ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Nalžovské Hory

nalzovskehory.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Nalžovské Hory

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů, v režimu zjednodušené podlimitní řízení

Název veřejné zakázky:

„Služby související s likvidací odpadů

a odpady pro správní území Města Nalžovské Hory

Zadavatel zakázky:

Město Nalžovské Hory (okres Klatovy)

1


OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Preambule ....................................................................................................................... 3

2. Informace o zadavateli veřejné zakázky ......................................................................... 3

3. Předmět veřejné zakázky ................................................................................................ 3

4. Zadávací lhůta, místo a období plnění zakázky, prohlídka místa plnění........................ 4

5. Obchodní podmínky ....................................................................................................... 5

6. Požadavek na způsob zpracování cen za jednotlivá plnění ............................................ 7

7. Požadavky na kvalifikaci ................................................................................................ 8

8. Základní kvalifikační předpoklady ................................................................................. 9

9. Profesní kvalifikační předpoklady ................................................................................ 11

10. Technické kvalifikační předpoklady ............................................................................ 11

11. Ekonomická a finanční způsobilost .............................................................................. 11

12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky ........................................................... 12

13. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií ................................................. 13

14. Zadávací dokumentace ................................................................................................. 13

15. Lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek ................................................................. 13

2


1. Preambule

Zadávací dokumentace je zpracována v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), pro výše uvedenou veřejnou

zakázku zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele,

které uchazeč je povinen plně akceptovat. Každopádně uchazeč je povinen se řídit při

realizaci předmětu veřejné zakázky zákonnými normami upravující danou problematiku

s ohledem na platný právní řád České republiky, a to v nejvyšším standardu profesní kvality.

Podáním nabídky v zadávacím řízení uchazeč plně garantuje plnění veřejné zakázky

v souladu s výše uvedeným.

2. Informace o zadavateli veřejné zakázky

Zadavatel: Město Nalžovské Hory

Sídlo: Stříbrné Hory 104/1, 341 01 Horažďovice

IČO: 00255866, DIČ: CZ00255866

Osoba pověřená jednat za zadavatele: Richard Löbl, starosta Města Nalžovské Hory

Tel.: 376 396 149, mobil: 723 884 371, fax: 376 396 142, e-mail: starosta@nalzovskehory.cz,

www: www.nalzovskehory.cz

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti související se sběrem a likvidací odpadů

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejícími právními

předpisy České republiky. Plnění veřejné zakázky vychází z předložené bilance roku 2012

v přílohách zadávací dokumentace s názvem Bilance-odpadu-rok-2012, Bilance-tříděnýodpad-rok-2012-a,

Bilance-tříděný-odpad-rok-2012-b, a to:

3.1 zajištění komplexních služeb při nakládání s odpadem označeným číslem 200301,

200139, 200102, 200101, 200307, 160103, 200203, 080111, 130208, 150110 dle

katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) a dalších komunálních odpadů ze

skupiny 20, mezi které lze zařadit odpady podobné odpadům z domácností, a to

odpady z městského úřadu a příspěvkové organizace, dle harmonogramu:

sběr a svoz SKO včetně igelitových pytlů a KO z městského úřadu a

příspěvkové organizace a KO - biologicky nerozložitelný odpad ze hřbitovů

(katalogové číslo 200203) ve stanovených režimech 1 x 14 dní, manipulace se

sběrnými nádobami a s kontejnery do vzdálenosti 10 m, přeprava odpadu

k odstranění a následnému odstranění a likvidaci.

sběr a svoz tříděného odpadu na základě e-mailové objednávky, manipulace se

sběrnými nádobami a s kontejnery do vzdálenosti 10 m, přeprava odpadu

k odstranění a následnému odstranění a likvidaci.

sběr a svoz objemného, nebezpečného a dalšího odpadu na základě dlouhodobé

objednávky 2 x ročně, nakládání a úklid sběrného místa, manipulace se

sběrnými kontejnery do vzdálenosti 10 m, přeprava odpadu k odstranění a

následnému odstranění a likvidaci.

