ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4164-310/2012 - OKdrazby.cz

okdrazby.cz
  • No tags were found...

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4164-310/2012 - OKdrazby.cz

Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerovtel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.comzapsaná v obchodním rejstříku, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 178876ZNALECKÝ POSUDEKčíslo: 4164-310/2012O ceně nemovitostí jako celku:1) bytové jednotky č. 1185/247 v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, na pozemku p.č.2364/134 (LV č. 1579), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu2290/948214, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2841 a č. 1868, vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okresHlavní město Praha,2) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 2290/884845 nemovitostí - nebytových prostor č. 1185/343, č.1185/344, č. 1185/345, č. 1185/346, č. 1185/347, č. 1185/348, č. 1185/349, č. 1185/350, č. 1185/351 a č.1185/352, v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, na pozemku p.č. 2364/134 (LV č. 1579),včetně příslušeného spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu, vše zapsané na listechvlastnictví č. 2082 a č. 1868, vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha.Objednatel posudku:Účel posudku:JUDr. Tomáš Vránasoudní exekutor, Exekutorský úřad PřerovKomenského 38750 02 PřerovIČ: 66246750DIČ: CZ6205200980Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro potřebuexekučního řízení č.j. 103 EX 18275/11-42Dle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, dle oceňovacích standardů, podle stavu ke dni19.1.2012 posudek vypracoval:Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.znalecký ústavsídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Prahakancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerove-mail: info@posudek.comwww.posudek.comPosudek byl vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotoveníje uloženo v archívu znaleckého ústavu. Celkem posudek obsahuje 35 stran a 68 stran příloh.V Přerově, dne 13.2.2012


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012A. NÁLEZ1. Znalecký úkolNa základě usnesení, ze dne 27.12.2011 vydané Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. TomášVrána, č.j. 103 EX 18275/11-42, byl přibrán znalecký ústav a to k ocenění nemovitostí jakocelku:1) bytové jednotky č. 1185/247 v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, napozemku p.č. 2364/134 (LV č. 1579), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částemuvedeného domu v rozsahu 2290/948214, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2841 a č. 1868,vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,2) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 2290/884845 nemovitostí:- nebytového prostoru č. 1185/343 v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, napozemku p.č. 2364/134 (LV č. 1579), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částemuvedeného domu v rozsahu 12394/948214, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2082 a č. 1868,vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,- nebytového prostoru č. 1185/344 v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, napozemku p.č. 2364/134 (LV č. 1579), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částemuvedeného domu v rozsahu 2250/948214, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2082 a č. 1868,vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,- nebytového prostoru č. 1185/345 v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, napozemku p.č. 2364/134 (LV č. 1579), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částemuvedeného domu v rozsahu 17300/948214, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2082 a č. 1868,vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,- nebytového prostoru č. 1185/346 v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, napozemku p.č. 2364/134 (LV č. 1579), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částemuvedeného domu v rozsahu 680/948214, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2082 a č. 1868,vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,- nebytového prostoru č. 1185/347 v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, napozemku p.č. 2364/134 (LV č. 1579), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částemuvedeného domu v rozsahu 2305/948214, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2082 a č. 1868,vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,- nebytového prostoru č. 1185/348 v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, napozemku p.č. 2364/134 (LV č. 1579), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částemuvedeného domu v rozsahu 4640/948214, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2082 a č. 1868,vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,- nebytového prostoru č. 1185/349 v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, napozemku p.č. 2364/134 (LV č. 1579), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částemuvedeného domu v rozsahu 7800/948214, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2082 a č. 1868,vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,- nebytového prostoru č. 1185/350 v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, napozemku p.č. 2364/134 (LV č. 1579), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částemuvedeného domu v rozsahu 5700/948214, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2082 a č. 1868,vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,- nebytového prostoru č. 1185/351 v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, napozemku p.č. 2364/134 (LV č. 1579), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částemstránka č. 2Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012uvedeného domu v rozsahu 6600/948214, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2082 a č. 1868,vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,- nebytového prostoru č. 1185/352 v budově č.p. 1185, příslušející k části obce Kobylisy, napozemku p.č. 2364/134 (LV č. 1579), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částemuvedeného domu v rozsahu 3700/948214, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2082 a č. 1868,vše v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha.Znalci se ukládá, aby stanovil obvyklou cenu těchto nemovitostí a jejich příslušenství. Dále seznalci ukládá, aby stanovil cenu movitých věcí, které tvoří příslušenství vedených nemovitostí,a stanovil cenu práv a závad spojených s uvedenými nemovitostmi.Pro stanovení obvyklé, (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouzeodborná literatura respektive znalecké standardy.V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a ozměně dalších zákonů je v § 66 odst.5 uvedeno:“Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostíspojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu” – dále odkaz na §2 odst.1 zákonač.151/1997 Sb.V §2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definovánanásledujícím způsobem:“Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejíchstejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné službyv obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti,které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu,osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnýmiokolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledkypřírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinnénebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštníhodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.”Pro odhad obvyklé hodnoty budou použity tyto oceňovací metody a přístupy:Cena zjištěná - (tzv.„administrativní cena“) - jedná se o cenu zjištěnou dle platnéhooceňovacího předpisu ke dni 19.1.2012, dle platné vyhlášky Ministerstva financí Českérepubliky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ooceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č.364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb.. Cena zjištěná má dle typu zadání objednavatele a dletypu účelu posudku pouze pomocný indikační charakter.Porovnávací hodnota - (ocenění porovnávací, srovnávací, komparativní metodou) - v principuse jedná o vyhodnocení cen nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávnouskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou.Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typůnemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší než 6měsíců. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost.Srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů zdenního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb,konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí.stránka č. 3


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/20122. Prohlídka a zaměření nemovitostiProhlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 19.1.2012 za přítomnosti pracovníkaznaleckého ústavu Ing. Radka Mikuláše.Povinný se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil a nebyla pracovníkoviznaleckého ústavu umožněna prohlídka oceňovaných nemovitostí. Pro potřeby tohotoznaleckého posudku bylo provedeno ohledání a zaměření nemovitosti zvenčí. Informacetýkající se bytového domu byly sděleny sousedy. Některé prvky týkající se zejména vnitřníhovybavení objektu nebyly zjištěny, pro potřeby tohoto znaleckého posudku jsou uvažovány jakostandardní, jejich stav, stáří a další životnost odhadnuta odborným odhadem zpracovatele.3. Podklady pro vypracování posudkuVýpis z katastru nemovitosti č. 2841, pro k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,vyhotovený objednavatelem dne 6.12.2011, prostřednictvím dálkového přístupu do katastrunemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.Výpis z katastru nemovitosti č. 1868, pro k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,vyhotovený objednavatelem dne 6.12.2011, prostřednictvím dálkového přístupu do katastrunemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.Výpis z katastru nemovitosti č. 2082, pro k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha,vyhotovený objednavatelem dne 6.12.2011, prostřednictvím dálkového přístupu do katastrunemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.Kopie katastrální mapy, pro k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, vyhotovenáobjednavatelem dne 27.12.2011, prostřednictvím dálkového přístupu do Katastru nemovitostí,prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.Kopie Prohlášení vlastníka dodaná objednavatelem znaleckého posudku.Údaje sdělené objednavatelem.Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření.Objednavatelem, povinným, či účastníkem místního šetření nebyla ke dni zpracování tohotoznaleckého posudku předložena žádná nájemní, či jiná smlouva, na základě které by bylpředmět ocenění užíván. Ocenění je provedeno pro předmět ocenění volný, neobsazený,nepronajatý.stránka č. 4


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012B. POSUDEKPopis a umístění objektů, výměra, hodnocení a oceněníPodklady pro stanovení koeficientu K p :Oblast: Praha 8Ocenění1) Byt a nebytové prostory1.a) Vyhláška 387/2011 Sb.1.a.1) Bytová jednotka č. 1185/247 – § 25Podlahové plochy bytu (PP):pokoj 17,00 m 2koupelna + 2,70 m 2předsíň + 3,20 m 2Podlahové plochy bytu – celkem: = 22,90 m 2Určení základní ceny za m 2 dle přílohy č. 19, tabulky č. 1:Kraj: Hlavní město PrahaObec: PrahaPočet obyvatel: 1 249 026Indexovaná prům. cena (IPC): 45 750,– Kč/m 2Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1Popis znaku Hodnocení znaku T i1 Situace na dílčím (segmentu) III. Nabídka odpovídá poptávce 0,00trhu s nemovitostmi2 Vlastnictví nemovitostí I. Stavba na cizím pozemku –0,053 Vliv právních vztahů naprodejnost (např. prodej podílu,pronájem)II. Bez vlivu 0,003Index trhu (I T = 1 + T i): 0,950i=1Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 6Popis znaku Hodnocení znaku P i1 Poloha nemovitosti III. Souvisle zastavěné území obce 0,002 Význam lokality v obci, oblasti, II. Bez vlivu 0,00okresu3 Okolní zástavba a životní IV. Objekty pro bydlení bez zázemí parků 0,03stránka č. 8


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012Název, popisObj. podíl Hodnocení22. Vybavení kuchyní 1,80 % Nevyskytuje se23. Vnitřní hygienické vybavení 3,80 % Nevyskytuje se24. Výtahy – 3x 1,30 % Standardní25. Ostatní 5,60 % Standardní26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje seVýpočet koeficientu vybavení stavby K 4 :Základní koeficient K 4 : 1,0000Úprava koeficientu K 4 :20. Vnitřní plynovod –0,54 × 1,852 × 0,40 % – 0,004022. Vybavení kuchyní –0,54 × 1,852 × 1,80 % – 0,018023. Vnitřní hygienické vybavení –0,54 × 1,852 × 3,80 % – 0,0380Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9400Ocenění:Základní jednotková cena: 7 310,– Kč/m 2Koeficient konstrukce K 1 : × 1,1320Koeficient vybavení stavby K 4 : × 0,9400Polohový koeficient K 5 : × 1,2000Koeficient změny cen staveb K i : × 2,1390Koeficient prodejnosti K p : × 2,7910Základní jednotková cena upravená: = 55 724,16 KčZákladní cena upravená: 173,00 m 2 × 55 724,16 Kč = 9 640 279,68 KčZákladní cena nebytového prostoru: = 9 640 279,68 KčUrčení opotřebení odborným odhadem:Opotřebení: 30,000 %Odpočet opotřebení: 9 640 279,68 Kč × 30,000 % – 2 892 083,90 KčCena objektu po odečtení opotřebení: = 6 748 195,78 KčÚprava ceny vlastnickým podílemVlastnický podíl: × 2 290 / 884 845Cena po úpravě: = 17 464,49 KčNebytový prostor č. 1185/345 – zjištěná cena:17 464,49 Kčstránka č. 14


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/20121.a.5) Nebytový prostor č. 1185/346 – § 13Zatřídění pro potřeby oceněníNebytový prostor v budověBudova: K 1 . domy vícebytové (netypové, tří a vícebytové)Svislá nosná konstrukce: monolitická betonová plošnáPolohový koeficient: 1,200Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytovéKód standardní klasifikace produkce: 46.21.12.2 domy vícebytové netypovéKoeficient změny ceny stavby: 2,139Koeficient prodejnosti: 2,791 (Bytové domy)Podlahové plochy nebytového prostoru:kancelář 6,80 m 2Vybavení:Název, popisObj. podíl Hodnocení1. Základy včetně zemních prací – základové pasy 6,00 % Standardní2. Svislé konstrukce – panelové 18,80 % Standardní3. Stropy – panelové 8,20 % Standardní4. Krov, střecha – plochá 5,30 % Standardní5. Krytiny střech 2,40 % Standardní6. Klempířské konstrukce – pozinkované 0,70 % Standardní7. Úprava vnitřních povrchů 6,90 % Standardní8. Úprava vnějších povrchů – stříkané hladké omítky 3,10 % Standardní9. Vnitřní obklady keramické 2,10 % Standardní10. Schody 3,00 % Standardní11. Dveře 3,20 % Standardní12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se13. Okna 5,40 % Standardní14. Povrchy podlah 3,10 % Standardní15. Vytápění – ústřední 4,70 % Standardní16. Elektroinstalace 5,20 % Standardní17. Bleskosvod 0,40 % Standardní18. Vnitřní vodovod 3,30 % Standardní19. Vnitřní kanalizace – kompletní odkanalizování 3,20 % Standardní20. Vnitřní plynovod 0,40 % Nevyskytuje se21. Ohřev vody – dálkový zdroj 2,10 % Standardní22. Vybavení kuchyní 1,80 % Nevyskytuje se23. Vnitřní hygienické vybavení 3,80 % Nevyskytuje se24. Výtahy – 3x 1,30 % Standardní25. Ostatní 5,60 % Standardní26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje seVýpočet koeficientu vybavení stavby K 4 :Základní koeficient K 4 : 1,0000stránka č. 15


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012Název, popisObj. podíl Hodnocení22. Vybavení kuchyní 1,80 % Nevyskytuje se23. Vnitřní hygienické vybavení 3,80 % Nevyskytuje se24. Výtahy – 3x 1,30 % Standardní25. Ostatní 5,60 % Standardní26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje seVýpočet koeficientu vybavení stavby K 4 :Základní koeficient K 4 : 1,0000Úprava koeficientu K 4 :20. Vnitřní plynovod –0,54 × 1,852 × 0,40 % – 0,004022. Vybavení kuchyní –0,54 × 1,852 × 1,80 % – 0,018023. Vnitřní hygienické vybavení –0,54 × 1,852 × 3,80 % – 0,0380Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9400Ocenění:Základní jednotková cena: 7 310,– Kč/m 2Koeficient konstrukce K 1 : × 1,1320Koeficient vybavení stavby K 4 : × 0,9400Polohový koeficient K 5 : × 1,2000Koeficient změny cen staveb K i : × 2,1390Koeficient prodejnosti K p : × 2,7910Základní jednotková cena upravená: = 55 724,16 KčZákladní cena upravená: 46,40 m 2 × 55 724,16 Kč = 2 585 601,02 KčZákladní cena nebytového prostoru: = 2 585 601,02 KčUrčení opotřebení odborným odhadem:Opotřebení: 30,000 %Odpočet opotřebení: 2 585 601,02 Kč × 30,000 % – 775 680,31 KčCena objektu po odečtení opotřebení: = 1 809 920,71 KčÚprava ceny vlastnickým podílemVlastnický podíl: × 2 290 / 884 845Cena po úpravě: = 4 684,12 KčNebytový prostor č. 1185/348 – zjištěná cena:4 684,12 Kčstránka č. 19


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/20121.a.8) Nebytový prostor č. 1185/349 – § 13Zatřídění pro potřeby oceněníNebytový prostor v budověBudova: K 1 . domy vícebytové (netypové, tří a vícebytové)Svislá nosná konstrukce: monolitická betonová plošnáPolohový koeficient: 1,200Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytovéKód standardní klasifikace produkce: 46.21.12.2 domy vícebytové netypovéKoeficient změny ceny stavby: 2,139Koeficient prodejnosti: 2,791 (Bytové domy)Podlahové plochy nebytového prostoru:výměníková stanice 78,00 m 2Vybavení:Název, popisObj. podíl Hodnocení1. Základy včetně zemních prací – základové pasy 6,00 % Standardní2. Svislé konstrukce – panelové 18,80 % Standardní3. Stropy – panelové 8,20 % Standardní4. Krov, střecha – plochá 5,30 % Standardní5. Krytiny střech 2,40 % Standardní6. Klempířské konstrukce – pozinkované 0,70 % Standardní7. Úprava vnitřních povrchů 6,90 % Standardní8. Úprava vnějších povrchů – stříkané hladké omítky 3,10 % Standardní9. Vnitřní obklady keramické 2,10 % Standardní10. Schody 3,00 % Standardní11. Dveře 3,20 % Standardní12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se13. Okna 5,40 % Standardní14. Povrchy podlah 3,10 % Standardní15. Vytápění – ústřední 4,70 % Standardní16. Elektroinstalace 5,20 % Standardní17. Bleskosvod – je proveden 0,40 % Standardní18. Vnitřní vodovod 3,30 % Standardní19. Vnitřní kanalizace – kompletní odkanalizování 3,20 % Standardní20. Vnitřní plynovod 0,40 % Nevyskytuje se21. Ohřev vody – dálkový zdroj 2,10 % Standardní22. Vybavení kuchyní 1,80 % Nevyskytuje se23. Vnitřní hygienické vybavení 3,80 % Nevyskytuje se24. Výtahy – 3x 1,30 % Standardní25. Ostatní 5,60 % Standardní26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje sestránka č. 20


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 :Základní koeficient K 4 : 1,0000Úprava koeficientu K 4 :20. Vnitřní plynovod –0,54 × 1,852 × 0,40 % – 0,004022. Vybavení kuchyní –0,54 × 1,852 × 1,80 % – 0,018023. Vnitřní hygienické vybavení –0,54 × 1,852 × 3,80 % – 0,0380Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9400Ocenění:Základní jednotková cena: 7 310,– Kč/m 2Koeficient konstrukce K 1 : × 1,1320Koeficient vybavení stavby K 4 : × 0,9400Polohový koeficient K 5 : × 1,2000Koeficient změny cen staveb K i : × 2,1390Koeficient prodejnosti K p : × 2,7910Základní jednotková cena upravená: = 55 724,16 KčZákladní cena upravená: 78,00 m 2 × 55 724,16 Kč = 4 346 484,48 KčZákladní cena nebytového prostoru: = 4 346 484,48 KčUrčení opotřebení odborným odhadem:Opotřebení: 30,000 %Odpočet opotřebení: 4 346 484,48 Kč × 30,000 % – 1 303 945,34 KčCena objektu po odečtení opotřebení: = 3 042 539,14 KčÚprava ceny vlastnickým podílemVlastnický podíl: × 2 290 / 884 845Cena po úpravě: = 7 874,16 KčNebytový prostor č. 1185/349 – zjištěná cena:7 874,16 Kčstránka č. 21


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/20121.a.9) Nebytový prostor č. 1185/350 – § 13Zatřídění pro potřeby oceněníNebytový prostor v budověBudova: K 1 . domy vícebytové (netypové, tří a vícebytové)Svislá nosná konstrukce: monolitická betonová plošnáPolohový koeficient: 1,200Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytovéKód standardní klasifikace produkce: 46.21.12.2 domy vícebytové netypovéKoeficient změny ceny stavby: 2,139Koeficient prodejnosti: 2,791 (Bytové domy)Podlahové plochy nebytového prostoru:hydroforová stanice 57,00 m 2Vybavení:Název, popisObj. podíl Hodnocení1. Základy včetně zemních prací – základové pasy 6,00 % Standardní2. Svislé konstrukce – panelové 18,80 % Standardní3. Stropy – panelové 8,20 % Standardní4. Krov, střecha – plochá 5,30 % Standardní5. Krytiny střech 2,40 % Standardní6. Klempířské konstrukce – pozinkované 0,70 % Standardní7. Úprava vnitřních povrchů 6,90 % Standardní8. Úprava vnějších povrchů – stříkané hladké omítky 3,10 % Standardní9. Vnitřní obklady keramické 2,10 % Standardní10. Schody 3,00 % Standardní11. Dveře 3,20 % Standardní12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se13. Okna 5,40 % Standardní14. Povrchy podlah 3,10 % Standardní15. Vytápění – ústřední 4,70 % Standardní16. Elektroinstalace 5,20 % Standardní17. Bleskosvod – je proveden 0,40 % Standardní18. Vnitřní vodovod 3,30 % Standardní19. Vnitřní kanalizace – kompletní odkanalizování 3,20 % Standardní20. Vnitřní plynovod 0,40 % Nevyskytuje se21. Ohřev vody – dálkový zdroj 2,10 % Standardní22. Vybavení kuchyní 1,80 % Nevyskytuje se23. Vnitřní hygienické vybavení 3,80 % Nevyskytuje se24. Výtahy – 3x 1,30 % Standardní25. Ostatní 5,60 % Standardní26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje seVýpočet koeficientu vybavení stavby K 4 :Základní koeficient K 4 : 1,0000stránka č. 22


