R O Z H O D N U T Í - Horní Počernice

pocernice.cz

R O Z H O D N U T Í - Horní Počernice

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

Úřad městské části

Odbor výstavby a územního rozvoje

Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

Sp.zn.: 343/STAV/2010 V Praze dne 16.11.2011

Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/1

Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

1 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11

R O Z H O D N U T Í

o umístění stavby

Městská část Praha 20, Úřad městské části - odbor výstavby a územního rozvoje,

jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), vyhlášky č. 55/2000 Sb.

hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

"stavební úřad")

p o s o u d i l

v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby osmi garáží,

včetně komunikace, zpevněných ploch, rozvodů el. energie a oplocení na pozemku parc. č.

1460/1 v kat. území Horní Počernice, kterou podali dne 3.5.2011 žadatelé, Jiří Černohouz,

nar. 9.2.1939, Drahomíra Černohouzová, nar. 3.4.1940, Petr Pospíšil, nar. 27.3.1956,

Aranka Pospíšilová, nar. 22.6.1961, Laurenc Sedlák, nar. 16.3.1950, Dagmar Sedláková,

nar. 20.2.1951, Stanislav Tomek, nar. 15.10.1935, všichni bytem Jívanská 1747, Praha 20

- Horní Počernice, Mgr. Magdalena Jelínková, nar. 24.11.1970, bytem Lipí 1875, Praha 20 -

Horní Počernice, Milena Peluňková, nar. 13.2.1953, bytem Chvalkovická 722, Praha 20 -

Horní Počernice, které zastupuje Karla Polydorová, nar. 15.8.1969, bytem Běchorská

2229, Praha 20 - Horní Počernice (dále jen "žadatelé"), a na základě tohoto přezkoumání

vydává podle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona

toto rozhodnutí o umístění stavby:

Na pozemku parc. č. 1460/1 (druh pozemku: ostatní plocha) v kat. území Horní Počernice

se umisťuje stavba osmi garáží, příjezdové komunikace, zpevněných ploch, rozvodů

elektrické energie a oplocení, u bytového domu č. p. 1747, ul. Běluňská, Praha 20 -

Horní Počernice.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Na pozemku parc. č. 1460/1 v kat. území Horní Počernice bude umístěno osm

řadových garáží do dvou bloků (blok "A" a blok "B") po čtyřech garážích.

2. Stavba čtyř garáží (blok "A") o max. půdorysných rozměrech 13,4 x 6,3 m bude

umístěna na společné hranici pozemků parc. č. 1460/1 a 1440/1 (severní stěna garáží)

a ve vzdálenosti min. 0,5 m (východní stěna krajní garáže) od společné hranice se

stávající garáží na pozemku parc. č. 1460/7, vše v kat. území Horní Počernice.

3. Stavba čtyři garáží (blok "B") o max. půdorysných rozměrech 13,4 x 5,55 m bude


4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

umístěna ve vzdálenosti min. 0,8 m od společné hranice pozemku parc. č. 1460/1 a

1458/1, a ve vzdálenosti min. 7,5 m od jižní fasády garáží na pozemcích parc. č.

1460/7, 1460/4, 1460/5 a 1460/6, vše v kat. území Horní Počernice.

Celková zastavěná plocha garáží bude max. 160 m 2 .

Stavba garáží bude navržena jako jednopodlažní nepodsklepený objekt.

Výškové uspořádání umisťované stavby (nadmořské výšky v systému Balt p. v.):

o úroveň podlahy 1. NP (blok "A") + 0,00 = 281,88 m n. m.

o úroveň výšky ploché střechy max. + 2,45 m, tj. 284,33 m n. m.

o úroveň podlahy 1. NP (blok "B") + 0,00 = 281,55 m n. m.

o úroveň výšky ploché střechy max. 2,45 m, tj. 284 m n. m.

Příjezd k novým i stávajícím garážím bude zajištěn novou příjezdovou komunikací šířky

3,5 m s povrchem z betonové dlažby z ul. Jívanská, napojenou na stávající vjezd z této

ulice.

V prostoru mezi řadami garáží bude navržena zpevněná plocha ze zasakovacích

dlaždic o max. půdorysných rozměrech 8,0 x 24 m.

Před bytovým domem č. p. 1747 po celé délce bytového domu bude navržena

zpevněná plocha z betonové dlažby šířky max. 3,5 m.

Na zpevněných plochách budou navržena tři parkovací stání, z toho jedno pro osoby s

omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba garáží bude napojena novým kabelovým vedením el. energie na stávající

rozvody v bytovém domě č. p. 1747 za hlavním elektroměrem a jističem.

Dešťové vody ze střech garáží a zpevněných ploch budou svedeny novou dešťovou

kanalizací a likvidovány vsakem na pozemku žadatele ve dvou retenčních a

zasakovacích nádržích o celkovém objemu 8,5 m 3 .

Oplocení bude umístěno ve společné hranici pozemků parc. č. 1460/1 a 1458/1 v kat.

území Horní Počernice.

Oplocení o max. výšce 1,50 m bude navrženo z poplastovaného pletiva uchyceného na

sloupcích.

Projektová dokumentace stavby bude zpracována tak, aby:

a. při realizaci stavby musí být zajištěno, aby hluk ze stavební činnosti nepřekročil v

chráněném venkovním prostoru staveb v době od 7,00 do 21,00 hodin hygienický

limit L Aeq,T

= 65 dB,

b. bylo respektováno vedení sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica

Czech Republic, a. s.

Při vytyčování oplocení budou použity souřadnice hraničních bodů vedených na

katastru nemovitostí a upřesněny odchylky od hranice garáže (45-37 cm).