3.2 pronájem zadavateli požadovaného počtu sběrných nádob (předpoklad 16 ks) na

tříděný odpad s dolním výklopem (katalogové číslo 200101, 200102, 200139) a 2 ks

3


nádob o objemu 1100 l na biologicky nerozložitelný odpad ze hřbitovů (katalogové

číslo 200203), který zahrnuje následnou údržbu a je samozřejmě spjat s následným

svozem a likvidací odpadu.

3.3 Zpracování veškerého výkaznictví dotýkajícího se předmětu plnění zakázky v souladu

s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb., v návaznosti na úplné znění zákona č.

106/2005 Sb. o odpadech včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady dle vyhlášky

č. 383/2001 Sb., př. č. 20 a případné další), které bude pravidelně předkládáno ke

kontrole zadavateli a poté zasláno v zákonné lhůtě na příslušné organizace.

3.4 V současné době jsou sběrné nádoby na směsný komunální odpad v majetku fyzických

osob, a na komunální odpad skupiny 20 v majetku Města Nalžovské Hory a

příspěvkové organizace Šafránkovy ZŠ a MŠ Nalžovské Hory.

Pozn.: Odpad skupiny 20 dle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 381/2001 Sb.: KOMUNÁLNÍ

ODPADY, mezi které lze zařadit odpady podobné odpadům z domácností, a to

odpady i z městského úřadu a příspěvkové organizace.

3.5 Detailní informace jednak o velikosti nádob na odpad, frekvencí vývozu, roční

produkce za rok 2012, zadavatel poskytuje zájemcům v příloze zadávací dokumentace,

čímž stanovuje předpokládaný rozsah plnění a zájemce z této statistiky bude vycházet

při zpracování cenové nabídky.

3.6 Igelitové pytle pro sběr a svoz SKO bude od 1. 1. 2014 zajišťovat zadavatel na své

náklady, s tím, že svoz bude probíhat během stanovených režimů po celé období

smlouvy.

3.7 Nádoby pro sběr tříděného odpadu s dolním výklopem má Město Nalžovské Hory ve

vlastnictví a část bude poskytována dodavatelem služeb v režimu pronájmu. Opět

dokládáme v příloze Bilance-tříděný-odpad-rok-2012-b a samozřejmě v příloze

nabídková cena č. 5 s předpokladem pronájmu celkem 16 ks nádob pro odpad plasty,

sklo, papír a 2 ks nádob o objemu 1100 litrů pro odpad biologicky nerozložitelný

odpad.

3.8 Známky, kterými budou opatřeny sběrné nádoby a igelitové pytle, bude po dobu

plnění zakázky, od 1. 1. 2014, opět zajišťovat zadavatel s tím, že dodavatel zajistí

vývoz bez ohledu na množství pouze u označených nádob a pytlů.

3.9 Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě smlouvy, která bude plně vycházet

z výše uvedených norem a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

3.10 Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Název

CPV

Služby související

s likvidací odpadů a odpady

90500000-2

4. Zadávací lhůta, místo a období plnění zakázky, prohlídka místa plnění

4.1 Předpokládaný termín zahájení plnění: 1. 1. 2014

4


4.2 Předpokládaný termín ukončení plnění: smluvní vztah na dobu neurčitou s garancí

jednotkových cen s akceptací inflační doložky viz obchodní podmínky bod 5. ZD.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel

(prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před UOHS)

dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude

možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou

nelze plnění veřejné zakázky zahájit.

4.3 Místem plnění veřejné zakázky je správní území Města Nalžovské Hory, okres

Klatovy v Plzeňském kraji.

4.4 Prohlídka místa plnění neproběhne. Veškerá sběrná místa jsou volně přístupná.

Nádoby a pytle pro komunální odpad jsou obyvatelé povinni umístit k obslužným

komunikacím v dosahu jejich pozemku a zároveň s ohledem na možnost dojezdu

sběrného vozu.

