Plné znění článku - Drážní úřad

ducr.cz

Plné znění článku - Drážní úřad

*CRDUX000OVB3*

CRDUX000OVB3

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

stavební sekce - oblast Praha

Sp. Zn.: MP-SDP0300/09-2/Ml V Praze dne 17. června 2009

Č. j.: DUCR-28094/09/Ml Telefon: +420 972 241 844 (linka 211)

Oprávněná úřední osoba: Medlík Jiří Ing. E-mail: medlik@ducr.cz

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah

a stavby na dráze, podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), obdržel dne 4.3.2009 žádost stavebníka, kterým je

obchodní firma Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110

00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 709 94 234, zastoupená svojí organizační složkou Stavební správa

Praha, se sídlem Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, o vydání stavebního povolení pro stavbu

dráhy:

L y s á n a d L a b e m, M i l o v i c e

„Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice“

v rozsahu:

1) ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Staniční zabezpečovací zařízení

PS 1-01-01 Žst. Milovice, SZZ

Traťové zabezpečovací zařízení

PS 1-01-02 Lysá nad Labem - Milovice, TZZ

2) ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Místní kabelizace

PS 1-02-11 Žst. Lysá nad Labem, úpravy stávající místní kabelizace

PS 1-02-13 Žst. Lysá nad Labem, MOK

PS 1-02-21 Žst. Milovice, úprava stávající místní kabelizace

Rozhlasové zařízení

PS 1-02-22 Žst. Milovice, úprava rozhlasového zařízení

Elektrická požární a zabezpečovací signalizace

PS 1-02-17 SpS Lysá nad Labem, EZS

PS 1-02-18 SpS Lysá nad Labem, sdělovací zařízení

Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel

PS 1-02-01 Lysá nad Labem - Milovice, úpravy stávajícího DK ČD Lysá nad Labem - Milovice

