rozhodnut í - Horní Počernice

pocernice.cz

rozhodnut í - Horní Počernice

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Jívanská 647/10, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha telefon: 271 071 611,

fax: 281 920 093

______________________________________________________________________________________________________________________________

Č. j.: MCP20 006428/2012/OVUR/Ja

Číslo spisu: SZ MCP20 003193/2012

Vyřizuje: Ing. Milan Jasanský

Telefon: 271071636

Praha, dne: 23.05.2012

R O Z H O D N U T Í

I . ú z e m n í r o z h o d n u t í

I I . s t a v e b n í p o v o l e n í

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

zákon"), a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "stavební úřad")

p o s o u d i l

ve spojeném územním a stavebním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba

rodinného domu, včetně bazénu a nového sjezdu na pozemek“ na pozemku parc. č. 375, 379/1 a 3878/1 v k.ú.

Horní Počernice, při ulici Otovická, Praha 20 - Horní Počernice, kterou dne 08.03.2012 podali Naděžda Rubešová,

nar. 20.07.1955, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn, v zastoupení: Karla Polydorová, Běchorská 2229/15,

Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913, a Vladimír Rubeš, nar. 01.02.1955, Oblouková 323, Radonice, 250

73 Jenštejn, v zastoupení: Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913 a

žádost o vydání stavebního povolení na stavbu, kterou dne 08.03.2012 podali Naděžda Rubešová, nar. 20.07.1955,

Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn, v zastoupení: Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, Praha 20 - Horní

Počernice, 193 00 Praha 913, a Vladimír Rubeš, nar. 01.02.1955, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn, v

zastoupení: Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913, (dále jen

„stavebník“) a na základě toho:

I. vydává podle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„Novostavba rodinného domu, včetně bazénu a nového sjezdu na pozemek“ na pozemku parc. č. 375 (zastavěná

plocha a nádvoří), 379/1 (zahrada) a 3878/1 (ostatní plocha) v k.ú. Horní Počernice, při ulici Otovická, Praha 20 -

Horní Počernice.

Při ulici Otovická, Praha 20 - Horní Počernice, na pozemku parc. č. 375 (zastavěná plocha a nádvoří), 379/1

(zahrada) a 3878/1 (ostatní plocha) v k.ú. Horní Počernice, se umísťuje novostavba rodinného domu, terasa,

bazén a nový sjezd na pozemek z komunikace Otovická.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc. č. 375 a parc. č. 379/1 v k.ú. Horní Počernice.

2. Rodinný dům bude nepodsklepená přízemní stavba s podkrovím. Zastřešení sedlovou a valbovou střechou. V

půdorysu bude mít dům max. rozměry 19,0 x 15,0 m. V jihozápadní části domu bude krytá terasa o rozměrech

max. 3,76 m x 5,38 m. Výškové osazení stavby: úroveň podlahy 1. NP = +- 0,00 bude navazovat na niveletu

navazujícího sousedního rodinného domu. Výška hřebene bude max. + 7,22 m nad +- 0,00. Fasádní

tenkovrstvá omítka bude v barvě okrové.

Telefon FAX IČ E-mail úřadu WWW úřadu

271 071 611 281 920 093 00240192 urad@pocernice.cz www.pocernice.cz

stránka 1


MCP20 006428/2012/OVUR/Ja

SZ MCP20 003193/2012

3. Maximální zastavěná plocha rodinným domem: 221,3 m 2 .

4. Stavební pozemek nové stavby rodinného domu se vymezuje v rámci celého pozemku parc. č. 375 a parc. č.

379/1 v k.ú. Horní Počernice.

5. Rodinný dům bude obsahovat jednu bytovou jednotku.

6. Východní část rodinného domu bude z 1/3 umístěna na společné hranici pozemku parc. č. 375 se sousedním

pozemkem parc. č. 387, resp. 388, a zbylé 2/3 min. 2 m od této společné hranice. Severní průčelí rodinného

domu bude umístěno v návaznosti na sousední dům ve vzdálenosti 3,2 m od společné hranice parc. č. 379/1 s

pozemkem parc. č. 3878/1 (ulice Otovická). Jižní stěna rodinného domu bude vzdálena min. 11,23 m od

společné hranice pozemku parc. č. 379/1 s pozemky parc. č. 386/1 a 386/2.