4.5 Uchazeči (dodavatelé) jsou vázáni svou nabídkou v tzv. zadávací lhůtě dle § 43 ZVZ,

která začíná běžet dnem ukončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel s ohledem na možné zákonem

vymezené úkony, kdy lhůta neběží, stanovuje lhůtu na 60 kalendářních dnů pro ty

uchazeče, s nimiž může zadavatel v souladu s § 82 odst. 4 ZVZ smlouvu uzavřít nebo

do zrušení zadávacího řízení.

5. Obchodní podmínky

5.1 Uchazeč jako součást nabídky předloží návrh smlouvy v listinné podobě opatřené

podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a razítkem, který bude

specifikovat obchodní podmínky a bude vycházet z požadavků zadavatele v zadávací

dokumentaci a ze zákonných norem upravujících danou problematiku s ohledem na

platný právní řád České republiky, avšak v žádné části nesmí obsahovat ustanovení,

které by byly v rozporu s obchodními podmínkami nebo které by znevýhodňovaly

zadavatele.

5.2 Požadavky zadavatele, které uchazeč zapracuje do návrhu smlouvy:


Náležitosti uváděné v předmětu veřejné zakázky uváděné v bodu č. 3 ZD.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Dodavatel vystaví zadavateli pouze 4 faktury ročně, a to vždy do 15. dne po

ukončení čtvrtletí. K faktuře musí být přiloženy kopie vážních lístků. Fakturace

bude plně vycházet z ceny bez DPH pro sběr, svoz a následnou likvidaci

daného odpadu za 1 tunu, výše pronájmu nádob a výkaznictví, které

uchazeč závazně specifikuje v příloze č. 5 ZD nabídková cena (označeno

růžově). Splatnost faktur bude 21 dní od vystavení;

Veškeré platby budou prováděny bankovním převodem;

Objednávky svozů tříděného odpadu budou uskutečňovány pouze elektronicky

prostřednictví e-mailu v pracovní dny 8.00 – 14.00 hod., s tím, že pokud nedojde

k potvrzení příjemcem (oprávněná osoba dodavatele ve věcech objednávky) do 2

hodin od objednání, objednatel (oprávněná osoba zadavatele) telefonicky a e-

mailem upozorní na tento nedostatek již pouze vedoucího pracovníka

dodavatele;

5


Oprávněná osoba dodavatele ve věcech objednávky svozů tříděného odpadu

včetně uvedení e-mailového spojení a kontakt na vedoucího pracovníka pro

nahlášení nesoučinnosti ze strany dodavatele (e-mailový a telefonický);

Oprávněná osoba zadavatele ve věcech technických, objednávky svozů,

fakturačních a výkaznictví je: zadavatel doplní do Smlouvy své zástupce;

Oprávněná osoba dodavatele ve věcech technických, fakturačních a výkaznictví

je: dodavatel uvede do návrhu smlouvy své zástupce;

Odpady z celého správního území Města Nalžovské Hory budou sváženy

samostatně bez kombinace dalších objednatelů, v předem stanovených

termínech, a to:

Směsný komunální odpad z domácností (nádoby o objemu 110 litrů a

igelitové pytle), komunální odpad z městského úřadu a příspěvkové

organizace (nádoby 110 litrů) - 1 x 14 dnů. Dodavatel zajistí vývoz bez

ohledu na množství pouze u označených nádob a pytlů.

Jiný biologicky nerozložitelný odpad (4 označené nádoby u hřbitovů o

objemu 1 100 litrů) – 1 x 14 dnů

Zadavatel je oprávněn provádět kdykoliv kontrolu povinností Dodavatele,

přičemž provede zápis o kontrole a písemně jej předá Dodavateli

Cena za služby je specifikovaná v příloze smlouvy, kterou je příloha č. 5 ZD a

kterou uchazeč předložil ve své nabídce jako nabídkovou cenu.

