Hlas Loštic - zima 2012 - Loštice

mu.lostice.cz

Hlas Loštic - zima 2012 - Loštice

8. RM projednala možnost odkoupení pozemků p. č. 594/2 – 41 m 2 – ostatní komunikace, p. č.

2240/8 – 192 m 2 – ostatní komunikace, p. č. 404/2 – 27 m 2 – ostatní komunikace, p. č. 405/8 – 159

m 2 - zahrada – vše v k. ú. Loštice – lokalita – ulice Sokolská – viz příloha Po projednání schválila

RM poměrem hlasů 4:0:0 Usnesení 49/1194: RM pověřuje starostu města zahájením jednání

o odkoupení pozemků p. č. 594/2 – 41 m 2 – ostatní komunikace, p. č. 2240/8 – 192 m 2 –

ostatní komunikace, p. č. 404/2 – 27 m 2 – ostatní komunikace, p. č. 405/8 – 159 m 2 - zahrada

– vše v k. ú. Loštice – lokalita – ulice Sokolská s vlastníky jednotlivých pozemků.

9. RM projednala odkoupení drobného vybavení interiéru budovy č.p. 619 – Loštice, ul. Ztracená

– synagoga od MAS Mohelnicko, o. s. se sídlem U Brány 2, 789 85 Mohelnice v celkové

hodnotě 56.813,32 Kč – viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 Usnesení

49/1195: RM schvaluje odkoupení drobného vybavení interiéru budovy č. p. 619 – synagoga

a služeb, souvisejících s rekonstrukcí synagogy – od MAS Mohelnicko . . .

14. RM projednala rozdělení pozemků, které se nachází v lokalitě ulice U Rybníků, Loštice. Jedná

se o pozemky, které se nachází v těsné blízkosti rybníku – viz příloha. Po projednání schválila

RM poměrem hlasů 4:0:0 Usnesení 49/1200: RM schvaluje rozdělení pozemků tak, že

hranice pozemků bude vedena přímo pod svahem. /Tečna vodorovného pozemku s pozemkem

svahu/.

18. RM projednala zprávu o stavu přípravy průmyslové zóny směrem k Palonínu. Z výsledku

opakovaných jednání s vlastníky pozemku, paní Bílkové, vyplynulo, že tito vlastníci odmítli

prodej pozemku /2230 m 2 /, který je ve středu navržené průmyslové zóny. Po projednání

schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 Usnesení 49/1204: RM rozhodla ukončit veškeré aktivity

týkající se zřízení průmyslové zóny směrem k Palonínu a ukládá starostovi realizovat

potřebné kroky k realizaci průmyslové zóny v jiné lokalitě a připravit potřebné rozhodnutí

týkající se změny územního plánu.

Zápis a usnesení č. 50 ze zasedání Rady města dne 26. 11. 2012

Přítomni: PhDr. Ctirad Lolek, Bohumil Till, Stanislav Veselý, Vlastislav Heidenreich, Mgr. Lubomír

Faltus

1. RM projednala žádost Základní školy Loštice o souhlas s použitím prostředků rozpočtu

školy pro uhrazení stravného za strávníky, kteří hradí obědy ze sporožirových nebo běžných

účtů inkasním příkazem zpětně po ukončení měsíce. Po projednání schválila RM poměrem

hlasů 5:0:0 Usnesení 50/1211: RM schvaluje použití prostředků rozpočtu Základní školy

Loštice . . . pro uhrazení stravného za strávníky, kteří hradí obědy ze sporožirových nebo

běžných účtů inkasním příkazem zpětně po ukončení měsíce.

9. RM projednala v souvislosti s realizací akce „Prodloužení kanalizace Vlčice v k. ú. Loštice“

společností VHZ Šumperk, a. s. smlouvu s vlastníkem nemovitostí k právu, umístění, zřízení

stavby, k jejímu následnému provozování a stanovení podmínek. Stavba bude umístěna trvale

na pozemku p. č. 2156/2 – k. ú. Loštice, TTP . . . Po projednání schválila RM poměrem hlasů

5:0:0 Usnesení 50/1219: RM schvaluje předloženou smlouvu . . . RM pověřuje starostu

města podpisem smlouvy.

16. RM se seznámila se stížností, která byla zaslána na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor

dopravy silničního hospodářství, Olomouc ve věci zvýšeného provozu nákladních vozidel

přes Loštice a provedení opravy silnice ulice Palackého, Loštice, včetně umístění dopravných

značek – viz příloha Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 Usnesení 50/1226: RM

bere stížnost, která byla zaslána na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy

silničního hospodářství, Olomouc ve věci zvýšeného provozu nákladních vozidel přes

More magazines by this user
Similar magazines