7. Připojení na sítě veřejné technické infrastruktury (elektroinstalace, vodovod, splašková kanalizace a plynovod)

bude stávající.

8. Připojení na veřejnou dopravní infrastrukturu bude novým sjezdem šířky max. 4,80 m v rovné části bez

oblouků a délky cca 5,25 m na komunikaci Otovická na pozemku parc. č. 3878/1 v k.ú. Horní Počernice.

Oblouky budou mít poloměr min. 2,15 m. Sjezd bude umístěn na pozemku parc. č. 379/1 a 3878/1 v osové

vzdálenosti 3,40 m západně od společné hranice pozemku parc. č. 379/1 se sousedním pozemkem parc. č. 387

v k.ú. Horní Počernice.

9. Doprava v klidu bude řešena dvěma garážovými stáními s tím, že jedno garážové stání nahrazuje jedno

parkovací stání, které není možné umístit před vjezdem do garáže.

10. Na jihu bude navazovat na rodinný dům terasa s bazénem o rozměrech max. 3,8 m x 6,26 m. Terasa na

pozemku parc. č. 379/1 v k.ú. Horní Počernice bude vzdálena min. 3,12 m od společné hranice pozemku parc.

č. 379/1 se sousedním pozemkem parc. č. 388 v k.ú. Horní Počernice. Bazén bude mít rozměry max. 5,0 x 2,6

m a bude umístěn v rámci terasy (tj. uvnitř terasy) 0,2 m od jižního a 0,2 m od východního okraje terasy.

11. Likvidace dešťových vod bude na pozemku stavebníka pomocí dvou vsakovacích drénů o objemu 7,0 m 3 .

umístěných na pozemku parc. č. 379/1 v k.ú. Horní Počernice jižně od rodinného domu min. 4,50 m od

společné hranice pozemku parc. č. 379/1 se sousedními pozemky parc. č. 386/2 a 386/1 v k.ú. Horní Počernice

a min. 1,50 m od společné hranice pozemku parc. č. 379/1 se sousedním pozemkem parc. č. 388 v k.ú. Horní

Počernice.

12. V projektové dokumentaci budou zapracována protiradonová opatření proti pronikání radonu z podloží stavby

z hlediska radonového rizika ve středním radonovém indexu.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "správní řád") je Naděžda Rubešová, nar. 20.07.1955, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn, a

Vladimír Rubeš, nar. 01.02.1955, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn.

II. vydává podle ustanovení § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu – novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 375 (zastavěná plocha a nádvoří) a 379/1 (zahrada)

v k.ú. Horní Počernice a nový sjezd na pozemek z komunikace Otovická na pozemku parc. č. 379/1 (zahrada) a

3878/1 (ostatní plocha) v k.ú. Horní Počernice, při ulici Otovická, Praha 20 – Horní Počernice.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle ověřené dokumentace, která se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předává

stavebníkovi.

2. Stavba bude prováděna dodavatelsky (dodavatel podle výběrového řízení). Termín zahájení prací, jméno,

adresu stavebního podnikatele včetně dokladu o jeho oprávnění k provádění staveb a jméno a doklad o

oprávnění stavbyvedoucího oznámí stavebník stavebnímu úřadu nejpozději 7 dní před zahájením prací.

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

4. Stavebník oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu tyto fáze kontrolních prohlídek stavby:

dokončení hrubé stavby,

dokončení stavby.

5. Toto stavební povolení (výrok II) je vykonatelné nabytím právní moci výroku II nebo dnem nabytí právní

moci výroku I, pokud tento výrok nabude právní moci později.