Účastníci územního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

o Jiří Černohouz, nar. 9.2.1939, Jívanská 1747, Praha 20 - Horní Počernice,

o Drahomíra Černohouzová, nar. 3.4.1940, Jívanská 1747, Praha 20 - Horní Počernice,

o Petr Pospíšil, nar. 27.3.1956, Jívanská 1747, Praha 20 - Horní Počernice,

o Aranka Pospíšilová, nar. 22.6.1961, Jívanská 1747, Praha 20 - Horní Počernice,

o Laurenc Sedlák, nar. 16.3.1950, Jívanská 1747, Praha 20 - Horní Počernice,

o Dagmar Sedláková, nar. 20.2.1951, Jívanská 1747, Praha 20 - Horní Počernice,

o Stanislav Tomek, nar. 15.10.1935, Jívanská 1747, Praha 20 - Horní Počernice,

o Mgr. Magdalena Jelínková, nar. 24.11.1970, Lipí 1875, Praha 20 - Horní Počernice,

o Milena Peluňková, nar. 13.2.1953, Chvalkovická 722, Praha 20 - Horní Počernice

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky 1 - 3 a 5 účastníka řízení Ing. arch. Vladimíry Kosinové, bytem

Biskupcova 70, Praha 3 - Žižkov, uplatněné v písemné formě dne 26.7.2011 a při veřejném

ústním jednání konaném dne 1.8.2011 a týkající se:

2 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11


hranice pozemků,

umístění oplocení,

umístění garáže na pozemku parc. č. 1458/1,

znemožnění způsobu zástavby sousedního pozemku podle územně plánovací

dokumentace nebo územního rozhodnutí,

se z a m í t a j í.

Námitce 4 účastníka řízení Ing. arch. Vladimíry Kosinové, bytem Biskupcova 70,

Praha 3 - Žižkov, uplatněné v písemné formě dne 26.7.2011 a při veřejném ústním jednání

konaném dne 1.8.2011 a týkající se:

nesouhlasu s umístěním garáže na hranici pozemků a požadavku na umístění garáží

ve vzdálenosti min. 2,0 m, resp. 3,3 m, od společné hranice pozemků prac. č. 1460/1 a

1458/1 v kat. území Horní Počernice

3 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11

se v y h o v u j e č á s t e č n ě.

Námitce 6 účastníka řízení Ing. arch. Vladimíry Kosinové, bytem Biskupcova 70,

Praha 3 - Žižkov, uplatněné v písemné formě dne 26.7.2011 a při veřejném ústním jednání

konaném dne 1.8.2011 a týkající se:

vytýčení plotu

s e v y h o v u j e.

Námitky 1 - 7 účastníka řízení Ing. arch. Vladimíry Kosinové, bytem Biskupcova

70, Praha 3 - Žižkov, uplatněné v písemné formě dne 29.9.2011 a týkající se:

1. nesprávného zakreslení pozemků,

2. geodetického zaměření stávající garáže na pozemku parc. č. 1460/6,

3. vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům s garáží na pozemcích parc. č. 1460/6 a

1460/12,

4. dotčení pozemku parc. č. 1460/12,

5. zpracování dokumentace na základě podkladů z katastru nemovitostí,

6. přesahu stavby garáže an pozemku parc. č. 1460/6 a 1460/12,

7. umístění stavby na hranici pozemku nebo v její bezprostřední blízkosti, kterým nesmí

být znemožněn způsob zástavby na sousedním pozemku

se z a m í t a j í.

Námitce 8 řízení Ing. arch. Vladimíry Kosinové, bytem Biskupcova 70, Praha 3 -

Žižkov, uplatněné v písemné formě dne 29.9.2011 a týkající se:

8. vytyčování plotu

s e v y h o v u j e.

O d ů v o d n ě n í

Dne 3.5.2011 podali žadatelé žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění

stavby osmi garáží, včetně komunikace, zpevněných ploch, rozvodů el. energie a oplocení

na pozemku parc. č. 1460/1 v kat. území Horní Počernice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad podle § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil opatřením ze dne

31.5.2011 zahájení územního účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil

veřejné ústní jednání na den 11.7.2011. Na základě sdělení účastníka řízení, Ing. arch.

Vladimíry Kosinové, Biskupcova 70, Praha 3 - Žižkov, ze dne 22.6.2011, že na veřejně


přístupném místě u stavby není vyvěšena informace o záměru včetně grafického vyjádření,

stavební úřad opatřením ze dne 24.6.2011 nařídil opakované veřejné ústní jednání na den

1.8.2011. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že své námitky a připomínky mohou

uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení opakovaného veřejného ústního

jednání bylo účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona doručeno jednotlivě

dne 27.6.2011, ostatním účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního

zákona bylo oznámení o zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou. Oznámení o

zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce stavebního úřadu a na úřední desce

internetových stránek m. č. Praha 20 ve dnech od 27.6.2011 do 12.7.2011. Dotčené

orgány byly o zahájení řízení informovány opatřením ze dne 31.5.2011, resp. 24.6.2011.

Na základě výsledků veřejného ústního jednání, které se konalo dne 1.8.2011 a o

jehož průběhu byl sepsán protokol, žadatel dne 2.9.2011 předložil stavebnímu úřadu

dokumentaci, ve které byla provedena změna v umístění bloku "B". Stavební úřad

opatřením ze dne 7.9.2011 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům tuto

skutečnost a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou uplatnit

své námitky, popř. důkazy, resp. stanoviska, k doplněným podkladům.

