Celý článek v PDF - Drážní úřad

ducr.cz

Celý článek v PDF - Drážní úřad

*crdux005p0c9*

CRDUX005P0C9

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

stavební sekce - oblast Olomouc

Sp. Zn.: MO-SDO0162/13-7/Km V Olomouci dne 7. května 2013

Č. j.: DUCR-23966/13/Km Telefon: 602668934

Oprávněná úřední osoba:Ing. Dana Komárková E-mail: komarkova@ducr.cz

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na

dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 8. března 2013

žádost stavebníka, Správa železniční dopravní cesty státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,

Nové Město, organizační jednotka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa

východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ:70994234 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy :

“Optimalizace trati Bystřice n. Olší-Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín, 1. stavba“

V rozsahu:

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Železniční zabezpečovací zařízení

PS 24-28-01.1 Žst. Český Těšín, SZZ definitivní

PS 24-28-01.2.1 Žst. Český Těšín, SZZ provizorní

PS 24-28-01.2.2 Žst. Český Těšín, SZZ provizorní – stanoviště

Železniční sdělovací zařízení

PS 24-14-01 Žst. Český Těšín, MK

PS 24-14-02 Žst. Český Těšín, provizorní přeložky MK

PS 24-14-04 Žst. Český Těšín, přeložky kabelů ČD-T

PS 24-14-17 Český Těšín - Hnojník, ochranný kabel

Silnoproudá technologie včetně DŘT

PS 24-07-02 Žst. Český Těšín, rozvodna nn - TS nákladní n.

PS 24-13-02 Žst. Český Těšín, úprava TS 22/0,4 kV - nákladní n.

STAVEBNÍ ČÁST

Inženýrské objekty

SO 24-17-01 Žst. Český Těšín, osobní nádraží, železniční svršek

SO 24-17-02 Žst. Český Těšín, třinecké zhlaví, železniční svršek

SO 24-17-06 Žst. Český Těšín, výstroj trati

SO 24-16-03 Žst. Český Těšín, třinecké zhlaví, železniční spodek

SO 24-00-01 Žst. Český Těšín, kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadby

SO 24-00-03 Žst. Český Těšín, provizorní dopravní opatření

SO 24-19-01 Železniční most v km 317,892

SO 24-19-03 Železniční propustek v km 318,319 – zrušení

SO 24-27-01 Žst. Český Těšín, přeložky a ochrana vodovodů a kanalizací

v km 317,8-320,3

1 / 5


SO 24-15-09.1 Žst. Český Těšín, kabelovod

SO 24-15-09.2 Žst. Český Těšín, kabelovod - úprava chodníku

SO 24-15-05.1 Žst. Český Těšín, PHS km 317,423 - 317,889 vlevo

SO 24-15-01.1 Žst. Český Těšín, demolice budovy elektrodílen

SO 24-15-07 Žst. Český Těšín, RD u přej. km 136,825

SO 24-15-13 Žst. Český Těšín, stavební úpravy TS nákl. nádraží

Trakční a energetická zařízení

SO 24-01-01.1 Žst. Český Těšín, trakční vedení

SO 24-01-01.3 Žst. Český Těšín,TM - napájecí vedení

SO 24-01-01.4 Žst. Český Těšín,TM - zpětné vedení

SO 24-06-05 Žst. Český Těšín, EOV

SO 24-06-01 Žst. Český Těšín, úprava kabelového rozvodu nn

SO 24-06-02 Žst. Český Těšín, úprava venkovního osvětlení

SO 24-06-04 Žst. Český Těšín, DOÚO

SO 24-06-06 Žst. Český Těšín, přeložky silnoproudých rozvodů nn

SO 24-06-07 Žst. Český Těšín, provizorní stanoviště - přípojky nn

SO 24-06-23 Žst. Český Těšín,TM - DOÚO

SO 24-06-24 Žst. Český Těšín,TM - světelná návěst NV50

SO 24-01-02 Žst. Český Těšín, ukolejnění

SO 24-10-02 Žst. Český Těšín, přeložky a ochrany kabelů jiných správců

Umístění stavby:

