Název veřejné zakázky - Fakultní nemocnice Hradec Králové

fnhk.cz

Název veřejné zakázky - Fakultní nemocnice Hradec Králové

Zadávací dokumentace pro

nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle § 27 zákona

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku:

Název veřejné zakázky: Nákup stravenek

Kód CPV:

22450000-9 - ceniny

Identifikační údaje o zadavateli:

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Zastoupený: prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. - ředitelem

IČ: 00179906

DIČ: CZ 00179906

tel.: 495 831 111, fax: 495 512 346

e-mail: fnhk@fnhk.cz, www.fnhk.cz

1


O B S A H :

I. Základní informace o předmětu plnění veřejné zakázky ....................................... 1

II. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek ................................................ 2

III. Variantní řešení (§ 70 zákona): ............................................................................ 3

IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny .............................................. 3

V. Požadavky na způsob zpracování nabídky........................................................... 3

VI. Hodnocení nabídek: ............................................................................................. 4

VII. Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty: ........................................................ 4

VIII. Místo a doba pro podávání nabídek: .................................................................... 5

IX. Místo a datum pro otevírání obálek s nabídkami: ................................................. 5

X. Požadavek na prokázání splnění kvalifikace podle § 50 a 51 zákona: ................. 5


I. Základní informace o předmětu plnění veřejné zakázky

Zadávací dokumentace (dále jen ZD) byla zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

Kontaktní osoba zadavatele pro zadávací dokumentaci a dodatečné informace:

Ing. Petra Benešová – vedoucí odd. veřejných zakázek

tel: 495 832 512, email: benesova.petra@fnhk.cz

POZN.: Žádosti o dodatečné informace musí být doručeny zadavateli v písemné podobě, a to

dle § 49 zákona. Případné další informace k textu zadávací dokumentace a odpovědi na

dotazy k zadávací dokumentaci budou uveřejňovány na profilu zadavatele, tj.

http://www.fnhk.cz/cze/index.php?dir=40.

Zakázka není rozdělena na části dle § 98 zákona.

Vymezení plnění veřejné zakázky:

Předmětem zadávacího řízení je dodávka 12.000 kusů stravenek v nominální hodnotě 100 Kč

a 18.000 kusů stravenek v nominální hodnotě 75 Kč pro potřeby transfuzního oddělení

a II. interní kliniky zadavatele po dobu 4 let na základě rámcové smlouvy. Stravenky jsou

určeny pro dárce krve a krevních složek. Uvedený objem je pouze předpokládaný za období

jednoho roku. Skutečně odebraný objem bude závislý na potřebách zadavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky je tedy 10.200.000 Kč/4 roky.

Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu pouze s jediným uchazečem na období 4 let. Tento

uchazeč bude zavázán zajistit dodávku požadovaných stravenek dle nominální hodnoty, jež

bude definována ve výzvě k plnění k jednotlivým dodávkám po dobu účinnosti uzavřené

rámcové smlouvy. Zadavatel uzavře s vybraným uchazečem dílčí smlouvu na realizaci

veřejné zakázky na základě objednávky (objednávka bude telefonicky, e-mailem nebo

písemně - faxem). Dílčí smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem realizace dodávky,

která byla předmětem objednávky. Uchazeč bude povinen v rámci svých dílčích plnění

veřejné zakázky nabídnout alespoň takové podmínky, které jsou předmětem hodnocení při

výběru uchazeče k uzavření rámcové smlouvy v tomto zadávacím řízení a na jejichž základě

bude s uchazečem rámcová smlouva uzavřena. Dílčí smlouvy budou uzavírány nepravidelně

dle potřeb zadavatele.

Popis předmětu plnění veřejné zakázky:

Pod pojmem „stravenka“ rozumíme ceninu, tištenou na papíře formátu přibližně A6,

opatřenou bezpečnostními prvky proti neoprávněnému kopírování, s označením nominální

hodnoty a akceptovanou jako platební prostředek v provozovnách poskytujících veřejné

stravování. Stravenky tyto provozovny přijímají od zákazníků místo hotových peněz a

předkládají vydávající firmě k proplacení.

Tento dokument je určen pouze pro potencionální dodavatele o předmětnou veřejnou zakázku za účelem

zpracování nabídky. Využití tohoto dokumentu k jiným účelům bez souhlasu kontaktních osob zadavatele

je zakázáno!

1/8


Další požadavky zadavatele

Každá stravenka musí být označena unikátním číslem a vázána v bloku minimálně po 20

kusech. Na stravence bude přitištěno logo zadavatele a text v černobílém provedení podle

vzoru uvedeného v příloze této zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje možnost

změny požadovaného textu na objednaných stravenkách.