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012Úprava koeficientu K 4 :20. Vnitřní plynovod –0,54 × 1,852 × 0,40 % – 0,004022. Vybavení kuchyní –0,54 × 1,852 × 1,80 % – 0,018023. Vnitřní hygienické vybavení –0,54 × 1,852 × 3,80 % – 0,0380Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9400Ocenění:Základní jednotková cena: 7 310,– Kč/m 2Koeficient konstrukce K 1 : × 1,1320Koeficient vybavení stavby K 4 : × 0,9400Polohový koeficient K 5 : × 1,2000Koeficient změny cen staveb K i : × 2,1390Koeficient prodejnosti K p : × 2,7910Základní jednotková cena upravená: = 55 724,16 KčZákladní cena upravená: 57,00 m 2 × 55 724,16 Kč = 3 176 277,12 KčZákladní cena nebytového prostoru: = 3 176 277,12 KčUrčení opotřebení odborným odhadem:Opotřebení: 30,000 %Odpočet opotřebení: 3 176 277,12 Kč × 30,000 % – 952 883,14 KčCena objektu po odečtení opotřebení: = 2 223 393,98 KčÚprava ceny vlastnickým podílemVlastnický podíl: × 2 290 / 884 845Cena po úpravě: = 5 754,20 KčNebytový prostor č. 1185/350 – zjištěná cena:5 754,20 Kč1.a.10) Nebytový prostor č. 1185/351 – § 13Zatřídění pro potřeby oceněníNebytový prostor v budověBudova: K 1 . domy vícebytové (netypové, tří a vícebytové)Svislá nosná konstrukce: monolitická betonová plošnáPolohový koeficient: 1,200Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytovéKód standardní klasifikace produkce: 46.21.12.2 domy vícebytové netypovéKoeficient změny ceny stavby: 2,139Koeficient prodejnosti: 2,791 (Bytové domy)Podlahové plochy nebytového prostoru:trafostanice 66,00 m 2Vybavení:Název, popisObj. podíl Hodnocení1. Základy včetně zemních prací – základové pasy 6,00 % Standardnístránka č. 23


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012Název, popisObj. podíl Hodnocení2. Svislé konstrukce – panelové 18,80 % Standardní3. Stropy – panelové 8,20 % Standardní4. Krov, střecha – plochá 5,30 % Standardní5. Krytiny střech 2,40 % Standardní6. Klempířské konstrukce – pozinkované 0,70 % Standardní7. Úprava vnitřních povrchů 6,90 % Standardní8. Úprava vnějších povrchů – stříkané hladké omítky 3,10 % Standardní9. Vnitřní obklady keramické 2,10 % Standardní10. Schody 3,00 % Standardní11. Dveře 3,20 % Standardní12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se13. Okna 5,40 % Standardní14. Povrchy podlah 3,10 % Standardní15. Vytápění – ústřední 4,70 % Standardní16. Elektroinstalace 5,20 % Standardní17. Bleskosvod – je proveden 0,40 % Standardní18. Vnitřní vodovod 3,30 % Standardní19. Vnitřní kanalizace – kompletní odkanalizování 3,20 % Standardní20. Vnitřní plynovod 0,40 % Nevyskytuje se21. Ohřev vody – dálkový zdroj 2,10 % Standardní22. Vybavení kuchyní 1,80 % Nevyskytuje se23. Vnitřní hygienické vybavení 3,80 % Nevyskytuje se24. Výtahy – 3x 1,30 % Standardní25. Ostatní 5,60 % Standardní26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje seVýpočet koeficientu vybavení stavby K 4 :Základní koeficient K 4 : 1,0000Úprava koeficientu K 4 :20. Vnitřní plynovod –0,54 × 1,852 × 0,40 % – 0,004022. Vybavení kuchyní –0,54 × 1,852 × 1,80 % – 0,018023. Vnitřní hygienické vybavení –0,54 × 1,852 × 3,80 % – 0,0380Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9400Ocenění:Základní jednotková cena: 7 310,– Kč/m 2Koeficient konstrukce K 1 : × 1,1320Koeficient vybavení stavby K 4 : × 0,9400Polohový koeficient K 5 : × 1,2000Koeficient změny cen staveb K i : × 2,1390Koeficient prodejnosti K p : × 2,7910Základní jednotková cena upravená: = 55 724,16 KčZákladní cena upravená: 66,00 m 2 × 55 724,16 Kč = 3 677 794,56 KčZákladní cena nebytového prostoru: = 3 677 794,56 KčUrčení opotřebení odborným odhadem:Opotřebení: 30,000 %Odpočet opotřebení: 3 677 794,56 Kč × 30,000 % – 1 103 338,37 Kčstránka č. 24


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012Cena objektu po odečtení opotřebení: = 2 574 456,19 KčÚprava ceny vlastnickým podílemVlastnický podíl: × 2 290 / 884 845Cena po úpravě: = 6 662,75 KčNebytový prostor č. 1185/351 – zjištěná cena:6 662,75 Kč1.a.11) Nebytový prostor č. 1185/352 – § 13Zatřídění pro potřeby oceněníNebytový prostor v budověBudova: K 1 . domy vícebytové (netypové, tří a vícebytové)Svislá nosná konstrukce: monolitická betonová plošnáPolohový koeficient: 1,200Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytovéKód standardní klasifikace produkce: 46.21.12.2 domy vícebytové netypovéKoeficient změny ceny stavby: 2,139Koeficient prodejnosti: 2,791 (Bytové domy)Podlahové plochy nebytového prostoru:dílna, kancelář 37,00 m 2Vybavení:Název, popisObj. podíl Hodnocení1. Základy včetně zemních prací – základové pasy 6,00 % Standardní2. Svislé konstrukce – panelové 18,80 % Standardní3. Stropy – panelové 8,20 % Standardní4. Krov, střecha – plochá 5,30 % Standardní5. Krytiny střech 2,40 % Standardní6. Klempířské konstrukce – pozinkované 0,70 % Standardní7. Úprava vnitřních povrchů 6,90 % Standardní8. Úprava vnějších povrchů – stříkané hladké omítky 3,10 % Standardní9. Vnitřní obklady keramické 2,10 % Standardní10. Schody 3,00 % Standardní11. Dveře 3,20 % Standardní12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se13. Okna 5,40 % Standardní14. Povrchy podlah 3,10 % Standardní15. Vytápění – ústřední 4,70 % Standardní16. Elektroinstalace 5,20 % Standardní17. Bleskosvod – je proveden 0,40 % Standardní18. Vnitřní vodovod 3,30 % Standardní19. Vnitřní kanalizace – kompletní odkanalizování 3,20 % Standardní20. Vnitřní plynovod 0,40 % Nevyskytuje se21. Ohřev vody – dálkový zdroj 2,10 % Standardnístránka č. 25


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012Název, popisObj. podíl Hodnocení22. Vybavení kuchyní 1,80 % Nevyskytuje se23. Vnitřní hygienické vybavení 3,80 % Nevyskytuje se24. Výtahy – 3x 1,30 % Standardní25. Ostatní 5,60 % Standardní26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje seVýpočet koeficientu vybavení stavby K 4 :Základní koeficient K 4 : 1,0000Úprava koeficientu K 4 :20. Vnitřní plynovod –0,54 × 1,852 × 0,40 % – 0,004022. Vybavení kuchyní –0,54 × 1,852 × 1,80 % – 0,018023. Vnitřní hygienické vybavení –0,54 × 1,852 × 3,80 % – 0,0380Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9400Ocenění:Základní jednotková cena: 7 310,– Kč/m 2Koeficient konstrukce K 1 : × 1,1320Koeficient vybavení stavby K 4 : × 0,9400Polohový koeficient K 5 : × 1,2000Koeficient změny cen staveb K i : × 2,1390Koeficient prodejnosti K p : × 2,7910Základní jednotková cena upravená: = 55 724,16 KčZákladní cena upravená: 37,00 m 2 × 55 724,16 Kč = 2 061 793,92 KčZákladní cena nebytového prostoru: = 2 061 793,92 KčUrčení opotřebení odborným odhadem:Opotřebení: 30,000 %Odpočet opotřebení: 2 061 793,92 Kč × 30,000 % – 618 538,18 KčCena objektu po odečtení opotřebení: = 1 443 255,74 KčÚprava ceny vlastnickým podílemVlastnický podíl: × 2 290 / 884 845Cena po úpravě: = 3 735,18 KčNebytový prostor č. 1185/352 – zjištěná cena:3 735,18 Kčstránka č. 26


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012Ceny bytu a nebytového prostoru včetně opotřebení:a) Bytová jednotka č. 1185/247 908 334,23 Kčb) Nebytový prostor č. 1185/343 12 511,84 Kčc) Nebytový prostor č. 1185/344 2 271,39 Kčd) Nebytový prostor č. 1185/345 17 464,49 Kče) Nebytový prostor č. 1185/346 686,47 Kčf) Nebytový prostor č. 1185/347 2 326,92 Kčg) Nebytový prostor č. 1185/348 4 684,12 Kčh) Nebytový prostor č. 1185/349 7 874,16 Kči) Nebytový prostor č. 1185/350 5 754,20 Kčj) Nebytový prostor č. 1185/351 6 662,75 Kčk) Nebytový prostor č. 1185/352 3 735,18 KčCeny bytu a nebytového prostoru včetně opotřebení činí celkem: 972 305,75 KčCena po zaokrouhlení:972 310,– Kčstránka č. 27


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/20122) Ocenění porovnávací metodouProblematika Porovnávací hodnoty nemovitostí je v současné době nejlépe uceleně popsána vpublikaci „Porovnávací hodnota nemovitostí“ vydaná nakladatelstvím EKOPRESS autor ZbyněkZazvonil.Výběr porovnatelných vzorků:V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadunástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace.Jednak na většině serverech je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýrazňovány,často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve vícekancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečnývýsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i časuproměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezinabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pakmusí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení cenyvzorku.Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit,aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách:- ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo,předměstí, město, centrum, region, přihraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.),- typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu(bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.),- velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např.jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, provětší společnosti apod.),- stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněněvyužitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilníapod.),- kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahuk představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcelajedinečné),- rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální,celostátní, nadnárodní),- řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představámnabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil Kč atd)1) Byt 1+kk, ul. Kyselova, Praha-KobylisyByt 1+kk o velikosti 25 m 2 v osobním vlastnictví, který se nachází ve 4. patře panelového domu,umístěného uprostřed parku. Byt sestává z pokoje s kuchyňským koutem, koupelny s vanou atoaletou a předsíně s vestavěnými skříněmi. Okna jsou nová, plastová, orientovaná na východ, sotevřeným výhledem přes park. Lokalita s množstvím zeleně – dům je uprostřed parku. Výbornádopravní dostupnost (5 minut pěšky na metro „C“ Ládví, 2 minuty na tram). Veškerá občanskávybavenost v místě. Parkování je možné na přilehlém parkovišti.Nabídková CENA: 1 244 000,- Kčstránka č. 28


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/20122) Byt 1+kk, ul. Kyselova, Praha-KobylisyGarsoniera s lodžií v OV, v pěkné lokalitě se zelení a nízkými náklady. Byt o velikosti 25 m 2 +lodžie 6 m 2 se nachází v 15. NP s výhledem na Prahu. Dům má vlastní recepci, 3 výtahy. Přístupováchodba v každém patře s vlastním zabezpečením. V blízkosti park, MŠ, OC Ládví. Metro 2 min.chůze, parkoviště u domu.Nabídková CENA: 1 350 000,- Kč3) Byt 1+kk, ul. Kyselova, Praha-KobylisyByt 1+kk o ploše 24 m 2 , OV, nachází se v 5. patře sedmnáctipatrového panelového domu porekonstrukci (střecha, fasáda, výtah, stoupačky, vchodové dveře). Prosvětlený, prostorný pokoj skuchyňskou linkou a novými plastovými okny. Zděná koupelna s vanou, toaleta zvlášť. Na podlazekoberce, v koupelně dlažba. K dispozici připojení kabelové televize, internetu. Atraktivní lokalita zhlediska dostupnosti. Stanice metra Ládví 300 m od domu, tramvaj přímo u domu.Nabídková CENA: 1 280 000,- KčJednotky porovnání, porovnání nemovitosti jako celku:V případě ocenění bytových jednotek volíme jako jednotku porovnání m 2 užitné podlahovéplochy.Kvantitativní porovnávací analýza:Pro kvantitativní porovnávací analýzu je typické, že jednotlivé diference mezi vybranýmivzorky a oceňovaným subjektem se snaží kvantifikovat, resp. shledané rozdíly se pokouší ocenit,najít směr jejich předpokládané kontribuce a následně je využít pro cenové úpravy ve formě srážeka přirážek s cílem, aby takto upravený výsledek reflektoval zatím neznámou porovnávací hodnotuoceňovaného subjektu. Za upravovaný základ jsou zvoleny známé ceny vzorků, a úpravy majírelativní formu ve vztahu ke zvolenému základu.Tyto cenové úpravy lze charakterizovat jako vzájemné přizpůsobování cen, jejich vyrovnávání,„seřizování“ či „vylaďování“, proto v odborné literatuře je pro tento proces obvykle používántermín adjustace (adjustment)Adjustace je založena na následujících předpokladech:- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, horší než nemovitostioceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají vyšší cenu než nemovitostiporovnávané (než vzorek)- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, lepší než nemovitostioceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají nižší cenu než nemovitostiporovnávané (než vzorek)Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:- lokalita vhodná k bydlení- kompletní občanská vybavenost města- dobrá docházková vzdálenost k objektům občanské vybavenosti- dopravní dostupnost obce je zajištěna autobusovou, vlakovou dopravou a MHDZáporné stránky oceňovaných nemovitostí:- bytová jednotka bez balkónu či lodžie- objekt je situován na pozemku jiného vlastníka- celková stagnace realitní ho trhu v tomto segmentu- nebyla umožněna prohlídka oceňovaných nemovitostístránka č. 29


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. bytová jednotka, uvedené velikosti, vybavení, resp.zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je poptávka v souladus nabídkou. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavenía způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná bytová jednotka je obchodovatelná.Seznam porovnávaných objektů:Byt 1+kk, ul. Kyselova, Praha-KobylisyVýchozí cena (VC): 1 244 000,– KčMnožství (M): 25,00 m 2K polohy : 1,00K konstrukce : 1,00K stav budovy : 1,00K stav bytu : 0,95K vybavení bytu : 1,00K umístění v domě : 1,05K objektivizační : 1,05Jednotková cena (JC): 47 509,25 KčVáha (V): 1,0Byt 1+kk, ul. Kyselova, Praha-KobylisyVýchozí cena (VC): 1 350 000,– KčMnožství (M): 25,00 m 2K polohy : 1,00K konstrukce : 1,00K stav budovy : 1,00K stav bytu : 1,00K vybavení bytu : 1,05K umístění v domě : 1,00K objektivizační : 1,05Jednotková cena (JC): 48 979,59 KčVáha (V): 1,0stránka č. 30


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012Byt 1+kk, ul. Kyselova, Praha-KobylisyVýchozí cena (VC): 1 280 000,– KčMnožství (M): 24,00 m 2K polohy : 1,00K konstrukce : 1,00K stav budovy : 1,00K stav bytu : 1,00K vybavení bytu : 1,00K umístění v domě : 1,00K objektivizační : 1,05Jednotková cena (JC): 50 793,65 KčVáha (V): 1,0kde JC = (VC / M) / (K polohy × K konstrukce × K stav budovy × K stav bytu × K vybavení bytu × K umístění v domě ×K objektivizační )Minimální jednotková cena za m 2 :Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC × V) / V):Maximální jednotková cena za m 2 :47 509,25 Kč49 094,16 Kč50 793,65 KčStanovení porovnávací hodnoty:Stanovená jednotková cena za m 2 :49 100,– KčMnožství: × 22,90 m 2Porovnávací hodnota: = 1 124 390,– KčPorovnávací hodnota (zaokrouhleno): = 1 125 000,– Kčstránka č. 31


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012C. REKAPITULACEObvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kterou lzevěc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny vzávislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídkya poptávky.Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomtoposouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, kterénemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnithodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahunabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj.např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanskávybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životníprostředí, atd.Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitostechsrovnatelná s nabídkou. Četnost realizovaných obchodů je na průměrné úrovni. V obdobnýchlokalitách je na trhu poměrně široká nabídka obdobných nemovitostí. Z hlediska lukrativnostipolohy se jedná o polohu dobrou. Z hlediska obchodovatelnosti v níže uvedených cenových relacíchlze předmět ocenění považovat za průměrně obchodovatelný.Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací aproto v případě odhadu obvyklé hodnoty předmětu ocenění tuto považujeme za obvyklou.REKAPITULACECena bytů podle cenového předpisuCena zjištěná porovnávacím způsobemVěcné břemenoOstatní movité věciPráva a závady972 310,– Kč1 125 000,– Kč0,– Kč0,– Kč0,– Kčstránka č. 32


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012Obvyklá (obecná, tržní) cena předmětu ocenění podle odborného odhadu činí1 125 000,– KčCena slovy: jedenmilionjednostodvacetpěttisíc KčZpracovatelé posudku:Ing. Tomáš VingrálekIng. Štěpán OrálekIng. Radek MikulášIng. Markéta PerůtkováOsoba oprávněná podávat vysvětlení:Ing. Tomáš VingrálekV Přerově, dne 13.2.2012Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.znalecký ústav........................................Ing. Tomáš Vingrálekjednatelstránka č. 33


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012D. ZNALECKÁ DOLOŽKAZnalecký posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení §21, odst. 3 zákona36/1967., o znalcích a tlumočnících a ustanovení §6 odst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pod č.j.:264/2008-OD-ZN/5 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost voboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhadyvěcí movitých - spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení azařízení domácnosti, oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulačnítechniky, ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména: ceny a odhady finančního majetku,ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv, ceny a odhady pohledávek a závazků,ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, ceny a odhady fůzí a akvizic, ceny aodhady podnikových investic.Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4164-310/2012 samostatné evidence znaleckého ústavu....................................................Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.znalecký ústavsídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Prahakancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerove-mail: info@posudek.comwww.posudek.comstránka č. 34


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4164-310/2012E. SEZNAM PŘÍLOHFotodokumentaceVýpisy z katastru nemovitostí č. 2841 a č. 2082Kopie katastrální mapystránka č. 35


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00CZ0100 Hlavní město PrahaObec:554782 PrahaA Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor PodílBVlastnické právoMareš Josef, Zengrova 738/93, Vítkovice, 703 00 Ostrava3JednotkyČ.p./Č.jednotkyZpůsob využitíBudovaParcelyVlastnictví bytu a nebytového prostoruVyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2841NemovitostiV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděZpůsob ochranyKobylisy, č.p. 1185, LV 1868, byt.dům470116/010Podíl na společnýchčástech domu1185/247 byt 2290/948214na parcele 2364/134 LV 1579B1 Jiná práva - Bez zápisuC Omezení vlastnického právaTyp vztahuOprávnění proPovinnost ko Zástavní právo soudcovsképohledávka ve výši 118 111,- KčPořadí soudcovského zástavního práva se řídí dnem 25.8.2008.Všeobecná zdravotní pojišťovna Jednotka: 1185/247Z-21609/2009-101České republiky, Orlická 2020/4,Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3,RČ/IČO: 41197518Listina Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva 43 E-3142/2008 -7 ze dne 10.09.2008. Právní moc ke dni 16.02.2009.Z-21609/2009-101o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš VránaMareš Josef, Zengrova 738/93, Z-13513/2011-807Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Ostravě 90 EXE-10096/2011 -20(103 Ex 18275/11) ze dne 30.05.2011.; uloženo na prac. OstravaZ-13513/2011-807o Exekuční příkaz k prodejinemovitostiMareš Josef, Zengrova 738/93, Z-74365/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/247Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 103 Ex-18275/2011 -24 ze dne 27.06.2011.Z-74365/2011-101o Zástavní právo exekutorsképohledávka ve výši 269.410,- Kč s příslušenstvímNemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 1


