Zápis z jednání pastorační rady ze dne 25.04.2010 - basilica.cz

basilica.cz

Zápis z jednání pastorační rady ze dne 25.04.2010 - basilica.cz

Zápis z jednání pastorační rady ze dne 25.04.2010

Č.j.: 49/2010 sk. zn.: 1.4/A 10

Přítomni: P. Sokulski Jan, P. Krzysztof Strzelczyk, P. Janáč Roman, Adamus Petr, Baroš Pavel,

Bučko Michal, Fajová Markéta, Haincová Anna, Janošec Libor, Jonák Petr, Koflerová

Brigita, Pelc Tomáš, Přikryl Miroslav, Štěpánek Jan, Štupák Ondřej

Omluveni: Kačmaříková Kateřina, Kocychová Magdaléna, Moniak Emil, Poláčková Bohumila,

Velart Lumír, Závěšická Marta, Ţiţka Josef, Ţiţková Anna

Nepřítomni: Hrtús Pavel, Kličková Terezie, Koflerová Šárka, Pindur David

O. Jan - návrhy

• svolávat farní rady v pátek místo neděle

• vytvořit kavárnu v budově staré fary (v místnosti bývalého knihkupectví) - od nového

školního roku.

• zajištění lavic pro děti a místnosti pro výuku náboţenství. Jednalo by se o klasické školní

lavice, ţidle se sklopnou deskou

Areál Baziliky

Při kontrole Regionální rada vznesla výhrady vůči průběhu výběrového řízení. Doporučila zrušit

soutěţ. Po zváţení všech okolností bylo rozhodnuto tomuto doporučení vyhovět.

Klady/zápory tohoto rozhodnutí:

- zpozdí se zahájení prací

+ farnost si nebude muset půjčovat u finančních ústavů. Podle nových pravidel je moţno

některé faktury proplácet přímo z účtů Regionální rady

+ firma, která pořádala výběrové řízení uznala chybu, a druhé výběrové řízení provede

zdarma.

Statutární město rozloţí čerpání své dotace na dva roky.

Nové zpovědnice v Bazilice

• ve FK jsou také dvě zpovědnice.

Poděkování za přípravu velikonočních liturgií.

Sportovní aktivity

• ve čtvrtek 18,30 do 20,30 - volejbal (starší skupina)

• starší ministranti - fotbal.

Noc kostelů

Jiţ se tisknou plakáty, banery (na plot a kostel)

Je potřeba připravit program. Co můţeme nabídnout?

• scholy nabízí hudební program (4 scholy)

• přednáška o historii (D. Pindur)


• krypta v Bazilice

• mše svaté - v Bazilice i ve FK

• varhany (hudba i prohlídka)

• skauti nabízí personální zajištění

• představení liturgických předmětů

• prostor pro ztišení (boční kaple)

• v kaţdém kostele bude kněz (informace o řeholním řádu)

Dne 1.5. od 9 do 12 hodin se uskuteční schůzka organizátorů na biskupství v Ostravě.

Úklid krypty a věţe proběhne 8.5. dopoledne

Dotaz - zvony ve FK

• zvony a zvonová stolice jsou připraveny, momentálně jsou ovšem jiné priority

Připomínka – gong v Bazilice

• někteří ministranti nevědí jak zvonit

J. Štěpánek

• pozvání na vlastní bakalářský koncert do Ostravy

Příští farní rada

O. Jan poděkoval všem přítomným za účast a ukončil setkání. Příští setkání pastorační rady se

uskuteční v pátek 25. června 2010 v 19.00 hodin na staré faře.

Zapsal: Tomáš Pelc

More magazines by this user
Similar magazines