Inflační doložka: Nabídnuté ceny, označené v příloze č. 5 ZD - nabídková cena

růžově, mohou být upravovány dodatkem

vždy k ročnímu výročí platnosti smlouvy, nejvýše však o roční míru

inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských

cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

za předpokladu, že v průběhu realizace projektu dojde ke změnám sazeb

daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena

podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného

plnění.

i v případě, že zadavatel při plnění veřejné zakázky rozhodne o provedení

dalších činností souvisejících s nakládáním a likvidací odpadu a které

nebyly sjednány smlouvou (opční právo - biologicky rozložitelný odpad)

Smluvní vztah na dobu neurčitou s akceptací inflační doložky a opčního práva.

Zadavatel si vyhrazuje dle § 99 ZVZ opční právo na zajištění nové služby a

všech činností při třídění biologicky rozložitelného odpadu, které zadavatel

specifikuje v příloze č. 5 ZD v modře označené tabulce. Tato specifikace bude

podkladem pro budoucí možný smluvní vztah, tj. dodatek ke smlouvě.

Smlouvu je možné vypovědět ve lhůtě 6 měsíců, která počne prvním dnem

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě

změn v legislativě odpadového hospodářství může zadavatel smlouvu vypovědět

i ve lhůtě kratší, ne však méně než 2 měsíce. Možnost ukončení smlouvy

dohodou obou smluvních stran tím není dotčena.

Smluvní strany se dohodly, že budou případné spory řešit primárně dohodou.

Pokud dohoda nebude možná, bude místně příslušným soudem soud

objednatele.

Sankční ujednání

1) Dodavatel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu:

pokud nebude uskutečněn vývoz tříděného odpadu do 24 hodin od

odeslání e-mailu s objednávkou, ve výši 500,- Kč za každou hodinu

prodlení s vývozem;

pokud nebude poskytnuta součinnost dodavatele ani po kontaktování

vedoucího pracovníka (nedojde k e-mailovému potvrzení objednávky

6


po telefonickém upozornění do 1 hodiny), ve výši 1 000,- Kč za každou

objednávku;

pokud dodavatel neprovede činnosti a práce sjednané Smlouvou řádně a

včas (např. ve stanovených režimech, které jsou dané ZD a které budou

ve smlouvě přesně definované, o jaký pracovní den se bude jednat)

nebo v předepsané kvalitě (např. i úklid u sběrných nádob na tříděný

odpad), a zadavatel jej na tuto skutečnost porušení smluvního ujednání

písemně upozorní včetně doložení fotodokumentace, je zadavatel

oprávněn nárokovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200,- Kč za

každý jednotlivý případ, přičemž bude dodavateli poskytnuta doba

k nápravě od 1 do 2 pracovních dnů. Pokud nedojde k nápravě ve

stanovené lhůtě, nebo pokud dojde k opakovanému porušení, které bylo

dodavateli písemně vytýkáno v průběhu předchozích šesti měsíců, je

zadavatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč.

pokud vznikne zadavateli jakákoliv finanční povinnost v souvislosti

s činností vykonávanou dodavatelem pro zadavatele (škoda, penále,

dodatečná platba atd.), příslušnou částku v plné výši a vedle toho

pokutu ve výši 50 % příslušné částky;

v případě 3 a více opakujících se porušení je zadavatel oprávněn od

Smlouvy odstoupit.

2) Pokud dojde k prodlení s úhradou fakturované částky má dodavatel nárok

požadovat po zadavateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné

částky za každý den, i započatý. Lhůta pro úhradu fakturované částky

neběží v případě, že zadavatel vrátí v průběhu lhůty fakturu kvůli rozporu se

zákonnými normami či pro rozpor ve fakturovaných částkách.

5.3 Nárok na zaplacení smluvní pokuty je skutečností způsobilou k započtení. Zadavatel je

oprávněn odečíst výši nárokované smluvní pokuty z fakturované částky.

5.4 Zadavatel předpokládá, že před podpisem smlouvy bude jednat o konečné podobě

smlouvy s vybraným uchazečem, přičemž nebude jednáno o podstatných náležitostech

smlouvy ve smyslu § 82 odst. 7 ZVZ.