Telefon FAX IČ E-mail úřadu WWW úřadu

271 071 611 281 920 093 00240192 urad@pocernice.cz www.pocernice.cz

stránka 2


MCP20 006428/2012/OVUR/Ja

SZ MCP20 003193/2012

6. K oznámení o užívání stavby stavebník doloží doklad o odstranění stavby na pozemku parc. č. 376 v k.ú.

Horní Počernice.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "správní řád") je Naděžda Rubešová, nar. 20.07.1955, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn, a

Vladimír Rubeš, nar. 01.02.1955, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 08.03.2012 podali Naděžda Rubešová, nar. 20.07.1955, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn, v

zastoupení: Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913, a Vladimír

Rubeš, nar. 01.02.1955, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn, v zastoupení: Karla Polydorová, Běchorská

2229/15, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a

dne 08.03.2012 žádost o vydání stavebního povolení na „Novostavbu rodinného domu, včetně bazénu a nového

sjezdu na pozemek“ na pozemku parc. č. 375, 379/1 a 3878/1 v k.ú. Horní Počernice, při ulici Otovická, Praha 20 –

Horní Počernice. Uvedenými dny bylo zahájeno územní, respektive stavební řízení.

Stavební úřad na žádost v souladu s § 78 odst. 1 stavebního zákona obě řízení usnesením spojil. Usnesení o spojení

řízení bylo dne 15.03.2012 poznamenáno do spisu.

Stavební úřad podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil opatřením ze dne 28.03.2012 zahájení

spojeného územního a stavebního řízení podle § 87 odst. 1 a § 112 stavebního zákona účastníkům řízení a

dotčeným orgánům a současně nařídil ústní jednání na den 10.05.2012. Současně byli účastníci řízení upozorněni,

že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Oznámení o zahájení územního řízení bylo účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona doručeno

jednotlivě dne 29.03.2012, ostatním účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona bylo

oznámení o zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední

desce stavebního úřadu a na úřední desce internetových stránek m. č. Praha 20 ve dnech od 29.03.2012 do

16.04.2012. Dotčené orgány byly o zahájení územního řízení informovány opatřením ze dne 28.03.2012.

Dotčené orgány na základě oznámení o zahájení řízení nesdělily k návrhu žádná stanoviska.

Okruh účastníků územního řízení je upraven ustanoveními § 85 stavebního zákona, ze kterých mimo jiné plyne, že

podle odst. 1 je účastníkem územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Podle odst. 2 jsou dále účastníky územního řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný

záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě;

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám

na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis a

společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona tak, že účastníkem tohoto

řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel: Naděžda Rubešová, nar. 20.07.1955,

Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn, a Vladimír Rubeš, nar. 01.02.1955, Oblouková 323, Radonice, 250 73

Jenštejn. Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území

má být požadovaný záměr uskutečněn, a to hl. m. Praha zastoupené Útvarem rozvoje hl. m. Prahy.

Účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou vlastníci sousedních pozemků a

staveb: parc. č. 387 a 388 - Milan Kopecký, Otovická 172/76, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913, a

Zdeňka Kopecká, Otovická 172/76, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913; parc. č. 386/1 a 385 - Olga

Janečková, Náchodská 176/179, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, a Josef Janeček, Náchodská 176/179, Horní

Počernice, 193 00 Praha 9; parc. č. 386/2 a 386/3 - Hana Masopustová, Náchodská 1866/177, Praha 20 - Horní

Počernice, 193 00 Praha 913; parc. č. 379/2 - Hana Masopustová, Náchodská 1866/177, Praha 20 - Horní

Počernice, 193 00 Praha 913, a Miroslav Masopust, Náchodská 1866/177, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00

Praha 913; parc. č. 380 a 381 - Věra Dvořáková, Hrdoňovická 174/7, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha

913. A ve smyslu § 85 odst. 2 písm. c), podle zvláštního zákona a z hlediska vlastnictví pozemku parc. č. 3878/1,

též m. č. Praha 20 zast. OHSaI - odd. RO Úřadu m. č. Praha 20. Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon č.

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v § 18 odst. 1 písm. h) obsahuje

Telefon FAX IČ E-mail úřadu WWW úřadu

271 071 611 281 920 093 00240192 urad@pocernice.cz www.pocernice.cz

stránka 3


MCP20 006428/2012/OVUR/Ja

SZ MCP20 003193/2012

oprávnění městské části vystupovat jako účastník územních řízení, v nichž se vydává územní rozhodnutí v území

této městské části.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona a současně podle

ustanovení § 27 správního řádu tak, že účastníky tohoto řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je

Naděžda Rubešová, nar. 20.07.1955, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn, a Vladimír Rubeš, nar.

01.02.1955, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn.

