M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

mnichovice.info
  • No tags were found...

M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83Č.j.: SÚ/1181/11/Pa Mnichovice : 6.9.2011Vyřizuje: Pátková Stanislavatelefon: 323 666 315VEŘEJNOU VYHLÁŠKOUROZHODNUTÍVýroková část:Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 písm. g) zákonač. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne27.7.2011 podalVARES Mnichovice a.s., IČ 00662437, Ondřejovská č.p. 699, 251 64 Mnichovice(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravěúzemního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatřenír o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b ya podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některáustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řáduna stavbu:s t a v e b n í p o v o l e n ímontovaný ocelový přístřešek(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 334/11 v katastrálním území Mnichovice u Říčan.Stavba bude nepravidelního pětiúhelníkového půdorysu o celkových rozměrech 11,410 x 15,115m.Umístěna bude vpravo od hlavního vjezdu a bude navazovat na halu na pozemku st. 1179 k.ú.Mnichovice u Říčan. Přístřešek bude jednopodlažní, nepodsklepený, s asymetrickou sedlovou střechou.krytina z trapézového plechu. Konstrukce přístřešku je ocelová, tvořená sloupy střešními sedlovýmivazníky, ztužujícím rámem a podélným a příčným zavětrováním.II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:1. Stavba bude umístěna v souladu se situací umístění stavby na pozemku, která je nedílnou součástípředložené projektové dokumentace.2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Krilová Eva; případnézměny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:- před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.


Spis.zn. SÚ/1181/11/Pa str. 27. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technickýchzařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení přistavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.8. Vody dešťové musí být likvidovány na vlastním pozemku.9. Stavebník zabrání vstupu nepovolaných osob na staveniště.10. Budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, kterástanoví požadavky na provádění staveb.Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:VARES Mnichovice a.s., Ondřejovská č.p. 699, 251 64 MnichoviceOdůvodnění:Dne 27.7.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedenýmdnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebníhozákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčenýmorgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 23.8. a 6.9.2011, o jehožvýsledku byl sepsán protokol.Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádostz hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenýmiorgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebnímzákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecnýmpožadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavkyna stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů vevýroku uvedených.Účastníci řízení - další dotčené osoby:Mnichovice MěstoVypořádání s návrhy a námitkami účastníků:- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.Vyhodnocení připomínek veřejnosti:- Nebyly uplatněny.Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.Poučení účastníků:Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřaduStředočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu aaby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jesprávní orgán na náklady účastníka.Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebnímúřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené


Spis.zn. SÚ/1181/11/Pa str. 3projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotoveníověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště aponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby semohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístěnístavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmíbýt zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestližestavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.Pátková StanislavaOprávněná úřední osoba - referent stavebního úřaduToto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.Poplatek:Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích pol. č. 17 písm. i) ......3000,-Kč.Obdrží:účastníci (dodejky)VARES Mnichovice a.s., IDDS: 8zaguxkMnichovice Město, Masarykovo nám. č.p. 83, 251 64 Mnichovicedotčené správní úřadyHZS SK se sídlem v Kladně, IDDS: dz4aa73Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

More magazines by this user
Similar magazines