PS 1-02-12.1 Žst. Lysá nad Labem, zavěšení ZOK

PS 1-02-12.2 Žst. Lysá nad Labem, uvedení ZOK do provozu

1 / 6


PS 1-02-14 Žst. Lysá nad Labem, úpravy stávajících DK ČD

PS 1-02-16 Žst. Lysá nad Labem, ochrana stávajícího DOK ČD - Telematika

Informační systém pro cestující

PS 1-02-23 Žst. Milovice, informační systém

Přenosový systém

PS 1-02-15 Žst. Lysá nad Labem, přenosový systém

3) SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE a DŘT

Dispečerská řídící technika

PS 1-06-01 SpS Lysá nad Labem, DŘT

Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic

PS 1-04-01 SpS Lysá nad Labem, rozváděč 3 kV-DC

PS 1-04-02 SpS Lysá nad Labem, vlastní spotřeba

PS 1-04-04 SpS Lysá nad Labem, demontáž stávající technologie

4) INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

Železniční svršek a spodek

SO 1-10-01 Lysá nad Labem - Milovice, železniční spodek

SO 1-11-01 Lysá nad Labem - Milovice, železniční svršek

SO 1-10-02 Žst. Milovice, železniční spodek

SO 1-11-02 Žst. Milovice, železniční svršek

Železniční přejezdy

SO 1-13-01 Lysá nad Labem - Milovice, železniční přejezd v ev. km 0,713

SO 1-13-02 Lysá nad Labem - Milovice, železniční přejezd v ev. km 1,207

SO 1-13-03 Lysá nad Labem - Milovice, železniční přejezd v ev. km 1,492

SO 1-13-04 Lysá nad Labem - Milovice, železniční přejezd v ev. km 2,944

SO 1-13-05 Lysá nad Labem - Milovice, železniční přejezd v ev. km 4,380

SO 1-13-06 Lysá nad Labem - Milovice, železniční přejezd v ev. km 5,274

Nástupiště

SO 1-14-01 Žst. Milovice, nástupiště

Mosty, propustky a zdi

SO 1-21-01 Propustek v km 1.220

SO 1-21-02 Propustek v km 1.713

SO 1-21-03 Propustek v km 1.758

SO 1-21-04 Propustek v km 2.143

SO 1-21-05 Propustek v km 2.737

SO 1-21-06 Propustek v km 3.638

2 / 6


SO 1-21-07 Propustek v km 3.826

SO 1-21-08 Propustek v km 5.255

SO 1-20-01 Železniční most v km 4.672 přes vodoteč

Ostatní inženýrské objekty

SO 1-08-01 Žst. Milovice, úpravy obecního rozhlasu města Milovice

SO 1-08-03 Lysá nad Labem - Milovice, úpravy a ochrana metalických kabelů Český Telecom a.s.

SO 1-08-04 Lysá nad Labem - Milovice, úpravy a ochrana optických kabelů Český Telecom a.s.

5) POZEMNÍ OBJEKTY

Pozemní objekty budov

SO 1-40-02 Stavební úpravy u VB Milovice

SO 1-40-03 Stavební úpravy technologického objektu v žst. Milovice

Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

SO 1-41-01 Úprava zastřešení v žst. Milovice

Individuální protihluková opatření

SO 1-51-01 Individuální protihluková opatření v žst. Milovice

Orientační systém

SO 1-43-01 Orientační systém v žst. Milovice

Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

SO 1-65-05 Žst. Milovice – úprava elektroinstalace ve VB

6) TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

Trakční vedení

SO 1-60-01 SS Lysá nad Labem, připojení napájecího vedení na TV

SO 1-60-02 Žst. Lysá nad Labem, úpravy TV

SO 1-60-03 Lysá nad Labem - Milovice, TV

SO 1-60-03.1 Lysá nad Labem - Milovice, úprava závlahového potrubí

SO 1-60-04 Žst. Milovice, TV

Spínací stanice – stavební část

SO 1-40-01 Rekonstrukce spínací stanice

SO 1-40-01.1 Rekonstrukce spínací stanice, úprava přípojky

Ohřev výměn

SO 1-72-01 Žst. Lysá nad Labem – POV

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 1-65-01 Žst. Lysá nad Labem – DOO

SO 1-65-02 Žst. Lysá nad Labem, SpS – DOO

3 / 6


SO 1-65-03 Žst. Milovice – úprava rozvodu nn a osvětlení

Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 1-61-01 Lysá nad Labem - Milovice, ukolejnění vodivých konstrukcí

SO 1-61-02 Žst. Milovice, ukolejnění vodivých konstrukcí

Vnější uzemnění

PS 1-04-03 SpS Lysá nad Labem, vnější uzemnění

umístěné na pozemcích

1) k.ú. Lysá nad Labem:

parc.č. 641/1 (PK 641/1), 3616/2, 3616/3, 643 (PK 643), 579/3, 579/6, 589/4, 556/1 (PK 556), 610/5 (PK

610/5), 2126/15, 3472/1, 3472/8, 3483/2 (PK 3483/2), 3596/1, 3599, 3605/2, 3607 (PK 3682), 3652,

3681, 3272/6, 3607 (PK 2978/2), 511/29 (PK 3650), 643 (PK 643), 1344/4, 2126/1 (PK 2126/1), 3646,

3647, 3649, 3650, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, st. 1576, st. 3050, st. 3074, st. 3075, 2126/22, 3648,

643, 3472/8, 3596/1, 3605/2, 3681;

parc.č. 556/1 (PK 556), 579/3, 579/6, 589/4, 610/5 (PK 610/5), 641/1 (PK 641/1), 2126/15, 3272/6,

3472/1, 3472/8, 3483/2 (PK 3483/2), 3599, 3607 (PK 2978/2, PK 3682), 3616/2, 3616/3, 3652, 3681 -

dočasný zábor do 1 roku.

Dnem podání žádosti stavebníka, tj. 4.3.2009, bylo, podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,

správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), zahájeno v této věci stavební řízení.

