Město Rousínov „Rozšíření MŠ Rousínov – vybavení kuchyně“

rousinov.cz

Město Rousínov „Rozšíření MŠ Rousínov – vybavení kuchyně“

Město Rousínov

Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845,

radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz

ve smyslu § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“),

směrnice č. 02/2013 MěÚ Rousínov, která upravuje postup při zadávání veřejných zakázek a

ostatních zakázek města (dále jen „směrnice“)

oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

na dodávku

1) Název zakázky

Výzva a zadávací dokumentace

„Rozšíření MŠ Rousínov – vybavení kuchyně“

Zveřejnění tohoto zadávacího řízení je na úřední desce MěÚ a na internetových stránkách

města.

2) Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka souboru

nového (nepoužitého, nerepasovaného) zařízení včetně instalace a zaškolení obsluhujícího

personálu pro objekt MŠ Rousínov.

V rámci předmětu plnění zakázky bude zajištěno zejména :

Dodávka el. konvektomatu vč. příslušenství, el. varná kotel, chladící skříň, myčka podstolová,

servírovací vozík, el. vodní lázeň vč. příslušenství, nástěnná digestoř nad varné jádro, mycí

stůl počty a specifikace dle technických podmínek zakázky příloha č.5 zadání

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky :

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace.

Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a

doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek

má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být

nahrazen i výrobkem srovnatelným.

Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy, podepsaná oprávněnou osobou.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín plnění: zahájení : 22.7.2013

ukončení : 9.8.2013

konkrétní termín bude písemně sjednán v období mimo provoz MŠ Rousínov

Místem plnění je:

Územní obvod Města Rousínova, budova MŠ Rousínov


4) Způsob hodnocení nabídek

Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. b) zákona o veřejných

zakázkách hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.

5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Předpokládaná hodnota zakázky : 450 000,- Kč bez DPH.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v rozsahu technické

specifikace dle přílohy č. 5, na kterou podává svoji nabídku. Nabídková cena bude

stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného

předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a se započtením veškerých

nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky

v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena bude zpracována v členění podle věcného členění dodávky obsaženého v

zadávací dokumentaci. Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na

cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH podle formuláře pro

rekapitulaci celkové ceny, který je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena musí

obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů

souvisejících a dodávky souboru zařízení na místo určení včetně seznámení obsluhy

v místě předání. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném

oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby

dokončení předmětné zakázky. Nabídková cena bude obsahovat dodávku souboru zařízení,

které bude mít technické parametry dle předané technické specifikace. Součástí nabídkové

ceny je rovněž předvedení funkčnosti a uvedení předmětu zakázky do provozu dle

právních předpisů a technických norem české republiky. Nabídková cena musí být platná

až do 30.9.2013.

Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

a) celkovou rekapitulací – tj. soupisem celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a

s uvedením celkové nabídkové ceny vč. DPH ve shodném členění dle přílohy č. 3.

b) soupisem jednotlivých částí dodávky

Změna (překročení) nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v průběhu realizace

veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková

cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek :

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce

minimálně 24 měsíců na celý předmět plnění. U dodaných zařízení, kde je výrobci a

dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně

v délce 24 měsíců. Kratší délky záručních lhůt nebudou akceptovány. Záruční doba začíná

běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Platební podmínky :

Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

3. Obchodní podmínky :

Kupní smlouva musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení vzorové kupní

smlouvy, která je součástí této zadávací dokumentace (příloha č. 6). V návrhu

smlouvy musí být nabídnutá cena definována jako nejvýše přípustná.

Uchazeč předloží v nabídce návrh kupní smlouvy v souladu se zadávacími

podmínkami a opatří jej podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům. Návrh kupní

smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění předmětu

2


veřejné zakázky ve své nabídce. Přílohou návrhu kupní smlouvy bude technická

specifikace předmětu veřejné zakázky.

Veškeré náklady zadavatele související s opravou záručních vad a dopravou do

servisu, včetně nákladů na případnou přepravu do servisu, v záruční době budou

hrazeny uchazečem.

6) Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání

obálek

Soutěžní lhůta začíná následujícím dnem po obdržení výzvy.