II.

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek

Součástí nabídky musí být návrh rámcové smlouvy (v jednom vyhotovení) podepsaný

osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Návrh rámcové smlouvy uchazeč přiloží k nabídce také v elektronické podobě (na CD ve

formátu .doc nebo .docx).

Smluvní podmínky:

Předkládaný návrh rámcové smlouvy musí respektovat následující podmínky:

I. Přesná identifikace smluvních stran – (v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku,

pokud uchazeč není v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským

oprávněním); kontaktní osoba ve věcech smluvních ze strany dodavatele.

II. Přesné vymezení předmětu zakázky – Nákup stravenek (včetně odkazu na nabídku

uchazeče a zadávací podmínky zadavatele).

III. Cena - uvedení částky dle požadavků uvedených v bodě IV. zadávací dokumentace.

IV. Platební podmínky - platba na základě faktury – daňového dokladu, vystaveného po

dodávce, obsahujícího rozpis nominální hodnoty a případných dalších nákladů,

splatnost minimálně 30 dní od doručení faktury, platba bude probíhat v Kč. Datem

zaplacení se rozumí datum připsání na účet dodavatele.

V. Místo plnění – Fakultní nemocnice Hradec Králové, podatelna, Sokolská 581,

500 05 Hradec Králové,

VI. Doba a způsob plnění – ihned po podpisu smlouvy po dobu 4 let, průběžně, podle

objednávek zadavatele telefonicky, faxem, e-mailem nebo jinými elektronickými

prostředky; součástí dodávky musí být seznam identifikačních čísel dodaných

stravenek. Objednané zboží požaduje zadavatel dodat v pracovní době, jež je od 6 00

do 14 30 hod. každý pracovní den. Dodávka bude v uzavřeném obalu, označeném

VII.

„pro OEI - hlavní pokladnu“.

Způsob objednávání dílčích dodávek: telefonicky, e-mailem nebo písemně - faxem,

pouze oprávněnými osobami, které ve smlouvě určí zadavatel.

VIII. Záruční podmínky - na co se záruka uchazeče vztahuje, způsob a postup reklamace –

dle nabídky uchazeče s respektováním požadavku zadavatele na možnost vrácení

poukázek s prošlou platností oproti dobropisu.

IX..

Sankce - pokud bude vůči zadavateli uplatňována uchazečem sankce, tak pouze

v případě prodlení s úhradou ceny – úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý den prodlení; vůči uchazeči bude uplatňována smluvní pokuta v případě

prodlení s plněním závazků ve výši 1 % hodnoty objednávky za každý den prodlení

X. Závěrečná ustanovení – možnost ukončení smlouvy (dohodou, výpovědí, případná

úprava odstoupení od smlouvy nad rámec případů stanovených právními předpisy);

uvedení právních předpisů, dle kterých je smlouva uzavírána; vymezení platnosti a

účinnosti smlouvy.

Tento dokument je určen pouze pro potencionální dodavatele o předmětnou veřejnou zakázku za účelem

zpracování nabídky. Využití tohoto dokumentu k jiným účelům bez souhlasu kontaktních osob zadavatele

je zakázáno!

2/8


XI.

Tato smlouva bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních majících stejnou platnost,

z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Do rámcové smlouvy je nutné zapracovat zadávací podmínky zadavatele a nabídku

uchazeče.

III.

Variantní řešení (§ 70 zákona):

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

IV.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena musí být vypočtena jako násobek požadovaného množství a

jednotkových cen. Cena nepodléhá DPH.

Celková cena musí zahrnovat: cenu základní v Kč, dopravu do místa určení, pojištění, obal a

všechny ostatní poplatky.

V. Požadavky na způsob zpracování nabídky

• Nabídku požadujeme předložit v českém jazyce. Cizojazyčné doklady (vyjma dokladů ve

slovenském jazyce) musí být předloženy současně s úředně ověřeným překladem do

českého jazyka.

• Nabídka bude pevně svázána, zabezpečena proti nežádoucí manipulaci s listy a stránky

budou očíslovány.

• Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

• Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

• Nabídka bude obsahovat krycí list. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje:

název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně

kontaktní osoby uchazeče), výše celkové nabídkové ceny a další informace, jež jsou

předmětem hodnocení, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, souhlas

se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, bonusy

apod..).

• Zadavatel si vyhrazuje právo odebrat podle svých provozních potřeb jiné množství

stravenek, než je uvedeno v kapitole I. této zadávací dokumentace.

