VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

kormoran.vlada.cz

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 27. února 2013 č. 142

ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění

od 1. ledna do 31. ledna 2013

Vláda

I. souhlasí

1. se změnou termínu pro předložení materiálů

a) předsedou vlády

Informace o stavu přípravy společného plánu okamžité intervence

složeného z opatření jednotlivých resortů na okamžitou pomoc pro

regiony zasažené nárůstem napětí a strukturálními problémy

Původní termín: 31. 1. 2013

Nový konečný termín: 28. 2. 2013,

b) ministrem financí

Studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost

Původní termín:31. 3. 2013

Nový konečný termín: 30. 6. 2014,


c) 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí

2

Úplný kategorizovaný seznam členství České republiky v mezinárodních

organizacích, vyhodnocení funkčnosti současného systému zakládání

a udržování členství České republiky v mezinárodních organizacích a

návrh případného zlepšení tohoto systému

Původní termín: 31. 1. 2013

Nový konečný termín: 30. 4. 2013,

d) ministrem školství, mládeže a tělovýchovy

Zpráva o průběžném věcném i ekonomickém plnění jednotlivých

programů podpory rozvoje informačních a komunikačních technologií

ve školách v letech 2009-2013

Původní termín: 31. 1. 2013

Nový konečný termín: 31. 3. 2013,

e) ministrem vnitra

ea) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Původní termín: 31. 12. 2012

Prodloužený termín: 31. 1. 2013

Nový konečný termín: 31. 3. 2013,

eb) Analýza typů dokumentů, nacházejících se v komerčních

spisovnách, na jejichž ukládání je veřejný zájem

Původní termín: 31. 12. 2012

Prodloužený termín: 31. 1. 2013

Nový konečný termín: 31. 3. 2013,


3

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

f) ministrem průmyslu a obchodu

fa) Zpráva o plnění opatření uvedených ve Státní politice

v elektronických komunikacích – Digitální Česko

Původní termín: 30. 6. 2012

Prodloužený termín: 15. 1. 2013

Nový konečný termín: 15. 4. 2013

fb) Návrh legislativních úprav týkajících se zjednodušení a zkrácení

povolovacích a schvalovacích procesů pro energetické stavby

Původní termín: 31. 1. 2013

Nový konečný termín: 31. 5. 2013,

g) ministrem pro místní rozvoj

Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Původní termín: 31. 1. 2013

Nový konečný termín: 31. 3. 2013,

h) ministrem obrany

ha) Návrh zákona o služebním platu vojáků z povolání

Původní termín: 31. 3. 2012

Prodloužený termín: 31. 1. 2013,

Nový konečný termín: 31. 3. 2013,

hb) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích

z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Původní termín: 31. 3. 2012

Prodloužený termín: 31. 1. 2013

Nový konečný termín: 31. 3. 2013,


4

i) ministrem dopravy

Věcný záměr zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti

k řízení motorových vozidel

Původní termín: 31. 12. 2012

Prodloužený termín: 31. 1. 2013

Nový konečný termín: 28. 2. 2013,

j) ministrem životního prostředí

Návrh zákona o Národním parku Křivoklátsko

Původní termín: 31. 12. 2011

Prodloužený termín: 31. 12. 2012

Nový konečný termín: 31. 12. 2014,

2. se zrušením úkolu

a) ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Informace o schválených prováděcích smluvních dokumentech

ke smlouvám z oblasti školství, vědy, mládeže, tělovýchovy a sportu

v roce 2012,

b) ministryně práce a sociálních věcí

ba) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

bb) Návrh novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády

č. 564/2006 Sb, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zruší

tarifní platy ve zdravotnictví


5

c) ministra zdravotnictví

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o postupu a stavu plnění zásad, doporučení a aktivit

obsažených v Protokolu, Chartě a Deklaraci Třetí ministerské

konference o životním prostředí a zdraví

d) ministra průmyslu a obchodu

Informace o schválených prováděcích smluvních dokumentech

ke smlouvám z oblasti průmyslu a obchodu v roce 2012

II. mění usnesení vlády ze dne 23. ledna 2013 č. 60 tak, že se bod 2.g vypouští

Provedou:

předseda vlády,

1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí,

ministryně práce a sociálních věcí,

ministři financí, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy,

vnitra, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj,

obrany, dopravy, životního prostředí

Předseda vlády

RNDr. Petr Nečas, v. r.

More magazines by this user
Similar magazines