Okruh účastníků územního řízení je upraven ustanoveními § 85 stavebního zákona,

ze kterých mimo jiné plyne, že podle odst. 1 je účastníkem územního řízení žadatel a obec,

na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Podle odst. 2 jsou dále účastníky

územního řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr

uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku

nebo stavbě; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo

dotčeno; osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis a společenství vlastníků

jednotek podle zvláštního právního předpisu.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního

zákona tak, že účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 85 odst. 1 a) stavebního zákona jsou

žadatelé Jiří Černohouz, Drahomíra Černohouzová, Petr Pospíšil, Aranka Pospíšilová,

Laurenc Sedlák, Dagmar Sedláková, Stanislav Tomek, všichni bytem Jívanská 1747,

Praha 20 - Horní Počernice, Mgr. Magdalena Jelínková, bytem Lipí 1875, Praha 20 - Horní

Počernice, Milena Peluňková, bytem Chvalkovická 722, Praha 20 - Horní Počernice, které

zastupuje Karla Polydorová, bytem Běchorská 2229, Praha 20 - Horní Počernice.

Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec,

na jejímž území má být záměr uskutečněn, a to hl. m. Praha zast. URM.

Účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona

jsou vlastníci pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále vlastníci

sousedních pozemků a staveb na nich:

o parc. č. 1460/1 - Jiří Černohouz, Drahomíra Černohouzová, Josef Hamouz, Zdeňka

Hamouzová, Michal Hřebíček, Květa Křížková, Petr Pospíšil, Aranka Pospíšilová,

Laurenc Sedlák, Dagmar Sedláková, Stanislav Tomek, Marta Toušková, Karel Volf,

Irena Volfová, Eva Wehrbergerová, všichni bytem Jívanská 1747, Karel Wehrberger,

bytem Revoluční 718, Šestajovice, Mgr. Magdalena Jelínková, bytem Lipí 1875/28,

Praha 20 - Horní Počernice, Milena Peluňková, bytem Chvalkovická 722/16, Praha 20 -

Horní Počernice,

o parc. č. 1460/2 s byt. domem č. p. 1747 - Jiří Černohouz, Drahomíra Černohouzová,

Josef Hamouz, Zdeňka Hamouzová, Michal Hřebíček, Květa Křížková, Petr Pospíšil,

Aranka Pospíšilová, Laurenc Sedlák, Dagmar Sedláková, Stanislav Tomek, Marta

Toušková, Karel Volf, Irena Volfová, Eva Wehrbergerová, všichni bytem Jívanská 1747,

Karel Wehrberger, bytem Revoluční 718, Šestajovice, Mgr. Magdalena Jelínková,

4 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11


o

o

o

o

o

bytem Lipí 1875/28, Praha 20 - Horní Počernice, Milena Peluňková, bytem

Chvalkovická 722/16, Praha 20 - Horní Počernice,

parc. č. 1440/1, 1439 s RD č. p. 576 - Ing. Jiří Majer, Ing. Lenka Majerová, oba bytem

Jívanská 576, Praha 20 - Horní Počernice

parc. č. 1458/1 - Ing. Vladimíra Kosinová, bytem Biskupcova, Praha 20 - Horní

Počernice

parc. č. 1460/3 s dTS - Jiří Černohouz, Drahomíra Černohouzová, Josef Hamouz,

Zdeňka Hamouzová, Michal Hřebíček, Květa Křížková, Petr Pospíšil, Aranka

Pospíšilová, Laurenc Sedlák, Dagmar Sedláková, Stanislav Tomek, Marta Toušková,

Karel Volf, Irena Volfová, Eva Wehrbergerová, všichni bytem Jívanská 1747, Karel

Wehrberger, bytem Revoluční 718, Šestajovice, Mgr. Magdalena Jelínková, bytem Lipí

1875/28, Praha 20 - Horní Počernice, Milena Peluňková, bytem Chvalkovická 722/16,

Praha 20 - Horní Počernice, Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10

parc. č. 1460/4, 1460/5, 1460/7 - Jiří Černohouz, Drahomíra Černohouzová, Josef

Hamouz, Zdeňka Hamouzová, Michal Hřebíček, Květa Křížková, Petr Pospíšil, Aranka

Pospíšilová, Laurenc Sedlák, Dagmar Sedláková, Stanislav Tomek, Marta Toušková,

Karel Volf, Irena Volfová, Eva Wehrbergerová, všichni bytem Jívanská 1747, Karel

Wehrberger, bytem Revoluční 718, Šestajovice, Mgr. Magdalena Jelínková, bytem Lipí

1875/28, Praha 20 - Horní Počernice, Milena Peluňková, bytem Chvalkovická 722/16,

Praha 20 - Horní Počernice,

parc. č. 1460/6 - Bytové družstvo občanů Praha - Horní Počernice v likvidaci,

Běchorská 1768, Praha 20 - Horní Počernice

Ve smyslu § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a podle zvláštního zákona je

účastníkem územního řízení též m. č. Praha 20 zast. odborem rozvoje obce Úřadu m. č.

Praha 20. Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon č. 131/2000 Sb. hl. m. Prahy, o

hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v § 18 odst. 1 písm. h) obsahuje

oprávnění městské části vystupovat jako účastník územního řízení, v nichž se vydává

územní rozhodnutí v území této městské části.

Uvedení účastníků územního řízení podle § 69 odst. 2 správního řádu:

Jiří Černohouz, Drahomíra Černohouzová, Petr Pospíšil, Aranka Pospíšilová, Laurenc

Sedlák, Dagmar Sedláková, Stanislav Tomek, Mgr. Magdalena Jelínková, Milena

Peluňková, Josef Hamouz, Zdeňka Hamouzová, Michal Hřebíček, Květa Křížková, Marta

Toušková, Karel Volf, Irena Volfová, Eva Wehrbergerová, Karel Wehrberger, Ing. Jiří

Majer, Ing. Lenka Majerová, Ing. Vladimíra Kosinová, Bytové družstvo občanů Praha -

Horní Počernice v likvidaci, Pražská energetika, a. s., hl. m. Praha zast. URM, m. č. Praha

20 - Horní Počernice.