DOkres:Typ vztahuOprávnění proJiné zápisyVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2841554782 PrahaVšeobecná zdravotní pojišťovna Jednotka: 1185/247Z-82130/2011-101České republiky, Orlická 2020/4,Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3,RČ/IČO: 41197518Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex-18275/2011 25 ze dne 27.06.2011. Právní moc ke dni 11.07.2011.Z-82130/2011-101o Exekuční příkaz k prodejinemovitostiJednotka: 1185/247Z-106093/2011-101Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 126 Ex-143/2011 -6 ze dne 20.09.2011.Z-106093/2011-101o Exekuční příkaz k prodejinemovitostioListinaTyp vztahuVztah proPovinnost kJednotka: 1185/247Z-115430/2011-101Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 126 EX-224/2011 7 ze dne 20.09.2011.Z-115430/2011-101Vztah kNepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručenListinaoJednotka: 1185/247Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručenListinaVyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.dne 4.10.2011V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděJednotka: 1185/247Z-106779/2011-101Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 126 EX-143/2011 8 ze dne 30.09.2011.dne 31.10.2011Z-106779/2011-101Z-115436/2011-101Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 126 EX-224/2011 8 ze dne 27.10.2011.Z-115436/2011-101ENabývací tituly a jiné podklady zápisuListinaoUsnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví č.j.: 20 D-509/2003 116 ze dne 21.11.2006.Právní moc ke dni 21.02.2007.Z-26344/2007-101Pro: Mareš Josef, Zengrova 738/93, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 RČ/IČO: 470116/010Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 2


VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.Okres:CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2841554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděFVztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám- Bez zápisuUpozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušnémvýpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovýmiprostory.Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.Vyhotovil:Český úřad zeměměřický a katastrální - SCDVyhotoveno:06.12.2011 17:22:51Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 3


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00CZ0100 Hlavní město PrahaVlastnictví bytu a nebytového prostoruVyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.Obec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděA Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor PodílVlastnické právoAbušinová Zdeňka, Kyselova 1185/2, Praha 8SJM Adamiec Gustav a Adamiecová Jitka, U Pernikářky 1507/10,Praha 5, Smíchov, 150 00 Praha 5Adamová Hana, U Slovanky 1982/20, Praha 8, Libeň, 182 00Praha 82SJM András Ctibor a Andrásová Helena, Průběžná 75,Přemyšlení, 250 66 ZdibyBarešová Jarmila, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Bartoňová Jelena, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Bartoňová Vlasta, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Bercha Jan, Mezilesní 552/8, Praha 4, Lhotka, 142 00Praha 411Bezchlebová Barbora, Českolipská 392/4, Praha 9,Střížkov, 190 00 Praha 9Bláha Eduard, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Blažíčková Jarmila, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Blažková Magdalena, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Boušková Kateřina, Lýskova 1590/39, Praha 13, Stodůlky,155 00 Praha 515Božíková Iva, Vlkova 443/28, Praha 3, Žižkov, 130 00Praha 3Brnčičová Jaroslava Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8,182 00 Praha 82Brűcknerová Irena, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Bujárek Milan, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Burdys Jaroslav, Osecká 1303/84, 419 01 DuchcovCaltová Libuše, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Chlouba Vladimír, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Chmelíková Jaroslava, Čimická 1023/6, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Cifrainová Věra Ing., Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Čeňková Irena, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Čihák Jan, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82SJM Čižmař Zdeněk a Čižmařová Liliana, Havlíčkova 356, Zlín,763 02 Zlín 4, Havlíčkova 356, Malenovice, 763 02 Zlín 4Čurdová Ludmila Prom. ped., Kyselova 1185/2, Kobylisy,182 00 Praha 82415622/420351128/403475204/183445210/079370907/051475226/023675608/0452226210/442565204/0482440715/086745705/0425400622/009445301/005445414/021805929/0459825107/2654495309/016305411/119541013/0528720817/2829216230/016411112/023375427/045465501/148705419/0187431224/092240819/452385816/420395904/0172290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452695/8848452290/8848452290/8848452290/8848452287/8848452244/8848452290/8848452670/8848453210/8848452290/8848452260/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452280/8848452290/8848452290/8848455970/8848452400/8848452290/884845Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 1


SJMSJMSJMSJMSJMOkres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082Dědek Jaroslav a Dědková Jana, Kyselova 1185/2,Kobylisy, 182 00 Praha 82, Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Deutschmanová Tereza, Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Dohnal Jaroslav a Dohnalová Petra Ing., Bolevecká 94,Praha 15, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111Dolejš Miloslav, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Dolejšová Jiřina, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Doležal Martin a Doležalová Renata, Brněnská 2559, ČeskáLípa, 470 06 Česká Lípa 6Drbálek Jiří PhDr., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Drlík Marcel MUDr., Osadní 869/30, Praha 7, Holešovice,170 00 Praha 7Dufková Eva, Kaňkovského 1240/4, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Dušek Pavel, Bechlínská 705/4, Praha 18, Letňany, 190 00Praha 9Dvořák Tomáš Bc., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Eckertová Eva, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Eichler Pavlína, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Ernst Pavel, Taussigova 1169/7, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Fejfar Radek, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Filipová Hana Ing., Jiráskova 185, 281 51 Velký OsekFischerová Viera Mgr., Okružní 865/1, Ráj, 734 01Karviná 4Folková Jana, Klíčovská 787/2a, Praha 9, Prosek, 190 00Praha 9Formanová Zuzana, Štětínská 354/35, Praha 8, Bohnice,181 00 Praha 81Franc Jiří Ing. a Francová Šárka Ing., Otavská 1045/3,České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Fridrichová Ivana PhDr., Bellova 153, Petrovice, 109 00Praha 111Friedrichová Libuše, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Gerwallnerová Jana, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Gregorová Vlasta Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Greifová Jana, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Gruber David Ing. a Gruberová Olga Ing., Kunčice PodOndřejníkem 354, 739 13 Kunčice pod OndřejníkemGruber Jan Ing. Ph.D., Kunčice pod Ondřejníkem 354,739 13 Kunčice pod Ondřejníkem554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě460215/024476010/006815611/0468760119/0003775707/0299620414/0448355212/029730705/2335735205/2334311222/069710210/0192655525/2121800514/3597700609/0036765606/0445656129/0219780113/0436741101/2334715927/0789565408/7120765124/0025825705/0439640406/0773656221/1689665629/1664385627/063655507/0500426030/027426023/074551022/1035565119/0468810912/5552Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 26988/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452220/8848452290/8848452290/8848452260/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452280/8848452290/8848452290/8848455606/884845


SJMSJMSJMSJMSJMSJMSJMSJMOkres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděHájek Jiří a Hájková Růžena JUDr., Zdíkovská 3039/84, 430310/0522290/884845Praha 5, Smíchov, 150 00 Praha 5495311/225Hanzl Jiří a Hanzlová Michaela, Jahodová 2888/40, Praha 460414/1582290/88484510, Záběhlice, 106 00 Praha 106705605/1211Hašler Zdeněk, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 470605/0282290/884845182 00 Praha 82Hauerová Gabriela, Oblouková 215, Žatec, 438 01 Žatec 1 766112/5945 2290/884845Havlíčková Blanka, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 465919/0762290/884845Praha 82Havrda Jiří Ing. a Havrdová Květa, Rajmonova 1197/11, 700329/0250 2290/884845Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82745503/5995Helcl Daniel, Na poříčí 1053/44, Praha 1, Nové Město, 730227/0140 2290/884845110 00 Praha 1Hlavničková Jitka, Evropská 516/10, Praha 6, Dejvice, 665811/1922 2290/884845160 00 Praha 6Hlom Jiří, Ke Karlovu 461/8, Praha 2, Nové Město, 120 00 761109/0421 2290/884845Praha 2Hloušek David, Rozšířená 2047/20, Praha 8, Libeň, 182 00 840208/0016 2402/884845Praha 82Hofmann Martin a Hofmannová Lenka, Brandlova 1385/10, 700508/1237 2770/884845Praha 11, Chodov, 149 00 Praha 415696230/0169Hokeová Martina Ing., Jiřího Franka 1743, Benešov, 805408/0562 2287/884845256 01 Benešov u PrahyHolubová Hana, Benkova 1687/36, Praha 11, Chodov, 149 00 746105/3743 1145/884845Praha 415Horák Petr PhDr. CSc., Hlinky 54/138, Brno-Střed,350905/4192290/884845Pisárky, 623 00 Brno 23Hosman Jan František, Kyselova 1185/2, Praha 8,281026/0632290/884845Kobylisy, 182 00 Praha 82Hošek Pavel, Valdštejnská 2097, Horní Litvínov, 436 01 720314/2793 2290/884845Litvínov 1Hovorková Renáta, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 755110/0425 2290/884845182 00 Praha 82Hrabová Helena, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 425901/0432290/884845182 00 Praha 82Hrubá Zora MUDr., Jerevanská 723/6, Praha 10, Vršovice, 525301/0881145/884845100 00 Praha 10Hrubý Jiří Ing., Formanská 101, Újezd, 149 00 Praha 415 510618/0311145/884845Hrubý Milan, Vlháčkova 1827, Roztoky, 252 63 Roztoky u 431207/0012400/884845PrahyHrušková Marie, Burešova 1151/12, Praha 8, Kobylisy, 195906/0082290/884845182 00 Praha 82Hubičková Marie, Lidická 985, Turnov, 511 01 Turnov 1 336127/0822230/884845Huřťáková Jarmila Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8,525327/0985920/884845Kobylisy, 182 00 Praha 82Hustoles Pavel Ing. a Hustolesová Bohumila, U Klikovky 410416/0412290/8848452698/6, Praha 5, Smíchov, 150 00 Praha 5465106/140Jahoda Mario a Jahodová Michaela Mgr., Okružní 630, 731113/0420 2280/884845Bašť, 250 65 Líbeznice775107/3308Janošek Jiří RNDr. a Janošková Dagmar RNDr., Barákova 561120/0639 2290/884845228, Nové Město, 506 01 Jičín 1575304/7047Janoušková Venuše, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 456002/0732290/884845182 00 Praha 82Janovský Karel Ing. a Janovská Helena, Famfulíkova 440422/0652290/8848451147/5, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82456102/075Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 3


SJMSJMSJMSJMOkres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082Javorský Pavel Ing. a Javorská Jitka Ing., Hálkova 1415,Kladno, 272 01 Kladno 1Jedlička Miloslav, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Jeníčková Jitka Ing., Murgašova 1274/3, Praha 4, Krč,142 00 Praha 411Jeřábek Jan, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Jindra Marek Ing. M.A., Mattioliho 3274/1, Praha 10,Záběhlice, 106 00 Praha 106Jírů Miloslava, Roklova 1919, Praha 21, Újezd nad Lesy,190 16 Praha 916Jurica Rudolf Ing. a Juricová Květoslava, Bohnická27/45, Praha 8, Bohnice, 181 00 Praha 81Kaiser Ladislav, Naskové 1231/1c, Praha 5, Košíře,150 00 Praha 5Kalina Jiří Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Kalinová Božena, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Kamiš Pavel, Hausmannova 3045/16, Praha 12, Modřany,143 00 Praha 412Kania Robert, Nekvasilova 571/21, Praha 8, Karlín,186 00 Praha 86Kantorová Kateřina Mgr., Karlova 75, 254 01 Jílové uPrahyKapsa Jan Ing. a Kapsová Dagmar MUDr., Jiráskovo nábř.1548/11, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4Karafiát Karel PhDr., Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Karpaty Hana, Lečkova 1521/15, Praha 11, Chodov, 149 00Praha 415Kazimír David, Stříbrského 689/2, Praha 11, Háje, 149 00Praha 415Kejmar Zdeněk, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Kinzelová Stanislava, Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Kloc Roman Ing. a Klocová Alena Ing., Rudné 236, VysokáPec, 362 21 Nejdek 1, Božanovská 1388/42, Praha 20,Horní Počernice, 193 00 Praha 913Klomínek Jan, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Kohoutek Pavel, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Kohoutová Jiřina, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Kopáčková Jana, Hnězdenská 735/6, Praha 8, Troja, 181 00Praha 81Kopecký Filip, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Kostílková Marie, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Košnar František, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě681203/1919696208/0664430612/411655426/1483700826/0501790730/0511486123/113400723/704445623/046210616/095440624/049515426/356530204/200660910/1642765706/0411330108/110395118/414400117/419535106/097740214/2066631010/0797275529/089680508/1195715311/1977170607/012720317/0425305422/103595311/1384760627/0309486107/420341003/029Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 42290/8848452290/8848452290/88484511745/8848452290/8848452290/8848452290/8848455793/8848452290/8848455960/8848452770/8848452290/8848452290/8848452290/8848456489/8848452290/8848451145/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452281/8848452290/8848452290/88484511813/8848452290/8848452290/884845


SJMSJMVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.Okres:CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082Košťál Jan a Košťálová Stanislava, Stankovského 1637,250 88 ČelákoviceKotlínová Zauchová Jarmila, Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Koubek Jan, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Koukalová Věra, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Kourková Jana, Zákupská 496/34, Ďáblice, 182 00 Praha 82Koval Karel Václav, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Kovaříková Anna, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Kozák Martin, Chabařovická 1329/9, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Kozelková Helena, Zelenohorská 512/5, Praha 8, Bohnice,181 00 Praha 81Kožený Petr, Krkonošská 1522/4, Praha 2, Vinohrady,120 00 Praha 2Král Jindřich a Králová Libuše, Kyselova 1185/2, Praha8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Kraus Jindřich, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Krtková Petra Mgr., Lochenická 228, Klánovice, 190 14Praha 914Krystová Kateřina, Pampelišková 793, Zeleneč, 250 91Zeleneč v ČecháchKřivánek Lukáš Ing., Luční 1626, 263 01 DobříšKříž Jiří, Taussigova 1157/17, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Křížová Eva, Svojsíkova 1256/23, Liberec - Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1Kubišta Jiří Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8Kučerová Radmila, Kyselova 1185, Praha 8, 182 00 Praha82Kudláček Viktor Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Kuklová Věra, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Kulíková Anna, Ládevská 691/25, Praha 8, Dolní Chabry,184 00 Praha 84Kůsová Kateřina, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Labler Beno, Kyselova 1185, Praha 8Labská Naděžda, Kubíkova 1178/5, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Lamka Jaromír Ing. CSc., Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Langerová Markéta, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Lenell Per Erik, Maria Prästgards gata 45, 118052Stockholm,, ŠvédskoLhotáková Ludmila, Žandovská 308/5, Praha 9, Střížkov,190 00 Praha 9554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě450511/014505622/184515825/282520711/254465222/143645325/2267760510/0107426026/421760625/1092325315/011741222/1036250327/053325324/069461104/041735820/0443756128/0419530123/192770912/0210445323/420640125/0988456019/075500819/217426205/020765418/2481755630/0048261003/080526006/300570412/2666635501/0904460125245922/122Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 52290/8848452290/8848452290/8848452280/8848452272/8848452232/8848452290/8848452280/8848452400/8848455671/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452400/8848452290/8848455616/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/884845


SJMSJMSJMSJMSJMSJMSJMOkres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082Liška Ivan Ing., Houškova 896/10, Plzeň 2-Slovany -Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26Lohynský Miroslav a Lohynská Marie, Rajmonova 1193/3,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Lojda Václav a Lojdová Ivana, Kyselova 1185, Praha 8,182 00 Praha 82, Ondříčkova 1304/9, Praha 3, Žižkov,130 00 Praha 3Lužná Maria, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Machalová Iva, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Mahrla Slavomír a Mahrlová Dagmar, Budiměřice 131,288 02 Nymburk 2Makeš René, Brunclíkova 1720/23, Praha 6, Břevnov,162 00 Praha 616Maláček Marek, Čenkovská 584/15, Ďáblice, 182 00 Praha82Malkovský Petr, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Mareš Jiří, Potočiny 636, 251 64 MnichoviceMareš Josef, Zengrova 738/93, Vítkovice, 703 00 Ostrava3Marešová Dita, Chaberská 32, Přemyšlení, 250 66 ZdibyMarková Helena, Kyselova 1185/2, Praha 8, 182 00 Praha82Mašek Rudolf Ing. a Mašková Věra, Opočnice 218, 289 04Opočnice, Za Fořtem 888/8, Slivenec, 154 00 Praha 514Matys Radek a Matysová Naděžda, V Malém Háji 354, 250 70Odolena Voda, Chabařovická 1321/15, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Matýsková Ludmila, Šantrochova 1863/9, Praha 6, Břevnov,162 00 Praha 616Mayerová Dagmar MUDr., Brojova 2091/28, Plzeň 2-Slovany,Východní Předměstí, 307 03Mazancová Libuše, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Mikhaylov Artur, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Milerová Kateřina, Makotřasy 82, 273 54 LidiceMoc Pavel, Česákova 425/4, Praha 8, Střížkov, 182 00Praha 82Mottlová Viléma, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Moučková Lucie Ing.arch., Na Dlouhém Lánu 261/66, Praha6, Vokovice, 160 00 Praha 6Možiová Anna, Ctiradova 440/2, Praha 4, Nusle, 140 00Praha 4Mrozek David Ing., 17. listopadu 1066, 277 11 NeratoviceMudra Jan, Kovanice 59, 288 02 Nymburk 2Müller Václav a Müllerová Květa, Kyselova 1185/2, Praha8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Musil Vladimír a Musilová Hana, Drimlova 2365/4, Praha13, Stodůlky, 155 00 Praha 515554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě650510/0822391216/023455605/049480609/091495602/257305610/733765824/4627490129/196545803/1150670625/1717741127/0284730527/0434731112/0014470116/010765401/0199795614/0423460827/073515902/042721226/1749725501/0422346101/468255504/065205225/076801029/9957835305/0277801114/0522235328/458655719/0068575125/1616710924/3053790909/1003380922/079375530/054580103/1819616014/0426Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 62290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452400/8848452280/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452232/8848452290/8848452287/8848452290/8848452290/8848452218/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848456036/8848452290/884845


SJMSJMSJMSJMSJMOkres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082Musil Zdeněk a Musilová Růžena, Ke Koupališti 251,382 81 Besednice, Ke Koupališti 251, BesedniceMyšková Danuše, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Nekvasilová Františka, Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Nováková Dagmar, Vysočanská 231/89, Praha 9, Střížkov,190 00 Praha 9Novotná Helena Ing., Jeremenkova 1056/100, Praha 4,Podolí, 140 00 Praha 4Novotná Ladislava, Družstevní 121, Pardubice II,Polabiny, 530 09 Pardubice 9Novotný Jakub, Do Rybníčků 745/1, Dolní Chabry, 184 00Praha 84Novotný Marek, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Novotný Petr Mgr., Ostružinová 1815, 252 28 ČernošiceOstrý Marek, Petrovská 160, 788 13 VikýřovicePanošová Vendula, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Paráková Jiřina, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Pavlíková Michaela Dis., Ratibořská 748/36, Praha 8,Bohnice, 181 00 Praha 81Perný Vladimír Ing., Národní 341/23, Praha 1, StaréMěsto, 110 00 Praha 1Peřina Milan, Vyžice 25, 538 03 Heřmanův MěstecPethö Attila Ing. a Pethö Petra Ing., Augustinova2065/12, Praha 11, Chodov, 148 00 Praha 414Pilátová Alena Mgr., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Plachá Jana, Národní Obrany 437/3, Praha 6, Bubeneč,160 00 Praha 6Plicka Miloslav a Plicková Naděžda, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Pohořelý Petr Ing. a Pohořelá Jaroslava MUDr., Křížová16/17, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2Polachová Miroslava, Ořechová 952/39, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Polachová Veronika, Práčov 14, Přídolí, 381 01 ČeskýKrumlov 1Poláček Pavel a Poláčková Markéta, Na Chodovci 2543/32,Praha 4, Záběhlice, 141 00 Praha 41Pop Luděk, Hlubočská 145, Kolín VI, 280 02 Kolín 2Pospíšilová Jana, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Pošmurová Regina, Krásné 28, Tři Sekery, 353 01Mariánské Lázně 1Praksinová Světlana Sergejevna, Struhy 150, 294 43Čachovice u Mladé BoleslavěProcházka Petr, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Procházková Marie, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě310617/072295626/026616213/0238555110/1457286127/071335724/078845124/3317870129/0180710330/0182770816/6048890626/6171795918/0427376128/028785102/0419431230/451831006/3300680215/0718685912/1973425930/073776022/0171500509/023505316/040590324/1344615915/0844556024/1654785501/0009620916/0045695203/0063590609/0916765518/0313595426/1863805420/9944370101/008245515/161Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 72290/8848452290/8848452280/8848452150/8848452290/8848451145/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452400/8848452290/8848452375/8848452290/8848455820/8848452290/8848452290/8848452280/8848455938/8848452290/8848452280/8848452287/8848452290/8848452290/8848453030/8848452227/8848452190/8848452290/8848452290/884845