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu

Městský úřad Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, 683 01 Rousínov (podatelna, kancelář č.14).

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 29.4.2013 v 15:30 hodin. Za okamžik

převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele,

případně osobně zástupcem zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 29.4.2013 v 16:30 hodin v budově

Městského úřadu Rousínov na adrese Sušilovo nám.84/56, 683 01 Rousínov.

Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

7) Informace o výsledku výběrového řízení

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně.

8) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

Prohlídka místa plnění je stanovena na úterý 23.4.2013 ve 15:30. Sraz uchazečů bude před

budovou městského úřadu v Rousínově na Sušilově nám. 56.

Kontaktní osobou ve věcech formální a technické stránky výběrového řízení je

Ing Kateřina Trtílková 517 324 833, trtilkova@rousinov.cz nebo Jiří Petřík

603 188 405

9) Kvalifikační předpoklady

• Zadavatel požaduje ve smyslu § 51 zákona, aby dodavatel prokázal splnění základních

kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona, a to způsobem podle §53 odst. 3

zákona.

• Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč je v souladu s §54 zákona povinen předložit kopii oprávnění k podnikání,

originál nebo úředně ověřenou kopii předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy.

- živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku obsahující předmět podnikání

v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky.

dále uchazeč rovněž předloží :

- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů, je-li v ní uchazeč zapsán

podle zvláštních předpisů.

• Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 1 písm. a), c)

zákona osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče, zvláště osob, které jsou

odpovědné za provádění prací.

Důsledek nesplnění kvalifikace

3


Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle § 59 zákona. Nesplní-li

dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58,

bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel

oznámí v souladu s § 60 odst. 2 zákona.

10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným

zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny

proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden

celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí.

Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou v níže vymezeném

pořadí.

1. Obsah nabídky - nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u

jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 1 ZD

2. Krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč využije přílohu č. 2

ZD. Na krycím listu budou vyplněny všechny údaje.

3. Prokázání kvalifikace:

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením prohlášení dle §

62 odst. zákona, k čemuž uchazeč využije přílohu č. 4 ZD

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné


evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné

živnostenské oprávnění či licenci

4. Součástí nabídky budou rovněž dokumenty dle § 68 odst. 3).

- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech

od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném

poměru u zadavatele, viz příloha č.1 ZD

- Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro

podání nabídek.

- Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou.

6. Cenová nabídka. Cenová nabídka musí obsahovat zadavatelem předloženou celkovou

rekapitulaci ceny v členění dle jednotlivých částí dodávek, v textové části bude

uvedeno, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče k realizaci dodávek,

nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou. Cenová nabídka bude doložena

rozpočtem uchazeče.

7. Návrh kupní smlouvy včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či

za uchazeče

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami

a razítky uchazeče a zřetelně označených Veřejná zakázka „Rozšíření MŠ Rousínov –

vybavení kuchyně “ neotevírat nabídka.

4


Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit (pouze na

základě písemné žádosti).

11) Další podmínky výběrového řízení na veřejnou zakázku

• Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny :

− Zadavatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného

předmětu plnění zakázky. Ocenění těchto stavebních prací bude zadavatelem

odsouhlaseno.

− V průběhu realizace díla dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty.

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

• Zhotovitel je podle ust.§ 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a

služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.

• Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou

dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými

právními předpisy a v případě spolufinancování akce z ROP NUTS II. Jihovýchod

v souladu s pravidly ROP.

• Dále souhlasí a zavazuje se ke spolupráci s kontrolami ze strany třetích osob pověřených

poskytovatelem dotace, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního

dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR po dobu udržitelnosti projektu. Těmto subjektům je

povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu (akci), včetně účetních dokladů.

12) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo :

• odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem

• podmínky zadávacího řízení změnit v průběhu soutěže

• zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy dle § 84

zákona

• nevracet uchazečům podané nabídky

• neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou

zakázku

• upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel

k dispozici

V Rousínově dne 16.4.2013

Vyřizuje: Ing. Kateřina Trtílková, tel: 734 752 399, trtilkova@rousinov.cz

Jiří Petřík v.r.

místostarosta města

5

More magazines by this user
Similar magazines