Stavební úřad přezkoumal v územním řízení předloženou žádost o vydání

územního rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s

účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a

zvláštními předpisy.

Stručný popis stavby:

Jedná se o nepodsklepenou stavbu 8 garáží s jedním nadzemním podlažím,

rozdělenou do dvou bloků (blok "A" a "B") vždy po čtyřech garážích. Jedná se o

prefabrikované garáže, které budou ozazeny na základové desce a napojeny novým

vedením nn na stávající rozvody el. energie v bytovém domě č. p. 1747, ul. Jívanská,

Praha 20. Nová příjezdová komunikace bude napojena na stávající vjezd na komunikaci ul.

Jívanská. Mezi garážemi bude vytvořena zpevněná plocha ze zámkové dlažby a před

bytovým domem bude vytvořena zpevněná plocha s povrchem z betonové dlažby. Na

zpevněných plochách budou vytvořena 3 nová parkovací stání. Garáže budou sloužit pro

parkování osobních automobilů obyvatel domu č. p. 1747, jako náhrada za garáže na

5 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11


pozemcích parc. č. 1458/2 - 9.

Navrhovaná stavba je umístěna na ploše, která je v územním plánu sídelního útvaru

hl. m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999

a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru

hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, určena pro území všeobecně obytné - OV (

území sloužící převážně pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu

obyvatel).

Stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m. Praze

podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na

výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o OTPP"), a to

zejména :

o čl. 4 odst. 1

Umístění a začlenění stavby do území respektuje právní předpisy chránící veřejné

zájmy a předpokládaný rozvoj území. Umístění stavby a míra zastavění pozemku

odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na

zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Stavbou ani jejím následným

provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí a ohrožována bezpečnost a

plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Jedná o takovou stavbu,

která prakticky neovlivní hlediska obsažená v čl. 4 odst. 1 OTPP. Stavba byla kladně

projednána s oborem ŽPD Úřadu m. č. Praha 20 a Policií ČR.

o čl. 7 odst. 1

Stavba se umisťuje na pozemku, který svou polohou, tvarem a velikostí umožňuje

realizaci a bezpečné užívání navrhované stavby.

o čl. 8 odst. 1, 2

Stavba je umístěna tak, že vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické,

architektonické, životního prostředí, hygienické ochrany povrchových a podzemních

vod, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a

oslunění; odstupy umožňují údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro

technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využití území (např. sítě

technického vybavení, ap.). Odstupová vzdálenost stavby garáží od bytového domu č.

p. 1747, ul. Jívanská, Praha 20 - Horní Počernice, činí 6,341 m. Výjimka z čl. 8 odst. 2

vyhlášky o OTPP byla povolena rozhodnutím stavebního úřadu č. j.:

P20/OV/1066/50/2011/Kr/3 ze dne 2.3.2011 (právní moci nabylo dne 29.3.2011).

o čl. 9 odst. 1

Stavba má stávající kapacitně vyhovující připojení na pozem. komunikaci, která svými

parametry tomuto připojení vyhovuje.

o čl. 13 odst. 1

Architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a

umístěním; stavba vhodně reaguje svým řešením na charakter prostředí, do kterého se

umisťuje. Negativní účinky stavby a její zařízení na ŽP, zejména škodlivé exhalace,

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a

zastínění budov, nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech.

o čl. 17 - Stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti a byla kladně projednána s

orgánem státního dozoru - Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy.

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Aleš Housa, autorizovaný inženýr pro

pozemní stavby, vedený ČKAIT pod č. 0010347.

Navržené umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů,

podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Stanoviska dotčených orgánů předložená

stavebníkem s žádostí o vydání územního rozhodnutí o změně stavby jsou kladná.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů

6 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11


vyžadovaných zvláštními předpisy. Dotčené orgány nestanovily žádné požadavky na

zpracování projektové dokumentace. Těmito orgány uplatněné obecné požadavky, které

stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek rozhodnutí zahrnuty, na tyto stavební úřad

upozorňuje stavebníka v závěrečné části tohoto rozhodnutí.

Podle žádosti žadatele je navrženou stavbou dotčen pozemek parc. č. 1460/1 kat.

území Horní Počernice, který je spoluvlastníkem uvedeného pozemku. Žadatel ve

vedeném řízení prokázal podle ust. § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, že má k

předmětnému výše uvedenému pozemku, které ho opravňuje požadovanou stavbu na něm

zřídit. Žadatel předložil smlouvu o právu provést stavbu ze dne 17.1.2011, která je součástí

dokladové části spisu.

Stavebník s žádostí a v průběhu řízení předložil tyto doklady:

o písemnou plnou moc ze dne 21.1.2011

o smlouvu o právu provést stavbu ze dne 17.1.2011

o výpis z katastru nemovitostí LV 3105

o snímek katastrální mapy

o stanovisko HS hl. m. Prahy

č. j.: S.HK/2725/24975/10 ze dne 4.10.2010

o koordinované závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy

č. j.: HSAA-12718-1075/ODP4-2010 ze dne 28.10.2010

o závazné stanovisko a vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP

SZn. S-MHMP-0783238/2010/1/OOP/VI ze dne 9.11.2010

o sdělení odboru ochrany prostředí MHMP - stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení

SZn. S-MHMP-0859775/2010/OOP/VI/EIA/1145P-1/Pos ze dne 9.11.2010

o stanovisko odboru krizového řízení MHMP

č. j.: S-MHMP 783967/2010/OKR ze dne 1.10.2010

o souhrnné vyjádření odboru ŽPD Úřadu m. č. Praha 20

č. j.: 1264/OOP/2010 ze dne 16.11.2010

o sdělení odboru ŽPD Úřadu m. č. Praha 20 - kácení smrku pichlavého

č. j.: 803/OOP/2011 ze dne 13.7.2011

o stanovisko Policie ČR - KŘ policie hl. m. Prahy

č. j.: KRPA-44841-1/ČJ-2010-0000DŽ ze dne 7.10.2010

o souhlas společnosti PREdistribuce, a. s.

zn. 24200/1843/2295 ze dne 27.10.2010

o vyjádření společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

zn. 4366/Sa/OSDS/2010 ze dne 26.10.2010

o vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

č. j.: 114052/10 ze dne 16.9.2010

o hydrogeologický posudek č. j. 1106, který zpracoval v únoru 2011 RNDr. Petr Čížek,

odborná způsobilost v hydrogeologii č. 1909/2004

o hydrogeologické posouzení zasakování dešťových vod, který zpracoval v dubnu 2011

Ing. Jiří Frič, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného

inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, vedený ČKAIT pod č. 0009685, a

držitel osvědčení odborné způsobilosti v hydrogeologii č. 1994/2005

Vypořádání námitek účastníků řízení:

Ve stanovené lhůtě, dne 26.7.2011, uplatnil v písemné formě své námitky tento účastník

řízení:

Ing. arch. Blanka Kosinová, bytem Biskupcova 70, Praha 3 - Žižkov, ve znění:

"Podání námitek k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí k umístění stavby 8

garáží, včetně komunikace, zpevněných ploch, rozvodů el. energie a oplocení na

pozemku parc. č. 1460/1 v k. ú. Horní Počernice. Námitky podávám jako vlastník

7 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11


sousedních pozemků parc. č. 1458/1 - 9 a 1460/12 k. ú. Horní Počernice a dokládám

výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy (příloha č. 1) a zaměření

skutečného stavu ze dne 21.5.2010 (příloha č. 2) a namítám, že:"

Námitka 1)

Hranice pozemků a objektů na předložené situaci k územnímu řízení neodpovídá

skutečnosti.

Stavební úřad námitku 1) posoudil takto:

Stavební úřad prostudoval předloženou situaci s navrženým umístění stavby a

porovnal ji s údaji vedenými v katastru nemovitostí - se snímkem katastrální mapy ze dne

25.7.2011, který předložil namítající účastník - a dospěl k závěru, že předložená situace je

zpracována v souladu s údaji v katastru nemovitostí a respektuje stávající hranice

pozemků.

Z uvedeného důvodu stavební úřad námitku zamítl.

Námitka 2)

V dokumentaci si uvádí, že oplocení bude vybudováno na pozemku parc. č. 1460/1, ale z

výkresové dokumentace je zřejmé, že oplocení má být provedeno na mém pozemku č.

parc. 1458/1, viz. příloha č. 2 - zaměření skutečného stavu.

Stavební úřad námitku 2) posoudil takto:

Podle předložené dokumentace, zejména situačního výkresu, je stavba oplocení

navržena v hranici pozemků parc. č. 1460/1 a 1458/1 v kat. území Horní Počernice. Tuto

skutečnost dokládá také ověřená situace k územnímu souhlasu č. j.:

P20/OV/16281/736/2011/Kr/2 ze dne 19.9.2011, kterým bylo umístěno oplocení na

východní hranici pozemku parc. č. 1458/1 v kat. území Horní Počernice (stavebník. Ing.

arch. Vladimíra Kosinová). V předložené situaci je rovněž vyznačeno oplocení západní

strany pozemku parc. č. 1458/1, které je vyznačeno v hranici s pozemkem parc. č. 1460/1

a u kterého je uvedeno, že bude provedeno spol. vlastníků B.D. Jívanská 1747, H.

Počernice. Umístění oplocení je totožné s projednávaným návrhem. Předložené zaměření

skutečného stavu, na které se namítající účastník odvolává, neřeší společnou hranici

pozemků parc. č. 1460/1 a 1458/1, ale společnou hranici pozemků parc. č. 1458/1, 1458/2

- 9 s pozemkem parc. č. 1457, a dále společnou hranici pozemku parc. č. 1458/1 s

pozemkem parc. č. 1460/6, na kterém se nachází stávající stavba garáže. Tato skutečnost

však nesouvisí s projednávaným umístěním novostavby garáží.

Z uvedeného důvodu stavební úřad námitku zamítl.

Námitka 3)

Rovněž jedna z umisťovaných garáží na hranici pozemku parc. č. 1460/1 a 1458/1 je ve

skutečnosti umístěna na části mého pozemku č. parc. 1458/1.

Stavební úřad námitku 3) posoudil takto:

V dokumentaci stavby předložené s žádostí o vydání územního rozhodnutí dne

3.5.2011 byla stavba garáží (blok "B") navržena na pozemku parc. č. 1460/1 při společné

hranici s pozemkem parc. č. 1458/1. Namítající účastník neprokázal skutečnost, že by

stavba byla navržena také na pozemku parc. č. 1458/1. Na základě vznesené písemné

námitky ze dne 28.7.2011 a dále požadavku vzneseném při ústním jednání dne 1.8.2011

na posun garáží do vzdálenosti 2,0 m, resp. 3,3 m od společné hranice pozemků parc. č.

1460/1 a 1458/1 byl návrh na umístění stavby přepracován tak, že blok "B" je navržen ve

vzdálenosti 0,8 m do této společné hranice.

Z uvedeného důvodu stavební úřad námitku zamítl.

8 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11


Námitka 4)

Umístění stavby garáží na hranici pozemku by založilo právo stavebníka na opatření na

sousedním pozemku nebo stavbě pro vytvoření podmínek ke strpení provedení stavby

nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací

atd. podle § 114 (1) - zákon č. 183 Sb. - stavební zákon. Tímto se cítím jako vlastník

sousedního pozemku dotčena, protože je to nepřiměřené situaci, kdy pozemek parc. č.

