Veřejná vyhláška

dolninetcice.cz

Veřejná vyhláška

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Stavební úřad

náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Spisová značka: MU/00072/2012/635 Lipník nad Bečvou, dne 01.02.2012

Č.j.:

MU/02236/2012/ SÚ-UŘO1/635

Skartační znak: 328.3/A 5

Vypraveno dne:

Vyřizuje

E-mail:

Tel.:

Radmila Barfusová

rbarfusova@mesto-lipnik.cz

581 722 225

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ing. Radim Sobek, narozen 10.08.1977, bytem Soběchleby 5, 753 54 Soběchleby

(dále jen "žadatel") podal dne 02.01.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění

stavby:

Přípojka vody a rozvod vody pro pozemek parcely č. 520/13orná půda

na pozemcích parcel č. 520/13orná půda a 607/2ost.pl. v katastrálním území Dolní

Nětčice a na pozemku parcely č. 1368ost.pl. v katastrálním území Žákovice.

Předmětem navrhované stavby je nová vodovodní přípojka včetně nového rozvodu vody, které

budou vybudovány za účelem zajištění přívodu vody pro pozemek parcely č. 520/13-orná půda.

Vodovodní přípojka v délce 1,0m bude napojena na stávající vodovodní řad PVC DN 100

v prostoru jeho vzdušníkové šachty. Vodoměrná soustava s vodoměrem bude umístěna přímo

v této šachtě, odkud bude dále veden rozvod vody v délce 60,0m až na pozemek parcely č.

520/13-orná půda.

Umístění stavby je zakresleno v situačním snímku v měř. 1:1000,

který je součástí tohoto oznámení.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Lipník nad Bečvou, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1

písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1

stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné

ústní jednání na den

8. března 2011 (čtvrtek) v 13:00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy

uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou

nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lipník nad Bečvou, stavební úřad, úřední dny:

nejlépe v pondělí a středu 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod.; v jiné dny po vzájemné dohodě).

Veřejnost může v uvedeném datu uplatnit jen připomínky.


Č.j. MU/02236/2012/ str. 2

Ke stanovenému termínu – t.j.ke dni nařízeného ústního jednání budou shromážděny všechny

podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst.3 správního řádu, dle

kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se

k jeho podkladům, stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva

k čemuž stanovuje lhůtu 5 dnů ode dne konání ústního jednání. Po uplynutí tohoto termínu

bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního

rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na

místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby

nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního

jednání.

Předmětná stavba nevyžaduje posouzení vlivu na žvotní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.

ve znění pozdějších předpisů.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke

zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. Veřejnost může

uplatňovat vyjádření jen k územnímu řízení.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního

nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,

které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,

které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce .

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst.2, písm.a), b) a d) stavebního zákona

může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu , jakým je její právo

přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst.2 písm.c) téhož

předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem

dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn

při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při

zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání

správního rozhodnutí nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Karel Janderka

vedoucí stavebního úřadu

Příloha: situace

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu, který písemnost

doručuje (MěÚ Lipník nad Bečvou), minimálně na dobu 15 dnů. Oznámení se zveřejní též

způsobem umožňující dálkový přístup. Rovněž Obecní úřady v Dolních Nětčicích a Žákovicích

jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15

dnů. U účastníků řízení, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou se oznámení považuje za

doručené patnáctým dnem po jeho vyvěšení (§ 20 a 87 odst.1 stavebního zákona) .


Č.j. MU/02236/2012/ str. 3

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno …………. sejmuto …………. podpis --------------------------------

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno …………. sejmuto …………. podpis --------------------------------

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu v Dolních Nětčicích:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno …………. sejmuto …………. podpis --------------------------------

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno …………. sejmuto …………. podpis --------------------------------

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu v Žákovicích:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno …………. sejmuto …………. podpis --------------------------------

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno …………. sejmuto …………. podpis --------------------------------

Obdrží:

účastníci územního řízení dle §85 odst.1 stavebního zákona (dodejky)

Ing. Radim Sobek, Soběchleby č.p. 5, 753 54 Soběchleby

Obec Dolní Nětčice, IDDS: 98far6z

Obec Žákovice, IDDS: u5faxxu

ostatní účastníci územního řízení dle §85 odst.2 stavebního zákona – doručováno formou

veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů a jsou jimi:

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IDDS: jfyvg6t

Telefónica 02 Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h

Mikulík Josef, Žákovice 8, 753 54 Žákovice

Kadlečíková Marie, Spytihněv 473, 763 64 Spytihněv

Zemědělské družstvo Záhoří Soběchleby, IDDS: 5gs9vvs

vývěsky:

Obecní úřad Dolní Nětčice - vývěska

Obecní úřad Žákovice - vývěska

Městský úřad Lipník nad Bečvou - vývěska

dotčené orgány :

MěÚ Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 89, 751 31 Lipník

nad Bečvou

Obecní úřad Dolní Nětčice, IDDS: 98far6z

Obecní úřad Žákovice, IDDS: u5faxxu

MěÚ Lipník - stavební úřad (silniční správní úřad), nám. T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad

Bečvou

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního řádu a životního prostředí, IDDS: etwb5sh

More magazines by this user
Similar magazines