povolení výjimky a územ. rozhodnutí - parc.č. 422_3 - Horní Počernice

pocernice.cz

povolení výjimky a územ. rozhodnutí - parc.č. 422_3 - Horní Počernice

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

Úřad městské části

Odbor výstavby

Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

Sp. zn.: 173/STAV/2011 V Praze dne 23.5.2011

Č. jedn.: P20/OV/4303/173/2011/Kr/7

Vyřizuje: Bc. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

R O Z H O D N U T Í

o povolení výjimky a územrozhodnutí o umístění stavby

Žadatel, pan Stanislav Maršík, nar. 18.9.1976, bytem Náchodská 164/187, Praha 20

- Horní Počernice, kterého zastupuje paní Karla Polydorová, bytem Běchorská 2229/15,

Praha 20 - Horní Počernice (dále jen "žadatel"), podal dne 9.3.2011 žádost o povolení

výjimky z čl. 8 odst. 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických

požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o

OTPP") a žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu včetně

vedení rozvodů technického vybavení (el. energie, plyn, voda, splašková kanalizace) a

zpevněné plochy na pozemku parc. č. 422/3 v kat. území Horní Počernice. Současně

žadatel požádal o spojení řízení o povolení výjimky z vyhlášky o OTPP a územního řízení.

Městská část Praha 20, Úřad městské části - odbor výstavby, jako stavební úřad

příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhlášky č.

55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "stavební úřad"), v řízení o povolení výjimky z vyhlášky o OTPP a v

územním řízení podle § 84 až § 91 stavebního zákona, která usnesením ze dne 5.4.2011

podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen "správní řád"), spojil a dále je vede jako společné řízení, přezkoumal žádost o povolení

výše uvedené výjimky z vyhlášky o OTPP a žádost o umístění výše uvedené stavby a na

základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 169 odst. 2 stavebního zákona a čl. 63 vyhlášky o OTPP a § 67

správního řádu rozhodnutí, kterým se

p o v o l u j e

v ý j i m k a

z čl. 8 odst. 4 vyhlášky o OTPP, která spočívá ve snížení odstupové vzdálenosti stavby

nového rodinného domu na pozemku parc. č. 422/3 v kat. území Horní Počernice, při ul.

Náchodská, Praha 20 - Horní Počernice, od společné hranice s pozemkem parc. č. 421 v

kat. území Horní Počernice na vzdálenost 1,0 m místo vyhláškou o OTPP požadovaných

3,0 m a snížení odstupové vzdálenosti vnějšího okraje střechy navrženého rodinného domu

od této hranice na 0,5 m místo vyhláškou o OTPP požadovaných 2,0 m.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního

orgánu:

Stanislav Maršík, nar. 18.9.1976, Náchodská 164/187, Praha 20 - Horní Počernice

II. Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního

1 Č. jedn.: P20/OV/4303/173/2011/Kr/7


opatření, vydává toto

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y :

Na pozemku parc. č. 422/3 (druh pozemku: zahrada) v kat. území Horní Počernice

při ul. Náchodská, Praha 20 - Horní Počernice, se umisťuje stavba rodinného domu, vedení

rozvodů technického vybavení (el. energie, plyn, voda, splašková kanalizace), zpevněné

plochy.

Pro umístění stavby a projektovou přípravu (dále jen "projekt") se stanoví tyto

podmínky:

1. Na pozemku parc. č. 422/3 v kat. území Horní Počernice bude umístěn rodinný domek

obdélníkového půdorysu o půdorysných rozměrech 10,1x9,2 m s garáží obdélníkového

půdorysu o rozměrech 6,6x3,5 m při severní straně domu a zpevněná plocha pro příjezd

k rodinnému domu s garáží šířky 3,2 m (před garáží šířky 6,35 m), délky 33,3 m.

2. Rodinný dům o jedné bytové jednotce bude navržen jako nepodsklepený s jedním

nadzemním podlažím a obytným podkrovím, zastřešený sedlovou střechou.

3. Garáž bude navržena jako nepodsklepená s jedním nadzemním podlažím zastřešená

pultovou střechou.

