Zpřístupnění opuštěného důlního díla Mauritius, k.ú ... - Abertamy

abertamy.wbs.cz

Zpřístupnění opuštěného důlního díla Mauritius, k.ú ... - Abertamy

MĚSTO ABERTAMY

Farní č.2, 362 35 ABERTAMY

email: obecabertamy@volny.cz

v souladu s § 21 a 38 zákona č.137/2006, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „Zákon“), oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku na stavební práce

Zpřístupnění opuštěného důlního díla Mauritius, k.ú. Hřebečná

– I.etapa

dle § 21, odst. 1), písm. f) a § 38 Zákona – zjednodušené podlimitní řízení

Bližší informace obdržíte u firmy pověřené výkonem zadavatelské činnosti – Staving-invest s.r.o.,

Rokycanova 1929, 35601 Sokolov

nebo telefonicky na tel.č. 602419044-ing. Jan Chyška

Email: staving@centrum.cz

Nabídky přijímá

Podatelna Městského úřadu

Farní č.2, 362 35 Abertamy

Do 29.7.2013

Do 12.00 hodin

V Abertamech dne 08.07.2013 Zdeněk Lakatoš

starosta Města

Abertamy

Strana 1


MĚSTO ABERTAMY

Farní č.2, 362 35 ABERTAMY

email: obecabertamy@seznam.cz

v souladu s § 21 a 38 zákona č.137/2006, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Zákon“), oznamuje mikroregion Svazek obcí Bystřice svůj úmysl zadat veřejnou zakázku na stavební práce

Zpřístupnění opuštěného důlního díla Mauritius, k.ú.

Hřebečná – I.etapa

zadávanou dle § 21, odst. 1), písm. f) a § 38 Zákona – zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídky

Identifikační údaje zadavatele: Město Abertamy

se sídlem:

Farní č.2, 362 35 Abertamy

Statutární zástupce:

Zdeněk Lakatoš – starosta Města Abertamy

Manažer projektu:

Lucie Michálková

IČ: 00254398

telefon: +420353892333

email:

obecabertamy@seznam.cz

1. Název veřejné zakázky na stavební práce

„Zpřístupnění opuštěného důlního díla Mauritius, k.ú. Hřebečná –

I.etapa“

2. Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky

CPV kód charakterizující předmět zakázky – 45221200-4 – Stavební úpravy tunelů, šachet a podchodů

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zpřístupnění podzemí historického dolu

Mauritius pro návštěvníky. Jedná se zejména o tyto práce:vybudování vstupu do dolu na patro štoly Kryštof jámou Mauritius

vyčištění zasucených úseků štol Kryštof a úpravu počvy pro chůzi návštěvníků

zajištění nestabilních úseků důlních děl v rámci prohlídkové trasy a vybudování technického zázemí pro

prohlídky včetně osvětlení prohlídkové trasy

zpřístupnění vybraných částí v komplexu důlních chodeb a dobývek

zajištění odvodnění, větrání

vybudování vlastní prohlídkové trasy s jednotlivými zastávkami

včetně provedení a obstarání veškerých dalších prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a

zprovoznění předmětné stavby : „Zpřístupnění opuštěného důlního díla Mauritius, k.ú. Hřebečná – I.etapa“

specifikované projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech

činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky :


realizace veřejné zakázky bude probíhat v době od 08/2013 do cca 10/2014 (navrhněte v nabídce).

Strana 2


Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací projektová dokumentace pro provedení stavby: „Zpřístupnění

opuštěného důlního díla Mauritius, k.ú. Hřebečná – I.etapa“ , zpracovaná projektantem: ing. Petrem Bohdálkem,

Mincovní 23, 362 51 Jáchymov, v termínu: 06/2013 a tato výzva.

Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně

závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací detailní návrh

postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován

minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou (v

tomto případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku). Zadavatel si

vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému zhotoviteli stavební povolení v právní moci na předmětnou stavbu

a 2 paré předmětné projektové dokumentace bezplatně.

Přílohou nabídky uchazeče bude návrh smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být

podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky

uvedené v této zadávací dokumentaci.

3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečem

Zadavatel požaduje, aby uchazeči prokázali splnění kvalifikace dle § 50, odst. 1), písm. a),b) a d) Zákona

v tomto rozsahu:

A/ Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 Zákona,

B/ Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 Zákona odst. a),b) a příp.d) ,

C/ Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podlé § 56 Zákona,

a) dle § 56, odst. 3, písm. a) Zákona – předloží dodavatel seznam min. 2 obdobných zakázek

provedených dodavatelem za posledních 5 let o hodnotě každé z nich min. 3,5 mil. Kč bez DPH

včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,

dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce

provedeny řádně a odborně,

b) dle § 56, odst. 3, písm. b) Zákona – předloží dodavatel seznam techniků či technických útvarů, jež se

budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících

kontrolu jakosti, bez ohledu na to, jestli jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu

k dodavateli – jména a složení týmu podílejícího se na vedení této zakázky (tým techniků musí

být min. dvoučlenný z důvodu zástupnosti)

c) dle § 56, odst. 3, písm. c) Zákona – předloží dodavatel osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob

odpovědných za vedení realizace stavby - min. jeden technik se vzděláním vztahujícím s k plnění

předmětu této zakázky (Autorizace v oboru pozemní stavby) a min. jeden technik s osvědčením o

odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti prováděné hornickým způsobem vydaného

příslušným Obvodním báňským úřadem oba s praxí min. 5 let.

f) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při

plnění Veřejné zakázky k dispozici.

