This is the headline of the first slide of the presentation

hematology.sk

This is the headline of the first slide of the presentation

Nové přístupy k diagnosticetrombofilních stavůSlavík L., Krčová V., Hluší A.Hemato-onkologická onkologická klinikaFN OLOMOUC17.listopad 2005Prostějov


Současná diagnostikatrombofilních stavůStanovení jednotlivých rizikových faktorů pro ŽT resp. AT seprovádí u vybrané skupiny rizikových pacientů na základěkliniky.Rizikovost jednotlivých faktorů je následně hodnocenarozsáhlými klinickými studiemi, kdy je stanovováno relativníriziko jednoho každého faktoru příp. jejich kombinací. Nazákladě těchto výsledků jsou markery zařazovány do panelů.Hlavní nevýhodou současného stavu diagnostiky jenemožnost jednoznačně prokázat nebo vyloučit trombofilníriziko, jelikož paleta vyšetření je sice obsáhlá , ale ne úplná.


Testy pro stanovení trombotickéaktivityPo dlouhou dobu jsou pro stanovování aktivity používány jednoduché testyse spouštěním pomocí tkáňového faktoru a negativně nabitých fosfolipidů(tromboplastin).Sofistikovanější testy jsou dostupné pouze pro vyhledávání genetickypodmíněných trombofilních stavů ( FV Leiden, Protrombin 20210 atd.), prostanovení aktivity jednotlivých faktorů a jejich inhibitorů.Nicméně neexistuje funkční test stanovující komplexní riziko těchtojednotlivých faktorů stejně jako neexistuje test na kontrolu moderníchantikoagulancií a substitučních preparátů.Klasické screeningové testy (PT, aPTT, ecarin cl. . t. a TT) jsou citlivé promonitorování antikoagulační léčby nicméně velmi špatně postihují zvýšenétrombotické riziko. Nicméně i citlivost pro kontrolu antikoagulační léčbynepokrývá celé spektrum používaných přípravků.


Trombin generační testJeho použití je výhodné v případech, kdy potřebujememonitorovat jak zvýšení tak snížení koagulační aktivity.V případě, že potřebujeme test citlivý na všechny druhyantitrombotické léčby včetně veškerých kombinací, na veškeréznámé nebo neznámé patologie trombocytů neboplasmatických faktorů.Výsledkem stanovení skutečný globální obraz hemostatickéhosystému.


Princip testuXIXIaIXIXa - VIIIaVIIIVII/VIIaTFXXa - VaVPlateletactivationProthrombinThrombinFibrinogenFibrin


Kinetika uvolňování thrombinu


Podmínky pro provedení stanovení generacethrombinuFluorimetr s excitační vlnovou délkou 360 nm a emisní detekcí 460nm (+- 5 nm není žádným problémem).Stanovení je optimální provádět za fyziologických podmínek tj. 37°CMěřící intervaly:1.) Thrombin kalibrařční křivka: : 10 min v 30 sec intervalech2.) vzorky a kontroly: : 60 (120 resp. 240 min) min v 1 min intervalech


Kalibrační křivka thrombinu5T410005T420005T43000Thrombin curvenmolDeltaRFUnmolDeltaRFUnmolDeltaRFU400 1109,0 395 1097,5 385 1047,7240 710,3 237 745,4 231 690,440 193,7 39,5 168,5 38,5 174,54 26,1 3,95 28,7 3,85 21,1delta RFU12001000800600400200Reg. 0,998 0,997 0,99800 100 200 300 400 500Thrombin [nmol]5T41000 5T42000 5T43000Linear (5T43000) Linear (5T41000) Linear (5T42000)9


Integrované výsledky měření2500200015001000500C1C2C3vz 78vz 52vz 53vz 7900 10 20 30 40 50 60 70-500


Grafické vyhodnocenívýsledků generace trombinu


Závěr IPro využití testu se naskýtá široké pole použití – až budoucnost ukáže zdadominantním polem použití bude hodnocení projevu trombofilního stavu bez ohleduna příčinu poruchy nebo monitorace hypokoagulačních stavů.Z tohoto pohledu se jedná o první test přibližující se in vivo podmínkám, kdy je možnéhodnotit důsledky poruch nebo ovlivnění hemostázy.Samozřejmě, že tento test není plně univerzální, což vychází z příčin ptrombofilie, jimižmůže být poruch jak v plasmatickém systému tak v aktivaci na elementech krevníhooběhu. Nicméně pokud využijeme široké spektrum koncentrací TF pro o iniciaci reakcemůžeme opravdu hodnotit plně in vitro projevy změn v koagulačním systému.

More magazines by this user
Similar magazines