4. Zastavěná plocha rodinného domu a garáže bude max. 117 m 2 .

5. U objektu budou respektovány následující odstupové vzdálenosti:

a. severní fasáda objektu bude vzdálena od společné hranice pozemku parc. č. 422/3 s

pozemky parc. č. 406 a 408/1 v kat. území Horní Počernice min. 3,0 m a přesah

střechy bude vzdálen min. 2,8 m,

b. východní fasáda rodinného domu a garáže bude vzdálena od společné hranice

pozemku parc. č. 422/3 s pozemkem parc. č. 421 v kat. území Horní Počernice min.

1,0 m a přesah střechy bude vzdálen min. 0,5 m,

c. západní fasáda rodinného domu bude vzdálena od společné hranice pozemku parc.

č. 422/3 s pozemky parc. č. 399 a 400 v kat. území Horní Počernice min. 5,0 m,

d. západní fasáda garáže bude vzdálena od společné hranice pozemku parc. č. 422/3

s pozemky parc. č. 399 a 401 v kat. území Horní Počernice min. 7,6 m,

e. zpevněná plocha bude vzdálena od společné hranice pozemku parc. č. 422/3 s

pozemky parc. č. 398, 399, 400 a 401 v kat. území Horní Počernice min. 0,75 m.

6. Výškové uspořádání objektu (nadmořské výšky v systému Balt p. v.)

a. úroveň podlahy 1. NP + 0,00 = 272,250 m n. m.

b. úroveň hřebene sedlové střechy RD max. + 8,10 m, tj. 280,35 m n. m.

c. úroveň okapu sedlové střechy RD max. + 3,60 m, tj. 275,85 m n. m.

d.

(východní strana, část západní strany)

úroveň okapu sedlové střechy RD max. +2,60 m, tj. 274,85 m n. m.

e.

(západní strana v prostoru vstupu)

úroveň hřebene pultové střechy garáže max. + 3,60 m, tj. 278,85 m n. m.

f. úroveň okapu pultové střechy garáže max. + 3,05 m, tj. 275,30 m n. m.

7. Stavba bude napojena novými rozvody el. energie, plynu, vody a splaškové kanalizace

umístěnými na pozemku parc. č. 422/3 v kat. území Horní Počernice na stávající

přípojky, které jsou ukončeny na hranici pozemku parc. č. 422/3 v kat. území Horní

Počernice.

8. Dešťové vody budou svedeny do dvou vsakovacích objektů a likvidovány vsakem na

pozemku parc. č. 422/3 v kat. území Horní Počernice.

9. Vsakovací objekty o objemu 2x2,8 m 3

budou umístěny ve vzdálenosti 2,9 m od jižní

stěny rodinného domu a ve vzdálenosti min. 1,20 m, resp. 8,0 m, od společné hranice

pozemku parc. č. 422/3 s pozemkem parc. č. 421 v kat. území Horní Počernice.

10. Vytápění objektu bude nízkoteplotní, zdrojem tepla bude plynový kotel s doplňkovým

přitápěním krbovým tělesem.

11. Barevné a materiálové řešení objektu - fasáda bude řešena ve světle okrové barvě,

obklad soklu kamenem v hnědošedé barvě, podbití dřevem v odstínu ořech, střešní

2 Č. jedn.: P20/OV/4303/173/2011/Kr/7


12.

13.

14.

krytina Bramac v červenohnědé barvě.

Doprava v klidu je řešena jedním parkovacím stáním v garáži rodinného domu a druhým

parkovacím stáním na zpevněné ploše na pozemku stavebníka. Komunikační napojení

do ul. Náchodská je stávající.

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude řešena tak, aby:

a. během stavby zůstal zachován příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní

obsluha (zejm. příjezd sanitních, hasičských a policejních vozů),

b. obsahovala návrh opatření zamezující průniku radonu do objektu (v místě stavby

střední radonový index), tj. návrh nepropustných izolací z materiálů, které mají

dlouhou životnost a změřen koeficient difuze radonu, v souladu s požadavky

aktuálního znění ČSN 73 0601- Ochrana staveb proti radonu z podloží,

c. obsahovala vypracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy a splnění

stanovených porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis (§ 4, §

6 vyhlášky č. 148/2007 Sb.) a dále splnění požadavků stanovených příslušnými

harmonizovanými českými normami (ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov),

Toto územrozhodnutí o umístění stavby (výrok II) je vykonatelné nabytím právní moci

výroku II nebo dnem nabytí právní moci výroku I, pokud tento výrok nabude právní moci

později.