5.5 Odpady živnostníků a podnikatelských subjektů nejsou předmětem plnění.

5.6 Uchazeč je srozuměn se skutečností, že Zadavatel tímto zadávacím řízení pořizuje

plnění v režimu centralizovaného zadávání podle § 3 ZVZ i pro svou příspěvkovou

organizaci Šafránkovu základní školu a mateřskou školu Nalžovské Hory, IČ:

60611715. S touto příspěvkovou organizací, uzavře uchazeč samostatnou smlouvu na

poskytování části plnění, které je součástí předmětu tohoto zadávacího řízení, za

nezměněných podmínek.

6. Požadavek na způsob zpracování cen za jednotlivá plnění

6.1 Uchazeč zapracuje do tabulky v příloze č. 5 ZD návrh svých jednotkových cen za

jednotlivá poptávaná plnění a uvede sazbu DPH, kterou bude dodavatel povinen

v souvislosti s plněním odvést. Pro účely hodnocení bude automaticky vypočítána

předpokládaná nabídková cena v Kč s DPH, která slouží toliko pro hodnocení nabídky

uchazeče. Pro samotné plnění nehraje její výše roli.

7


6.2 Jednotkovou položku předpokládané nabídkové ceny, která nebude vyplněna, nebo

bude obsahovat číslo nula (0), nelze dodatečně změnit. Uchazeč se podáním takto

vyplněné nabídky zavazuje poskytovat takové služby zdarma.

6.3 Jakékoliv další náklady dodavatele související s prováděným plněním, které nejsou

pojmenovány v příloze č. 5 ZD, musí být zahrnuty do vyjmenovaných a závazných

položek zmiňované přílohy č. 5 ZD.

6.4 Předpokládaná hodnota zakázky pro období 4 let plnění vychází ze skutečnosti roku

2012 a je stanovena na 3 800 000 Kč bez DPH, tj. 950 000 Kč bez DPH ročně.

7. Požadavky na kvalifikaci

7.1 Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, tzn.,

jako součást nabídky. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který

splňuje dle § 50 odst. 1 ZVZ:

a) základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ;

b) profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ;

c) je ekonomicky a finančně způsobilý plnit veřejnou zakázku;

d) technický kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ.

7.2 Upozornění:

1) Dodavatelé ve zjednodušeném podlimitním řízení prokážou splnění

kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož

obsahu bude zřejmé, že příslušný dodavatel kvalifikační předpoklady

požadované zadavatelem splňuje dle § 62 odst. 3 ZVZ.

2) Dodavatel může použít vzor, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatelem vyžadované prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou,

není-li v daném případě oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele,

doporučuje zadavatel, aby přílohou nabídky byla plná moc udělená oprávněné

osobě a podepsaná statutárním orgánem dodavatele.

3) Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 odst. 4 ZVZ, bude

povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály, nebo úředně

ověřené kopie dokladů, prokazující splnění kvalifikace (viz níže). Zadavatel

připouští předložení dokladů v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 ZVZ

(doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis

z obchodního rejstříku nesmějí být staří 90 dnů ke dni podání nabídky), přičemž

nevylučuje, aby uchazeč předložil doklady „mladší“, vztahující se i k době po

uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pod pojmem doklady, které bude

předkládat vybraný uchazeč před podpisem smlouvy, se rozumí:

Výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ]. Výpis

z Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu za statutární

orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční

právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy

z evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za

statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby.

Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani

čestného prohlášení [§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ].

8


Potvrzení příslušného orgánu či instituce [§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ].

Čestné prohlášení dle [§ 53 pro odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) ZVZ].

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán dle § 54 písm. a) ZVZ;

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci dle § 54 písm. b)

ZVZ

Adekvátní doklady nahrazující požadované doklady dle ZVZ ke splnění kvalifikace před

uzavřením smlouvy:

Dodavatelé mohou k prokázání splnění základních kvalifikačních

předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů

dle § 54 písm. a) až d) ZVZ využít za podmínek stanovených v § 127 ZVZ

výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v rozsahu v něm uvedených

údajů.

Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít

za podmínek stanovených v § 134 ZVZ certifikátu vydaného v rámci

systému certifikovaných dodavatelů s tím, že splňuje náležitosti stanovené

v § 139 ZVZ s platností nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání

splnění kvalifikace dle § 52 ZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání

splnění kvalifikace dodavatelem v rozsahu v něm uvedených údajů.

Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních

předpokladů využít za podmínek stanovených v § 143 ZVZ výpis ze

zahraničního seznamu dodavatelů, přičemž musí splnit podmínky dle § 51

odst. 7, věta čtvrtá ZVZ.

4) Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle

§ 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele dle §

51 odst. 4 ZVZ. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli

předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek

subdodavatele k - poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky

dodavatelem či k - poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn

disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém

subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn

prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a)

ZVZ.

8. Základní kvalifikační předpoklady

8.1 Zadavatel je v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ povinen prokázat splnění základních

kvalifikačních předpokladů předložením prohlášení, ze kterého vyplývá, že splňuje

základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ (dodavatel může využít vzor

v přílohách zadávací dokumentace):

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch

organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké

skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,

podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

9


- jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán

nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele

či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento

předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu

této právnické osoby;

- podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto

písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační

složky;

- tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či

bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata

souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů

nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

- jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán

nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele

či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento

předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu

této právnické osoby;

- podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto

písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační

složky;

- tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či

bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé

soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční

návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,

a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště

dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

je-li podle §54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle

10


zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost

dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude postupovat dle bodu 7. 2

odst. 3 zadávací dokumentace.

9. Profesní kvalifikační předpoklady

9.1 Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením

prohlášení, ze kterého vyplývá, že dodavatel splňuje minimální úroveň profesních

kvalifikačních předpokladů, která zadavatel stanovuje níže (dodavatel může využít

vzor v přílohách zadávací dokumentace):výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné

evidence, pokud je v ní zapsán dle § 54 písm. a) ZVZ; nebo

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné

živnostenské oprávnění či licenci dle § 54 písm. b) ZVZ .

Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude postupovat dle bodu 7.2

odst. 3 zadávací dokumentace.

10. Technické kvalifikační předpoklady

10.1 Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením

prohlášení, ze kterého vyplývá, že dodavatel splňuje minimální úroveň technických

kvalifikačních předpokladů, které zadavatel stanovuje níže (dodavatel může využít

vzor v přílohách zadávací dokumentace):seznam významných služeb poskytovaných dodavatelem v posledních 3 letech

s uvedením rozsahu a doby realizace pouze v rozsahu obdobného plnění

(minimálně 5 plnění, která trvala alespoň 1 kalendářní rok)

kopie 3 osvědčení veřejných zadavatelů o řádném plnění nejvýznamnějších

z těchto zakázek vzhledem k předmětné zakázce, ze kterého musí vyplývat

název služby, roční finanční objem zakázky, doba a místo provádění se

stanoviskem, zda byly zakázky prováděny v souladu se smlouvou

Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, doloží ověřené kopie nebo

originály požadovaných osvědčení.

11. Ekonomická a finanční způsobilost

11.1 Zadavatel požaduje k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti předložit čestné

prohlášení, že uchazeč je ekonomicky a finančně způsobilý a že je s ohledem na plnění

předmětu veřejné zakázky pojištěný.

11


12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

12.1 Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem, včetně

dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Uchazeč musí postupovat dle vymezených

pokynů v zadávací dokumentaci.