1460/1 je dostatečně veliký, na rozdíl od mého stísněného pozemku parc. č. 1458/1, a

umožňuje umístění, realizaci a užívání garáží s odstupem od hranice pozemku.

Odstupová vzdálenost bude umožňovat údržbu staveb z pozemku stavebníka a ne z mého

pozemku tak, aby nebyla zhoršena pohoda bydlení v rodinném domu na pozemku parc. č.

1458/1. Proto požaduji posunout stavbu garáží do vzdálenosti min. 2 m od hranice

pozemku, případně i do jiné části pozemku parc. č. 1460/1.

Stavební úřad námitku 4 posoudil takto:

V průběhu řízení došlo ke změně návrhu na umístění stavby - umístění bloku "B"

řadových garáží je navrženo v odstupové vzdálenosti 0,8 m od společné hranice pozemků

parc. č. 1460/1 a 1458/1 v kat. území Horní Počernice s ohledem na výškové uspořádání

pozemku dotčeného stavbou (západní část pozemku je mírně svažitá), existenci stávajících

staveb (bytový dům č. p. 1747 podél jižní stany pozemku, trafostanice v západní části

pozemku) a vzrostlé zeleně na pozemku. Stavební úřad považuje tento odstup za

dostatečný pro vlastní realizaci i užívání nových garáží. Současně bude umožněna

případná budoucí údržba této stavby z pozemku žadatele, bez nutnosti vstupu na sousední

pozemek. Ke zhoršení pohody bydlení v rodinném domě na pozemku parc. č. 1458/1

stavební úřad pouze uvádí, že na cit. pozemku se žádná stavba rodinného domu

nenachází, není ani podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění takové

stavby a nelze proto předjímat skutečnosti do budoucnosti.

Z uvedených důvodů stavební úřad námitce vyhověl částečně.

Námitka 5)

Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo v její bezprostřední

blízkosti nesmí být na hranici pozemku nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být

znemožněn způsob zástavby sousedního pozemku podle územně plánovací dokumentace

nebo územního rozhodnutí. Na záměr výstavby rodinného domu na pozemku parc. č.

1458/1 - 1458/9 byla vydána souhlasná vyjádření URM č. j. 2430/06 a odboru výstavby

Horní Počernice č. j. 15761/758/06.

Stavební úřad námitku 5) posoudil takto:

V průběhu řízení žadatel změnil umístění stavby garáží - blok "B", jejíž umístění je

navrženo ve vzdálenosti 0,8 m od společné hranice pozemků parc. č. 1460/1 a 1458/1.

Navrženým umístěním nedojde ke znemožnění zástavby na sousedním pozemku podle

územně plánovací dokumentace nebo územního rozhodnutí, jak uvádí namítající účastník.

Na pozemku parc. č. 1458/1 v kat. území Horní Počernice nebyla do dnešního dne

projednána, umístěna či povolena žádná stavba rodinného domu. Z vyjádření - stanoviska

k investičnímu záměru - odboru výstavby Úřadu m. č. Praha 20 č. j. 15761/758/06 ze dne

7.8.2006, na které se mimo jiné namítající účastník odvolává citujeme následující: "Městská

část Praha 20, Úřad městské části - odbor výstavby k Vaší žádosti ze dne 28.6.2006

týkající se stavby rodinného domu na poz. č. 1548/1 a 1548/9, ul. Běluňská, k.ú.Horní

Počernice sděluje, že dle Vámi předložených dokladů a stanovisek proti navrhované

stavbě nemá námitek. Současně upozorňuje, že žádost o územní rozhodnutí a stavební

povolení je možno podat až po vyřešení veškerých majetkoprávních vztahů k poz. č.

1458/2-1458/9 a stavbám na těchto pozemcích.".

9 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11


Z uvedeného důvodu stavební úřad námitku zamítl.

Námitka 6)

Při vytyčování plotu je nutno použít souřadnice hraničních bodů vedených v katastru

nemovitostí.

Stavební úřad námitku 6) posoudil takto:

Jedná se o požadavek pro provedení stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba

oplocení nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení, stavební úřad v podmínce č. 16 ve

výrokové části tohoto rozhodnutí stanovil podmínku pro provedení stavby oplocení.

Z uvedeného důvodu stavební úřadu námitce vyhověl.

Ve stanovené lhůtě po seznámení s podklady rozhodnutí po provedené změně, dne

29.9.2011, uplatnil v písemné formě své námitky tento účastník řízení:

Ing. arch. Blanka Kosinová, bytem Biskupcova 70, Praha 3 - Žižkov, ve znění:

"Podání námitek k doplněným podkladům k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí

k umístění stavby 8 garáží, včetně komunikace, zpevněných ploch, rozvodů el. energie a

oplocení na pozemku č. parc. 1460/1 v k. ú. Horní Počernice na základě předložené

koordinované situace ze dne 2.9.2011 - § 89 odst. 1 stavebního zákona. Námitky

podávám jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 1458/1 - 9 a 1460/12 k. ú. Horní

Počernice a dokládám výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy (příloha č.

1) a zaměření skutečného stavu ze dne 21.5.2010 (příloha č. 2) a namítám, že:

Námitka 1)

Projektant nesplnil povinnost vyplývající ze stavebního zákona § 159 (odst. 1) a vyhlášky

č. 499/2006 Sb. při zpracování projektové dokumentace. Přestože jsem ho několikrát

upozornila, aby zpracoval dokumentaci na základě podkladů z katastru nemovitostí, jak

mu to ukládá zákon a vyhláška, opakovaně se dopouští chyby z hlediska špatně

zakreslené hranice s pozemky č. parc. 1460/6 a 1460/12. Zakreslení pozemků

neodpovídá snímku za katastrální mapy. Vzhledem k tomu, že návaznost hranic

přiléhajících pozemků není průběžná, je nutno považovat projektovou dokumentaci za

zmatečnou a je třeba ji opravit.