Účastníci územního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí

správního orgánu:

Stanislav Maršík, nar. 18.9.1976, Náchodská 164/187, Praha 20 - Horní Počernice

O d ů v o d n ě n í

Dne 9.3.2011 podal žadatel žádost o povolení výjimky z čl. 8 odst. 4 vyhlášky o

OTPP, která spočívá ve snížení odstupové vzdálenosti stavby nového rodinného domu na

pozemku parc. č. 422/3 v kat. území Horní Počernice, při ul. Náchodská, Praha 20 - Horní

Počernice, od společné hranice s pozemkem parc. č. 421 v kat. území Horní Počernice na

vzdálenost 1,0 m místo vyhláškou o OTPP požadovaných 3,0 m a snížení odstupové

vzdálenosti vnějšího okraje střechy navrženého rodinného domu od této hranice na 0,5 m

místo vyhláškou o OTPP požadovaných 2,0 m a žádost o vydání územního rozhodnutí o

umístění stavby rodinného domu, včetně vedení rozvodů technického vybavení (el. energie,

plyn, voda, splašková kanalizace) a zpevněné plochy, na pozemku parc. č. 422/3 v kat.

území Horní Počernice. Žadatel současně požádal o spojení územního řízení s řízením o

povolení výjimky z vyhlášky o OTPP.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z vyhlášky o OTPP a

územní řízení.

Stavební úřad řízení o povolení výjimky z vyhlášky o OTPP a územní řízení

usnesením č. j.: P20/OV/4303/173/2011/Kr/4 ze dne 5.4.2011, které se pouze

poznamenává do spisu, podle § 169 odst. 5 stavebního zákona a podle § 140 odst. 1

správního řádu spojil a dále je vede jako společné řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 5.4.2011 v souladu s ustanovením § 47 odst. 1

správního řádu oznámil zahájení řízení o povolení výjimky a v souladu s § 87 odst. 1

stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení

a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 13.5.2011.

O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol.

V oznámení o zahájení výše uvedených správních řízení stavební úřad upozornil, že

závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků územního řízení a připomínky

veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení o povolení výjimky bylo doručeno

jednotlivě ve dnech 7.4.2011 - 9.4.2011. Oznámení o zahájení územního řízení účastníkům

3 Č. jedn.: P20/OV/4303/173/2011/Kr/7


řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona doručeno jednotlivě dne 7.4.2011. Ostatním

účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona bylo oznámení o

zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení územního řízení bylo

zveřejněno na úřední desce stavebního úřadu a na úřední desce internetových stránek m. č.

Praha 20 ve dnech od 6.4.2011 do 22.4.2011.

Při vymezení okruhu účastníků řízení o povolení výjimky stavební úřad vycházel z

ustanovení § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, podle kterého je v řízení o žádosti žadatel a

dále též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých

právech a povinnostech.

Uvedení účastníků řízení o povolení výjimky z vyhlášky o OTPP ve smyslu § 69 odst. 2

správního řádu:

Stanislav Maršík (žadatel, současně spoluvlastník sousedního pozemku parc.č . 421

v kat. území Horní Počernice), Magdalena Maršíková (spoluvlastník sousedního pozemku

parc. č. 421 v kat. území Horní Počernice).