Splnění těchto kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením čestného prohlášení – viz § 62

Zákona z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel výše uvedené kvalifikační předpoklady požadované

zadavatelem splňuje.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli

originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů musí být doloženy v souladu s § 57 Zákona

(Pravost a stáří dokladů).

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky je Důl Mauritius – Hřebečná, Město Abertamy v souladu s projektovou dokumentací a

stavebním povolením v k.ú. Hřebečná , Karlovarský kraj.

Předpoklad zahájení plnění veřejné zakázky je srpen 2013 a dokončení říjen 2014.

Dobu plnění navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendářních dnech. Zadavatel stanovuje maximální dobu

realizace do konce roku 2014.

Strana 3


5. Požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny uchazečem

Nabídková cena bude stanovena pro plnění veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná po celou dobu

realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci, se započtením

veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů.

Uchazeč předloží oceněný výkaz výměr.

Požadavky zadavatele na jednotný způsob zpracování a doložení nabídkové ceny:

Uchazeč v nabídce uvede:

• Celkovou cenu veřejné zakázky bez DPH

• Vyčíslení DPH

• Celkovou cenu veřejné zakázky včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacího řízení, této

zadávací dokumentace a Projektové dokumentace stavby a podmínek, o kterých dodavatel podle svých

odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu poskytnutí služeb dané povahy třeba.

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny jsou tyto zadávací podmínky zadávacího řízení, tato zadávací

dokumentace vč. všech příloh.

6. Platební podmínky

Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat v průběhu stavebních prací zálohy.

Zadavatel bude proplácet faktury na základě měsíčních zjišťovacích protokolů odsouhlasených oprávněným

zástupcem zadavatele. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení druhé straně.

Faktury vystavené dodavatelem budou označeny názvem a číslem projektu z Cíle 3. Přesné znění na

vystavených fakturách dodavatele bude specifikováno ve Smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.

7. Délka záruční lhůty

Délku záruční lhůty za jakost díla navrhne uchazeč ve své nabídce v měsících. Minimální záruční lhůta na

prováděné dílo je zadavatelem stanovena na 60 měsíců a maximální na 144 měsíců.

8. Kontaktní osoby zadavatele

Zadavatel pověřil organizací průběhu zadávacího řízení firmu Staving-invest s.r.o., Rokycanova 1929,

35601 Sokolov – ing.Jana Chyšku, tel.602419044, fax: 352605417, e-mail: staving@centrum.cz

9. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje tyto části:

a) Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky – výzva,

b) Krycí list nabídky,

c) Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

d) Projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr v elektronické podobě

e) Předpokládaná cena zakázky bez DPH je 7,0 mil. Kč

Zadavatel požaduje od uchazečů úhradu reprodukčních nákladů za zadávací dokumentaci ve výši

1.815,- Kč vč. DPH (1500,- Kč + 315,- DPH).

Po úhradě reprodukčních nákladů obdrží uchazeč v sídle zadavatele ( Farní č.2, 362 35

Abertamy– budova Městského úřadu – podatelna tel. 353892333 zadávací dokumentaci pod

body:

d) Projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr v elektronické podobě

10. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění bude 17.7.2013 ve 15.00 hod se srazem před MÚ v Abertamech. Žádnou další

prohlídku nebude zadavatel organizovat.

Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

Zadavatel nenese odpovědnost za rizika spojená s prohlídkou místa budoucího plnění. Této prohlídky

se zástupci uchazeče účastní na svou vlastní odpovědnost a na své riziko. Jakékoliv náklady spojené s účastí

uchazeče na prohlídce místa plnění nese uchazeč.

Strana 4


11. Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídky musí být doručeny osobně do podatelny nebo doporučeně poštou na adresu:

Město Abertamy , Farní č.2, 362 35 Abertamy

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou Města

Abertamy.

Nabídka bude uložena do jedné obálky, která bude řádně uzavřena a označena

„VŘ – Zpřístupnění důlního díla Mauritius

Dále bude na obálce uvedena adresa uchazeče, na niž je případně možné zaslat oznámení podle § 71, odst. 6

Zákona.

Lhůta pro podání nabídky je do 29.7.2013 do 12:00 hodin.