SJMSJMSJMSJMOkres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082Procházková Petra Mgr., Tř. T. G. Masaryka 826, 473 01Nový BorPtáčková Alena, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Puková Marie, Kouřimská 2336/10, Praha 3, Vinohrady,130 00 Praha 3Reiner Jiří, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Retek Pavel, Vykáňská 1443/6, Praha 10, Strašnice,100 00 Praha 10Richter Karel a Richterová Jana, Hlaváčova 1162/6, Praha8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Rözler Ivan Ing. a Rözlerová Kateřina Ing., K Vystrkovu677/3, Praha 12, Modřany, 143 00 Praha 412, K Vystrkovu677/3, Praha 4, 143 00 Praha 412Rumplová Anna, Kyselova 1185/2, Praha 8Růžička Bohuslav, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Růžičková Edita, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Rychtařík Milan Bc., Jiráskova 222, 439 01 ČernčiceŘíhová Barbora, Třebenická 1290/16, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Říkovský Martin, Jičínská 226/17, Praha 3, Žižkov,130 00 Praha 3SARGASCOM s.r.o., Malkovského 594, Praha 18, Letňany,199 00 Praha 99Sazka Rudolf a Sazková Zdena, Skálova 562/5, Praha 8,Čimice, 181 00 Praha 81Schiffnerová Zdeňka, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Sedláček Pavel, Školní 132/13, Horní Lomany, 351 01Františkovy LázněSeko Ludvík Ing. arch., Senovážné náměstí 994/2, Praha1, Nové Město, 110 00 Praha 1Sekrtová Jana Mgr., Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Síbek Jan, Schulhoffova 858/6, Praha 11, Háje, 149 00Praha 415SIBIRNEFTGAZ ORGSINTEZ, s.r.o., N.A.Někrasova 643/5,Praha 6, Bubeneč, 160 00 Praha 6Skalická Hana MUDr., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Sklenář Josef, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Skořepová Ludmila Bc., Sportovní 550, 357 33 LoketSmejkal Pavel Ing., Kukelská 903/1, Praha 14, Hloubětín,198 00 Praha 98Sochr Augustin a Sochrová Miluška, Palackého Třída1590/76, Nymburk, 288 02 Nymburk 2Stavební bytové družstvo Praha 8, Horňátecká 1772/19,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Stehlík Ladislav, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě775210/2314715306/0200715815/0780390607/075850512/0162461128/077475605/084660529/1528645926/2238226029/006430818/075836114/0447720628/2732826001/0495770308/440027907066470808/096475804/016455831/127730606/1807671209/0121605922/1696850813/019127574768815327/0323311111/466745630/0489680714/0835340626/067365117/06100034550690413/0376Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 82290/8848452290/8848452290/8848456447/8848452150/8848452400/8848452290/8848452150/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452138/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452280/8848452290/8848455920/8848452230/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/884845134013/8848452290/884845


SJMSJMSJMSJMOkres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082Struhalová Anna, Kvetna 958/8, Veľká Bytča - Bytča,,SlovenskoSuchá Eva, Liboňovská 1020/1, Praha 8, Dolní Chabry,184 00 Praha 84Svoboda Vladimír a Svobodová Jitka, Na Sídlišti 593,582 91 Světlá nad SázavouSvobodová Ivana Mgr., Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Svobodová Marie, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Šafářová Sylva, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Šípek Libor Ing., Evropská 676/152, Praha 6, Vokovice,160 00 Praha 6Šlegr Kamil Ing., Mezilesí 503/115, Praha 20, HorníPočernice, 193 00 Praha 913Šmucr Zdeněk Ing. a Šmucrová Stanislava Ing., Polní 952,Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1Šnapek Petr Ing., Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Špičáková Šárka, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Špotáková Tereza, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Šťastná Martina, Zakšínská 570/4, Praha 9, Střížkov,190 00 Praha 9Šťastná Věra, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Štěpáník František, Drahobejlova 1072/10, Praha 9,Libeň, 190 00 Praha 9Štucbart Pavel, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Tatranský Milan Ing. a Tatranská Jarmila, Katovická403/20, Praha 8, Bohnice, 181 00 Praha 81Techlovská Blažena, Společná 1638/21, Libeň, 180 00Praha 8Tesař Jiří, Jungmannova 1442/34, Pražské Předměstí,500 02 Hradec Králové 2Těšík Jan, Primátorská 1011/41, Praha 8, Libeň, 180 00Praha 8Tláskalová Pavlína, Dolní Černůtky 8, Jeřice, 508 01Hořice v PodkrkonošíTraunová Marta, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Trenk Pavel, Kyselova 1185, Praha 8, 182 00 Praha 82Trnka Robert Ing., Feřtekova 543/15, Praha 8, Bohnice,181 00 Praha 81Trojan Zdeněk Ing. a Trojanová Helena Ing. CSc.,Riegrova 424, Klánovice, 190 14 Praha 914Třešňáková Libuše, Kyselova 1185/2, Praha 8, 182 00Praha 82Uhlík Martin Ing., Kladenská 562/19, Praha 6, Vokovice,160 00 Praha 6Uhlík Petr, Rektorská 215/32, Praha 10, Malešice, 108 00Praha 108554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě426127/747436209/108510131/372555925/1126825318/1442245201/053835128/0212660126/0996760929/0469450817/091575926/0705420911/112706130/5328856120/1891775224/5776195416/035651128/0974480402/024460710/750485606/740285620/049800827/3174700314/0045825709/3603346229/089520512/209690529/2042521209/115575227/0095525519/072620104/1682590615/0107Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 92290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452217/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452287/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848451145/8848452260/8848452290/8848452290/8848452150/8848452290/8848452220/8848453250/8848451145/8848451145/884845


SJMSJMSJMSJMOkres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082Vajdová Zdenka PhDr., Zlončice 63, 278 01 Kralupy nadVltavou 1Valouchová Kateřina Bc., Šimáčkova 1372/12, Praha 7,Holešovice, 170 00 Praha 7Vampola Tomáš Ing. a Vampolová Ivana Ing., Oradourská151, 273 54 LidiceVaněk Lubomír, Božetická 3398/4, Praha 12, Modřany,143 00 Praha 412Vaněk Vladimír Ing., Tomanova 1884/92, Praha 6, Břevnov,162 00 Praha 616Vaňková Martina, Pod Harfou 933/62, Praha 9, Vysočany,190 00 Praha 9Váša Martin Mgr. a Vášová Blanka, Amforová 1929/15,Praha 13, Stodůlky, 155 00 Praha 515Vávra Petr a Vávrová Iveta, Minská 775/4, Praha 10,Vršovice, 101 00 Praha 101, U Kněžské louky 2622/1,Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3Vávrová Alice, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Vávrová Lidmila, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Vavřinec Zbyněk, Tovární 1265/8, Praha 7, Holešovice,170 00 Praha 7Veit Jan RNDr. CSc., Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Velíšek Lukáš Ing. Arch., Podolská 888/12, Praha 4,Braník, 147 00 Praha 47Velkoborská Lenka, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Vergosová Hana, Chabařovická 1326/25, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Verner Karel a Vernerová Bedřiška, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Veselý Jiří Ing. CSc., Veveří 461/14, Brno-střed -Veveří, 602 00 Brno 2Vlachová Otilie, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Vladyková Ludmila, Křižovnická 60/10, Praha 1, StaréMěsto, 110 00 Praha 1Vlasáková Lenka Bc., Na Maninách 1425/27, Praha 7,Holešovice, 170 00 Praha 7Vodenka Miroslav, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Vojtíšková Šárka Ing., Milady Horákové 546/50, Praha 7,Holešovice, 170 00 Praha 7Vokálová Marie, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Vokatá Michaela, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Vokurková Jana, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Volfová Danuše, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Volínová Andrea, Sídliště 672/3, 431 86 Kovářská554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě445721/408775808/0396610410/1696645625/2363600628/0236630325/1570716115/1602681227/1642705226/0435660117/0741696020/1897496027/108275907/011740117/0095280321/093600623/0945735730/0225855719/5878430822/104495823/010500125/191316117/080455927/052806030/0380850416/0302706106/0380125102/032745108/1979476002/008555902/2084816119/25122290/8848452290/8848452400/884845229/176969229/1769692400/8848452400/8848452290/8848452290/8848453844/8848452290/8848452290/8848452290/8848452730/8848452290/8848455920/8848452290/8848452287/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848454580/8848452290/8848452290/884845Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 10


BOkres:JednotkyČ.p./Č.jednotkyVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00CZ0100 Hlavní město PrahaZpůsob využitíObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082SJM Volný Petr Ing. a Volná Alena JUDr., Elišky Krásnohorské1021/12, Praha 1, Staré Město, 110 00 Praha 1SJM Vondrovský Karel Ing. a Vondrovská Zdeňka, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82, Tichého1648/8, Kunratice, 148 00 Praha 414Vopařilová Jana, Hvězdonice 20, 257 24 ChoceradyVosková Monika PhDr., Souběžná 169, Louňovice, 251 62MukařovVotavová Dana, Chlumčanského 346/2, Praha 8, Libeň,180 00 Praha 8SJM Votruba Jiří a Votrubová Markéta, Na Vápence 1914/21,Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3, Kyselova 1185/2, Praha8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Vrublová Eva Bc., Košťálkova 1104/4, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základníškola, praktická škola a školní jídelna, Praha 9,Čakovická 51, Čakovická 783/51, Praha 9, Prosek, 190 00Praha 9SJM Zahrádka Jan Ing. a Zahrádková Ivana Mgr., Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82, StankoVodičky 266/1, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 408 01RumburkSJM Zajíc Jiří a Zajícová Jilečková Marie, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Zajícová Jilečková Marie, Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Zákravský Martin RNDr., Kyselova 1185/2, Kobylisy,182 00 Praha 82Zezulková Věra Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82SJM Zich František Ing. a Zichová Iva, Štúrova 544/43, Praha4, Lhotka, 142 00 Praha 411, Štúrova 544/43, Lhotka,142 00 Praha 411Zielinská Ida, Katovická 402, Praha 8SJM Žežulka Jiří Mgr. a Žežulková Kateřina Mgr., Petržílova3295/3, Praha 12, Modřany, 143 00 Praha 412SJM = společné jmění manželůNemovitosti1185/3431185/344Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.BudovaParcelyBudovaParcely554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadějiný nebytový prostorKobylisy, č.p. 1185, LV 1868, byt.důmna parcelejiný nebytový prostorKobylisy, č.p. 1185, LV 1868, byt.důmna parceleZpůsob ochrany2364/134 LV 15792364/134 LV 1579360630/404465527/067521030/139565401/0670755119/0471525313/079466024/158700405/0086735522/0114765106/020863110261530523/117535620/335470707/028525420/077525420/077461111/001815320/0814350814/039425727/440745318/0185640902/1289665920/0636Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 116923/8848452290/8848452280/8848452400/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/8848452138/8848456060/8848452290/8848452260/8848452290/8848452290/8848452290/8848452290/884845Podíl na společnýchčástech domu12394/9482142250/948214


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě1185/3451185/3461185/3471185/3481185/3491185/3501185/3511185/352dílna nebo provozovnaBudova Kobylisy, č.p. 1185, LV 1868, byt.důmna parcele 2364/134 LV 1579Parcelyjiný nebytový prostorBudova Kobylisy, č.p. 1185, LV 1868, byt.důmna parcele 2364/134 LV 1579Parcelyjiný nebytový prostorBudova Kobylisy, č.p. 1185, LV 1868, byt.důmna parcele 2364/134 LV 1579ParcelyateliérBudova Kobylisy, č.p. 1185, LV 1868, byt.důmna parcele 2364/134 LV 1579Parcelyjiný nebytový prostorBudova Kobylisy, č.p. 1185, LV 1868, byt.důmna parcele 2364/134 LV 1579Parcelyjiný nebytový prostorBudova Kobylisy, č.p. 1185, LV 1868, byt.důmna parcele 2364/134 LV 1579Parcelyjiný nebytový prostorBudova Kobylisy, č.p. 1185, LV 1868, byt.důmna parcele 2364/134 LV 1579Parcelyjiný nebytový prostorBudova Kobylisy, č.p. 1185, LV 1868, byt.důmna parcele 2364/134 LV 1579Parcely17300/948214680/9482142305/9482144640/9482147800/9482145700/9482146600/9482143700/948214B1 Jiná práva - Bez zápisuC Omezení vlastnického právaTyp vztahuOprávnění proPovinnost ko Věcné břemeno užíváník podílu 11813/884845Kopecký František, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82,Jednotka: 1185/348Jednotka: 1185/345V-42790/2005-101V-42790/2005-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 12


Okres:Typ vztahuOprávnění proRČ/IČO: 290609/098VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kJednotka: 1185/352Jednotka: 1185/351Jednotka: 1185/350Jednotka: 1185/349Jednotka: 1185/347Jednotka: 1185/346Jednotka: 1185/344Jednotka: 1185/343Obec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListina Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 17.10.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 19.10.2005.V-42790/2005-101o Věcné břemeno užíváník podílu 11813/884845Kopecká Eva, Kyselova 1185/2, Praha8, Kobylisy, 182 00 Praha 82,RČ/IČO: 405520/099Jednotka: 1185/348Jednotka: 1185/351Jednotka: 1185/350Jednotka: 1185/349Jednotka: 1185/352Jednotka: 1185/346Jednotka: 1185/344Jednotka: 1185/343Jednotka: 1185/345Jednotka: 1185/347V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101V-42790/2005-101Listina Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 17.10.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 19.10.2005.V-42790/2005-101o Zástavní právo smluvnípohledávka ve výši 1.000.000,- Kč s příslušenstvímbudoucí pohledávky do výše 1.000.000,- Kč vzniklé do 25.2.2037budoucí pohledávky do výše 500.000,- Kč vzniklé do 25.2.2037k podílu 1145/884845Komerční banka, a.s., Na příkopě Novotná Ladislava, Družstevní V-41881/2008-101969/33, Praha 1, Staré Město, 121, Pardubice II, Polabiny,114 07, RČ/IČO: 45317054530 09 Pardubice 9, RČ/IČO:845124/3317, Jednotka: 1185/344Novotná Ladislava, Družstevní V-41881/2008-101121, Pardubice II, Polabiny,530 09 Pardubice 9, RČ/IČO:845124/3317, Jednotka: 1185/343Novotná Ladislava, Družstevní V-41881/2008-101121, Pardubice II, Polabiny,530 09 Pardubice 9, RČ/IČO:845124/3317, Jednotka: 1185/345Novotná Ladislava, Družstevní V-41881/2008-101121, Pardubice II, Polabiny,530 09 Pardubice 9, RČ/IČO:845124/3317, Jednotka: 1185/348Novotná Ladislava, Družstevní V-41881/2008-101121, Pardubice II, Polabiny,530 09 Pardubice 9, RČ/IČO:Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 13


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 Praha845124/3317, Jednotka: 1185/352Novotná Ladislava, Družstevní V-41881/2008-101121, Pardubice II, Polabiny,530 09 Pardubice 9, RČ/IČO:845124/3317, Jednotka: 1185/347Novotná Ladislava, Družstevní V-41881/2008-101121, Pardubice II, Polabiny,530 09 Pardubice 9, RČ/IČO:845124/3317, Jednotka: 1185/349Novotná Ladislava, Družstevní V-41881/2008-101121, Pardubice II, Polabiny,530 09 Pardubice 9, RČ/IČO:845124/3317, Jednotka: 1185/350Novotná Ladislava, Družstevní V-41881/2008-101121, Pardubice II, Polabiny,530 09 Pardubice 9, RČ/IČO:845124/3317, Jednotka: 1185/351Novotná Ladislava, Družstevní V-41881/2008-101121, Pardubice II, Polabiny,530 09 Pardubice 9, RČ/IČO:845124/3317, Jednotka: 1185/346Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 28.07.2008. Právní účinkyvkladu práva ke dni 04.08.2008.V-41881/2008-101o Zástavní právo smluvnípohledávka ve výši 1.000.000,- Kč s příslušenstvímbudoucí pohledávky do výše 1.000.000,- Kč vzniklé do 25.2.2037budoucí pohledávky do výše 500.000,- Kč vzniklé do 25.2.2037k podílu 1145/884845Komerční banka, a.s., Na příkopě969/33, Praha 1, Staré Město,114 07, RČ/IČO: 45317054V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděTesař Jiří, Jungmannova 1442/34,Pražské Předměstí, 500 02 HradecKrálové 2, RČ/IČO: 800827/3174,Jednotka: 1185/344Tesař Jiří, Jungmannova 1442/34,Pražské Předměstí, 500 02 HradecKrálové 2, RČ/IČO: 800827/3174,Jednotka: 1185/343Tesař Jiří, Jungmannova 1442/34,Pražské Předměstí, 500 02 HradecKrálové 2, RČ/IČO: 800827/3174,Jednotka: 1185/345Tesař Jiří, Jungmannova 1442/34,Pražské Předměstí, 500 02 HradecKrálové 2, RČ/IČO: 800827/3174,Jednotka: 1185/348Tesař Jiří, Jungmannova 1442/34,Pražské Předměstí, 500 02 HradecKrálové 2, RČ/IČO: 800827/3174,Jednotka: 1185/346Tesař Jiří, Jungmannova 1442/34,Pražské Předměstí, 500 02 HradecV-41881/2008-101V-41881/2008-101V-41881/2008-101V-41881/2008-101V-41881/2008-101V-41881/2008-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 14


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaKrálové 2, RČ/IČO: 800827/3174,Jednotka: 1185/352Tesař Jiří, Jungmannova 1442/34, V-41881/2008-101Pražské Předměstí, 500 02 HradecKrálové 2, RČ/IČO: 800827/3174,Jednotka: 1185/351Tesař Jiří, Jungmannova 1442/34, V-41881/2008-101Pražské Předměstí, 500 02 HradecKrálové 2, RČ/IČO: 800827/3174,Jednotka: 1185/350Tesař Jiří, Jungmannova 1442/34, V-41881/2008-101Pražské Předměstí, 500 02 HradecKrálové 2, RČ/IČO: 800827/3174,Jednotka: 1185/349Tesař Jiří, Jungmannova 1442/34, V-41881/2008-101Pražské Předměstí, 500 02 HradecKrálové 2, RČ/IČO: 800827/3174,Jednotka: 1185/347Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 28.07.2008. Právní účinkyvkladu práva ke dni 04.08.2008.V-41881/2008-101o Zástavní právo smluvnía) pohledávky ve výši 1 420 000,- Kč s příslušenstvímb) budoucí pohledávky do výše 1 420 000,- Které vzniknou do 31.10.2042k podílu 2290/884845Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova1929/62, Praha 4, Krč, 140 00 Praha4, RČ/IČO: 45244782V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděBožíková Iva, Vlkova 443/28,Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3,RČ/IČO: 825107/2654, Jednotka:1185/345Božíková Iva, Vlkova 443/28,Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3,RČ/IČO: 825107/2654, Jednotka:1185/343Božíková Iva, Vlkova 443/28,Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3,RČ/IČO: 825107/2654, Jednotka:1185/344Božíková Iva, Vlkova 443/28,Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3,RČ/IČO: 825107/2654, Jednotka:1185/347Božíková Iva, Vlkova 443/28,Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3,RČ/IČO: 825107/2654, Jednotka:1185/352Božíková Iva, Vlkova 443/28,Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3,RČ/IČO: 825107/2654, Jednotka:1185/348Božíková Iva, Vlkova 443/28,Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3,V-57081/2008-101V-57081/2008-101V-57081/2008-101V-57081/2008-101V-57081/2008-101V-57081/2008-101V-57081/2008-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 15