Okruh účastníků územního řízení je upraven ustanoveními § 85 stavebního zákona,

ze kterých mimo jiné plyne, že podle odst. 1 je účastníkem územního řízení žadatel a obec,

na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Účastníky řízení ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona je vlastník pozemku nebo

stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (v tomto případě vlastník

pozemku parc. č. 422/3 v kat. území Horní Počernice), není-li sám žadatelem, kdo má jiné

věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné

právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům (v tomto případě pozemkům

parc. č. 397 a 398, 399 a 400, 401, 406, 408/1, 421, 422/4 v kat. území Horní Počernice)

nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak

stanoví zvláštní právní předpis. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl

stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší vlastníku přímo

sousedících pozemků a staveb, kteří mohou být navrženou stavbou dotčeny. Vlastnická ani

jiná práva k vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Uvedení účastníků územního řízení ve smyslu § 69 odst. 2 správního řádu:

Jaroslav Přibyl (vlastník objektu č. p. 163 na pozemku parc. č. 397 a pozemku parc. č. 398),

Mgr. František Brynych (vlastník RD č. p. 162 na pozemku parc. č. 399 a pozemku parc. č.

400), Ing. Dagmar Kuncová, Ing. Jiří Kunc (vlastníci RD č. p. 161 na pozemku parc. č. 401),

Jindřiška Dalešická, Josef Dalešický (vlastníci pozemku parc. č. 406), Hana Dvořáková, Ing.

Veleslav Dvořák (vlastníci pozemku parc. č. 408/1), Magdalena Maršíková, Stanislav Maršík

(spoluvlastníci RD č. p. 164 na pozemku parc. č. 421), Stanislav Maršík (vlastník pozemku

parc. č. 422/4).

Dotčené orgány na základě oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky z

vyhlášky o OTPP a o zahájení územního řízení nesdělily ve stanovené lhůtě žádná závazná

stanoviska. Účastníci řízení ve stanovené lhůtě neuplatnili k žádosti žádné připomínky ani

námitky.

Stručná charakteristika stavby:

Jedná se o stavbu jednopodlažního nepodsklepeného rodinného domu s obytným

podkrovím, o půdorysných rozměrech cca 10,1x9,2 m, s jednou bytovou jednotkou, který

bude zastřešen sedlovou střechou. Při severní fasádě objektu je navržena garáž o

půdorysných rozměrech 6,6x3,5 m pro jeden osobní automobil, která bude zastřešena

pultovou střechou. Stavba bude napojena novými rozvody el. energie, plynu, vody a

splaškové kanalizace umístěnými na pozemku žadatele na stávající přípojky, které byly

vybudovány v předstihu při stavbě řadů v ul. Náchodská a jsou ukončeny na hranici

pozemku žadatele. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku žadatele.

Vytápění objektu bude nízkoteplotní, zdrojem tepla bude plynový kotel s doplňkovým

4 Č. jedn.: P20/OV/4303/173/2011/Kr/7


přitápěním krbovým tělesem. Zastavěná plocha činí 21,25 %.

Projektant:

o Ing. Zdeněk Račan, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, vedený ČKAIT pod č.

0005502

Navrhované umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. m.

Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a

vyhláškou č. 32/1999 Sb., hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu hl. m. Prahy, ve

znění pozdějších předpisů, neboť území SV - všeobecně smíšené je území sloužící pro

umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod,

administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí

nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.

Pro umisťovanou stavbu rodinného domu je podle čl. 8 odst. 4 vyhlášky o OTPP

stanoveno, že vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, nesmí být vzdálenost od

společných hranic pozemků menší než 3 m, přitom vzdálenost vnějšího okraje střech od

této hranice nesmí být menší než 2 m. Z tohoto ustanovení je možné podle čl. 63 OTPP

povolit výjimku. Žadatel této možnosti využil a o výjimku dne 9.3.2011 požádal.

Podle § 169 odst. 2 stavebního zákona lze výjimku povolit pouze v odůvodněných

případech a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a

sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle požadované výjimky musí být dosaženo

účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. V daném případě je umístění stavby

rodinného domu s garáží navrženo ve vzdálenosti 1,0 m od společné hranice pozemku

parc. č. 422/3 a pozemku parc. č. 421 a přesah (vnější okraj) střechy ve vzdálenosti 0,5 m

od této hranice pozemků. Stavba je navržena tak, aby byla dodržena co největší odstupová

vzdálenost od sousedních pozemků parc. č. 399 a 400 v kat. území Horní Počernice, aby

byl zajištěn dostatečně široký příjezd a přístup po nové zpevněné ploše k rodinnému domu

a ke garáž, a aby byly zajištěny potřebné parametry pro vjezd a výjezd z garáže. Odstupové

vzdálenosti rodinného domu od hranic sousedních pozemků umožní řádnou údržbu stavby.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m.