Účastníky stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu jsou vlastníci sousedních pozemků a

staveb: parc. č. 387 a 388 - Milan Kopecký, Otovická 172/76, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913, a

Zdeňka Kopecká, Otovická 172/76, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913; parc. č. 386/1 a 385 - Olga

Janečková, Náchodská 176/179, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, a Josef Janeček, Náchodská 176/179, Horní

Počernice, 193 00 Praha 9; parc. č. 386/2 a 386/3 - Hana Masopustová, Náchodská 1866/177, Praha 20 - Horní

Počernice, 193 00 Praha 913; parc. č. 379/2 - Hana Masopustová, Náchodská 1866/177, Praha 20 - Horní

Počernice, 193 00 Praha 913, a Miroslav Masopust, Náchodská 1866/177, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00

Praha 913; parc. č. 380 a 381 - Věra Dvořáková, Hrdoňovická 174/7, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha

913; parc. č. 3878/1 - m. č. Praha 20 zast. OHSaI - odd. RO Úřadu m. č. Praha 20.

Podání bylo předepsaným způsobem doloženo těmito podklady, rozhodnutími a stanovisky:

1. Projektová dokumentace

2. Plán kontrolních prohlídek stavby

3. Kopie katastrální mapy a situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy vč. parcelních

čísel, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a účinků na

okolí.

4. Dokumentace stavby podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Průkaz energetické náročnosti budovy z 15.03.2012.

6. Odborný posudek – stanovení radonového indexu ze 14.03.2012.

7. Smlouva o ochraně zažízení s ELTODO-CITELUM, s.r.o. ze 07.03.2012.

8. Vyjádření Telefónika Czech Republic, a.s. z 08.02.2012.

9. Vyjádření PREdistribuce, a.s. z 01.03.2012 a 06.03.2012.

10. Vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s. z 13.02.2012.

11. Souhrnné vyjádření OŽPD Úřadu m.č. Praha 20 z 15.02.2012.

12. Závazné stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy z 29.02.2012.

13. Rozhodnutí o povolení připojení připojení pozemku parc. č. 375 na místní komunikaci ul. Otovická

z 23.02.2012.

14. Nájemní smlouva s M.č. Praha 20 na pozemek pod sjezdem z ul. Otovická z 18.04.2012.

Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Popis stavby:

Novostavba rodinného domu, včetně bazénu, nového vstupu a nového vjezdu na pozemek, na pozemku parc. č.

375, 379/1 a 3878/1 v k.ú. Horní Počernice, při ulici Otovická, Praha 20 - Horní Počernice.

Rodinný dům je nepodsklepená přízemní stavba s podkrovím. Zastřešení sedlovou a valbovou střechou. Východn í

část rodinného domu je z 1/3 umístěna na hranici parc. č. 375 se sousedním pozemkem parc. č. 387, resp. 388, a

zbylé 2/3 min. 2 m od této společné hranice. Severní průčelí rodinného domu je umístěno v návaznosti na sousední

dům ve vzdálenosti 3,2 m od společné hranice parc. č. 379/1 s pozemkem parc. č. 3878/1 (ulice Otovická). Jižní

stěna rodinného domu je vzdálena min. 11,23 m od společné hranice pozemku parc. č. 379/1 s pozemky parc. č.

386/1 a 386/2. V půdorysu má dům max. rozměry 19,0 x 15,0 m. V jihozápadní části domu je krytá terasa o

rozměrech 3,76 m x 5,38 m a na jihu navazuje na dům terasa s bazénem o rozměrech 3,8 m x 6,26 m.

Připojení na sítě veřejné technické infrastruktury (elektroinstalace, vodovod, splašková kanalizace a plynovod) je

stávající.

Připojení na veřejnou dopravní infrastrukturu bude novým sjezdem. Doprava v klidu je řešena dvěma garážovými

stáními s tím, že jedno garážové stání nahrazuje jedno parkovací stání, které není možné umístit před vjezdem do

garáže.

Likvidace dešťových vod je na pozemku stavebníka pomocí vsakovacích drénů.

