7. kontaminace veterinárních komodit a potravin - Centrum pro ...

recetox.muni.cz

7. kontaminace veterinárních komodit a potravin - Centrum pro ...

R - T & A

Úvodní národní inventura POPs v ČR

Část IV – Potraviny, člověk

• zemědělské půdy,

• krmiva a napájecí vody,

• suroviny a potraviny živočišného původu,

• příjem cizorodých látek člověkem z potravin (expozice populace),

• bioindikátory.

Celkovou gescí bylo pověřeno Ministerstvo životního prostředí ČR. Ministr životního prostředí

jmenoval „Radu monitoringu potravních řetězců“ jako svůj poradní orgán. Rada monitoringu pracuje

od poloviny roku 1992.

Stejně jako nastaly významné změny v politickém postoji vůči zemědělství a potravinářskému

průmyslu, stejně tak byl patrný i postupný vývoj v systémovém přístupu k monitoringu cizorodých

látek(reziduí a kontaminantů). Od vcelku nahodilého přístupu ke kontrole obsahu reziduí a

kontaminantů v závislosti na požadavcích lokálních orgánů státní veterinární správy, přes zavedení

zpřísněné kontroly exportních komodit podle požadavku legislativy EU až po dobře propracovaný

systém centrálně plánovaného národního monitoringu reziduí a kontaminantů sestaveného především

podle Směrnice Rady 96/23/ES, kterou se stanovují zásady sledování některých látek a jejich reziduí u

živých zvířat a ve výrobcích živočišného původu a Rozhodnutí Komise 98/179/ES, stanovující

podrobná pravidla úředního odběru vzorků pro monitorování určitých substancí a jejich reziduí

v živých zvířatech a živočišných produktech.

Obdobně i práce analytických laboratoří naznala významných kvalitativních změn. Jednalo se

především o nákup odpovídající přístrojové techniky pro plynovou chromatografii, zavedení kontroly

kvality práce laboratoří formou mezilaboratorních testů (proficiency testing – AOAC/ISO/IUPAC),

akreditaci laboratoří a účast na mezinárodních testech FAPAS. Také analytická čistota standardů

(zvláště PCBs) sehrála svoji roli v kvalitě analytických dat. Důsledná kontrola kvality práce laboratoří

s postupným vyloučením těch pracovišť, jejichž výsledky neodpovídaly požadavkům na kvalitu a dále

snaha o snížení rozptylu subjektivních a objektivních chyb, vedla postupně k redukci počtu

zúčastněných laboratoří na systému monitoringu z původních 18 pracovišť na současné 3 stání

veterinární ústavy (SVÚ) z nichž SVÚ v Praze působí jako referenční pracoviště pro chlorované

pesticidy a PCBs.

Je třeba si uvědomit, že prezentované výsledky obsahu jednotlivých chlorovaných uhlovodíků

dokladují stav výskytu těchto látek na území České republiky. To však ne vždy znamená, že jejich

primární zdroj pochází z našeho území. Zvláště u hospodářských zvířat je třeba počítat s tím, že

zvířata byla mnohdy krmena komponenty zahraniční provenience, které již mohly být kontaminovány

a nebo nakupovaná zvířata ze zahraničí mohla již být zatížena těmito látkami.

Předložená expertní studie podává přehled získaných výsledků z měření obsahu reziduí chlorovaných

pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCBs) v krmivech, surovinách a potravinách živočišného

původu a v bioindikátorech včetně popisu zajímavých případů masivní kontaminace zvláště PCBs. Za

rok 2000 a 2001 jsou uvedeny též výsledky počátečního sledování dioxinů (PCDDs/Fs) v některých

komoditách živočišného původu, které orgány veterinární správy zadávají k vyšetření v laboratoři

OHS Frýdek-Místek.

Výsledky jsou prezentovány formou tabulek podle jednotlivých analyzovaných materiálů (od roku

1986) a formou obrázků s vyjádřením trendu v obsahu jednotlivých chlorovaných uhlovodíků

v některých analyzovaných matricích (od roku 1990). Mechanismus systému národního monitoringu

reziduí a kontaminantů spočívá, mimo řadu jiných zásad, také v tom, že při zjištění nadlimitní hodnoty

v rámci plánovaného vyšetřování s předem daným rozsahem vyšetření pro konkrétní vzorkovaný

materiál, pokračuje vyšetřování formou tzv. „cíleného“ odběru vzorků s již zaměřeným rozsahem

IV-2

More magazines by this user
Similar magazines