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaRČ/IČO: 825107/2654, Jednotka:1185/351Božíková Iva, Vlkova 443/28, V-57081/2008-101Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3,RČ/IČO: 825107/2654, Jednotka:1185/350Božíková Iva, Vlkova 443/28, V-57081/2008-101Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3,RČ/IČO: 825107/2654, Jednotka:1185/349Božíková Iva, Vlkova 443/28, V-57081/2008-101Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3,RČ/IČO: 825107/2654, Jednotka:1185/346Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 21.04.2008. Právní účinkyvkladu práva ke dni 29.10.2008.V-57081/2008-101o Zástavní právo smluvnípohledávka do výše 700.000,- Kč s příslušenstvímk podílu 2290/884845Českomoravská stavební spořitelna,a.s., Vinohradská 3218/169, Praha10, Strašnice, 100 00 Praha 10,RČ/IČO: 49241397V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděDeutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/344Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/343Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/345Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/348Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/352Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/347Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/349Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 16


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaJednotka: 1185/350Deutschmanová Tereza, Kyselova V-21869/2009-1011185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/351Deutschmanová Tereza, Kyselova V-21869/2009-1011185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/346Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 20.04.2009. Právní účinkyvkladu práva ke dni 04.05.2009.V-21869/2009-101o Zástavní právo smluvníbudoucí pohledávka do výše 420.000,- Kčk podílu 2290/884845Českomoravská stavební spořitelna,a.s., Vinohradská 3218/169, Praha10, Strašnice, 100 00 Praha 10,RČ/IČO: 49241397V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděDeutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/344Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/343Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/345Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/348Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/346Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/352Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/351Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/350Deutschmanová Tereza, Kyselova1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/349V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101V-21869/2009-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 17


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaDeutschmanová Tereza, Kyselova V-21869/2009-1011185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 815611/0468,Jednotka: 1185/347Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 20.04.2009. Právní účinkyvkladu práva ke dni 04.05.2009.V-21869/2009-101o Zástavní právo smluvnípohledávka ve výši 400.000,- Kč s příslušenstvímbudoucí pohledávky do výše 593.700,- Kč vzniklé do 25.8.2039budoucí pohledávky do výše 80.120,- Kč vzniklé do 25.8.2039k podílu 2290/884845Komerční banka, a.s., Na příkopě969/33, Praha 1, Staré Město,114 07, RČ/IČO: 45317054V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděBujárek Milan, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/348Bujárek Milan, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/345Bujárek Milan, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/343Bujárek Milan, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/344Bujárek Milan, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/351Bujárek Milan, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/352Bujárek Milan, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/350Bujárek Milan, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/349Bujárek Milan, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/347Bujárek Milan, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,V-45872/2009-101V-45872/2009-101V-45872/2009-101V-45872/2009-101V-45872/2009-101V-45872/2009-101V-45872/2009-101V-45872/2009-101V-45872/2009-101V-45872/2009-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 18


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděJednotka: 1185/346Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 04.09.2009. Právní účinkyvkladu práva ke dni 09.09.2009.V-45872/2009-101o Zástavní právo smluvnípohledávka ve výši 2.400.000,- Kč s příslušenstvímbudoucí pohledávky do výše 2.843.700,- Kč vzniklé do 25.8.2039budoucí pohledávky do výše 480.720,- Kč vzniklé do 25.8.2039k podílu 2290/884845Komerční banka, a.s., Na příkopě Bujárek Milan, Kyselova 1185/2, V-45873/2009-101969/33, Praha 1, Staré Město, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha114 07, RČ/IČO: 4531705482, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/348Bujárek Milan, Kyselova 1185/2, V-45873/2009-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/345Bujárek Milan, Kyselova 1185/2, V-45873/2009-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/343Bujárek Milan, Kyselova 1185/2, V-45873/2009-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/344Bujárek Milan, Kyselova 1185/2, V-45873/2009-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/346Bujárek Milan, Kyselova 1185/2, V-45873/2009-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/347Bujárek Milan, Kyselova 1185/2, V-45873/2009-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/349Bujárek Milan, Kyselova 1185/2, V-45873/2009-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/350Bujárek Milan, Kyselova 1185/2, V-45873/2009-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/351Bujárek Milan, Kyselova 1185/2, V-45873/2009-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 541013/0528,Jednotka: 1185/352Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 04.09.2009. Právní účinkyvkladu práva ke dni 09.09.2009.Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 19


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděV-45873/2009-101o Zástavní právo smluvnípohledávka ve výši 1 000 000,-Kč s příslušenstvím k podílu 2287/884845UniCredit Bank Czech Republic, Mikhaylov Artur, Kyselova 1185/2, Z-40684/2010-101a.s., Na příkopě 858/20, Praha 1, Praha 8, Kobylisy, 182 00 PrahaNové Město, 111 21, RČ/IČO:82, RČ/IČO: 801029/9957,64948242Jednotka: 1185/343Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 20.07.2009. Právní účinkyvkladu práva ke dni 22.07.2009.V-37125/2009-101o Zástavní právo smluvnípohledávka ve výši 1.700.000,- Kč s příslušenstvímk podílu 5820/884845Hypoteční banka, a.s., Radlická Peřina Milan, Vyžice 25, 538 03 Z-42826/2010-101333/150, Praha 5, Radlice, 150 57, Heřmanův Městec, RČ/IČO:RČ/IČO: 13584324831006/3300, Jednotka: 1185/348Peřina Milan, Vyžice 25, 538 03 Z-42826/2010-101Heřmanův Městec, RČ/IČO:831006/3300, Jednotka: 1185/352Peřina Milan, Vyžice 25, 538 03 Z-42826/2010-101Heřmanův Městec, RČ/IČO:831006/3300, Jednotka: 1185/351Peřina Milan, Vyžice 25, 538 03 Z-42826/2010-101Heřmanův Městec, RČ/IČO:831006/3300, Jednotka: 1185/350Peřina Milan, Vyžice 25, 538 03 Z-42826/2010-101Heřmanův Městec, RČ/IČO:831006/3300, Jednotka: 1185/349Peřina Milan, Vyžice 25, 538 03 Z-42826/2010-101Heřmanův Městec, RČ/IČO:831006/3300, Jednotka: 1185/347Peřina Milan, Vyžice 25, 538 03 Z-42826/2010-101Heřmanův Městec, RČ/IČO:831006/3300, Jednotka: 1185/346Peřina Milan, Vyžice 25, 538 03 Z-42826/2010-101Heřmanův Městec, RČ/IČO:831006/3300, Jednotka: 1185/344Peřina Milan, Vyžice 25, 538 03 Z-42826/2010-101Heřmanův Městec, RČ/IČO:831006/3300, Jednotka: 1185/343Peřina Milan, Vyžice 25, 538 03 Z-42826/2010-101Heřmanův Městec, RČ/IČO:831006/3300, Jednotka: 1185/345Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 09.02.2009. Právní účinkyvkladu práva ke dni 09.02.2009.V-5536/2009-101o Zástavní právo smluvnípohledávka ve výši 725.000,- Kč a příslušenství( k podílu 2290/884845 )UniCredit Bank Czech Republic, Franc Jiří Ing. a Francová Šárka Z-42826/2010-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 20


VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.Okres:Typ vztahuOprávnění proCZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082a.s., Na příkopě 858/20, Praha 1,Nové Město, 111 21, RČ/IČO:64948242554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděIng., Otavská 1045/3, ČeskéBudějovice 2, 370 11 ČeskéBudějovice 11, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 640406/0773656221/1689, Jednotka: 1185/352Franc Jiří Ing. a Francová ŠárkaIng., Otavská 1045/3, ČeskéBudějovice 2, 370 11 ČeskéBudějovice 11, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 640406/0773656221/1689, Jednotka: 1185/351Franc Jiří Ing. a Francová ŠárkaIng., Otavská 1045/3, ČeskéBudějovice 2, 370 11 ČeskéBudějovice 11, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 640406/0773656221/1689, Jednotka: 1185/350Franc Jiří Ing. a Francová ŠárkaIng., Otavská 1045/3, ČeskéBudějovice 2, 370 11 ČeskéBudějovice 11, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 640406/0773656221/1689, Jednotka: 1185/347Franc Jiří Ing. a Francová ŠárkaIng., Otavská 1045/3, ČeskéBudějovice 2, 370 11 ČeskéBudějovice 11, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 640406/0773656221/1689, Jednotka: 1185/349Franc Jiří Ing. a Francová ŠárkaIng., Otavská 1045/3, ČeskéBudějovice 2, 370 11 ČeskéBudějovice 11, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 640406/0773656221/1689, Jednotka: 1185/344Franc Jiří Ing. a Francová ŠárkaIng., Otavská 1045/3, ČeskéBudějovice 2, 370 11 ČeskéBudějovice 11, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 640406/0773656221/1689, Jednotka: 1185/343Franc Jiří Ing. a Francová ŠárkaIng., Otavská 1045/3, ČeskéBudějovice 2, 370 11 ČeskéBudějovice 11, Kyselova 1185/2,Z-42826/2010-101Z-42826/2010-101Z-42826/2010-101Z-42826/2010-101Z-42826/2010-101Z-42826/2010-101Z-42826/2010-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 21


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaPraha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 640406/0773656221/1689, Jednotka: 1185/345Franc Jiří Ing. a Francová Šárka Z-42826/2010-101Ing., Otavská 1045/3, ČeskéBudějovice 2, 370 11 ČeskéBudějovice 11, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 640406/0773656221/1689, Jednotka: 1185/348Franc Jiří Ing. a Francová Šárka Z-42826/2010-101Ing., Otavská 1045/3, ČeskéBudějovice 2, 370 11 ČeskéBudějovice 11, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 640406/0773656221/1689, Jednotka: 1185/346Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 19.12.2006. Právní účinkyvkladu práva ke dni 21.12.2006.V-59934/2006-101o Zástavní právo smluvní1) pohledávka ve výši 600 000,- Kč a příslušenství2) budoucí pohledávky do výše 600 000,- Kčk podílu 2770/884845Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova1929/62, Praha 4, Krč, 140 00 Praha4, RČ/IČO: 45244782V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděKamiš Pavel, Hausmannova 3045/16,Praha 12, Modřany, 143 00 Praha412, RČ/IČO: 530204/200,Jednotka: 1185/348Kamiš Pavel, Hausmannova 3045/16,Praha 12, Modřany, 143 00 Praha412, RČ/IČO: 530204/200,Jednotka: 1185/347Kamiš Pavel, Hausmannova 3045/16,Praha 12, Modřany, 143 00 Praha412, RČ/IČO: 530204/200,Jednotka: 1185/352Kamiš Pavel, Hausmannova 3045/16,Praha 12, Modřany, 143 00 Praha412, RČ/IČO: 530204/200,Jednotka: 1185/345Kamiš Pavel, Hausmannova 3045/16,Praha 12, Modřany, 143 00 Praha412, RČ/IČO: 530204/200,Jednotka: 1185/343Kamiš Pavel, Hausmannova 3045/16,Praha 12, Modřany, 143 00 Praha412, RČ/IČO: 530204/200,Jednotka: 1185/344Kamiš Pavel, Hausmannova 3045/16,Praha 12, Modřany, 143 00 Praha412, RČ/IČO: 530204/200,Z-42826/2010-101Z-42826/2010-101Z-42826/2010-101Z-42826/2010-101Z-42826/2010-101Z-42826/2010-101Z-42826/2010-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 22


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděJednotka: 1185/346Kamiš Pavel, Hausmannova 3045/16, Z-42826/2010-101Praha 12, Modřany, 143 00 Praha412, RČ/IČO: 530204/200,Jednotka: 1185/349Kamiš Pavel, Hausmannova 3045/16, Z-42826/2010-101Praha 12, Modřany, 143 00 Praha412, RČ/IČO: 530204/200,Jednotka: 1185/350Kamiš Pavel, Hausmannova 3045/16, Z-42826/2010-101Praha 12, Modřany, 143 00 Praha412, RČ/IČO: 530204/200,Jednotka: 1185/351Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 08.11.2006. Právní účinkyvkladu práva ke dni 15.11.2006.V-51931/2006-101o Zástavní právo smluvníPohledávky ve výši 920 000,- Kč s příslušenstvímBudoucí pohledávky do výše 920 000,- Kčk podílu 2290/884845Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova Hauerová Gabriela, Oblouková 215, Z-42826/2010-1011929/62, Praha 4, Krč, 140 00 Praha Žatec, 438 01 Žatec 1, RČ/IČO:4, RČ/IČO: 45244782766112/5945, Jednotka: 1185/351Hauerová Gabriela, Oblouková 215, Z-42826/2010-101Žatec, 438 01 Žatec 1, RČ/IČO:766112/5945, Jednotka: 1185/352Hauerová Gabriela, Oblouková 215, Z-42826/2010-101Žatec, 438 01 Žatec 1, RČ/IČO:766112/5945, Jednotka: 1185/345Hauerová Gabriela, Oblouková 215, Z-42826/2010-101Žatec, 438 01 Žatec 1, RČ/IČO:766112/5945, Jednotka: 1185/347Hauerová Gabriela, Oblouková 215, Z-42826/2010-101Žatec, 438 01 Žatec 1, RČ/IČO:766112/5945, Jednotka: 1185/350Hauerová Gabriela, Oblouková 215, Z-42826/2010-101Žatec, 438 01 Žatec 1, RČ/IČO:766112/5945, Jednotka: 1185/343Hauerová Gabriela, Oblouková 215, Z-42826/2010-101Žatec, 438 01 Žatec 1, RČ/IČO:766112/5945, Jednotka: 1185/344Hauerová Gabriela, Oblouková 215, Z-42826/2010-101Žatec, 438 01 Žatec 1, RČ/IČO:766112/5945, Jednotka: 1185/346Hauerová Gabriela, Oblouková 215, Z-42826/2010-101Žatec, 438 01 Žatec 1, RČ/IČO:766112/5945, Jednotka: 1185/349Hauerová Gabriela, Oblouková 215, Z-42826/2010-101Žatec, 438 01 Žatec 1, RČ/IČO:766112/5945, Jednotka: 1185/348Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 15.02.2006. Právní účinkyNemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 23


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděvkladu práva ke dni 15.02.2006.V-7611/2006-101o Zástavní právo smluvnípohledávky ve výši Kč 980 000,- s příslušenstvím, k podílu 2290/884845Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova Novotný Marek, Kyselova 1185/2, Z-47594/2010-1011929/62, Praha 4, Krč, 140 00 Praha Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha4, RČ/IČO: 4524478282, RČ/IČO: 710330/0182,Jednotka: 1185/352Novotný Marek, Kyselova 1185/2, Z-47594/2010-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 710330/0182,Jednotka: 1185/351Novotný Marek, Kyselova 1185/2, Z-47594/2010-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 710330/0182,Jednotka: 1185/350Novotný Marek, Kyselova 1185/2, Z-47594/2010-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 710330/0182,Jednotka: 1185/349Novotný Marek, Kyselova 1185/2, Z-47594/2010-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 710330/0182,Jednotka: 1185/347Novotný Marek, Kyselova 1185/2, Z-47594/2010-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 710330/0182,Jednotka: 1185/346Novotný Marek, Kyselova 1185/2, Z-47594/2010-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 710330/0182,Jednotka: 1185/344Novotný Marek, Kyselova 1185/2, Z-47594/2010-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 710330/0182,Jednotka: 1185/343Novotný Marek, Kyselova 1185/2, Z-47594/2010-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 710330/0182,Jednotka: 1185/345Novotný Marek, Kyselova 1185/2, Z-47594/2010-101Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82, RČ/IČO: 710330/0182,Jednotka: 1185/348Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 13.07.2005. Právní účinkyvkladu práva ke dni 14.07.2005.V-28277/2005-101o Zástavní právo smluvnípohledávka ve výši 1.100.000,- Kč s příslušenstvímk podílu 2280/884845Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 24


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaHypoteční banka, a.s., Radlická333/150, Praha 5, Radlice, 150 57,RČ/IČO: 13584324Povinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděKozák Martin, Chabařovická1329/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 760625/1092,Jednotka: 1185/348Kozák Martin, Chabařovická1329/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 760625/1092,Jednotka: 1185/345Kozák Martin, Chabařovická1329/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 760625/1092,Jednotka: 1185/352Kozák Martin, Chabařovická1329/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 760625/1092,Jednotka: 1185/351Kozák Martin, Chabařovická1329/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 760625/1092,Jednotka: 1185/350Kozák Martin, Chabařovická1329/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 760625/1092,Jednotka: 1185/349Kozák Martin, Chabařovická1329/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 760625/1092,Jednotka: 1185/347Kozák Martin, Chabařovická1329/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 760625/1092,Jednotka: 1185/346Kozák Martin, Chabařovická1329/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 760625/1092,Jednotka: 1185/344Kozák Martin, Chabařovická1329/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82, RČ/IČO: 760625/1092,Jednotka: 1185/343Z-76194/2010-101Z-76194/2010-101Z-76194/2010-101Z-76194/2010-101Z-76194/2010-101Z-76194/2010-101Z-76194/2010-101Z-76194/2010-101Z-76194/2010-101Z-76194/2010-101Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 01.04.2010. Právní účinkyvkladu práva ke dni 02.04.2010.V-15338/2010-101o Zástavní právo smluvníPohledávky A:a) pohledávka ve výši 1 300 000,00 Kč s příslušenstvímb) budoucí pohledávky, které budou vznikat do 15.1.2040 a to do výše 1 633 850,00 KčPohledávky B:budoucí pohledávky, které budou vznikat do 15.1.2040 a to do výše 260 390,00 Kčk podílu 458/176969Komerční banka, a.s., Na příkopě Vergosová Hana, Chabařovická V-49253/2010-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 25


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město Praha969/33, Praha 1, Staré Město,114 07, RČ/IČO: 45317054Povinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 20821326/25, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82, RČ/IČO:855719/5878, Jednotka: 1185/348Vergosová Hana, Chabařovická1326/25, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82, RČ/IČO:855719/5878, Jednotka: 1185/345Vergosová Hana, Chabařovická1326/25, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82, RČ/IČO:855719/5878, Jednotka: 1185/343Vergosová Hana, Chabařovická1326/25, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82, RČ/IČO:855719/5878, Jednotka: 1185/344Vergosová Hana, Chabařovická1326/25, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82, RČ/IČO:855719/5878, Jednotka: 1185/352Vergosová Hana, Chabařovická1326/25, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82, RČ/IČO:855719/5878, Jednotka: 1185/347Vergosová Hana, Chabařovická1326/25, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82, RČ/IČO:855719/5878, Jednotka: 1185/349Vergosová Hana, Chabařovická1326/25, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82, RČ/IČO:855719/5878, Jednotka: 1185/350Vergosová Hana, Chabařovická1326/25, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82, RČ/IČO:855719/5878, Jednotka: 1185/351Vergosová Hana, Chabařovická1326/25, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82, RČ/IČO:855719/5878, Jednotka: 1185/346554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděV-49253/2010-101V-49253/2010-101V-49253/2010-101V-49253/2010-101V-49253/2010-101V-49253/2010-101V-49253/2010-101V-49253/2010-101V-49253/2010-101Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 14.10.2010. Právní účinkyvkladu práva ke dni 14.10.2010.V-49253/2010-101o Exekuční příkaz k prodejinemovitostik podílu 2290/884845Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-39787/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/346Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-39787/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/350Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 26