Praze stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických

požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad

posoudil soulad stavby s obecnými technickými požadavky na výstavbu stanovenými cit.

vyhláškou se závěrem, že stavba je s touto vyhláškou v souladu, zejména s článkem:

- čl. 4 odst. 1, 2, 10 a 11

Stavba respektuje omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy.

Dotčené orgány se k umístění stavby kladně vyjádřily. Umístění stavby odpovídá

požadavkům na zdravé ŽP; návrh je zpracován tak, aby umístěním stavby a jejím

následným provozem nebylo nad přípustnou míru obtěžováno okolí a ani vlastní stavba

nebyla obtěžována vlivy prostředí, do kterého se umisťuje. Prostorové uspořádání sítí

technického vybavení splňuje normové hodnoty.

- čl. 7 odst. 1

Stavba se umisťuje na pozemku, který svou polohou, tvarem a velikostí umožňuje realizaci

a bezpečné užívání navrhované stavby.

- čl. 8 odst. 1

Stavba je umístěna tak, že vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické,

architektonické, životního prostředí, hygienické ochrany povrchových a podzemních vod,

požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění;

odstupy umožňují údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná

vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využití území.

- čl. 9 odst. 1, 2

Stavba má kapacitně vyhovující připojení na pozemní komunikaci, které svými parametry

tomuto připojení vyhovuje. Stavba má zajištěno stávající komunikační připojení na ul.

Náchodská. Stavba byla kladně projednána s Policií ČR, odborem dopravy MHMP a

5 Č. jedn.: P20/OV/4303/173/2011/Kr/7


odborem ŽPD Úřadu m. č. Praha 20.

- čl. 11 odst. 1,2,3,4,5,7

Stavba je napojena na zdroj pitné vody, potřebné energie, zařízení pro zneškodňování

odpadních vod; přípojky na vodovodní a energetickou síť jsou samostatně uzavíratelné;

objekt je napojen na veřejný vodovod jednou přípojkou a na veřejnou kanalizaci

samostatnou kanalizační přípojkou; dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku

žadatele. Napojení stavby na jednotlivé zdroje bylo projednáno s příslušnými správci

technické infrastruktury.

- čl. 13 odst. 1, 3

Architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a

umístěním; stavba vhodně reaguje svým řešením na charakter prostředí, do kterého se

umisťuje.

Negativní účinky stavby a její zařízení na ŽP, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy,

vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov,

nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech.

- čl. 17

Stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti a byla kladně projednána s orgánem

státního dozoru - Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy.

- čl. 22

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky uživatelů

ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala ŽP nad limity obsažené ve zvláštních

právních předpisech.

- čl. 26

Stavba je navržena tak, že při jejím provádění ani užívání nebude ohrožena bezpečnost

provozu na pozemních komunikacích.

Navržené umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů,

podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Stanoviska dotčených orgánů předložená

stavebníkem s žádostí o povolení výjimky z vyhlášky o OTPP a s žádostí o vydání územního

rozhodnutí o umístění stavby jsou kladná. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad

předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a dotčenými

orgány stanovené požadavky na zpracování projektové dokumentace nebo na její

projednání byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Těmito orgány uplatněné

obecné požadavky, které stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek rozhodnutí zahrnuty.

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty požadavky týkající se vlastního provádění stavby,

protože v tomto stupni řízení jsou bezpředmětné.

Požadavky stanovené ve vyjádřeních vlastníků (správců), příp. provozovatelů,

technické infrastruktury města, zahrnul stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí v

rozsahu, v jakém se tyto požadavky týkají umístění stavby nebo požadavků na zpracování

projektové dokumentace. Požadavky týkající se výlučně provádění umisťované stavby ani

požadavky týkající se vzájemných (smluvních) vztahů stavebníka a vlastníka nebo správce

technické infrastruktury nebyly do podmínek tohoto rozhodnutí zahrnuty, neboť jsou v tomto

stupni řízení bezpředmětné. Ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků, příp.

správců, technické infrastruktury města, zahrnul stavební úřad do podmínky č. 13a ve

výroku II požadavek odboru dopravy MHMP.

