Hlas Loštic - zima 2012 - Loštice

mu.lostice.cz

Hlas Loštic - zima 2012 - Loštice

Loštice a provedení opravy silnice ulice Palackého, Loštice, včetně umístění dopravných

značek – viz příloha – na vědomí.

29. RM projednala závěrečnou zprávu firmy GEOtest, a.s. Brno – Monitoring skládky TKO Žádlovice.

Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 Usnesení 50/1240: RM bere na vědomí

závěrečnou zprávu firmy GEOtest, a.s., Brno – Monitoring skládky TKO Žádlovice.

Usnesení 15. veřejného zasedání ZM Loštice, ze dne 3. prosince 2012

Usnesení 15/9: ZM vydává OZV č. 4/2012 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZM ruší OZV

č. 1/2010 ze dne 1. 3. 2010. PRO-13, PROTI-0, ZDRŽEL SE-1

Usnesení 15/14:ZM bere informaci o rozhodnutí RM ukončit veškeré aktivity týkající se zřízení

průmyslové zóny směrem k Palonínu a zahájení jednání o změně lokality k vybudování průmyslové

zóny na vědomí.

PRO-14, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0

Usnesení 15/18: ZM schvaluje smlouvu č. UZSVM/OSU/14197/2012-OSUM o bezúplatném

převodu pozemku p. č. 214 – k. ú. Žádlovice – ostatní plocha, silnice mezi Městem Loštice,

Nám. Míru 66, 789 83 Loštice – nabyvatel a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu

ve věcech majetkových Praha – převodce a pověřuje starostu města podpisem výše uvedené

smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 214 – k. ú. Žádlovice.

PRO-14, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0

Usnesení 15/19: ZM schvaluje stanovené podmínky převodu p. č. 214 – k. ú. Žádlovice – ostatní

plocha, silnice, které jsou součástí smlouvy č. UZSVM/OSU/14197/2012-OSUM o bezúplatném

převodu pozemku p. č. 214 – k. ú. Žádlovice – ostatní plocha, silnice mezi Městem Loštice,

Nám. Míru 66, Loštice – nabyvatel a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve

věcech majetkových Praha – převodce.

PRO-14, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0

Usnesení 15/20: ZM schvaluje předložený návrh kupní smlouvy mezi Městem Loštice, Nám.

Míru 66. 789 83 Loštice – kupující a společností Green Concept Building, s. r. o. Chválkovice, U

Panelárny 573/3, 772 00 Olomouc – prodávající. Předmětem smlouvy je odkoupení pozemků

p. č. 1899/41 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1906/2 – ostatní plocha, neplodná, p.

č. 2256/5 – ostatní plocha – silnice – vše v k. ú. Loštice, lokalita ulice Jevíčská včetně příslušenství

– inženýrských sítí, a to veřejné osvětlení, místní komunikace, dešťová kanalizace – vše do

vlastnictví města Loštice. Celková kupní cena je ve výši 100,- Kč . Pozemek p. č. 1899/41 je zatížen

věcným břemenem, a to uložením inženýrských sítí – vedení VN a NN, plynovod, telefon.

ZM pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy. PRO-13, PROTI-1, ZDRŽEL SE-0

Usnesení 15/21: ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 210 – k. ú. Loštice o

vým. 185 m2 – zahrada, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Loštice – nové

parcelní číslo - p. č. 210/2 – dle GP č. 1027-170/2012. PRO-14, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0

Usnesení 15/22: ZM schvaluje zveřejnění záměru bezúplatně převést z vlastnictví města Loštice

do vlastnictví Olomouckého kraje část pozemku p. č. 207 – k. ú. Loštice – ostatní plocha

– silnice – vým. 28 m2 - /nová parcela p. č. 207/2 – ostatní plocha - silnice – vým. 28 m 2 - dle

GP č. 1027-170/2012 /.

PRO-14, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0

Usnesení 15/23: ZM bere vydané rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského

a Olomouckého, kterým se Kamenolomu ČR, s. r. o. – kamenolom Kozí Vrch

povoluje trhací práce velkého a malého rozsahu, na vědomí. PRO-12, PROTI-1, ZDRŽEL SE-1

Usnesení 15/24: ZM bere informaci o dělení pozemku p. č. 2195 – k. ú. Loštice /vyčlenění výměry

28084 m 2 pro těžbu/ dle předloženého návrhu geometrického plánu, a to s podmínkou

- v případě, že nový pozemek využívaný k těžbě bude přetínat komunikaci, případně jiným

More magazines by this user
Similar magazines