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděKřivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-39787/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/348Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-39787/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/345Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-39787/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/344Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-39787/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/343Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-39787/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/347Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-39787/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/349Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-39787/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/351Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-39787/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/352Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 098 EX 00956/11-010 ze dne 15.04.2011.Právní moc ke dni 17.05.2011.Z-39787/2011-101o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor JUDr. Milan Usnul , Bryksova 763/46 , Praha 9Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-12772/2011-211263 01 Dobříš, RČ/IČO: 530123/192Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Příbrami 21EXE-1349/2010 -29 zedne 20.08.2010. Právní moc ke dni 20.11.2010.; uloženo na prac. PříbramZ-12772/2011-211o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš VránaMareš Josef, Zengrova 738/93, Z-13513/2011-807Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Ostravě 90 EXE-10096/2011 -20(103 Ex 18275/11) ze dne 30.05.2011.; uloženo na prac. OstravaZ-13513/2011-807o Exekuční příkaz k prodejinemovitostik podílu 2290/884845Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-71727/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/343Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-71727/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 27


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě530123/192, Jednotka: 1185/345Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-71727/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/346Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-71727/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/347Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-71727/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/349Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-71727/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/350Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-71727/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/351Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-71727/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/352Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-71727/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/344Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-71727/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/348Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 098 EX-05268/2010 020 ze dne 21.06.2011.Z-71727/2011-101o Exekuční příkaz k prodejinemovitostik podílu 2290/884845Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-74365/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/343Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-74365/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/348Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-74365/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/346Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-74365/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/347Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-74365/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/349Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-74365/2011-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 28


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděVítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/350Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-74365/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/351Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-74365/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/352Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-74365/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/344Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-74365/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/345Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 103 Ex-18275/2011 -24 ze dne 27.06.2011.Z-74365/2011-101o Zástavní právo exekutorsképohledávka ve výši 269.410,- Kč s příslušenstvímk podílu 2290/884845Všeobecná zdravotní pojišťovna Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-82130/2011-101České republiky, Orlická 2020/4, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:RČ/IČO: 411975181185/348Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-82130/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/352Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-82130/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/351Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-82130/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/350Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-82130/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/345Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-82130/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/347Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-82130/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 29


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaPovinnost kObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě1185/346Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-82130/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/344Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-82130/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/343Mareš Josef, Zengrova 738/93, Z-82130/2011-101Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 470116/010, Jednotka:1185/349Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex-18275/2011 25 ze dne 27.06.2011. Právní moc ke dni 11.07.2011.Z-82130/2011-101o Zástavní právo exekutorsképohledávka ve výši 444 704,- Kč s příslušenstvímk podílu 2290/884845Pospíšil Lukáš, Máslova 2688/4, Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-62742/2011-101Praha 6, Dejvice, 160 00 Praha 6, 263 01 Dobříš, RČ/IČO:RČ/IČO: 750723/3448530123/192, Jednotka: 1185/345Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-62742/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/352Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-62742/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/351Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-62742/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/350Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-62742/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/349Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-62742/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/347Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-62742/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/346Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-62742/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/348Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-62742/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/343Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, Z-62742/2011-101263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/344Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 098 EX-00956/2011 -009 ze dne 15.04.2011. Právní moc ke dni 17.05.2011.Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 30


VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.Okres:CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082Typ vztahuOprávnění pro554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděPovinnost kDJiné zápisyZ-62742/2011-101oTyp vztahuVztah proVztah kNepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručendne 22.6.2011k podílu 2290/884845ListinaKřivánek Lukáš Ing., Luční 1626,263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/348Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626,263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/345Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626,263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/343Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626,263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/344Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626,263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/352Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626,263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/347Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626,263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/349Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626,263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/350Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626,263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/351Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626,263 01 Dobříš, RČ/IČO:530123/192, Jednotka: 1185/346Z-71727/2011-101Z-71727/2011-101Z-71727/2011-101Z-71727/2011-101Z-71727/2011-101Z-71727/2011-101Z-71727/2011-101Z-71727/2011-101Z-71727/2011-101Z-71727/2011-101Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 098 EX-05268/2010 019 ze dne 21.06.2011.Z-71727/2011-101ENabývací tituly a jiné podklady zápisuListinaoSmlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13314/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:450/1999Z-6400450/1999-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 31


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Klomínek Jan, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82Nováková Dagmar, Vysočanská 231/89, Praha 9, Střížkov, 190 00Praha 9Vampola Tomáš Ing. a Vampolová Ivana Ing., Oradourská 151,273 54 LidiceGruber David Ing. a Gruberová Olga Ing., Kunčice PodOndřejníkem 354, 739 13 Kunčice pod OndřejníkemVokálová Marie, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Sazka Rudolf a Sazková Zdena, Skálova 562/5, Praha 8, Čimice,181 00 Praha 81Král Jindřich a Králová Libuše, Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Chlouba Vladimír, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Kovaříková Anna, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82RČ/IČO: 170607/012Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13315/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2150/884845POLVZ:450/1999RČ/IČO: 286127/071Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13316/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2400/884845POLVZ:450/1999RČ/IČO:RČ/IČO:610410/1696645625/2363Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13326/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:450/1999551022/1035565119/0468Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13487/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:450/1999RČ/IČO: 125102/032Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13488/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:450/1999RČ/IČO:RČ/IČO:470808/096475804/016Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13489/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:450/1999Z-6400450/1999-101Z-6400450/1999-101Z-6400450/1999-101Z-6400450/1999-101Z-6400450/1999-101Z-6400450/1999-101250327/053325324/069Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13491/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:450/1999Z-6400450/1999-101RČ/IČO: 411112/023Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13494/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:450/1999Z-6400450/1999-101RČ/IČO: 426026/421Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13321/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:452/1999Z-6400452/1999-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 32


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Veit Jan RNDr. CSc., Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Mareš Jiří, Potočiny 636, 251 64 MnichoviceSkořepová Ludmila Bc., Sportovní 550, 357 33 LoketCifrainová Věra Ing., Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Myšková Danuše, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Lhotáková Ludmila, Žandovská 308/5, Praha 9, Střížkov, 190 00Praha 9Kourková Jana, Zákupská 496/34, Ďáblice, 182 00 Praha 82Zákravský Martin RNDr., Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82Mazancová Libuše, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Bartoňová Vlasta, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82RČ/IČO: 280321/093Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13325/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:452/1999RČ/IČO: 731112/0014Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13328/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:452/1999RČ/IČO: 745630/0489Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13331/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:452/1999RČ/IČO: 465501/148Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13481/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:452/1999RČ/IČO: 616213/0238Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13482/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:452/1999RČ/IČO: 245922/122Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13310/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2272/884845POLVZ:456/1999Z-6400452/1999-101Z-6400452/1999-101Z-6400452/1999-101Z-6400452/1999-101Z-6400452/1999-101Z-6400456/1999-101RČ/IČO: 645325/2267Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13318/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2260/884845POLVZ:456/1999Z-6400456/1999-101RČ/IČO: 461111/001Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13323/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:456/1999Z-6400456/1999-101RČ/IČO: 205225/076Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13327/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:456/1999Z-6400456/1999-101RČ/IČO: 565204/0482Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 33


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaooooooooooSmlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13332/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Labler Beno, Kyselova 1185, Praha 8POLVZ:456/1999Ptáčková Alena, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Havlíčková Blanka, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Hosman Jan František, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Janošek Jiří RNDr. a Janošková Dagmar RNDr., Barákova 228,Nové Město, 506 01 Jičín 1Plachá Jana, Národní Obrany 437/3, Praha 6, Bubeneč, 160 00Praha 6Mahrla Slavomír a Mahrlová Dagmar, Budiměřice 131, 288 02Nymburk 2Vávrová Lidmila, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Bláha Eduard, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82RČ/IČO: 261003/080Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13485/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:458/1999RČ/IČO: 715306/0200Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13497/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:458/1999RČ/IČO: 465919/076Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13504/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:458/1999RČ/IČO: 281026/063Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 15332/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:458/1999RČ/IČO:561120/0639575304/7047Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 15334/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2280/884845POLVZ:458/1999RČ/IČO: 776022/0171Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 15335/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2280/884845POLVZ:458/1999Z-6400456/1999-101Z-6400458/1999-101Z-6400458/1999-101Z-6400458/1999-101Z-6400458/1999-101Z-6400458/1999-101Z-6400458/1999-101RČ/IČO:490129/196545803/1150Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13306/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 3844/884845POLVZ:523/1999Z-6400523/1999-101RČ/IČO: 275907/011Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13307/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2244/884845POLVZ:523/1999Z-6400523/1999-101RČ/IČO: 400622/009Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13308/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2220/884845Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 34


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaPro:POLVZ:523/1999Eckertová Eva, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Z-6400523/1999-101RČ/IČO: 765606/0445oooooooooSmlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13309/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 6489/884845Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:POLVZ:523/1999Karafiát Karel PhDr., Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Vávrová Alice, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Horák Petr PhDr. CSc., Hlinky 54/138, Brno-Střed, Pisárky,623 00 Brno 23Perný Vladimír Ing., Národní 341/23, Praha 1, Staré Město,110 00 Praha 1Gerwallnerová Jana, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Moučková Lucie Ing.arch., Na Dlouhém Lánu 261/66, Praha 6,Vokovice, 160 00 Praha 6Vrublová Eva Bc., Košťálkova 1104/4, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Jindra Marek Ing. M.A., Mattioliho 3274/1, Praha 10,Záběhlice, 106 00 Praha 106RČ/IČO: 400117/419Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13499/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:523/1999RČ/IČO: 496027/108Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13500/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:523/1999RČ/IČO: 350905/419Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13506/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:523/1999RČ/IČO: 431230/451Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 16182/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:523/1999Z-6400523/1999-101Z-6400523/1999-101Z-6400523/1999-101Z-6400523/1999-101Z-6400523/1999-101RČ/IČO: 655507/0500Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 16183/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:523/1999Z-6400523/1999-101RČ/IČO: 655719/0068Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 16184/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:523/1999Z-6400523/1999-101RČ/IČO: 765106/0208Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 21298/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:523/1999Z-6400523/1999-101RČ/IČO: 790730/0511Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13311/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2218/884845Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 35


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaPro:POLVZ:526/1999Mottlová Viléma, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Z-6400526/1999-101RČ/IČO: 235328/458ooooooooSmlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 16187/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Fridrichová Ivana PhDr., Bellova 153, Petrovice, 109 00 Praha111Zich František Ing. a Zichová Iva, Štúrova 544/43, Praha 4,Lhotka, 142 00 Praha 411, Štúrova 544/43, Lhotka, 142 00 Praha411Velíšek Lukáš Ing. Arch., Podolská 888/12, Praha 4, Braník,147 00 Praha 47Zielinská Ida, Katovická 402, Praha 8POLVZ:526/1999Vávra Petr a Vávrová Iveta, Minská 775/4, Praha 10, Vršovice,101 00 Praha 101, U Kněžské louky 2622/1, Praha 3, Žižkov,130 00 Praha 3Štucbart Pavel, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Mayerová Dagmar MUDr., Brojova 2091/28, Plzeň 2-Slovany,Východní Předměstí, 307 03Tatranský Milan Ing. a Tatranská Jarmila, Katovická 403/20,Praha 8, Bohnice, 181 00 Praha 81RČ/IČO: 665629/1664Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 16188/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:526/1999RČ/IČO:350814/039425727/440Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 18735/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:526/1999RČ/IČO: 600623/0945Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 18736/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:526/1999RČ/IČO: 745318/0185Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 18738/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:526/1999Z-6400526/1999-101Z-6400526/1999-101Z-6400526/1999-101Z-6400526/1999-101Z-6400526/1999-101RČ/IČO:660117/0741696020/1897Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 18739/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:526/1999Z-6400526/1999-101RČ/IČO: 480402/024Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 18740/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2232/884845POLVZ:526/1999Z-6400526/1999-101RČ/IČO: 255504/065Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 22154/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:639/1999Z-6400639/1999-101RČ/IČO:460710/750485606/740Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 36


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaooooooooooSmlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 14135/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:POLVZ:491/2000Valouchová Kateřina Bc., Šimáčkova 1372/12, Praha 7,Holešovice, 170 00 Praha 7Novotná Helena Ing., Jeremenkova 1056/100, Praha 4, Podolí,140 00 Praha 4Šnapek Petr Ing., Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Javorský Pavel Ing. a Javorská Jitka Ing., Hálkova 1415,Kladno, 272 01 Kladno 1Boušková Kateřina, Lýskova 1590/39, Praha 13, Stodůlky, 155 00Praha 515Blažíčková Jarmila, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Stehlík Ladislav, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Růžička Bohuslav, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Kraus Jindřich, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82RČ/IČO: 775808/0396Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 14136/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:491/2000RČ/IČO: 335724/078Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 10859/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000RČ/IČO: 420911/112Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 10860/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000RČ/IČO:681203/1919696208/0664Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 10861/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 3210/884845POLVZ:502/2000RČ/IČO: 805929/0459Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 1091/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000Z-6400491/2000-101Z-6400491/2000-101Z-6400502/2000-101Z-6400502/2000-101Z-6400502/2000-101Z-6400502/2000-101RČ/IČO: 445301/005Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 1092/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000Z-6400502/2000-101RČ/IČO: 690413/0376Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 12838/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000Z-6400502/2000-101RČ/IČO: 430818/075Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 12840/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000Z-6400502/2000-101RČ/IČO: 461104/041Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 12841/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 37


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:POLVZ:502/2000Caltová Libuše, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Techlovská Blažena, Společná 1638/21, Libeň, 180 00 Praha 8Trnka Robert Ing., Feřtekova 543/15, Praha 8, Bohnice, 181 00Praha 81Rychtařík Milan Bc., Jiráskova 222, 439 01 ČernčiceGreifová Jana, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Kohoutová Jiřina, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Lamka Jaromír Ing. CSc., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Hofmann Martin a Hofmannová Lenka, Brandlova 1385/10, Praha11, Chodov, 149 00 Praha 415Richter Karel a Richterová Jana, Hlaváčova 1162/6, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82RČ/IČO: 216230/016Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 209/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000RČ/IČO: 285620/049Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 210/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000RČ/IČO: 690529/2042Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 2526/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000RČ/IČO: 720628/2732Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 25568/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000RČ/IČO: 426023/074Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 25569/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000RČ/IČO: 305422/103Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 25570/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000Z-6400502/2000-101Z-6400502/2000-101Z-6400502/2000-101Z-6400502/2000-101Z-6400502/2000-101Z-6400502/2000-101Z-6400502/2000-101RČ/IČO: 570412/2666Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 3061/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2770/884845POLVZ:502/2000Z-6400502/2000-101RČ/IČO:RČ/IČO:700508/1237696230/0169Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 30750/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2400/884845POLVZ:502/2000Z-6400502/2000-101461128/077475605/084Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 31162/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000Z-6400502/2000-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 38


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaPro:Marešová Dita, Chaberská 32, Přemyšlení, 250 66 ZdibyRČ/IČO:765401/0199oooooooooSmlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 31163/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:POLVZ:502/2000Havrda Jiří Ing. a Havrdová Květa, Rajmonova 1197/11, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Friedrichová Libuše, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha82Bartoňová Jelena, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Krtková Petra Mgr., Lochenická 228, Klánovice, 190 14 Praha914Sedláček Pavel, Školní 132/13, Horní Lomany, 351 01Františkovy LázněKejmar Zdeněk, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Hašler Zdeněk, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Trojan Zdeněk Ing. a Trojanová Helena Ing. CSc., Riegrova 424,Klánovice, 190 14 Praha 914Kostílková Marie, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00RČ/IČO:700329/0250745503/5995Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 31164/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000RČ/IČO: 385627/063Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 32881/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:502/2000RČ/IČO: 226210/442Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 14859/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:564/2000RČ/IČO: 735820/0443Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 14863/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:564/2000RČ/IČO: 730606/1807Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 15977/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:564/2000Z-6400502/2000-101Z-6400502/2000-101Z-6400502/2000-101Z-6400564/2000-101Z-6400564/2000-101Z-6400564/2000-101RČ/IČO: 631010/0797Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 17285/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:564/2000Z-6400564/2000-101RČ/IČO: 470605/028Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 22162/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2220/884845POLVZ:564/2000Z-6400564/2000-101RČ/IČO:521209/115575227/0095Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 22177/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:564/2000Z-6400564/2000-101RČ/IČO: 486107/420Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 39


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaPraha 82RČ/IČO:oooooooooSmlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 130/2001 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Hrušková Marie, Burešova 1151/12, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Krystová Kateřina, Pampelišková 793, Zeleneč, 250 91 Zeleneč vČecháchKudláček Viktor Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Eichler Pavlína, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Vopařilová Jana, Hvězdonice 20, 257 24 ChoceradyPOLVZ:281/2001Svobodová Marie, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Brűcknerová Irena, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Sekrtová Jana Mgr., Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Vokurková Jana, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82RČ/IČO: 195906/008Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 1912/2001 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:281/2001RČ/IČO: 756128/0419Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 23840/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:281/2001RČ/IČO: 500819/217Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 30513/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:281/2001RČ/IČO: 656129/0219Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 31273/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2280/884845POLVZ:281/2001RČ/IČO: 755119/0471Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 33969/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:281/2001Z-6400233/2001-101Z-6400233/2001-101Z-6400103/2001-101Z-6400233/2001-101Z-6400233/2001-101Z-6400233/2001-101RČ/IČO: 245201/053Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 33970/2000 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:281/2001Z-6400233/2001-101RČ/IČO: 305411/119Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 4242/2001 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845POLVZ:281/2001Z-6400233/2001-101RČ/IČO: 605922/1696Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 13480/1999 spoluvlastnický podíl nanebytovém prostoru 2290/884845další nabývací titul je V4-13324/99 PVZ 658/99původní PVZ 452/99POLVZ:307/2001Z-6400307/2001-101RČ/IČO: 476002/008Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 40


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooDarovací smlouva V12 8019/2001 spoluvlastnický podíl na nebytovém prostoru 2290/884845Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:POLVZ:399/2001Musil Zdeněk a Musilová Růžena, Ke Koupališti 251, 382 81Besednice, Ke Koupališti 251, BesedniceKazimír David, Stříbrského 689/2, Praha 11, Háje, 149 00 Praha415Holubová Hana, Benkova 1687/36, Praha 11, Chodov, 149 00 Praha415Bezchlebová Barbora, Českolipská 392/4, Praha 9, Střížkov,190 00 Praha 9Trenk Pavel, Kyselova 1185, Praha 8, 182 00 Praha 82Procházková Marie, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Maláček Marek, Čenkovská 584/15, Ďáblice, 182 00 Praha 82Seko Ludvík Ing. arch., Senovážné náměstí 994/2, Praha 1, NovéMěsto, 110 00 Praha 1Sochr Augustin a Sochrová Miluška, Palackého Třída 1590/76,Nymburk, 288 02 Nymburk 2Čižmař Zdeněk a Čižmařová Liliana, Havlíčkova 356, Zlín,763 02 Zlín 4, Havlíčkova 356, Malenovice, 763 02 Zlín 4Z-6400399/2001-101RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 10.10.2001. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.10.2001.310617/072295626/026V-26914/2001-101RČ/IČO: 740214/2066746105/3743Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 09.04.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 13.04.2001.V-9133/2001-101RČ/IČO: 745705/0425Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 09.04.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 13.04.2001.V-9134/2001-101RČ/IČO: 520512/209Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 09.04.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 13.04.2001.V-9138/2001-101RČ/IČO: 245515/161Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 07.05.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 18.05.2001.V-11910/2001-101RČ/IČO: 741127/0284Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 26.06.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 17.07.2001.V-17459/2001-101RČ/IČO: 671209/0121Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 30.04.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 09.05.2001.V-10879/2001-101RČ/IČO:RČ/IČO:340626/067365117/061Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 26.06.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 17.07.2001.V-17458/2001-101240819/452385816/420Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 41


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaooooooooooSmlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 30.04.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 09.05.2001.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Polachová Miroslava, Ořechová 952/39, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Bujárek Milan, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Janoušková Venuše, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Kubišta Jiří Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8Rumplová Anna, Kyselova 1185/2, Praha 8Lojda Václav a Lojdová Ivana, Kyselova 1185, Praha 8, 182 00Praha 82, Ondříčkova 1304/9, Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3Kantorová Kateřina Mgr., Karlova 75, 254 01 Jílové u PrahyMarková Helena, Kyselova 1185/2, Praha 8, 182 00 Praha 82Třešňáková Libuše, Kyselova 1185/2, Praha 8, 182 00 Praha 82V-10880/2001-101RČ/IČO: 556024/1654Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 19.11.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 20.11.2001.V-30873/2001-101RČ/IČO: 541013/0528Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 10.12.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 12.12.2001.V-34545/2001-101RČ/IČO: 456002/073Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 10.12.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 12.12.2001.V-34546/2001-101RČ/IČO: 640125/0988Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 10.12.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 12.12.2001.V-34547/2001-101RČ/IČO: 226029/006Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 30.04.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 09.05.2001.V-10881/2001-101RČ/IČO:480609/091495602/257Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 30.04.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 09.05.2001.V-10882/2001-101RČ/IČO: 765706/0411Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 07.05.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 18.05.2001.V-11911/2001-101RČ/IČO: 795614/0423Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 21.05.2001.Právní účinky vkladu práva ke dni 25.05.2001.V-12551/2001-101RČ/IČO: 525519/072Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 18.02.2002.Právní účinky vkladu práva ke dni 22.02.2002.V-7467/2002-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 42