12.2 Nabídka uchazeče bude podána v jednom svazku (svázána včetně všech požadovaných

příloh), písemně a v jedné uzavřené obálce (vzor štítku je přiložen v přílohách

zadávací dokumentace): označené názvem veřejné zakázky, na které bude uvedena

adresa a IČ uchazeče. Nabídka bude předložena pouze v jednom vyhotovení. Obálka

bude opatřena razítkem a podpisem přes spoj uzávěru a označena nápisem

„NEOTVÍRAT před termínem otevírání obálek“

Veřejná zakázka:

„Služby související s likvidací odpadů a odpady pro správní území Města Nalžovské Hory

12.3 Zadavatel doporučuje členění nabídky v přesném pořadí:


Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" (viz vzor příloha č. 1 ZD)

obsahující identifikační údaje uchazeče, seznam členů statutárního orgánu dle

platného výpisu z OR, (popřípadě plná moc).

Vložit barevný prázdný list (funkce oddělovače)

Vzor příloha č. 2 ZD. V případě, že se uváděná skutečnost v příloze neslučuje se

situací uchazeče, je povinné do částí přílohy uvést slovo nerelevantní.
Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří

v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli

v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele

Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu,

vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek

Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu

podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 143/2001 Sb., (o

ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů), v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Vložit barevný prázdný list (funkce oddělovače)

Čestné prohlášení pro splnění kvalifikačních předpokladů (viz bod 7.2 ZD, vzor

příloha č. 3 a níže):

Základních kvalifikačních předpokladů (a viz bod 8. ZD)

Profesních kvalifikačních předpokladů (a viz bod 9. ZD)

Technických kvalifikačních předpokladů (a viz bod 10. ZD)

Ekonomické a finanční způsobilosti (a viz bod 11. ZD)

V případě, že část kvalifikace bude dodavatel prokazovat prostřednictvím

subdodavatele, bude postupovat dle bodu 7.2 odst. 4 ZD a předloží veškeré

požadované dokumenty dle ZVZ v kopii s tím, že vybraný uchazeč jej doloží

v originále nebo ověřené kopii.

12


Vložit barevný prázdný list (funkce oddělovače)

Uchazeč vypracuje návrh smlouvy, který bude obsahovat podmínky z této

zadávací dokumentace definované v bodě 5. ZD – označit Příloha č. 4. Smlouva o

dílo bude samozřejmě obsahovat přílohu č. 5 ZD, avšak k návrhu smlouvy ji

nepřikládejte. Zadavatel požaduje doložit čestné prohlášení k povinnosti

uveřejňování smluv, dle § 147a ZVZ (viz vzor příloha č. 6 ZD).

Vložit barevný prázdný list (funkce oddělovače)

Předpokládaná nabídková cena bude zpracovaná v definované příloze č. 5 ZD,

která je závazná, přičemž platí ustanovení bodu 5.2 ZD, týkající se jednotkových

cen.

13. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

13.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost

nabídky. Hodnocena bude nejnižší předpokládaná nabídková cena v Kč včetně DPH

za 1 rok plnění s váhou 100 %, kterou uchazeč uvede v příloze č. 5 ZD na řádku č. 42.

Předpokládaná nabídková cena je určena matematickým vzorcem, který vychází

z množství jednotlivých plnění uskutečněných v roce 2012 tak, aby maximálně

zohlednila váhu jednotlivých cenových položek při množství jejich očekávaného

plnění.

13.2 V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, bude za výhodnější

nabídku považována nabídka s nižší jednotkovou cenou v kritériu SKO (příloha č. 5

ZD, buňka F11).

14. Zadávací dokumentace

14.1 Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování

nabídky. Součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy, které zadavatel

osloveným dodavatelům poskytne na datovém nosiči CD a samozřejmě je zveřejní na

profilu zadavatele [www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-nalzovske-hory]

Bilance-odpadu-rok-2012,

Bilance-tříděný-odpad-rok-2012-a),

Bilance-tříděný-odpad-rok-2012-b),

Vzorové přílohy č. 1, 2, 3, 6 ZD a štítek obálky

Závazná příloha č. 5 ZD

15. Lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek

15.1 Viz výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.

V Nalžovských Horách dne 29. 8. 2013

Vyvěšeno dne 29. 8. 2013

…………………………………………………

Richard Löbl, starosta Města Nalžovské Hory

13

More magazines by this user
Similar magazines