozmanitost

druhů – na celé ploše původní společenstva

(teplá+suchá → plazi, motýli, orchideje).

„Údolní fenomén“- na slunné straně

pronikají od J teplomilné druhy na S,

na stinné straně naopak (+ vliv teplotní

inverze).


Národní park Šumava

Největší NP - 690 km 2 , v Německu 131km 2 .

Důvodem ochrany území je udržení nejrozsáhlejšího

zachovalého lesního ekosystému. Nejcennějšími

prvky jsou nedotčené pralesovité porosty horských

lesů, ledovcová jezera, údolní a vrchovištní rašeliniště

→ vysoká rozmanitost druhů (lesní společenstva) –

v 1.zóně společenstva původní.


Zonace národních parků a CHKO

NP – 3 zóny, CHKO – většinou 4

1.přírodní zóna NP + rezervace → bez zásahu či pouze v

nebezpečí (vstup jen po znač.cestách)

2.přechodná zóna – hospodařit ANO, ale zohlednit ochranu

(louky, smíš.lesy)

3.hosp.využívaná zóna – dotváří celistvý územní blok

Zásahy v chráněných územích

jednorázové vyřezání smrků z pův. habrových doubrav

opakované –vyřezávání akátů

pravidelné –sečení horských luk (nepůvodní, ale zvyšuje

biodiverzitu (Bílé Karpaty 560 druhů/25x25m)

Výsledkem je kombinace=ochranný plán péče chráněného území


CHKO

V ČR je 25 CHKO (24 Správa OP + Šumava) → 10274 km 2 (13%)

Jsou uvedeny v zákoně, vyhlašovány závaznou vyhláškou MŽP

Chráněny jsou vzácné ale pozměněné (či antropogenní) ekosystémy...

KRNAP, CHKO Bílé Karpaty, Křivoklátsko, Pálava, Šumava a

Třeboňsko → světová sít biosférických rez. (program MAB-UNESCO)

ne vždy původní, ale typické krajiny pro tuto oblast!


BE Beskydy

BK Bílé Karpaty

BN Blaník

BL Blanský les

BR Broumovsko

CL Český les

CK Český kras

CR Český ráj

CS České středohoří

JS Jeseníky

JH Jizerské hory

KO Kokořínsko

KV Křivoklátsko

LP Labské pískovce

LM Litovelské Pomoraví

LH Lužické hory

MK Moravský kras

OH Orlické hory

PA Pálava

PO Poodří

SL Slavkovský les

TR Třeboňsko

ZV Žďárské vrchy

ZH Železné hory

KR Krkonoše

ŠU Šumava

PO Podyjí

ČŠ České Švýcarsko


(národní) přírodní rezervace +

(národní) přírodní památky

Maloplošná chráněná území vysoké přírodní hodnoty – vyhl. MŽP/KÚ

(i uvnitř CHKO, ne v NP – automaticky 1.zóna!)

V ČR je více než 70 NPR → 185km 2 ,

dále přes 25 NPP a mnoho PR, PP o celkové výměře přes 120km 2

NPR –nejcennější maloplošná ch.území – ochrana světově

jedinečných ekosystémů (Cíl – uchování a zlepšení stavu)

ochrana – int. hospodaření, výstavba, těžba a další zásahy

jsou zakázány, vstup jen po vyznač. cestách

Vyhlašuje MŽP


PR – zřízeny k ochraně ekosystémů význačných pro daný

region/geografickou oblast

ochrana – obdobně jako u NPR

Vyhlašuje příslušný krajský úřad

NPP – území menší rozlohy, cíl – zachování specifických přír.

objektů národního až nadnárodního významu (jeskyně,

naleziště nerostů i antropogenní útvary! – arboreta, parky)

ochrana – zákaz činností, které by mohly objekt

poškodit/zničit

Vyhlašuje MŽP

PP –

obdobně jako u NPP, význam regionálního charakteru

Vyhlašuje příslušný krajský úřad


Natura 2000 - jednotně pojatá soustava chráněných území v rámci

členských států EU (směrnice Rady Evropských společenství)

Chráníme evropsky významné lokality, často kulturní krajinu

(např. horské louky, kostelní věže, kde žijí vzácní netopýři).

Dosavadní způsob hospodaření vedl k zachování lokalit → neměníme!

Ochrana

větší rozdíly – i nižší stupeň ochrany

náhrady vlastníkům, kteří omezují hospodaření

→ v souladu s udržením stability

ČR zvýšení výměry chráněných území 15 → 18,5% (Σ 864 evropsky

význ. lokalit, většina na úrovni PP

+ 38 ptačích rezervací)


Zvláště chráněné rostliny a

živočichové

Ex -„extinct“ vymizelé druhy

E -„endangered“ kriticky ohrožené druhy

V -„vulnerable“ silně ohrožené druhy

R -„rare“ vzácné druhy

T -„threatened“ ohrožené druhy

M -„migrants“ migrující ohrožené druhy

CT -„commercially hospodářsky ohrožené druhy

threatened “

O -„out of danger“ zachráněné druhy

I -„indeterminate“ druhy vyžadující další pozornost

V ČR dle zákona kriticky ohrožené (E), silně ohrožené (V),

ohrožené (T)


Jsou přísněji chráněny dle zákona…

Jejich vývoz je zakázán…

„Červený“ seznam je uveden ve vyhlášce č.395/92 Sb. MŽP

Vypracovány záchranné programy ohrožených druhů!

Mimořádně vzácné stromy, jejich skupiny a stromořadí

→ památné stromy

motivy ochrany: vzrůst, věk

dendrologický

estetický

kraj.dominanta

historická událost

podnět – každý občan

péče – povinnost vlastníka pozemku, možné ochranné pásmo


Významné krajinné prvky

Přispívají k charakteru a stabilitě krajiny...

dle z.114/1992 Sb. → rašeliniště, údolní niva, rybník, jezero...

Nutné povolení OÚ pokud by plánovaná stavba měla narušit

funkci VKP !

Doporučené odkazy

Správa ochrany přírody ČR: http://www.ochranaprirody.cz/

Biosférické rezervace v ČR http://mab.kav.cas.cz

AOPK (ochrana přírody ČR) http://www.nature.cz/

Soustava Natura 2000 v ČR http://www.natura2000.cz

Mezinárodní „Červený seznam“ http://www.redlist.org/

More magazines by this user
Similar magazines