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Rözler Ivan Ing. a Rözlerová Kateřina Ing., K Vystrkovu 677/3,Praha 12, Modřany, 143 00 Praha 412, K Vystrkovu 677/3, Praha4, 143 00 Praha 412Votavová Dana, Chlumčanského 346/2, Praha 8, Libeň, 180 00Praha 8Brnčičová Jaroslava Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8, 182 00Praha 82Reiner Jiří, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82Abušinová Zdeňka, Kyselova 1185/2, Praha 8Ernst Pavel, Taussigova 1169/7, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Pošmurová Regina, Krásné 28, Tři Sekery, 353 01 MariánskéLázně 1Labská Naděžda, Kubíkova 1178/5, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Kalina Jiří Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 10.06.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.06.2002.660529/1528645926/2238V-22675/2002-101RČ/IČO: 466024/158Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 07.01.2002.Právní účinky vkladu práva ke dni 16.01.2002.V-2007/2002-101RČ/IČO: 495309/016Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 03.06.2002.Právní účinky vkladu práva ke dni 07.06.2002.V-21687/2002-101RČ/IČO: 390607/075Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 08.07.2002.Právní účinky vkladu práva ke dni 12.07.2002.V-26455/2002-101RČ/IČO: 415622/420Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 27.05.2002.Právní účinky vkladu práva ke dni 31.05.2002.V-20403/2002-101RČ/IČO: 780113/0436Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 10.06.2002.Právní účinky vkladu práva ke dni 14.06.2002.V-22674/2002-101RČ/IČO: 595426/1863Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 24.06.2002.Právní účinky vkladu práva ke dni 03.07.2002.V-25376/2002-101RČ/IČO: 526006/300Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 09.04.2002.Právní účinky vkladu práva ke dni 19.04.2002.V-14911/2002-101RČ/IČO: 440624/049Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 03.06.2002.Právní účinky vkladu práva ke dni 07.06.2002.V-21688/2002-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 43


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Lohynský Miroslav a Lohynská Marie, Rajmonova 1193/3, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Žežulka Jiří Mgr. a Žežulková Kateřina Mgr., Petržílova3295/3, Praha 12, Modřany, 143 00 Praha 412Kučerová Radmila, Kyselova 1185, Praha 8, 182 00 Praha 82Dědek Jaroslav a Dědková Jana, Kyselova 1185/2, Kobylisy,182 00 Praha 82, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Kotlínová Zauchová Jarmila, Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Drlík Marcel MUDr., Osadní 869/30, Praha 7, Holešovice, 170 00Praha 7Špičáková Šárka, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Kuklová Věra, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82Čurdová Ludmila Prom. ped., Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00Praha 82RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 27.01.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.01.2003.RČ/IČO:391216/023455605/049V-3476/2003-101640902/1289665920/0636Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 17.02.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 21.02.2003.V-6871/2003-101RČ/IČO: 456019/075Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 17.02.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 26.02.2003.V-7439/2003-101RČ/IČO:460215/024476010/006Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 17.02.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 26.02.2003.V-7440/2003-101RČ/IČO: 515825/282Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 24.02.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 28.02.2003.V-7809/2003-101RČ/IČO: 710210/0192Smlouva kupní ze dne 07.03.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.03.2003.V-11210/2003-101RČ/IČO: 706130/5328Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 02.06.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 18.06.2003.V-24265/2003-101RČ/IČO: 426205/020Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 29.05.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 18.06.2003.V-24267/2003-101RČ/IČO: 395904/017Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 09.06.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 18.06.2003.V-24269/2003-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 44


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaPro:Vlachová Otilie, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82RČ/IČO:316117/080ooooooooooSmlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 26.05.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 18.06.2003.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Kopáčková Jana, Hnězdenská 735/6, Praha 8, Troja, 181 00 Praha81Vosková Monika PhDr., Souběžná 169, Louňovice, 251 62 MukařovMrozek David Ing., 17. listopadu 1066, 277 11 NeratoviceKřížová Eva, Svojsíkova 1256/23, Liberec - Liberec I-StaréMěsto, 460 01 Liberec 1Smejkal Pavel Ing., Kukelská 903/1, Praha 14, Hloubětín,198 00 Praha 98Kůsová Kateřina, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82Kulíková Anna, Ládevská 691/25, Praha 8, Dolní Chabry, 184 00Praha 84Koukalová Věra, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Vokatá Michaela, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82V-24270/2003-101RČ/IČO: 595311/1384Smlouva kupní ze dne 23.06.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.06.2003.V-25164/2003-101RČ/IČO: 525313/079Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 15.07.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 15.07.2003.V-27928/2003-101RČ/IČO: 710924/3053Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 15.07.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 15.07.2003.V-27932/2003-101RČ/IČO: 445323/420Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 15.07.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 15.07.2003.V-27933/2003-101RČ/IČO: 680714/0835Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 22.07.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 23.07.2003.V-28911/2003-101RČ/IČO: 755630/0048Smlouva kupní ze dne 09.09.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.09.2003.V-35778/2003-101RČ/IČO: 765418/2481Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 20.08.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 26.08.2003.V-33174/2003-101RČ/IČO: 465222/143Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 13.01.2004.Právní účinky vkladu práva ke dni 13.01.2004.V-1170/2004-101RČ/IČO: 745108/1979Smlouva kupní ze dne 21.11.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.11.2003.Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 45


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Kožený Petr, Krkonošská 1522/4, Praha 2, Vinohrady, 120 00Praha 2Barešová Jarmila, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Gregorová Vlasta Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Šťastná Martina, Zakšínská 570/4, Praha 9, Střížkov, 190 00Praha 9Křivánek Lukáš Ing., Luční 1626, 263 01 DobříšTraunová Marta, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Folková Jana, Klíčovská 787/2a, Praha 9, Prosek, 190 00 Praha9Moc Pavel, Česákova 425/4, Praha 8, Střížkov, 182 00 Praha 82Pospíšilová Jana, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82V-45053/2003-101RČ/IČO: 741222/1036Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 25.11.2003.Právní účinky vkladu práva ke dni 25.11.2003.V-45463/2003-101RČ/IČO: 675608/0452Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 26.01.2004.Právní účinky vkladu práva ke dni 27.01.2004.V-3277/2004-101RČ/IČO: 426030/027Smlouva kupní ze dne 26.03.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 01.04.2004.V-12957/2004-101RČ/IČO: 775224/5776Smlouva darovací ze dne 19.05.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.05.2004.V-21659/2004-101RČ/IČO: 530123/192Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 25.05.2004.Právní účinky vkladu práva ke dni 25.05.2004.V-21538/2004-101RČ/IČO: 346229/089Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 11.05.2004.Právní účinky vkladu práva ke dni 11.05.2004.V-19403/2004-101RČ/IČO: 765124/0025Smlouva darovací ze dne 14.06.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.06.2004.V-24548/2004-101RČ/IČO: 801114/0522Smlouva kupní ze dne 13.05.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.05.2004.V-20653/2004-101RČ/IČO: 765518/0313Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 18.05.2004.Právní účinky vkladu práva ke dni 18.05.2004.V-20553/2004-101Vondrovský Karel Ing. a Vondrovská Zdeňka, Kyselova 1185/2, RČ/IČO: 521030/139Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82, Tichého 1648/8, Kunratice,565401/0670148 00 Praha 414Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 46


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaooooooooooSmlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 25.05.2004.Právní účinky vkladu práva ke dni 25.05.2004.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Huřťáková Jarmila Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Kaiser Ladislav, Naskové 1231/1c, Praha 5, Košíře, 150 00Praha 5Filipová Hana Ing., Jiráskova 185, 281 51 Velký OsekŠtěpáník František, Drahobejlova 1072/10, Praha 9, Libeň,190 00 Praha 9Hubičková Marie, Lidická 985, Turnov, 511 01 Turnov 1Dolejš Miloslav, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Šťastná Věra, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82Šlegr Kamil Ing., Mezilesí 503/115, Praha 20, Horní Počernice,193 00 Praha 913Váša Martin Mgr. a Vášová Blanka, Amforová 1929/15, Praha 13,Stodůlky, 155 00 Praha 515V-21522/2004-101RČ/IČO: 525327/098Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 22.06.2004.Právní účinky vkladu práva ke dni 22.06.2004.V-25812/2004-101RČ/IČO: 210616/095Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 10.08.2004.Právní účinky vkladu práva ke dni 10.08.2004.V-32191/2004-101RČ/IČO: 715927/0789Smlouva kupní ze dne 20.06.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 03.08.2004.V-31260/2004-101RČ/IČO: 651128/0974Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 16.06.2004.Právní účinky vkladu práva ke dni 16.06.2004.V-25065/2004-101RČ/IČO: 336127/082Smlouva kupní ze dne 07.10.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 07.10.2004.V-40538/2004-101RČ/IČO: 620414/0448Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 27.10.2004.Právní účinky vkladu práva ke dni 27.10.2004.V-43363/2004-101RČ/IČO: 195416/035Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 27.10.2004.Právní účinky vkladu práva ke dni 27.10.2004.V-43364/2004-101RČ/IČO: 760929/0469Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 10.11.2004.Právní účinky vkladu práva ke dni 10.11.2004.V-45045/2004-101RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 15.11.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.01.2005.681227/1642705226/0435V-3917/2005-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 47


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Volfová Danuše, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Karpaty Hana, Lečkova 1521/15, Praha 11, Chodov, 149 00 Praha415Mašek Rudolf Ing. a Mašková Věra, Opočnice 218, 289 04Opočnice, Za Fořtem 888/8, Slivenec, 154 00 Praha 514Procházka Petr, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Schiffnerová Zdeňka, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Votruba Jiří a Votrubová Markéta, Na Vápence 1914/21, Praha 3,Žižkov, 130 00 Praha 3, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Hlom Jiří, Ke Karlovu 461/8, Praha 2, Nové Město, 120 00 Praha2Jedlička Miloslav, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Hovorková Renáta, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82RČ/IČO: 555902/2084Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 15.02.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 23.02.2005.V-7126/2005-101RČ/IČO: 535106/097Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 22.03.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 22.03.2005.V-10714/2005-101RČ/IČO:460827/073515902/042Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 13.04.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 13.04.2005.V-13647/2005-101RČ/IČO: 370101/008Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 13.04.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 13.04.2005.V-13660/2005-101RČ/IČO: 455831/127Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 15.03.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 15.03.2005.V-9856/2005-101RČ/IČO:700405/0086735522/0114Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 26.04.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 26.04.2005.V-15665/2005-101RČ/IČO: 761109/0421Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 10.05.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 11.05.2005.V-18470/2005-101RČ/IČO: 430612/411Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 17.05.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 24.05.2005.V-20515/2005-101RČ/IČO: 755110/0425o Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 03.05.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 03.05.2005.Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 48


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Košťál Jan a Košťálová Stanislava, Stankovského 1637, 250 88ČelákoviceNovotný Marek, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Kopecký Filip, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Kania Robert, Nekvasilova 571/21, Praha 8, Karlín, 186 00Praha 86Koubek Jan, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82Vojtíšková Šárka Ing., Milady Horákové 546/50, Praha 7,Holešovice, 170 00 Praha 7Polachová Veronika, Práčov 14, Přídolí, 381 01 Český Krumlov 1Dolejšová Jiřina, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Hauerová Gabriela, Oblouková 215, Žatec, 438 01 Žatec 1Verner Karel a Vernerová Bedřiška, Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82V-16845/2005-101RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 13.07.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.07.2005.450511/014505622/184V-28452/2005-101RČ/IČO: 710330/0182Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 17.10.2005. Právníúčinky vkladu práva ke dni 19.10.2005.V-42790/2005-101RČ/IČO: 760627/0309Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 08.11.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 08.11.2005.V-45908/2005-101RČ/IČO: 660910/1642Usnesení soudu o schválení dědické dohody 20 D-1183/2003 -181 ze dne 23.06.2005. Právnímoc ke dni 30.07.2005.Z-63923/2005-101RČ/IČO: 520711/254Smlouva darovací ze dne 01.11.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 07.11.2005.V-45777/2005-101RČ/IČO: 706106/0380Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 16.11.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 16.11.2005.V-47418/2005-101RČ/IČO: 785501/0009Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 13.12.2005.Právní účinky vkladu práva ke dni 20.12.2005.V-53745/2005-101RČ/IČO: 355212/029Smlouva kupní ze dne 15.02.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.02.2006.V-7798/2006-101RČ/IČO: 766112/5945Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 07.03.2006.Právní účinky vkladu práva ke dni 07.03.2006.V-10699/2006-101RČ/IČO:430822/104495823/010Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 49


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooSmlouva kupní ze dne 28.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.03.2006.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Jurica Rudolf Ing. a Juricová Květoslava, Bohnická 27/45,Praha 8, Bohnice, 181 00 Praha 81Koval Karel Václav, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Kinzelová Stanislava, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Růžičková Edita, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Kapsa Jan Ing. a Kapsová Dagmar MUDr., Jiráskovo nábř.1548/11, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4Hrabová Helena, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Vavřinec Zbyněk, Tovární 1265/8, Praha 7, Holešovice, 170 00Praha 7Tláskalová Pavlína, Dolní Černůtky 8, Jeřice, 508 01 Hořice vPodkrkonošíLiška Ivan Ing., Houškova 896/10, Plzeň 2-Slovany - VýchodníPředměstí, 326 00 Plzeň 26V-14415/2006-101RČ/IČO:400723/704445623/046Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) (§ 6 zák. č. 72/1994 Sb.)ze dne 30.05.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.05.2006.V-24651/2006-101RČ/IČO: 760510/0107Usnesení soudu o schválení dědické dohody 20 D-449/2005 -164 ze dne 15.12.2005. Právnímoc ke dni 18.01.2006.Z-9549/2006-101RČ/IČO: 275529/089Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 16.05.2006.Právní účinky vkladu práva ke dni 16.05.2006.V-22044/2006-101RČ/IČO: 836114/0447Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 23.05.2006.Právní účinky vkladu práva ke dni 23.05.2006.V-23437/2006-101RČ/IČO:330108/110395118/414Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 06.06.2006.Právní účinky vkladu práva ke dni 06.06.2006.V-25990/2006-101RČ/IČO: 425901/043Smlouva darovací ze dne 08.06.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.06.2006.V-26567/2006-101RČ/IČO: 740117/0095Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 20.06.2006.Právní účinky vkladu práva ke dni 20.06.2006.V-28511/2006-101RČ/IČO: 825709/3603Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 30.05.2006.Právní účinky vkladu práva ke dni 30.05.2006.V-24639/2006-101RČ/IČO: 650510/0822Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 50


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaooooSmlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 30.05.2006.Právní účinky vkladu práva ke dni 30.05.2006.Pro:Pro:Pro:Pro:Hustoles Pavel Ing. a Hustolesová Bohumila, U Klikovky 2698/6,Praha 5, Smíchov, 150 00 Praha 5Zajícová Jilečková Marie, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Svobodová Ivana Mgr., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Bercha Jan, Mezilesní 552/8, Praha 4, Lhotka, 142 00 Praha 411V-24643/2006-101RČ/IČO:410416/041465106/140Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 01.08.2006.Právní účinky vkladu práva ke dni 01.08.2006.V-35388/2006-101RČ/IČO: 525420/077Smlouva kupní ze dne 25.08.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.08.2006.V-39150/2006-101RČ/IČO: 825318/1442Usnesení soudu o schválení dědické dohody Obvodní soud pro Prahu 8 20 D-205/2006 ze dne18.07.2006. Právní moc ke dni 26.08.2006.Z-65711/2006-101RČ/IČO: 440715/086oSmlouva kupní ze dne 19.09.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.09.2006.V-42683/2006-101Pro: Mudra Jan, Kovanice 59, 288 02 Nymburk 2RČ/IČO: 790909/1003oooooSmlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 26.09.2006.Právní účinky vkladu práva ke dni 26.09.2006.Pro:Pro:Pro:Pro:Hošek Pavel, Valdštejnská 2097, Horní Litvínov, 436 01Litvínov 1Možiová Anna, Ctiradova 440/2, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha 4Chmelíková Jaroslava, Čimická 1023/6, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Kříž Jiří, Taussigova 1157/17, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82V-43529/2006-101RČ/IČO: 720314/2793Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 31.10.2006.Právní účinky vkladu práva ke dni 31.10.2006.V-49247/2006-101RČ/IČO: 575125/1616Usnesení soudu o schválení dědické dohody 20 D-573/2006 -140 ze dne 10.10.2006. Právnímoc ke dni 24.11.2006.Z-869/2007-101RČ/IČO: 375427/045Smlouva darovací ze dne 07.11.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 13.11.2006.V-51379/2006-101RČ/IČO: 770912/0210Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) § 23 ze dne 07.11.2006.Právní účinky vkladu práva ke dni 07.11.2006.V-50628/2006-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 51


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Hájek Jiří a Hájková Růžena JUDr., Zdíkovská 3039/84, Praha 5,Smíchov, 150 00 Praha 5Kamiš Pavel, Hausmannova 3045/16, Praha 12, Modřany, 143 00Praha 412Dušek Pavel, Bechlínská 705/4, Praha 18, Letňany, 190 00 Praha9Jahoda Mario a Jahodová Michaela Mgr., Okružní 630, Bašť,250 65 LíbezniceJeřábek Jan, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82Franc Jiří Ing. a Francová Šárka Ing., Otavská 1045/3, ČeskéBudějovice 2, 370 11 České Budějovice 11, Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Šmucr Zdeněk Ing. a Šmucrová Stanislava Ing., Polní 952,Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1Mareš Josef, Zengrova 738/93, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3Skalická Hana MUDr., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Deutschmanová Tereza, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 08.11.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.11.2006.430310/052495311/225V-51989/2006-101RČ/IČO: 530204/200Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 09.11.2006.Právní účinky vkladu práva ke dni 21.11.2006.V-52957/2006-101RČ/IČO: 800514/3597Smlouva kupní ze dne 22.12.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.12.2006.V-61349/2006-101RČ/IČO:731113/0420775107/3308Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 27.03.2007.Právní účinky vkladu práva ke dni 10.04.2007.V-17660/2007-101RČ/IČO: 700826/0501Smlouva kupní ze dne 13.12.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.12.2006.V-60654/2006-101RČ/IČO:RČ/IČO:640406/0773656221/1689Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 15.05.2007.Právní účinky vkladu práva ke dni 15.05.2007.V-23926/2007-101450817/091575926/0705Usnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví č.j.: 20 D-509/2003 116 ze dne 21.11.2006.Právní moc ke dni 21.02.2007.Z-26344/2007-101RČ/IČO: 470116/010Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 26.06.2007.Právní účinky vkladu práva ke dni 27.06.2007.V-32462/2007-101RČ/IČO: 815327/0323Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 21.11.2007.Právní účinky vkladu práva ke dni 21.11.2007.V-60741/2007-101RČ/IČO: 815611/0468Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 52