• Veškeré náklady účasti v soutěži nese uchazeč.

• Uchazeč je povinen vyjádřit se ke všem požadavkům, které jsou uvedené v této zadávací

dokumentaci.

• Uchazeč se podáním nabídky zavazuje k tomu, že je vázán svou nabídkou po dobu

nejméně 3 měsíců od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídky. Vybraný uchazeč je

svoji nabídkou vázán po dobu účinnosti smlouvy.

Tento dokument je určen pouze pro potencionální dodavatele o předmětnou veřejnou zakázku za účelem

zpracování nabídky. Využití tohoto dokumentu k jiným účelům bez souhlasu kontaktních osob zadavatele

je zakázáno!

3/8


VI.

Hodnocení nabídek:

Nabídky budou vyhodnoceny na základě ekonomické výhodnosti podle těchto dílčích

hodnotících kritérií:

1. celková nabídková cena v Kč za zakázku – maximum 85 bodů

2. termín dodání od objednání – maximum 5 bodů:

• do 48 hodin – 5 bodů

• do 3 pracovních dnů – 3 body

• více – 0 bodů

3. způsob dodání zadavateli – maximum 5 bodů:

• dodání doporučenou zásilkou České pošty, osobně nebo

prostřednictvím kurýrní služby na podatelnu zadavatele

na náklady dodavatele – 5 bodů

• jiný způsob – 0 bodů

4. platební podmínky (doba splatnosti faktur) – maximum 5 bodů:

• 60 dnů a více – 5 bodů

• 45 - 59 dnů – 4 body

• 30 - 44 dnů – 3 body.

Způsob vyhodnocení:

- dílčí kritérium 1. bude vyhodnoceno na základě cenové nabídky předložené

uchazečem podle bodu IV. této zadávací dokumentace tak, že nabídce s nejnižší

cenou se přidělí 85 bodů, ostatním nabídkám počet bodů vypočtený jako

osmdesátipětinásobek poměru nejnižší nabídky a hodnocené nabídky:

nejnižší nabídková cena

K 1 = 85×

hodnocená nabídková cena

- dílčí kritéria 2. až 4. budou vyhodnocena na základě údajů v nabídce uchazeče

přidělením bodového hodnocení dle výše uvedeného postupu. Body získané podle

kritérií 2 až 4 se sečtou. Maximálně může uchazeč z kritérií 2. až 4. získat 15 bodů.

- jako vítězný bude vyhodnocen uchazeč s nejvyšším součtem bodů ze všech dílčích

hodnotících kritérií. V případě rovnosti bodového hodnocení u dvou nebo více

uchazečů s nejvyšším počtem bodů bude mezi nimi rozhodnuto losováním.

Hodnotící komise ohodnotí všechny nabídky, které nebyly ze zadávacího řízení vyřazeny.

VII.

Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty:

Zadavatel poskytnutí jistoty nepožaduje.

Tento dokument je určen pouze pro potencionální dodavatele o předmětnou veřejnou zakázku za účelem

zpracování nabídky. Využití tohoto dokumentu k jiným účelům bez souhlasu kontaktních osob zadavatele

je zakázáno!

4/8


VIII.

Místo a doba pro podávání nabídek:

Nabídky se podávají osobně (v pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod.) nebo doporučeně poštou,

v písemné formě, v uzavřených obálkách zřetelně označených “Veřejná zakázka –

STRAVENKY - NEOTVÍRAT” a na uzavření zabezpečených proti otevření (např.

přelepením a razítky uchazeče, podpisy apod.), na adresu Fakultní nemocnice Hradec

Králové, oddělení VZ, Ing. Petra Benešová, Sokolská 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 v

termínu do 14:00 hod. dne 8.6.2011.

Veškeré nabídky doručené zadavateli po tomto termínu a hodině budou ze soutěže

automaticky vyřazeny. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení

dle § 71 odst. 6 zákona.

IX.

Místo a datum pro otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9.6.2011 ve 13:00 h ve Fakultní nemocnici

Hradec Králové, Sokolská 581, PSČ 500 05, budova ředitelství č.12, zasedací místnost

v přízemí.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční za účasti zástupců uchazečů o veřejnou zakázku,

kteří podali nabídku. Za uchazeče se otevírání obálek zúčastní max. l zástupce, který prokáže

příslušnost k uchazeči dokladem totožnosti a vizitkou či plnou mocí.

Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle § 71 odst. 8 zákona, tedy zda je

nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou

osobou a zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem.