K ochraně stávajících podzemních vedení veřejné komunikační sítě (§ 101 odst. 1

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o elektronických komunikacích) nestanovil stavební úřad žádné podmínky,

neboť na pozemku dotčeném stavbou se žádná vedení nenacházejí.

Navrženým umístěním stavby je dotčen pozemek parc. č. 422/3 (druh pozemku:

zahrada) v kat. území Horní Počernice, který je ve vlastnictví žadatele pana Stanislava

Maršíka, nar. 18.9.1976, bytem Náchodská 164/187, Praha 20 - Horní Počernice. Žadatel

vlastnictví prokázal výpisem z katastru nemovitostí LV 1273 (vlastnictví ověřeno na

6 Č. jedn.: P20/OV/4303/173/2011/Kr/7


www.cuzk.cz).

S žádostí žadatel předložil následující doklady:

- koordinované závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy

č. j.: HSAA-1475-236/ODP4-2011 ze dne 28.2.2011

- závazné stanovisko a vyjádření MHMP - odbor OP

SZn. S-MHMP-0090418/2011/1/OOP/VI ze dne 8.3.2011

- stanovisko MHMP - odbor dopravy

č. j.: MHMP-111183/2011/DOP-O4/Fr ze dne 9.2.2011

- odsouhlasení připojení Policií ČR - KŘ Policie hl. m. Prahy

č. j.: KRPA-122-4/ČJ-2010-0000DŽ ze dne 12.1.2010

- koordinované závazné stanovisko Úřadu m. č. Praha 20 - odbor ŽPD

č. j.: 829/OOP/2009 ze dne 10.3.2010

- rozhodnutí Úřadu m. č. Praha 20 - odbor ŽPD - napojení pozemku parc. č. 422 na

komunikaci Náchodská

č. j.: 700/30/09/OŽPD ze dne 20.1.2010

- souhrnné vyjádření Úřadu m. č. Praha 20 - odbor ŽPD

č. j.: 141/OOP/2011 ze dne 17.2.2011

- vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

zn. PVK 4265/OTPČ/11 ze dne 15.2.2011

- stanovisko společnosti PREdistribuce, a. s.

zn. 24200 ze dne 2.2.2011

razítko na situaci č. j.: 122/2011 ze dne 2.2.2011

- vyjádření společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

zn. 358/Sa/OSDS/2011 ze dne 3.2.2011

- tech. podmínky Pražské plynárenské Distribuce, a. s. k připojení k distribuční soustavě

č. 0005534495 ze dne 9.12.2010

- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

č. j.: 13534/11 ze dne 31.1.2011

- vyjádření Ministerstva vnitra ČR - razítko na situace ze dne 9.2.2011

- vyjádření VUSS - razítko na situaci č. j.: ÚP-27/22-2011 ze dne 2.3.2011

- snímek katastrální mapy

- výpis z katastru nemovitostí LV 1273

- písemnou plnou moc pro paní Karlu Polydorovu k zastupování pana Stanislava Maršíka

- osvědčení o autorizaci č. 13331 - Ing Zdeněk Račan autorizovaný inženýr pro pozemní

stavby, vedený ČKAIT pod č. 0005502

- protokol č. 96/2009 o stanovení radonového indexu pozemků, který zpracovala Ing. Jitka

Križáková, FK Trading, spol. s r.o. (rozhodnutí SÚJB č. j.: 44651/2006, platnost

neomezená)

- hydrogeologické posouzení řešení srážkových vod, který zpracoval Ing. Jiří Frič, osvědčení

odborné způsobilost v hydrogeologii poř. č. 1994/2005

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy ani námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek

uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a

zjistil, že stavbou nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými

k jeho provedení a zvláštními předpisy. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad

přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s územně plánovací dokumentací a

obecnými technickými požadavky na výstavbu v hl. m. Praze. Stavební úřad dále

7 Č. jedn.: P20/OV/4303/173/2011/Kr/7


přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších

veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů a zajistil

časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území.

