Zápis z jednání - Česká Asociace Basketbalových Rozhodčích - ČBF

cbf.cz

Zápis z jednání - Česká Asociace Basketbalových Rozhodčích - ČBF

Zápis z jednání valné hromady České asociace basketbalových rozhodčích

Datum: 3.9.2011

Místo: Nymburk

Valná hromada byla zahájena ve 14 hodin

Valnou hromadu řídil Pavel Ubr, člen pověřený VV ČABR

Na úvod vystoupil host VH Miloš Pražák, generální sekretář ČBF.

I. Program jednání

Navržen program jednání VH. Změny nebyly navrženy.

Hlasováno: Program včetně změn byl schválen většinou přítomných.

Program byl schválen v této podobě:

Program:

1) Zahájení – schválení programu, jednacího a volebního řádu

2) Volba pracovního předsednictva

3) Volba mandátové a návrhové komise, volební komise

4) Zpráva VV ČABR o činnosti za období od září 2007 do srpna 2011

5) Zpráva generálního sekretáře VV ČABR o výsledcích hospodaření za období září 2007 do

srpna 2011

6) Zpráva předsedy DOK

7) Diskuse

8) Zpráva mandátové a návrhové komise

9) Volba předsedy ČABR a předsedy DOK

10) Zpráva volební komise o výsledcích voleb předsedy ČABR a předsedy DOK

11) Volba zástupce rozhodčích skupiny Mattoni NBL ve výkonném výboru ČABR

12) Volba zástupce rozhodčích ostatních soutěží ve výkonném výboru ČABR

13) Zpráva mandátové a návrhové komise – schválení návrhu konečného usnesení průběhu VH

ČABR

14) Závěr VH ČABR

Jednací řád

Navrženo znění jednacího řádu.

Bez připomínek

Hlasováno: Jednací řád schválen většinou hlasů

(Jednací řád ve schváleném znění je přílohou tohoto zápisu)

Volební řád

Navrženo znění volebního řádu.


Hlasováno: Volební řád schválen většinou hlasů

(Volební řád ve schváleném znění je přílohou tohoto zápisu)

II. Volba pracovního předsednictva

Pavel Ubr za VV ČABR navrhl tyto členy pracovního předsednictva:

Miroslav Macela

Martin Kučera

Pavel Ubr

Další návrhy nebyly učiněny

Hlasováno:

navržené složení bylo schváleno většinou přítomných

III. Volba mandátové, volební a návrhové komise

Pavel Ubr za VV ČABR navrhl tyto členy mandátové komise

Renata Kašparová

Jan Karásek

Jan Hošek

Další návrhy nebyly učiněny

Hlasováno:

navržené složení bylo schváleno většinou přítomných

Pavel Ubr za VV ČABR navrhl tyto členy volební komise

Petr Znamínko

Pavel Večeřa

Stanislav Kučera

Ivo Dolinek navrhl za člena Antonína Kapla

Z pléna navržena změna jednacího řádu volebního řádu, čl. III., bod 3, navržen v tomto znění:

Valná hromada volí z přítomných delegátů pětičlennou volební komisi, která organizuje průběh

voleb dle schváleného volebního řádu. Ke zvolení za člena volební komise je třeba získat

nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.

Další návrhy nebyly učiněny

Hlasováno o návrhu na změnu znění jednacího řádu. Pro většina přítomných. Návrh na změnu

jednacího řádu VH byl přijat.


Mezi kandidáty na člena volební komise dále navržen z pléna Robert Paulík

Další návrhy nebyly učiněny

Hlasováno: navržené složení volební komise bylo schváleno většinou přítomných

Volební komise:

Petr Znamínko

Pavel Večeřa

Stanislav Kučera

Antonín Kapl

Robert Paulík

IV. Zpráva VV ČABR o činnosti za období od září 2007 do srpna 2011

Zprávu zpracoval a přednesl Petr Vrážel.

V. Zpráva generálního sekretáře VV ČABR o výsledcích hospodaření za období od září 2007

do srpna 2011

Zprávu sekretáře VV ČABR o výsledcích hospodaření přednesl Michael Švarc.

Mimo program vystoupil jako host předseda ČABR JUDr. Miroslav Jansta

VI. Zpráva předsedy DOK

Zprávu přednesl předseda DOK Vladimír Zelinka

VII. Diskuse

Přítomní členové ČABR pokládali dotazy VV ČABR. Všechny dotazy byly na místě zodpovězeny.

VIII. Zpráva mandátové komise

Za mandátovou komisi přednesl zprávu Jan Hošek

Konstatováno, že je přítomno 151 osob s právem volby na VH.

Následně se dostavili další dva členové ČABR s právem volby, celkem tedy bylo před ,volbou

předsedy ČABR přítomno 153 osob s právem volby

Bez připomínek z pléna.

IX. Volba předsedy ČABR

Navrženi v souladu s volebním řádem dva kandidáti Ivo Dolinek a Petr Vrážel. Oba kandidáti se

vyjádřili před plénem ke své kandidatuře, včetně svých záměrů ve funkci předsedy.


Volební komise rozdala oprávněným voličům hlasovací lístky, za dohledu volební komise

přistoupeno k hlasování vhozením hlasovacích lístků do urny.

Po skončení volby bylo jednání VH přerušeno za účelem sečtení hlasů.

Robert Paulík za volební komisi vyhlásil výsledek hlasování:

Celkem odevzdáno hlasů: 153

Neplatných hlasovacích lístků: 2

Pro Ivo Dolinka hlasovalo 44

Pro Petra Vrážela hlasovalo 107

Předsedou ČABR zvolen Petr Vrážel

Volba předsedy DOK

Navržený kandidát Jiří Kukla

Většinou hlasů schválena veřejná volba.

Většinou hlasů zvolen Jiří Kukla předsedou DOK ČABR .

XI. Volba zástupce rozhodčích Mattoni NBL a ŽBL ve VV ČABR

Navrženi kandidáti:

Miroslav Macela

Jan Hošek

Ivo Dolinek, nesouhlasil s kandidaturou

Většinou hlasů schválena veřejná volba.

Hlasováno o jednotlivých kandidátech.

Většinou hlasů zvolen Miroslav Macela zástupcem rozhodčích Mattoni NBL a ŽBL ve VV ČABR

XII. Volba zástupce rozhodčích ostatních soutěží ve VV ČABR

Navrženi kandidáti:

Petr Opletal

Pavel Ubr

Většinou hlasů schválena veřejná volba.

Hlasováno o jednotlivých kandidátech

Většinou hlasů zvolen Pavel Ubr zástupcem rozhodčích ostatních soutěží ve VV ČABR


XIII. konečné usnesení VH ČABR

Návrh usnesení VH přednesl za pracovní předsednictvo Pavel Ubr

Hlasováno:

Většinou hlasů schválen návrh usnesení VH

(Úplné znění usnesení je přílohou tohoto zápisu)

V Nymburku, dne 3. září 2011

Zapsal

Pavel Ubr

Ke schválení předloženo:

Za VV ČABR

Za pracovní předsednictvo

Za mandátovou komisi VH

Za volební komisi VH

Petr Vrážel

Martin Kučera

Jan Hošek

Robert Paulík

More magazines by this user
Similar magazines