Stavební úřad námitku 1) posoudil takto:

Dokumentace navrženého umístění stavby, zejm. koordinační situace je zpracována

na základě platných podkladů z katastru nemovitostí, je v souladu s platnými údaji v

katastrálních mapách a současně zohledňuje namítajícím účastníkem předložené zaměření

skutečného stavu zpracované dne 25.5.2010 Ing. Ivou Bolehovskou. Z tohoto

předloženého zaměření skutečného stavu vyplývá, že v katastrálních mapách jsou

nesprávně vyznačeny společné hranice mezi pozemky parc. č. 1458/1, 1458/2-9 a 1457 a

dále hranice pozemků parc. č. 1460/7, 1460/4, 1460/5 a 1460/6 pod stávajícími garážemi.

Společná hranice pozemků parc. č. 1460/1 a 1458/1 je podle cit. zaměření vyznačena

stejně jako ve snímku katastrální mapy a není zpochybňována.

Z uvedených důvodů stavební úřad námitku zamítl.

Námitka 2)

Dle geodetického zaměření Ing. Bolehovské, které dokládám, garáž nacházející se na

pozemku parc. č. 1460/6, částečně zasahuje i na můj pozemek č. parc. č. 1460/12 (cca 45

cm).

Stavební úřad námitku 2) posoudil takto:

Stavební úřad neshledal příčinnou souvislost mezi umístěním nově navržených

garáží se skutečností, že stavba výše uvedené stávající garáže zasahuje také na pozemek

10 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11


parc. č. 1460/12 ve vlastnictví namítajícího účastníka.

Z uvedeného důvodu stavební úřad námitku zamítl.

Námitka 3)

Vypořádání vlastnických vztahů, na kterých se garáž nachází nelze řešit svévolným

posouváním hranice mezi pozemky č. parc. 1460/6 a 1460/12.

Stavební úřad námitku 3) posoudil takto:

Námitka je v této fázi řízení bezpředmětná a s navrženým umístěním stavby nesouvisí.

Jedná se o problematiku, kterou stavební úřad nemůže posoudit ani mu ji nepřísluší řešit,

neboť na tomto úseku stavební úřad nemůže činit žádná opatření.

Z uvedeného důvodu stavební úřad námitku zamítl.

Námitka 4)

Touto chybou se cítím dotčena ve svých právech vlastníka pozemku č. parc. 1460/12,

neboť po opravě chyby, na kterou upozorňuji, bude z koordinační situace zjevně viditelné,

že s pozemkem č. parc. 1460/1, přímo sousedí i můj pozemek 1458/1 a č. parc. 1460/12

a tudíž je navrhovaným záměrem pozemek č. parc. 1460/12 také dotčen.

Stavební úřad námitku 4) posoudil takto:

Stavební úřad tuto námitku posoudil jako neopodstatněnou, neboť namítající

účastník nedoložil příčinnou souvislost mezi existencí stavby stávající garáže na pozemku

parc. č. 1460/6, která zasahuje podle namítajícího účastníka na pozemek parc. č. 1460/12,

a navrženým umístěním nové stavby garáží. Jak již bylo uvedeno výše, společná hranice

mezi pozemky pac. č. 1460/1 a 1458/1 podle předloženého zaměření skutečného stavu

zpracované dne 25.5.2010 Ing. Ivou Bolehovskou, je v souladu s údaji v katastru

nemovitostí.

Z uvedeného důvodu stavební úřad námitku zamítl.

Námitka 5)

Proto žádám stavební úřad, aby vyzval projektanta, aby zpracoval dokumentaci na

základě podkladů z katastru nemovitostí. Trvám na tom, aby projektant zakreslil hranici

mezi pozemky č. parc. 1460/6 a 1460/12 dle platného snímku katastrální mapy, jak mu to

ukládá vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a stavební zákon § 159 (odst. 1).

Stavební úřad námitku 5) posoudil takto:

Dokumentace stavby, zejména koordinační situace, je zpracována na podkladě katastrální

mapy. Tato skutečnost byla porovnána se snímkem katastrální mapy, který je součástí

dokladové části spisu. V koordinační situaci je zohledněn stav podle namítajícím

účastníkem předložené zaměření skutečného stavu zpracované dne 25.5.2010 Ing. Ivou

Bolehovskou. Hranice mezi pozemky parc. č. 1460/6 a 1460/12 je v koordinační situaci

vyznačena podle cit. zaměření. Zaměření řeší stavby stávajících garáží, nikoliv pozemky.

Z uvedeného důvodu stavební úřad námitku zamítl.

Námitka 6)

Pro upřesnění dokládám doplněný zákres ze situace projektanta o stav dle katastru a pro

srovnání původní situaci dle projektanta. Hranice mezi pozemky č. parc. 1460/6 a 1460/12

je vyznačena červeně, přesah stavby garáže do pozemku č. parc. č. 1460/12 je vyznačen

žlutě.

Stavební úřad námitku 6) posoudil takto:

Přesah stávající stavby garáže na pozemku parc. č. 1460/6 do pozemku parc. č.

1460/12 a vlastnické vztahy k těmto pozemkům nesouvisí s umisťovanou stavbou. Řešení

11 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11


vlastnických vztahů k těmto pozemků stavebnímu úřadu nepřísluší, stavební úřad nemůže

na tomto úseku činit žádná opatření.