Stavební úřad shledal povolení výjimky důvodným a výjimku povolil. Stavební úřad v

průběhu řízení neshledal důvody, které bránily umístění výše uvedené stavby, proto s

přihlédnutím k výsledkům řízení o povolení výjimky a územního řízení rozhodl tak, jak je

uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve

výroku uvedených.

Stavební úřad upozorňuje žadatele na tyto skutečnosti:

Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována tak, aby

o rodinný dům byl vybaven zařízením pro autonomní detekce a signalizace (např.

hlásičem požáru, hlásičem kouře, ap.) podle vyhlášky č. 23/21008 Sb., o technických

podmínkách požární ochrany staveb.

Upozornění pro účastníky řízení:

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli.

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona 2

roky ode dne nabytí právní moci. Podle § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky územního

rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich

konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá podle § 93 odst. 4 stavebního zákona platnosti, nebyla-li

ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné podobné

rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li

stavební řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti

územního rozhodnutí.

Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo

stavebnímu úřadu doručeno sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se

rozhodnutí vztahuje.

Územní rozhodnutí neopravňuje žadatele k zahájení stavebních prací na stavbě. V

souladu s ustanovením § 4 odst. 1 stavebního zákona, ve kterém je uvedeno: "Pokud je

spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad

všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní". Provedení stavby rodinného domu do 150

m 2 vyžaduje ohlášení za podmínek uvedených v § 104 a násl. stavebního zákona.

Poučení účastníků řízení o povolení výjimky (výrok I.):

Proti rozhodnutí o povolení výjimky se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení

k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u odboru výstavby Úřadu m. č.

Praha 20, Jívanská 647, Praha 20 - Horní Počernice.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal

správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný

počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Poučení účastníků územního řízení o umístění stavby (výrok II.):

Proti územnímu rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru

stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u odboru výstavby Úřadu m. č.

Praha 20, Jívanská 647, Praha 20 - Horní Počernice.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal

správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný

8 Č. jedn.: P20/OV/4303/173/2011/Kr/7


počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vzhledem k tomu, že se výroky rozhodnutí o povolení výjimky a územního

rozhodnutí o umístění stavby vzájemně podmiňují, má odvolání proti rozhodnutí o povolení

výjimky odkladný účinek proti tomuto územnímu rozhodnutí.

Příloha:

1x ověřený situační výkres v měř. 1:200 (pro žadatele, po nabytí právní moci)

Ing. Richard Měšťan

vedoucí odboru výstavby

Správní poplatek vyměřený podle položky č. 18 písm. a) sazebníku zákona č.

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč byl

zaplacen dne 13.5.2011 na stavebním úřadě.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno pod dobu 15 dnů na úřední desce.

Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: ................................... Sejmuto dne: ....................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Účastníci řízení o povolení výjimky z vyhlášky o OTPP (na doručenku):

Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, 193 00 Praha 9

Magdalena Maršíková, Náchodská 164/187, 193 00 Praha 9

Účastník územního řízení:

Žadatel (na doručenku):

Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, 193 00 Praha 9

Obec (na doručenku):

Hl. m. Praha zast. Útvarem hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

Ostatní účastníci územního řízení:

- doručuje se veřejnou vyhláškou

9 Č. jedn.: P20/OV/4303/173/2011/Kr/7


Dotčené orgány (na doručenku):

HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 120 00 Praha 2

Úřad m. č. Praha 20 - odbor ŽPD

MHMP - odbor OP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

MHMP - odbor UP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

MHMP - odbor dopravy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

MHMP - odbor KR, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

SEI, Legerova 49, 120 00 Praha 2

Co:

M. č. Praha 20 zast. odborem rozvoje obce Úřadu m. č. Praha 20

Stanislav Maršík, Náchodská 164/187, 193 00 Praha 9

URM, evidence ÚR - p. Faktorová, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2

1x OV

1x spis

10 Č. jedn.: P20/OV/4303/173/2011/Kr/7

More magazines by this user
Similar magazines