Telefon FAX IČ E-mail úřadu WWW úřadu

271 071 611 281 920 093 00240192 urad@pocernice.cz www.pocernice.cz

stránka 4


MCP20 006428/2012/OVUR/Ja

SZ MCP20 003193/2012

Stavební úřad v souladu s § 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů, územní řízení spojil se stavebním řízením, neboť se jedná o stavbu

umisťovanou v území se schváleným územním plánem.

Navrhovaná stavba je umístěna na ploše, která je v územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleným

usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy o závazné

části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, určena pro území SV –

všeobecně smíšené. Stavby pro bydlení a v tom rodinné domy, jsou v této funkční ploše přípustné. Stavba

rodinného domu je v souladu s platným územním plánem.

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Štěpán Polák, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, vedený ČKAIT

pod ev. č. 0009464.

Stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m. Praze stanoveným vyhláškou č. 26/1999

Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, v platném znění, a to zejména:

čl. 4 odst. 1 - umístění stavby a její začlenění do území respektuje omezení vyplývající z právních předpisů

chránících veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území; umístění stavby a míra zastavění odpoví

urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zdravé zachování ŽP,

čl. 9 odst. 1 - stavba bude mít kapacitně vyhovující připojení na pozemní komunikaci, která svými parametry

tomuto připojení vyhovuje,

čl. 13 odst. 3 - negativní účinky stavby a jejích zařízení na ŽP, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy,

vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nepřekročí limity

uvedené v příslušných předpisech.

Vzhledem k dodržení zastavěnosti pozemku rodinného domu nadzemními stavbami podle čl. 50 odst. 12 písm. a)

vyhlášky č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, v platném znění,

stanovil stavební úřad podmínku č. 6 stavebního povolení.

Upozornění stavebníka na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

1. Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud výrok II – stavební povolení nenabude právní moci podle § 73 a 74

správního řádu.

2. Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do

2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost

stavebníka podanou před jejím uplynutím.

3. Před zahájením stavby je stavebník povinen na viditelném místě na staveništi umístit štítek s identifikačními

údaji o stavbě (označení stavby, stavebníka, stavebního podnikatele a stavebního úřadu, číslo jednací

stavebního povolení a datum nabytí právní moci, stanovený termín k dokončení stavby). Štítek, který obdrží

stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, musí být chráněn před povětrnostními vlivy a na místě

stavby ponechán až do dokončení stavby.

4. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu zájmů společnosti, především ochrany zdraví, zdravých

životních podmínek a životního prostředí ve smyslu čl. 22 vyhl. č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických

požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat obecně závaznou vyhlášku č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na

ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), a předpisy bezpečnosti práce a technických

zařízení, zejm. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích. Dále je nutno dbát na ochranu zdraví podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

6. V případě užívání veřejného prostranství má uživatel ohlašovací povinnost vůči Úřadu m. č. Praha 20 –

Odboru životního prostředí a dopravy dle vyhlášky č. 24/2003 Sb. HMP, o místním poplatku na užívání

veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré zneškodňování odpadů je nutno provádět v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzniklé odpady budou předány pouze

právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo

odstranění nebo ke sběru a výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu § 14 zákona o odpadech. Podrobnosti o

nakládání s odpady upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Telefon FAX IČ E-mail úřadu WWW úřadu

271 071 611 281 920 093 00240192 urad@pocernice.cz www.pocernice.cz

stránka 5


MCP20 006428/2012/OVUR/Ja

SZ MCP20 003193/2012

8. Případné změny oproti schválené dokumentaci budou před jejich uskutečněním předloženy stavebnímu úřadu

k projednání a ke schválení.

9. Stavebník je povinen podle § 120 odst. 1 stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s

íváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena lze

započít, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání nezakáže. Spolu s oznámením o

ívání stavby stavebník předloží potvrzení o předání zaměření skutečného provedení stavby ve výškovém

systému Balt p.v. na Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor prostorových informací, odd. DMP - referát technické

dokumentace, Vyšehradská 57, Praha 2, dokumentaci skutečného provedení stavby, (pokud byly provedeny

změny oproti dokumentaci ověřené ve stavebním řízení), doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady

o ověření požadovaných vlastností výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty, atesty), doklad o způsobu

odstranění odpadů ze stavební činnosti a závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná

zvláštními právními předpisy.