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListina182 00 Praha 82RČ/IČO:ooooSmlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 21.11.2007.Právní účinky vkladu práva ke dni 21.11.2007.Pro:Pro:Pro:Pro:Vlasáková Lenka Bc., Na Maninách 1425/27, Praha 7, Holešovice,170 00 Praha 7Makeš René, Brunclíkova 1720/23, Praha 6, Břevnov, 162 00Praha 616Procházková Petra Mgr., Tř. T. G. Masaryka 826, 473 01 NovýBorTěšík Jan, Primátorská 1011/41, Praha 8, Libeň, 180 00 Praha 8V-60743/2007-101RČ/IČO: 806030/0380Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 28.11.2007.Právní účinky vkladu práva ke dni 28.11.2007.V-62317/2007-101RČ/IČO: 670625/1717Smlouva kupní ze dne 08.06.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.08.2007.V-39792/2007-101RČ/IČO: 775210/2314Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 13.11.2007.Právní účinky vkladu práva ke dni 13.11.2007.V-58869/2007-101RČ/IČO: 700314/0045oSmlouva kupní ze dne 24.10.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 24.10.2007.V-55022/2007-101Pro: Božíková Iva, Vlkova 443/28, Praha 3, Žižkov, 130 00 Praha 3 RČ/IČO: 825107/2654oooooSmlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 12.12.2007.Právní účinky vkladu práva ke dni 12.12.2007.Pro:Pro:Pro:Pro:Machalová Iva, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Langerová Markéta, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Hlavničková Jitka, Evropská 516/10, Praha 6, Dejvice, 160 00Praha 6Říkovský Martin, Jičínská 226/17, Praha 3, Žižkov, 130 00Praha 3V-66540/2007-101RČ/IČO: 765824/4627Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 05.12.2007.Právní účinky vkladu práva ke dni 05.12.2007.V-64186/2007-101RČ/IČO: 635501/0904Smlouva darovací ze dne 06.03.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 06.03.2008.V-12379/2008-101RČ/IČO: 665811/1922Smlouva kupní ze dne 20.03.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.03.2008.V-15646/2008-101RČ/IČO: 770308/4400Smlouva kupní ze dne 19.03.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.03.2008.V-14893/2008-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 53


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Volný Petr Ing. a Volná Alena JUDr., Elišky Krásnohorské1021/12, Praha 1, Staré Město, 110 00 Praha 1Panošová Vendula, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Novotná Ladislava, Družstevní 121, Pardubice II, Polabiny,530 09 Pardubice 9Tesař Jiří, Jungmannova 1442/34, Pražské Předměstí, 500 02Hradec Králové 2Struhalová Anna, Kvetna 958/8, Veľká Bytča - Bytča,, SlovenskoSíbek Jan, Schulhoffova 858/6, Praha 11, Háje, 149 00 Praha415Doležal Martin a Doležalová Renata, Brněnská 2559, Česká Lípa,470 06 Česká Lípa 6Fischerová Viera Mgr., Okružní 865/1, Ráj, 734 01 Karviná 4Lužná Maria, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82SIBIRNEFTGAZ ORGSINTEZ, s.r.o., N.A.Někrasova 643/5, Praha 6,Bubeneč, 160 00 Praha 6Čeňková Irena, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00RČ/IČO:360630/404465527/067Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 02.07.2008.Právní účinky vkladu práva ke dni 02.07.2008.V-35735/2008-101RČ/IČO: 795918/0427Smlouva kupní ze dne 08.10.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.10.2007.V-52136/2007-101RČ/IČO: 845124/3317800827/3174Smlouva darovací ze dne 27.02.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 03.03.2008.V-11125/2008-101RČ/IČO: 426127/747Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 26.08.2008.Právní účinky vkladu práva ke dni 26.08.2008.V-45610/2008-101RČ/IČO: 850813/0191Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 26.08.2008.Právní účinky vkladu práva ke dni 26.08.2008.V-45612/2008-101RČ/IČO:730705/2335735205/2334Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 12.08.2008.Právní účinky vkladu práva ke dni 12.08.2008.V-43330/2008-101RČ/IČO: 565408/7120Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 29.09.2008.Právní účinky vkladu práva ke dni 07.10.2008.V-53022/2008-101RČ/IČO: 305610/733Smlouva kupní ze dne 05.12.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 05.12.2008.V-65219/2008-101RČ/IČO: 27574768Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 02.12.2008.Právní účinky vkladu práva ke dni 02.12.2008.V-64146/2008-101RČ/IČO: 705419/0187Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 54


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaPraha 82RČ/IČO:oooooooooSmlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 02.12.2008.Právní účinky vkladu práva ke dni 02.12.2008.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Drbálek Jiří PhDr., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Šípek Libor Ing., Evropská 676/152, Praha 6, Vokovice, 160 00Praha 6Musil Vladimír a Musilová Hana, Drimlova 2365/4, Praha 13,Stodůlky, 155 00 Praha 515Hanzl Jiří a Hanzlová Michaela, Jahodová 2888/40, Praha 10,Záběhlice, 106 00 Praha 106Retek Pavel, Vykáňská 1443/6, Praha 10, Strašnice, 100 00Praha 10Poláček Pavel a Poláčková Markéta, Na Chodovci 2543/32, Praha4, Záběhlice, 141 00 Praha 41Kalinová Božena, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Janovský Karel Ing. a Janovská Helena, Famfulíkova 1147/5,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Peřina Milan, Vyžice 25, 538 03 Heřmanův MěstecV-64144/2008-101RČ/IČO: 311222/069Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 09.12.2008.Právní účinky vkladu práva ke dni 09.12.2008.V-65845/2008-101RČ/IČO: 660126/0996Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 20.01.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 20.01.2009.V-2505/2009-101RČ/IČO:RČ/IČO:580103/1819616014/0426Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 20.01.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 20.01.2009.V-2506/2009-101460414/158705605/1211Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 16.12.2008.Právní účinky vkladu práva ke dni 16.12.2008.V-67740/2008-101RČ/IČO: 850512/0162Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 16.12.2008.Právní účinky vkladu práva ke dni 16.12.2008.V-67741/2008-101RČ/IČO:620916/0045695203/0063Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 16.12.2008.Právní účinky vkladu práva ke dni 16.12.2008.V-67744/2008-101RČ/IČO: 515426/356Smlouva kupní ze dne 13.02.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.02.2009.V-6866/2009-101RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 09.02.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.02.2009.440422/065456102/075V-6008/2009-101RČ/IČO: 831006/3300Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 55


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooSmlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 24.03.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 24.03.2009.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pilátová Alena Mgr., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Kohoutek Pavel, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Dohnal Jaroslav a Dohnalová Petra Ing., Bolevecká 94, Praha15, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111Říhová Barbora, Třebenická 1290/16, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Fejfar Radek, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha82Adamová Hana, U Slovanky 1982/20, Praha 8, Libeň, 182 00 Praha82Hokeová Martina Ing., Jiřího Franka 1743, Benešov, 256 01Benešov u PrahyMatýsková Ludmila, Šantrochova 1863/9, Praha 6, Břevnov,162 00 Praha 616Helcl Daniel, Na poříčí 1053/44, Praha 1, Nové Město, 110 00Praha 1V-14519/2009-101RČ/IČO: 425930/073Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 24.03.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 24.03.2009.V-14526/2009-101RČ/IČO: 720317/0425Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 24.03.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 24.03.2009.V-14527/2009-101RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 26.01.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.01.2009.760119/0003775707/0299V-3664/2009-101RČ/IČO: 826001/0495Smlouva kupní ze dne 05.03.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 06.03.2009.V-11064/2009-101RČ/IČO: 741101/2334Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 21.04.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 21.04.2009.V-19739/2009-101RČ/IČO: 445210/079Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 21.04.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 21.04.2009.V-19745/2009-101RČ/IČO: 805408/0562Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 17.03.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 17.03.2009.V-13099/2009-101RČ/IČO: 346101/468Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 28.04.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 28.04.2009.V-20942/2009-101RČ/IČO: 730227/0140o Smlouva darovací ze dne 11.05.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.05.2009.Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 56


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooPro:Pro:Pro:Pro:Jírů Miloslava, Roklova 1919, Praha 21, Újezd nad Lesy, 190 16Praha 916Mikhaylov Artur, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Dvořák Tomáš Bc., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Volínová Andrea, Sídliště 672/3, 431 86 KovářskáV-23840/2009-101RČ/IČO: 486123/113Smlouva kupní ze dne 20.07.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.07.2009.V-37127/2009-101RČ/IČO: 801029/9957Smlouva kupní ze dne 04.08.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 06.08.2009.V-40072/2009-101RČ/IČO: 700609/0036Smlouva kupní ze dne 12.08.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.08.2009.V-42243/2009-101RČ/IČO: 816119/2512ooooooUsnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví 20 D-241/2009 54 ze dne 31.08.2009. Právní mocke dni 31.08.2009.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Uhlík Petr, Rektorská 215/32, Praha 10, Malešice, 108 00 Praha108Uhlík Martin Ing., Kladenská 562/19, Praha 6, Vokovice, 160 00Praha 6Novotný Jakub, Do Rybníčků 745/1, Dolní Chabry, 184 00 Praha84Müller Václav a Müllerová Květa, Kyselova 1185/2, Praha 8,Kobylisy, 182 00 Praha 82Paráková Jiřina, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Vodenka Miroslav, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Plicka Miloslav a Plicková Naděžda, Kyselova 1185/2, Praha 8,Z-114719/2009-101RČ/IČO: 590615/0107620104/1682Smlouva darovací ze dne 21.09.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.09.2009.V-47561/2009-101RČ/IČO: 870129/0180Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 03.11.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 03.11.2009.V-55604/2009-101RČ/IČO:380922/079375530/054Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 18.11.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 18.11.2009.V-58762/2009-101RČ/IČO: 376128/028Smlouva darovací ze dne 23.11.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.11.2009.V-61042/2009-101RČ/IČO: 850416/0302Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 24.11.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 24.11.2009.V-60016/2009-101RČ/IČO: 500509/023Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 57


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaKobylisy, 182 00 Praha 82RČ/IČO:505316/040oooooSmlouva kupní ze dne 13.10.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.12.2009.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Ostrý Marek, Petrovská 160, 788 13 VikýřoviceŠpotáková Tereza, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Novotný Petr Mgr., Ostružinová 1815, 252 28 ČernošiceSARGASCOM s.r.o., Malkovského 594, Praha 18, Letňany, 199 00Praha 99Pop Luděk, Hlubočská 145, Kolín VI, 280 02 Kolín 2V-63921/2009-101RČ/IČO: 890626/6171Smlouva darovací ze dne 21.12.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.12.2009.V-66659/2009-101RČ/IČO: 856120/1891Smlouva kupní ze dne 17.02.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.02.2010.V-7662/2010-101RČ/IČO: 770816/6048Smlouva kupní ze dne 09.02.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.02.2010.V-6140/2010-101RČ/IČO: 27907066Smlouva darovací ze dne 09.02.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.02.2010.V-6148/2010-101RČ/IČO: 590609/0916oooooSmlouva kupní ze dne 01.04.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 07.04.2010.Pro:Pro:Pro:Pro:Kozák Martin, Chabařovická 1329/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Zahrádka Jan Ing. a Zahrádková Ivana Mgr., Kyselova 1185/2,Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82, Stanko Vodičky 266/1,Rumburk 2-Horní Jindřichov, 408 01 RumburkKloc Roman Ing. a Klocová Alena Ing., Rudné 236, Vysoká Pec,362 21 Nejdek 1, Božanovská 1388/42, Praha 20, HorníPočernice, 193 00 Praha 913Blažková Magdalena, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82V-15891/2010-101RČ/IČO: 760625/1092Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 27.04.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 27.04.2010.V-19556/2010-101RČ/IČO:RČ/IČO:530523/117535620/335Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 11.05.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 11.05.2010.V-22385/2010-101680508/1195715311/1977Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 11.05.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 11.05.2010.V-22386/2010-101RČ/IČO: 445414/021Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 30.06.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 30.06.2010.V-32301/2010-101Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 58


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pohořelý Petr Ing. a Pohořelá Jaroslava MUDr., Křížová 16/17,Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2Vaňková Martina, Pod Harfou 933/62, Praha 9, Vysočany, 190 00Praha 9Praksinová Světlana Sergejevna, Struhy 150, 294 43 Čachovice uMladé BoleslavěKozelková Helena, Zelenohorská 512/5, Praha 8, Bohnice, 181 00Praha 81Matys Radek a Matysová Naděžda, V Malém Háji 354, 250 70Odolena Voda, Chabařovická 1321/15, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Zezulková Věra Ing., Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82Vajdová Zdenka PhDr., Zlončice 63, 278 01 Kralupy nad Vltavou1Čihák Jan, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Vladyková Ludmila, Křižovnická 60/10, Praha 1, Staré Město,110 00 Praha 1Vergosová Hana, Chabařovická 1326/25, Praha 8, Kobylisy,182 00 Praha 82RČ/IČO:590324/1344615915/0844Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 23.06.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 23.06.2010.V-30936/2010-101RČ/IČO: 716115/1602Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 27.07.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 27.07.2010.V-36558/2010-101RČ/IČO: 805420/9944Smlouva kupní ze dne 02.08.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 02.08.2010.V-37617/2010-101RČ/IČO: 325315/011Smlouva kupní ze dne 15.07.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 03.08.2010.V-37714/2010-101RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 11.08.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 13.08.2010.721226/1749725501/0422V-39475/2010-101RČ/IČO: 815320/0814Usnesení soudu o vypořádání SJM a o dědictví 50 D-545/2010 64 ze dne 25.08.2010. Právnímoc ke dni 25.08.2010.Z-68810/2010-101RČ/IČO: 445721/408Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 31.08.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2010.V-42087/2010-101RČ/IČO: 431224/092Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 31.08.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2010.V-42088/2010-101RČ/IČO: 455927/052Smlouva kupní ze dne 21.04.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.04.2010.V-18376/2010-101RČ/IČO: 855719/5878Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 59


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooSmlouva darovací ze dne 26.08.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 01.09.2010.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Šafářová Sylva, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Velkoborská Lenka, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Košnar František, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Sklenář Josef, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82András Ctibor a Andrásová Helena, Průběžná 75, Přemyšlení,250 66 ZdibyPethö Attila Ing. a Pethö Petra Ing., Augustinova 2065/12,Praha 11, Chodov, 148 00 Praha 414Malkovský Petr, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Dufková Eva, Kaňkovského 1240/4, Praha 8, Kobylisy, 182 00Praha 82Svoboda Vladimír a Svobodová Jitka, Na Sídlišti 593, 582 91Světlá nad SázavouV-42244/2010-101RČ/IČO: 835128/0212Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 06.10.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 06.10.2010.V-47886/2010-101RČ/IČO: 735730/0225Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 06.10.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 06.10.2010.V-47887/2010-101RČ/IČO: 341003/029Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 12.10.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 12.10.2010.V-48784/2010-101RČ/IČO: 311111/466Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 19.10.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 19.10.2010.V-49948/2010-101RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 22.10.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.10.2010.RČ/IČO:370907/051475226/023V-50935/2010-101680215/0718685912/1973Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 02.11.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 03.11.2010.V-52413/2010-101RČ/IČO: 730527/0434Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 02.11.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 03.11.2010.V-52423/2010-101RČ/IČO: 655525/2121Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 09.11.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 09.11.2010.V-53505/2010-101RČ/IČO:510131/372555925/1126Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 60


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListinaoooooooooSmlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 01.12.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 01.12.2010.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Adamiec Gustav a Adamiecová Jitka, U Pernikářky 1507/10, Praha5, Smíchov, 150 00 Praha 5Formanová Zuzana, Štětínská 354/35, Praha 8, Bohnice, 181 00Praha 81Puková Marie, Kouřimská 2336/10, Praha 3, Vinohrady, 130 00Praha 3Suchá Eva, Liboňovská 1020/1, Praha 8, Dolní Chabry, 184 00Praha 84Hrubá Zora MUDr., Jerevanská 723/6, Praha 10, Vršovice, 100 00Praha 10Hrubý Jiří Ing., Formanská 101, Újezd, 149 00 Praha 415Hloušek David, Rozšířená 2047/20, Praha 8, Libeň, 182 00 Praha82Zajíc Jiří a Zajícová Jilečková Marie, Kyselova 1185/2, Praha8, Kobylisy, 182 00 Praha 82Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základníškola, praktická škola a školní jídelna, Praha 9, Čakovická51, Čakovická 783/51, Praha 9, Prosek, 190 00 Praha 9Nekvasilová Františka, Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy,V-57668/2010-101RČ/IČO:351128/403475204/183Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 01.12.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 01.12.2010.V-57666/2010-101RČ/IČO: 825705/0439Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 24.11.2010.Právní účinky vkladu práva ke dni 24.11.2010.V-56231/2010-101RČ/IČO: 715815/0780Smlouva kupní ze dne 28.02.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.02.2011.V-8715/2011-101RČ/IČO: 436209/108Smlouva darovací ze dne 21.02.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.02.2011.V-7528/2011-101RČ/IČO: 525301/088510618/031Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 01.03.2011.Právní účinky vkladu práva ke dni 01.03.2011.V-8953/2011-101RČ/IČO: 840208/0016Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 19.04.2011.Právní účinky vkladu práva ke dni 19.04.2011.V-18440/2011-101RČ/IČO:470707/028525420/077Smlouva o předání majetku státu (§ 55 odst.3 zák.č.219/2000 Sb.) UZSVM/A/15648/2011-MOE2ze dne 26.05.2011.Z-60723/2011-101RČ/IČO: 63110261Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 21.06.2011.Právní účinky vkladu práva ke dni 21.06.2011.V-30081/2011-101RČ/IČO: 555110/1457Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 61


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděListina182 00 Praha 82RČ/IČO:oooooooooSmlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 21.06.2011.Právní účinky vkladu práva ke dni 21.06.2011.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Milerová Kateřina, Makotřasy 82, 273 54 LidicePavlíková Michaela Dis., Ratibořská 748/36, Praha 8, Bohnice,181 00 Praha 81Hrubý Milan, Vlháčkova 1827, Roztoky, 252 63 Roztoky u PrahyVeselý Jiří Ing. CSc., Veveří 461/14, Brno-střed - Veveří,602 00 Brno 2Burdys Jaroslav, Osecká 1303/84, 419 01 DuchcovVaněk Vladimír Ing., Tomanova 1884/92, Praha 6, Břevnov,162 00 Praha 616Vaněk Lubomír, Božetická 3398/4, Praha 12, Modřany, 143 00Praha 412Gruber Jan Ing. Ph.D., Kunčice pod Ondřejníkem 354, 739 13Kunčice pod OndřejníkemLenell Per Erik, Maria Prästgards gata 45, 118052 Stockholm,,ŠvédskoJeníčková Jitka Ing., Murgašova 1274/3, Praha 4, Krč, 142 00Praha 411V-30083/2011-101RČ/IČO: 835305/0277Smlouva kupní ze dne 14.07.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.07.2011.V-35008/2011-101RČ/IČO: 785102/0419Usnesení soudu o dědictví 20 D 1400/2010-80 ze dne 07.07.2011. Právní moc ke dni07.07.2011.Z-79153/2011-101RČ/IČO: 431207/001Usnesení soudu o dědictví 20 D-309/2011 -140 ze dne 18.08.2011. Právní moc ke dni18.08.2011.Z-93466/2011-101RČ/IČO: 500125/191Smlouva kupní ze dne 11.08.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.08.2011.V-39210/2011-101RČ/IČO: 720817/2829Usnesení soudu o dědictví 20 D 47/2011-39 ze dne 20.09.2011. Právní moc ke dni20.09.2011.Z-103199/2011-101RČ/IČO: 630325/1570Smlouva kupní ze dne 10.10.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.10.2011.600628/0236V-48210/2011-101RČ/IČO: 810912/5552Usnesení soudu o vypořádání SJM a o dědictví 20D 562/2011-56 ze dne 26.10.2011. Právnímoc ke dni 02.11.2011.Z-118178/2011-101RČ/IČO: 460125Usnesení soudu o dědictví 20 D-893/2011 60 ze dne 09.11.2011. Právní moc ke dni09.11.2011.Z-120416/2011-101RČ/IČO: 655426/1483Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 62


VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 06.12.2011 17:15:00Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 18275/11 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.Okres:CZ0100 Hlavní město PrahaObec:Kat.území: 730475 Kobylisy List vlastnictví: 2082554782 PrahaV kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řaděFVztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám- Bez zápisuUpozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušnémvýpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovýmiprostory.Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.Vyhotovil:Český úřad zeměměřický a katastrální - SCDVyhotoveno:06.12.2011 17:22:27Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.strana 63

More magazines by this user
Similar magazines