Z uvedeného důvodu stavební úřad námitku zamítl.

Námitka 7)

Závěrem podotýkám, že umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo

v její bezprostřední blízkosti nesmí být na hranici pozemku nebo v její bezprostřední

blízkosti nesmí být znemožněn způsob zástavby sousedního pozemku podle územně

plánovací dokumentace nebo územního rozhodnutí. Na záměr výstavby rodinného domu

na pozemku parc. č. 1458/1 - 1458/9 byla vydána souhlasná vyjádření URM č. j. 2430/06

a odboru výstavby MČ Horní Počernice č. j. 15761/758/06.

Stavební úřad námitku 7) posoudil takto:

V průběhu řízení žadatel změnil umístění stavby garáží - blok "B", jejíž umístění je

navrženo ve vzdálenosti 0,8 m od společné hranice pozemků parc. č. 1460/1 a 1458/1.

Navrženým umístěním nedojde ke znemožnění zástavby na sousedním pozemku podle

územně plánovací dokumentace nebo územního rozhodnutí, jak uvádí namítající účastník.

Na pozemku parc. č. 1458/1 v kat. území Horní Počernice nebyla do dnešního dne

projednána, umístěna či povolena žádná stavba rodinného domu. Z vyjádření - stanoviska

k investičnímu záměru - odboru výstavby Úřadu m. č. Praha 20 č. j. 15761/758/06 ze dne

7.8.2006, na které se mimo jiné namítající účastník odvolává citujeme následující:

"Městská část Praha 20, Úřad městské části - odbor výstavby k Vaší žádosti ze dne

28.6.2006 týkající se stavby rodinného domu na poz. č. 1548/1 a 1548/9, ul. Běluňská,

k.ú.Horní Počernice sděluje, že dle Vámi předložených dokladů a stanovisek proti

navrhované stavbě nemá námitek. Současně upozorňuje, že žádost o územní rozhodnutí

a stavební povolení je možno podat až po vyřešení veškerých majetkoprávních vztahů k

poz. č. 1458/2-1458/9 a stavbám na těchto pozemcích." .

Z uvedeného důvodu stavební úřad námitku zamítl.

Námitka 8)

Při vytyčování plotu je nutno použít souřadnice hraničních bodů vedených v katastru

nemovitostí a upřesnit odchylky od hranice garáže /45 - 37 cm).

Stavební úřad námitku 8) posoudil takto:

Jedná se o požadavek pro provedení stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba

oplocení nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení, stavební úřad v podmínce č. 16 ve

výrokové části tohoto rozhodnutí stanovil podmínku pro provedení stavby oplocení.

Z uvedeného důvodu stavební úřadu námitce vyhověl.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se k podkladům rozhodnutí nevyjádřila.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Požadavky stanovené ve stanoviscích nebo vyjádřeních dotčených orgánů zahrnul

stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu v jakém se týkají umístění stavby

nebo požadavků na zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby. Požadavky

týkající se výlučně provádění umisťované stavby (vyjma stavby oplocení, která nevyžaduje

ohlášení ani stavební povolení) ani požadavky týkající se vzájemných (smluvních) vztahů

stavebníka a vlastníka nebo správce technické infrastruktury nebyly do podmínek tohoto

rozhodnutí zahrnuty, neboť jsou v tomto stupni řízení bezpředmětné. Ze stanovisek a

vyjádření zahrnul stavební úřad do podmínky č. 15 tohoto rozhodnutí požadavek ze

stanoviska HS hl. m. Prahy ze dne 4.10.2010 týkající se dodržování hlukových limitů a z

12 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11


vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., ze dne 16.9.2011 týkající se

ochrany sítí elektronického vedení.

Přezkoumáním žádosti a na základě shromážděných stanovisek nebyly shledány

důvody bránící umístění stavby, neboť jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy

ani omezena nebo ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Z uvedených důvodů rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto

rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění pro účastníky řízení:

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli.

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona 2

roky ode dne nabytí právní moci. Podle § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky

územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy

věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá podle § 93 odst. 4 stavebního zákona platnosti,

nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné

podobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo

bylo-li stavební řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti

územního rozhodnutí.

Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo

stavebnímu úřadu doručeno sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se

rozhodnutí vztahuje.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti územnímu rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k

odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal

správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník

potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Richard Měšťan

vedoucí odboru výstavby a zemního rozvoje

Příloha:

1x ověřená situace v měřítku 1:250 (pro žadatele, po nabytí právní moci)

13 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11


Správní poplatek vyměřený podle položky č. 18 písm. a) sazebníku zákona č.

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč byl

zaplacen dne 1.11.2011 převodem na účet m. č. Praha 20.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne...........................................Sejmuto dne.............................

Rozdělovník:

Účastníci územního řízení:

Žadatel (na doručenku):

Karla Polydorová, Běchorská 2229/1, 193 00 Praha 9

Obec (na doručenku):

Hl. m. Praha zast. URM, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2

Ostatní účastníci územního řízení:

- veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

HS hl. m. Prahy, Měšická 646, 190 00 Praha 9

HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Úřad m. č. Praha 20 - odbor ŽPD

MHMP- odbor OP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

MHMP - odbor ÚP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

MHMP - odbor dopravy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

MHMP - odbor KŘ, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Policie ČR, KŘ Policie hl. m. Prahy - OSDP, Kongresová 2/1666, 146 00 Praha 4

SEI, Legerova 49, 120 00 Praha 2

Co:

M. č. Praha 20 zast. odd. RO OVÚR ÚMČ Praha 20

URM - evidence ÚR, p. Faktorová, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2

1 x OV

2 x spis

14 Č. jedn.: P20/OV/7757/343/2011/Kr/11

More magazines by this user
Similar magazines