Přezkoumáním žádosti stavebníka a na základě shromážděných stanovisek nebyly shledány důvody bránící

povolení stavby, neboť jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani omezena nebo ohrožena práva a

právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve

výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Poučení účastníků územního řízení (výrok I.):

Proti územnímu rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m.

Prahy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu m. č. Praha 20, Jívanská 647,

Praha 20 - Horní Počernice.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý

účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady

účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Poučení účastníků stavebního řízení (výrok II.):

Proti stavebnímu povolení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m.

Prahy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu m. č. Praha 20, Jívanská 647,

Praha 20 - Horní Počernice.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý

účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady

účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Richard Měšťan

Vedoucí Odboru výstavby a územního

rozvoje

Telefon FAX IČ E-mail úřadu WWW úřadu

271 071 611 281 920 093 00240192 urad@pocernice.cz www.pocernice.cz

stránka 6


MCP20 006428/2012/OVUR/Ja

SZ MCP20 003193/2012

Za správnost vyhotovení:

Ing. Milan Jasanský

Referent oddělení výstavby

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 20 a zveřejněno

způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na elektronické úřední desce

ÚMČ Praha 20. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: …………………

Sejmuto dne:…………………

Správní poplatek byl vyměřen ve výši 300,- Kč podle pol. č. 17 odst. 1 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.,

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a byl uhrazen.

íloha pro žadatele (zmocněného zástupce):

po nabytí právní moci

1x ověřená projektová dokumentace

1x štítek - stavba povolena

ROZDĚLOVNÍK:

Územní řízení:

Žadatel (doporučeně do vlastních rukou):

Naděžda Rubešová, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn,

v zastoupení: Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913

Vladimír Rubeš, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn,

v zastoupení: Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913

Obec:

Hlavní město Praha, zast. Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, Praha 2 - Nové Město, 128 00

Praha 28

Ostatní účastníci územního řízení:

- veřejnou vyhláškou

Na vědomí:

• Městská část Praha 20, zast. OHSaI, odd. rozvoje obce, Jívanská 647/10, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00

Praha 913

Stavební řízení:

Stavebník (doporučeně do vlastních rukou):

Naděžda Rubešová, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn,

v zastoupení: Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913

Vladimír Rubeš, Oblouková 323, Radonice, 250 73 Jenštejn,

v zastoupení: Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913

Telefon FAX IČ E-mail úřadu WWW úřadu

271 071 611 281 920 093 00240192 urad@pocernice.cz www.pocernice.cz

stránka 7


MCP20 006428/2012/OVUR/Ja

SZ MCP20 003193/2012

Účastník řízení (doporučeně do vlastních rukou):

o Milan Kopecký, Otovická 172/76, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913

o Zdeňka Kopecká, Otovická 172/76, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913

o Olga Janečková, Náchodská 176/179, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

o Josef Janeček, Náchodská 176/179, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

o Hana Masopustová, Náchodská 1866/177, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913

o Miroslav Masopust, Náchodská 1866/177, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913

o Věra Dvořáková, Hrdoňovická 174/7, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913

o Městská část Praha 20, zast. OHSaI, odd. rozvoje obce, Jívanská 647/10, Praha 20 - Horní Počernice, 193 00

Praha 913

Dotčený orgán:

‣ Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2

‣ Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1

‣ Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2

‣ Úřad městské části Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 647/10, Praha 20-Horní

Počernice, 193 00 Praha 913

‣ Magistrát hl. m. Prahy, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Nám. Franze Kafky 16/1, Praha 1-Staré Město,

110 00 Praha 1

‣ Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend, Jungmannova 35/29, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1

‣ Magistrát hl. m. Prahy, Odbor životního prostředí, Jungmannova 35/29, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1

Ostatní - po nabytí právní moci:

Útvar rozvoje hl.m. Prahy, referát evidence PDU - pí. Faktorová, Vyšehradská 2077/57, Praha 2-Nové Město,

128 00 Praha 28 - po nabytí právní moci + příloha: ověřený situační výkres

Co: spis, OV, úřední deska

Telefon FAX IČ E-mail úřadu WWW úřadu

271 071 611 281 920 093 00240192 urad@pocernice.cz www.pocernice.cz

stránka 8

More magazines by this user
Similar magazines