ČOV Choceň - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí as

vak.cz

ČOV Choceň - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí as

Porovnání ukazatelů znečištění na odtoku z ČOV před intenzifikací a po ní

Ukazatel

znečistění 2005 2008 2009 2010

BSK-5 19,5 mg/l 16,3 mg/l 4,6 mg/l 2,97 mg/l

CHSK-Cr 38,9 mg/l 51,3 mg/l 35,7 mg/l 32 mg/l

Nerozpuštěné

látky

10,03 mg/l 10,46 mg/l 7,36 mg/l 7,19 mg/l

Fosfor 2,07 mg/l 0,5 mg/l 0,64 mg/l 1,02 mg/1

Amoniakální

dusík

9,19 mg/l 13,9 mg/l 6,8 mg/l 0,56 mg/l

Celkový dusík 26,17 mg/l 25,2 mg/l 12,1 mg/l 5,51 mg/l

Jak je evidentní z krátkého porovnání ukazatelů znečištění na odtoku z čistírny odpadních vod

Choceň, bylo intenzifikací čistírny odpadních vod Choceň dosaženo snížení emisních ukazatelů

znečištění odpadních vod vypouštěných do vodního toku Tichá Orlice.V případě BSK-5 až o 85%,

CHSK-Cr o 18%, nerozpuštěných látek o 28%, fosforu o 51%, amoniakálního dusíku o 94% a v

případě celkového dusíku o 79%.

Závěrem je nutné zdůraznit, že vynaloženou investicí byla navýšena kapacita stávající čistírny

odpadních vod, a tím i dán předpoklad pro zdárný rozvoj nejen Města Chocně, ale i přilehlých

obcí a katastrálních území. Zároveň byl učiněn i významný krok k zlepšení životního prostředí.

More magazines by this user
Similar magazines