Městský úřad ve Vratimově - Město Vratimov

vratimov.org

Městský úřad ve Vratimově - Město Vratimov

18. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnocenyzkoušky předepsané zvláštními právními předpisy ( revize, tlakové zkoušky, dokladvytýčení stavby, geometrické zaměření stavby apod.)19. Stavba bude dokončena do 31.12.2008 ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.20. Stavbu lze užívat dle § 119 stavebního zákona jen na základě oznámení stavebnímu úřadu.21. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně30 dnů předem.O d ů v o d n ě n í pr o výr ok A a B:Žadatel p. Špicar Silvan, bytem Stinná 376/5, Ostrava­Kunčice podal dne 3.8.2007 žádost o vydánírozhodnutí o umístění stavby garáže u rozestavěného rodinného domu na pozemku parc. č.1385/15, v katastrálním území VratimovDne 3.8.2007 obdržel Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí žádost p.Špicara Silvana, bytem Stinná 376/5, Ostrava­Kunčice o vydání stavebního povolení na stavbugaráže u rozestavěného rodinného domu na pozemku parc. č. 1385/15, k.ú. Vratimov.Vzhledem k tomu, že jsou podmínky v území jednoznačné a pro území byl schválen územní plán abyly předloženy všechny podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavební povolení , stavebníúřad dle § 78 odst. 1 stavebního zákona a dle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) spojil územní a stavební řízení.Podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dne 3.8.2007 bylo zahájeno územní řízení.Podáním ze dne 3.8.2007 žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno stavební řízení.Stavební úřad opatřením č.j.: MUVR 2481/2007 spis.zn.: 698/2007/VAŽP42 5 ze dne 3.8.2007oznámil v souladu s § 87 odst. 1) a § 112 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánůmzahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením a k projednání žádostí současně nařídilveřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 4.9.2007, o jehož výsledku byl sepsánprotokol.Upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínkyveřejnosti musí být uplatněny v souladu s § 89 odst. 1) stavebního zákona nejpozději při veřejnémústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.Současně mohli v souladu s ustanovením § 36, odst. 3)správního řádu , vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě podat navrhované důkazy v souladus § 36 odst. 1 správního řádu. Této možnosti účastníci řízení nevyužili.Okruh účastníků územního řízení byl stanoven dle § 85 stavebního zákona a byli jimi: hlavníúčastníci řízení: žadatel Špicar Silvan, bytem Stinná 376/5, Ostrava­Kunčice a Město Vratimov,Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, vedlejší účastníci řízení: správci inženýrských sítí – ČEZDistribuce a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2, Sm vodovody a kanalizace a.s., 28.října 169, 709 45Ostrava, Telefónica O2, 1.máje 3, Ostrava­Mar. Hory, vlastníci sousedních pozemků – ing. SnášelPetr, Norberčany 45, Moravský Beroun, Střondala Jaroslav, Včelí 358, Ostrava­Hrabová,Střondalová Andrea, Odboje 1026/37, Vratimov, Votýpka Miroslav, Výškovická 444/147, Ostrava­Výškovice.Hlavním účastníkům územního řízení bylo oznámení zasláno dle do vlastních rukou dle § 87 odst. 1stavebního zákona, vedlejším účastníkům bylo oznámení doručeno dle § 87 odst. 1 stavebníhozákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 správního řádu.3


Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven dle § 109 stavebního zákona a byli jimi:hlavníúčastníci řízení: stavebník Špicar Silvan, bytem Stinná 376/5, Ostrava­Kunčice , vedlejší účastníciřízení: Město Vratimov, správci inženýrských sítí – ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, Praha2, Sm vodovody a kanalizace a.s., 28.října 169, 709 45 Ostrava, Telefónica O2, 1.máje 3, Ostrava­Mar. Hory, vlastníci sousedních pozemků – ing. Snášel Petr, Norberčany 45, Moravský Beroun,Střondala Jaroslav, Včelí 358, Ostrava­Hrabová, Střondalová Andrea, Odboje 1026/37, Vratimov,Votýpka Miroslav, Výškovická 444/147, Ostrava­Výškovice..Hlavním i vedlejším účastníkům stavebního řízení bylo oznámení zasláno do vlastních rukou dle §20, 21 správního řádu .Umístění stavby vyhovuje obecným techn. požadavkům na výstavbu stanovených vyhl.č. 137/1998Sb. Stavba je v souladu s územním plánem města Vratimova, účinným ode dne 14.2.1998.Pozemek parc.č. 1385/15 v k.ú. Vratimov se nachází v území urbanizovaném – zastavitelném,v zóně rozptýlené zástavby U­R.V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v § 90 a §111 stavebního zákona , projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudilshromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecnétechnické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy aninepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.Námitky účastníků řízení nebyly podány.Protože stavební úřad v průběhuzpůsobem uvedeným ve výroku.řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodlŽádosti byly doloženy těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:Doklad o vlastnictví – list vlastnictví 2814Informace o sousedních parceláchKopie katastrální mapy ze dne 11.6.2007Doklad o zaplacení správního poplatkuProjektová dokumentace stavbyProjekt zpracoval: ing. Jiří Vrbka ČKAIT 1400131 a Jana Pánková, ČKAIT 1102482.P o u č e n í :A: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst.1 zákona č. 500/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů ( správní řád) podat odvolání, ve kterém se uvede v jakémrozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnostrozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskémuúřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování a stavebního řádu, podánímučiněným u Městského úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí.Podání odvolání proti výroku o umístění stavby má v souladu s ustanovením § 140 odst. 7správního řádu odkladný účinek i pro výrok o povolení stavby, neboť tyto výroky se vzájemněpodmiňují.Podle ust. § 82 odst.1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 správního řádu a amusí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čemje spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu4


předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstalsprávnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá­li odvolatel potřebný početstejnopisů, vyhotoví je Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, na jehonáklady. Podané odvolání má v souladu ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.P o u č e n í :B:Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst.1 zákona č. 500/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů ( správní řád) podat odvolání, ve kterém se uvede v jakémrozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnostrozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskémuúřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování a stavebního řádu, podánímučiněným u Městského úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí.Podle ust. § 82 odst.1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 správního řádu a amusí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čemje spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mupředcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstalsprávnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá­li odvolatel potřebný početstejnopisů, vyhotoví je Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, na jehonáklady. Podané odvolání má v souladu ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.O s t a t n í p o u č e n íA,B: Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručenímstejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude­li adresát při doručovánízastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženoupísemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost sepodle ust. § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15­ti dnů ode dne jeho oznámení keKrajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování a stavebníhořádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.Povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavbazahájena.Ing. Renáta Pavlovskávedoucí odboru VaŽPPříloha k rozhodnutí o umístění stavby:ověřený situační snímek se zakreslením umístění staveb v měřítku 1:1000příloha pro stavebníka:­ ověřená dokumentace stavby­ štítek „Stavba povolena“budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí5


Dotčené orgány pro územní rozhodnutí : ­ územní rozhodnutí se doručuje do vlastních rukoudle § 92 odst 3 stavebního zákona1. Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava2. Městský úřad Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku – silniční správní úřad ­zdeHlavní účastníci řízení v územním řízení: ­ rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 92odst.3 stavebního zákona1. Špicar Silvan, bytem Stinná 376/5, 719 00 Ostrava­Kunčice2. Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 VratimovHlavní účastníci řízení ve stavebním řízení: ­ rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 21správního řádu1. Špicar Silvan, bytem Stinná 376/5, 719 00 Ostrava­KunčiceVedlejší účastníci řízení v územním řízení. – rozhodnutí se doručuje dle § 92 odst. 3 stavebníhozákona veřejnou vyhláškou a v souladu s § 25 správního řádu1. ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 22. SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava3. Telefónica O2, 1.máje 3, Ostrava­Mar. Hory4. ing. Snášel Petr, Norberčany 45, Moravský Beroun5. Střondala Jaroslav, Včelí 358, Ostrava­Hrabová6. Střondalová Andrea, Odboje 1026/37, Vratimov)7. Votýpka Miroslav, Výškovická 444/147, Ostrava­Výškovice..Vedlejší účastníci řízení ve stavebním řízení: ­ rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle §20, 21 správního řádu1. Město Vratimov2. Sm vodovody a kanalizace a.s., 28.října 169, 709 45 Ostrava3. ČEZ Distribuce a.s. , Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 24. Telefónica O2, 1.máje 3, Ostrava­Mar. Hory5. ing. Snášel Petr, Norberčany 45, Moravský Beroun6. Střondala Jaroslav, Včelí 358, Ostrava­Hrabová7. Střondalová Andrea, Odboje 1026/37, Vratimov)8. Votýpka Miroslav, Výškovická 444/147, Ostrava­Výškovice.Správní poplatek dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 300,­ Kčve znění pozdějších předpisů byl uhrazen.Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15­ti dnů a současně ve stejné době sezveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.Vyvěšeno: .......................... Sejmuto: ..................................6

More magazines by this user
Similar magazines