Zadavatel upozorňuje, že nabídková cena všech uchazečů bude při otvírání obálek zveřejněna.

X. Požadavek na prokázání splnění kvalifikace podle § 50 a 51 zákona:

Obecné ustanovení ke kvalifikaci: předpokladem hodnocení nabídek je splnění kvalifikace.

Doba prokazování kvalifikace: ve lhůtě pro podání nabídek – doložit v nabídce

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého

úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo

pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za

spáchání takového trestného činu.

Tento dokument je určen pouze pro potencionální dodavatele o předmětnou veřejnou zakázku za účelem

zpracování nabídky. Využití tohoto dokumentu k jiným účelům bez souhlasu kontaktních osob zadavatele

je zakázáno!

5/8


(Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý

člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán

nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad

podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační

složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu

k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště).

DOKLADY

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z

evidence Rejstříku trestů.

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo

k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.

(Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý

člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán

nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad

podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační

složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu

k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště).

DOKLADY

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z

evidence Rejstříku trestů.

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu.

DOKLADY

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného

prohlášení, že tato skutečnost (dle § 49 obchodního zákoníku) nenastala.

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut

proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl

konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa

podle zvláštních právních předpisů.

DOKLADY

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného

prohlášení.

e) který není v likvidaci.

DOKLADY

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného

prohlášení.

Tento dokument je určen pouze pro potencionální dodavatele o předmětnou veřejnou zakázku za účelem

zpracování nabídky. Využití tohoto dokumentu k jiným účelům bez souhlasu kontaktních osob zadavatele

je zakázáno!

6/8


f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

DOKLADY

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením potvrzení od

příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani formou čestného prohlášení.

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

DOKLADY

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného

prohlášení.

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa

podnikání či bydliště dodavatele.

DOKLADY

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením potvrzení

příslušného orgánu či instituce.

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

DOKLADY

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného

prohlášení.

k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v

posledních 3 letech pracovali u zadavatele.

DOKLADY

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného

prohlášení.

l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem

vyšším než 10 %.

DOKLADY

Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného

prohlášení.

Profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,

pokud je v ní zapsán

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné

živnostenské oprávnění či licenci

V souladu s § 57 zákona předloží dodavatel doklady prokazující splnění základní a profesní

kvalifikace v prosté kopii.

Tento dokument je určen pouze pro potencionální dodavatele o předmětnou veřejnou zakázku za účelem

zpracování nabídky. Využití tohoto dokumentu k jiným účelům bez souhlasu kontaktních osob zadavatele

je zakázáno!

7/8


Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis

z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno

splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

POZN: Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů lze prokázat též

doložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není starší

k poslednímu dni pro prokázání kvalifikace více než 3 měsíce (§ 127 zákona).

Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který

předloží:

Kladné vyjádření banky, u níž má dodavatel veden běžný účet, o jeho schopnosti plnit své

finanční závazky. V souladu s § 57 odst. l zákona předloží dodavatel doklad prokazující

splnění kvalifikace v prosté kopii. Doklad nesmí být starší více než 90 kalendářních dnů.

Technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 zákona

Splnění technické způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

o Seznam nejméně 3 významných odběratelů, jímž dodává nebo dodával stravenky v

posledních 3 letech. V seznamu uvede tyto informace: identifikační údaje odběratele,

doba plnění a dodané množství stravenek.

Upozornění: Zadavatel nestanovuje minimální úroveň dodaného množství stravenek

pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, předložený seznam bude

mít pro zadavatele pouze informativní charakter.

o Seznam nejméně 3 smluvních partnerů akceptujících uchazečem emitované stravenky

se sídlem nebo provozovnou v areálu zadavatele na Sokolské třídě, z toho nejméně 1

firma s provozovnou v obchodním centru u transfuzní stanice. Nemá-li uchazeč takové

smluvní partnery, může místo toho předložit smlouvu o smlouvě budoucí s

potencionálním partnerem dokazující, že uzavře s dodavatelem smlouvu o akceptaci

jeho stravenek.

o Vzor stravenky (bez loga zadavatele a textu dle požadavku zadavatele) a popis jejích

bezpečnostních prvků, aby bylo zřejmé splnění požadavků zadavatele uvedených

v bodě I. této zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 28.4.2011

Tento dokument je určen pouze pro potencionální dodavatele o předmětnou veřejnou zakázku za účelem

zpracování nabídky. Využití tohoto dokumentu k jiným účelům bez souhlasu kontaktních osob zadavatele

je zakázáno!

8/8

More magazines by this user
Similar magazines