Jelikož stavebník nepředložil všechny zákonem požadované doklady, Drážní úřad podle § 64 odst. 1

písm. a) správního řádu svým usnesením čj. DUCR-11182/09/Ml ze dne 17.3.2009, současně s výzvou

k odstranění nedostatků žádosti čj. DUCR-10966/09/Ml ze dne 17.3.2009, stavební řízení přerušil. Dnem

11.6.2009 byla stavebníkem žádost o stavební povolení požadovaným způsobem doplněna.

Drážní úřad podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona

o z n a m u j e

účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Současně nařizuje ústní jednání

spojené s ohledáním na místě na

čtvrtek 16. července 2009,

které bude zahájeno v 8.30 hod. na Městském úřadu Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá nad

Labem, ve velké zasedací místnosti (1.patro, č.dv. 29) – trakt staré radnice, průchod přes Městskou

policii.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě

důkazy, nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení,

při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního

opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení,

což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 správní

řád).

Drážní úřad upozorňuje účastníky řízení, že vzhledem k nařízení ústního jednání spojeného

s ohledáním na místě, se může prodloužit, podle ustanovení § 71 odst. 3 písm. a) správního řádu, lhůta

pro vydání rozhodnutí až na 60 dnů.

4 / 6


Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, stavební sekce - oblast

Praha na výše uvedené adrese.

Ing. Martin Roedl

vedoucí oblasti Praha

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle položky 17 bod 1 písm. i)

sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

předpisů, ve výši 3.000,- Kč.

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ……………………………

Sejmuto dne: ……………………………

…………………………………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení na úřední desce takto:

• Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

• Městský úřad Milovice, 5. května 71, 289 23 Milovice

• Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská

278/1955, 190 00 Praha 9

• ostatní účastníci řízení:

5 / 6


- doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu § 144 odst. 2 správního řádu – oznámení bude vyvěšeno

na úředních deskách Městského úřadu Lysá nad Labem, Městského úřadu Milovice a Drážního

úřadu, po dobu nejméně 15 dnů

- zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) ve smyslu § 25 odst. 2 věty druhé

správního řádu – oznámení bude umístěno po dobu nejméně 15 dnů

Dotčené orgány:

• Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem,

podatelna@mestolysa.cz (čj. OD/1297/2008 z 25.3.2008)

• Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad

Labem, podatelna@mestolysa.cz (čj. ŽP/1375/132/08 z 28.5.2008, čj. ŽP/1603/168/08 z 1.7.2008, čj.

ŽP/1482/176/08/Sv/OP z 11.7.2008, čj. ŽP/150/01/09/Pil z 10.1.2009, čj. ŽP/55/09/Pil z 23.3.2009)

• Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem,

podatelna@mestolysa.cz (čj. SÚ/702/08/Fia-2 z 29.4.2008)

• Městský úřad Milovice, oddělení správy majetku města, Dukelská 347, 289 23 Milovice,

meu@mesto-milovice.cz (SMM/08/323 ze 30.6.2008, čj. 08/332 ze 13.6.2008)

• Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21

Praha 5, podatelna@kr-s.cz (čj. 63980/2008/KUSK OŽP/Zk ze 14.5.2008)

• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště

v Nymburku, Palackého 1567, 288 02 Nymburk, podatelna@khsstc-nb.cz (čj.1781-216/08/Nb/Mm

z 27.5.2008)

• Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Tyršova 11, 288 02

Nymburk, spisovna.ny@sck.izscr.cz (čj. HSKL-458/NY-2008 z 12.5.2008)

• Policie České republiky, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát, Boleslavská 1831/13, 288 02

Nymburk, di.nb@mvcr.cz (čj.ORNB-77-155/ČJ-2008-07 z 21.3.2008, čj. ORNB-77-313/čj-2008-07 ze

3.6.2008)

Na vědomí:

• SUDOP PRAHA a.s., středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky,

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

Spis

6 / 6

More magazines by this user
Similar magazines