Na pozemcích par.č. 2281/2 (ostatní plocha, manipulační plocha), 2281/4 (zastavěná plocha a nádvoří),

3335/23 (zastavěná plocha a nádvoří), 3335/24 (zastavěná plocha a nádvoří), 3335/27 (ostatní plocha,

dráha), 3335/30 (ostatní plocha, dráha), 3335/31 (ostatní plocha, dráha), 3340/4 (zastavěná plocha a

nádvoří), 3340/5 (ostatní plocha, dráha), 3343/26 (ostatní plocha, dráha), 3346/1 (ostatní plocha, dráha),

3346/3 (ostatní plocha, dráha), 3350 (zastavěná plocha a nádvoří), 3351/6 (ostatní plocha, dráha), 3354

(zastavěná plocha a nádvoří), 2279/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 2279/3 (ostatní plocha, dráha), 2279/4

(zastavěná plocha a nádvoří), 2279/8 (zastavěná plocha a nádvoří), 2279/9 (ostatní plocha, dráha),

2279/10 (ostatní plocha, dráha), 2279/12(ostatní plocha, jiná plocha), 2281/1 (ostatní plocha, manipulační

plocha), 2332/1 (ostatní plocha, zeleň), 2332/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 2500 (ostatní plocha, ostatní

komunikace), 3335/1 (ostatní plocha, dráha), 3335/2 (ostatní plocha, dráha), 3335/3 (ostatní plocha,

dráha), 3335/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3335/12 (ostatní plocha, jiná plocha), 3340/1 (ostatní

plocha, dráha), 3340/2 (ostatní plocha, dráha), 3340/3 (ostatní plocha, dráha), 3343/1 (ostatní plocha,

dráha), 3343/7 (zastavěná plocha a nádvoří), 3343/10 (zastavěná plocha a nádvoří), 3343/11 (zastavěná

plocha a nádvoří), 3343/15 (zastavěná plocha a nádvoří), 3345 (ostatní plocha, dráha), 3351/1 (ostatní

plocha, dráha) v k.ú. Český Těšín, obec Český Těšín, okres Karviná.

Dočasné zábory :

Na pozemcích par.č. 3313 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené), 3314 (ostatní plocha, neplodná

půda), 3315 (ostatní plocha, jiná plocha), 2280 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2353 (ostatní plocha,

ostatní komunikace), 3346/4 (ostatní plocha, dráha) v k.ú. Český Těšín, obec Český Těšín, okres Karviná.

Popis stavby:

Uzlová železniční stanice Český Těšín je jednou ze staveb III. tranzitního železničního koridoru "Cheb-

Plzeň-Praha- Česká Třebová-Ostrava-Petrovice u K.-Dětmarovice-Mosty u Jablunkova-st.hr. SR", který

je součástí evropského projektu sítě TEN-T. Cílem modernizace tranzitního železničního koridoru je

zajištění úpravou traťových úseků rychlost do 120 km/h pro vlaky nákladní dopravy a do 160 km/h pro

vlaky osobní dopravy a odstranění přechodných a z větší částí i trvalých omezení traťových rychlostí,

závad v přechodnosti a prostorové průchodnosti, bezpečnosti provozu a ostatních omezujících prvků.

Dále nasazení vozidel s naklápěcí technikou v zájmu zvýšení cestovní rychlosti vlaků osobní dopravy,

náprava nevyhovujícího stavu infrastruktury, způsobenou dlouhodobým zanedbáváním obnovy

základních prostředků, nedostatečnou údržbou i zpožděním všeobecného technického vývoje. Jedná se o

2 / 5


prostorovou průchodnost UIC GC, traťovou třídu zatížení UIC D4, úpravy geometrických parametrů

koleje, zajištění dostatečné kapacity dráhy, dodržení limitů hluku a vibrací, odstranění nevyhovujících

konstrukcí a zařízení.