Otvírání obálek s nabídkami se uskuteční dne: 29.07.2013 v 12.00 hod v zasedací místnosti budovy

Městského úřadu Abertamy, Farní č.2, 362 35 Abertamy

12. Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek - dle těchto kritérií:

1) Výše nabídkové ceny bez DPH – 90 % (výpočtem: nejnižší cena/nabídnutá cena x 100)

2) Záruka za jakost díla v měsících - 10 % (výpočtem: nabídnutá záruka / nejdelší záruka x 100) min. a

max. rozsah záruky – viz bod 7 této ZD

13. Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

A) Podmínky, při jejichž splnění je možno, po odsouhlasení zadavatelem, překročit výši nabídkové ceny jsou

následující:

a) Zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v Zadávací

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování zadávacího řízení znám – tzv. Vícepráce – pouze

v objektivně nepředvídatelných případech.

b) Změní se daňové předpisy upravující sazby DPH, které ovlivní cenu veřejné zakázky.

B) Zadavatel nepřipouští dle § 70 Zákona variantní řešení. Variantním řešením se v tomto případě rozumí

použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než je uvedeno v Zadávací dokumentaci. Variantním

řešením není použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek v čl. 2 těchto požadavků.

C) Zadavatel si vyhrazuje požadavek, aby uchazeč uvedl ve své nabídce subdodavatele, pokud ho použije pro

plnění části veřejné zakázky a doložil jeho živnostenská oprávnění k předmětu výkonu činnosti a splnění

kvalifikačních předpokladů.

14. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Požadavky k obsahovému členění nabídky:

Nabídka bude členěna do oddílů označených shodně s následujícím seznamem:

1. Krycí list nabídky.

2. Obsah nabídky.

3. Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikace dle §.62,odst.3

4. Návrh smlouvy v podobě platného právního úkonu (podepsaná statutárním zástupcem uchazeče)

5. Cenová nabídka.

6. Přílohou tohoto oddílu nabídky bude oceněný výkaz výměr a rekapitulace nákladů v tištěné formě.

7. Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat

8. Případné další přílohy a doplnění nabídky.

9. Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů.

Požadavky na formu zpracování nabídky:

Nabídka spolu s přílohami bude zpracována v písemné formě, bude podepsána osobou/osobami

oprávněnou/oprávněnými podepisovat za uchazeče. V případě podpisu Nabídky pověřenou osobou doloží

uchazeč v příloze Nabídky příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument. Zmocnění bude mít

ověřené podpisy jak zmocněnce tak zmocnitele s tím, že zmocnitel zmocňuje a zmocněnec přijímá zmocnění.

Toto ustanovení platí obecně pro jakékoliv zmocnění, včetně zmocnění k podpisu nabídky či návrhu smlouvy.

Strana 5


Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení

uchazeče ze zadávacího řízení

Nabídka včetně veškerých příloh a dokladů bude zpracována v českém jazyce. Pokud předloží uchazeč

dokumenty, dokumentace a ostatní tiskoviny v jiném jazyce, musí být tyto doplněny úředním překladem do

českého jazyka s vyjímkou slovenského jazyka. . V případě nejasností ohledně výkladu nabídky je rozhodující

český jazyk.

Cenové údaje budou uvedeny v českých korunách.

Veškeré části (listy) Nabídky spolu s přílohami budou pevným spojením tvořit jeden celek.

Nabídka bude podána v jednom vyhotovení – v originále.

15. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

a) zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit v souladu s § 84 Zákona;

b) nevracet uchazečům podané nabídky;

c) neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeči vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku;

d) neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů;

V Abertamech dne 08.07.2013

Zdeněk L a k a t o š

starosta Města Abertamy

Přílohy :

Formuláře: − Krycí list nabídky

− Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů

a) Projektová dokumentace

b)Výkaz výměr v elektronické podobě – CD

Přílohy a) a b) Obdrží uchazeč po úhradě reprodukčních nákladů v sídle zadavatele ( Farní č.2, 362 35

Abertamy– budova Městského úřadu – podatelna tel. 353892333: – viz bod 9. Zadávací dokumentace

Strana 6


Krycí list nabídky

veřejné zakázky na stavební práce

Zpřístupnění opuštěného důlního díla Mauritius, k.ú. Hřebečná

– I.etapa

zadávané dle § 21, odst. 1), písm. f) a § 38 Zákona – zjednodušené podlimitní řízení

Údaje o uchazeči

Obchodní jméno

Právní forma

Sídlo, resp. místo podnikání u fyzické osoby


DIČ

Telefon

Fax

E-mail

Kontaktní osoba pro

jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka

Nabídková cena díla bez DPH

Celkem DPH (z ceny bez DPH )

Celková cena včetně DPH

Záruka v měsících

Lhůta realizace v kalendářních dnech
měsíců

dnů

V ………………….. dne ……………

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky.

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Strana 7


Zpřístupnění opuštěného důlního díla Mauritius, k.ú. Hřebečná

– I.etapa

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle § 21, odst. 1), písm. f) a § 38 Zákona – zjednodušené

podlimitní řízení

Prohlášení k podmínkám výběrového řízení

a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky výběrového řízení a že

nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů

(např. inflace) po celou dobu výstavby a že jsme si ověřili stav staveniště a provedli kontrolu úplnosti zadávací

dokumentace včetně projektové dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení a že nám

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci díla a že disponujeme takovými

kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky.

Strana 8


Strana 9

More magazines by this user
Similar magazines