Průvodce IPR - 7. RP

fp7.cz

Průvodce IPR - 7. RP

Nové verze průvodceIPRa průvodce pro konsoricálnlní smlouvuod ledna 201115. března 20119. setkání pracovní skupiny zástupců univerzit a ústavů AV ČRJana VaňováTC AV ČR / NICER23.03.2011•V lednu 2011 – zveřejněné nové verze (CORDIS):– Průvodce IPR -ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf–Průvodce pro konsorciální smlouvu -ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-consortium-agreement-checklist-2011v2_en.pdf2Průvodce IPRFORMÁLNÍ ZMĚNY•Změny v souvislosti s nabytím účinnostiLisabonské smlouvy – změna terminologie – neES, ale EU•Změna označení modelové grantové dohody – užne EC Grant Agreement (EC GA), ale nověGrant Agreement31


Průvodce IPRVĚCNÉ ZMĚNY (úvod Průvodce IPR)• Odkaz na Doporučení EK o managementu IPR nauniverzitách a veřejných výzkumnýchorganizacích(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:146:0019:0024:CS:PDF)–další podpora vyžívání výsledků vytvořených vprojektech 7. RP, souvisí se snahou o prosazovánímyšlenky „knowledge transfer“4Průvodce IPRVĚCNÉ ZMĚNY (část 6. Průvodce IPR)• Úprava povinnosti využívat nové znalostívytvořené v projektu 7. RP–nové znalosti mají být využívány v případě, kdy jeto smysluplné z ekonomických důvodů nebo vpřípadě,kdy nové znalosti jsou potenciálněvyužitelné v dalších výzkumných aktivitách – nováverze Průvodce IPR–nové znalosti musí být využívány pouze v tompřípadě, kdy je to smysluplné z ekonomickýchdůvodů – původní verze Průvodce IPR5Průvodce IPRVĚCNÉ ZMĚNY (část 7. Průvodce IPR)•Povinnost zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliúdajích, dokumentech nebo jiných materiálech,které jsou označeny za důvěrné v souvislosti sprováděním projektu, a to po dobu trváníprojektu a v období pěti let po jeho skončení nebojakékoliv jiné době stanovené v konsorciálnísmlouvě – nově přesně uvedeno, že doba 5 letmůže být modifikována62


Průvodce IPRVĚCNÉ ZMĚNY (část 10. Průvodce IPR)•Uznatelnost nákladů–náklady spojené např. s patenty, příp. jinými IPRkteré souvisely s výsledky vytvořenými mimoprojekt, by neměly být uznatelnými náklady –původní verze Průvodce IPR–Nově - takové náklady nemohou (tj. ne pouze „byneměly být“) být uznatelnými náklady projektu 7.RP.7Průvodce IPRVĚCNÉ ZMĚNY (část 11. Průvodce IPR)•Konsorciální smlouva–konsorciální smlouva by měla být v ideálnímpřípadě připravena před podpisem grantovédohody, příp. před přistoupením ke grantovédohodě– původní verze Průvodce IPR–Nově - konsorciální smlouva má být uzavřena předpopisem grantové dohody, příp. před přistoupenímke grantové dohodě8Průvodce IPRVĚCNÉ ZMĚNY (část 18. Průvodce IPR)•Pokročilé IPR strategie–Nově - jakékoliv pokročilé IPR strategiepřipravované partnery projektu 7. RP v souvislostis plánovanými výsledky by měly být konzultoványs odborníky v dané oblasti (např. s univerzitnímicentry pro transfer technologií) a neměla by býtpodceňována profesionální pomoc93


Průvodce prokonsorciální smlouvu•Změna terminologie•Odkaz na IPR-Helpdesk•Upozornění, že definice obsažené v konsorciálnísmlouvě by měly doplňovat definice již obsaženév grantové dohodě a v Nařízení – Pravidla účasti,a ne tyto definice nahrazovat. Pokud budou vkonsorciální smlouvě opakovány definice zgrantové dohody a Nařízení, neměly by se zdůvodu právní jistoty lišit10VÍC INFORMACÍ•ECHO 1/2011, str. 20-21, článek Aktualizaceprůvodců k 7. RP, Jana Vaňová:http://www.fp7.cz/dokums_raw/echo12011nahl_1300116608.pdf11Děkuji za pozornost!Mgr. Jana Vaňovávanovaj@tc.cz+420 234 006 150Disclaimer: Tato prezentace není právně závazným dokumentem a představuje pouze názory apostřehy přednášející.© Technologické centrum AV ČR – NICER – Jana Vaňová124

More magazines by this user
Similar magazines