Předmětem 1. stavby je rekonstrukce části železniční stanice Český Těšín. Jedná se o třinecké zhlaví a

hlavní koleje nákladního nádraží až po úroveň středního zhlaví. Stavebním pozemkem bude především

stávající těleso dráhy, dále přilehlé drážní pozemky a výjimečně i pozemky v cizím vlastnictví (dočasné

přístupové komunikace).

Ve stavební části je navržena rekonstrukce železničního svršku a spodku především v hlavních kolejích,

rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, elektrický ohřev výhybek, přeložky, úpravy a přípojky

kabelových vedení, osvětlení. Významným liniovým objektem je stavba kabelovodu. V technologické

části bude realizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a silnoproudá technologie včetně DŘT.

V železniční stanici bude vybudováno SZZ 3.kategorie s elektronickým stavědlem.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení

neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst.

1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-17530/13/Km ze dne 4. dubna 2013 současně

s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-17531/13/Km ze dne 4. dubna 2013. Dne 24. dubna

2013 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona

o z n a m u j e

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu

dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby

a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání

na místě i ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě

důkazy, nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným

stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což

odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního

řádu.

Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, stavební sekce - oblast

Olomouc na výše uvedené adrese.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při

pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního

opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Vzhledem ke skutečnosti, že vedené stavební řízení je řízení s velkým počtem účastníků (§ 144

správního řádu), je těmto dále uvedeným účastníkům řízení toto oznámení o zahájení stavebního řízení

doručováno veřejnou vyhláškou.

Okruh účastníků řízení je stanoven :

podle §109 písm.a) - stavebník

podle §109 písm.b), c), d) - vlastníci stavby na níž má být provedena změna, vlastníci dotčených

pozemků a vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k dotčeným pozemkům nebo stavbě na něm :

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha.

- Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín.

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1.

- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3.

3 / 5


- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

- Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava 2.

- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4.

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno.

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava.

- České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3.

- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4.

- TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3.

- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8.

- SELF servis,spol. s r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno 28.

- UPC Česká republika, a.s., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4.

- SilesNet s.r.o., Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín.

- SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 140 00 Praha 106.

- Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec.

podle §109 písm. e), f) - vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích,

vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku :

- Pozemky v k.ú. Český Těšín par.č. 3346/2, 2138, 3289, 2143, 2176/2, 2176/1, 2175, st. 2174,

2177, 2179/1, st. 2178, st. 2179/2, 2181, st. 2180, 2182, 2183/1, 2183/2, 2213, 2214, 2216, st.

2215, 2219, 2221, st. 2220, 223, st. 2222, 2261, st. 2260, 2263, st. 2262, 2266, st. 2264, st. 2265,

2268, st. 2267, 2277, 2282/1, 2282/1, vše obec Český Těšín, okres Karviná.

podle §109 písm.g) - osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis

- Občanské sdružení Střítež-za zdravé životní prostředí, 249, 739 59 Střítež.

- Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14,

709 00 Ostrava.

Ing. Vladislav Kalup

vedoucí oblasti Olomouc

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení

se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

• Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc – zde, zveřejnění na WWW.ducr.cz (elektronická

úřední deska) podle §25 odst.2 správního řádu

• Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 1.

4 / 5


Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko

Podpis:

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. Stavebník - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

1, Nové Město, organizační jednotka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Oblastní ředitelství východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou

2. Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, úřední deska k vyvěšení - zde, zveřejnění na

WWW.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle §25 odst.2 správního řádu

3. Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 1, úřední deska k vyvěšení a

podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení

Dotčené orgány:

4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října

2771/117, 702 18 Ostrava.

5. Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 1.

6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská 883/3,

733 01 Karviná 1.

7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702

00 Ostrava.

8. Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava.

9. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor

Karviná, dopravní inspektorát, Bohumínská 1876, 735 06 Karviná 6.

Na vědomí :

10. Spis

5 / 5

More magazines by this user
Similar magazines