radničních listů 02/2013 - Svitávka

svitavka.com

radničních listů 02/2013 - Svitávka

Radniční listyMěstys Svitávka ★ ★ ★únor 2013V měsíci lednu oslavila paníJarmila Novotná95. narozeniny.Paní Novotná je naší nejstaršíobčankou. Od 15 let byla členkouSokola, zúčastnila se nácvikuspartakiád. Navštěvovala takéDivadelní spolek, celý životse zajímala o kulturním dění v obci.V roce 1941 se provdala a vychovalačtyři děti.K významnému životnímu jubileupaní Novotné poblahopřál starostaměstyse ing. Martin Cetkovský.Do dalších let přejeme pevnézdraví, spokojenost a rodinnoupohodu.Učitelka a knihovnice Marie GrulichováV roce 1964 ukončil svoje působení vmístní obecní knihovně učitel a knihovník,pan Alois Vejrosta. Jeho místo zaujala paníMarie Grulichová, rodačka z nedalekéhoŠebetova, která nastoupila jako učitelkado místní základní školy v pondělí 1. září1958. Stejně, jako to bylo u jejího předchůdce,i ona propadla kouzlu knihy. Sžáky školy, ale i s čtenáři, bez rozdílu jejichvěku, navázala již od počátku dobrý kontakt.Snažila se jim vždy ochotně poradit,žákům a studentům zajišťovala literaturu,kterou potřebovali ke svému životnímuvzdělávání a studiu. V průběhu let získalazkušenosti s vedením knihovny, zjistilavšak také, že si svůj život nedovede bezknih a jejich čtenářů představit. Byly by tojiž dnes nespočítatelné tisíce hodin, kteréprožila mezi regály zaplněnými krásnou,historickou, odbornou, dobrodružnou čidětskou literaturou a to jak v den výpůjček,nebo při knižním ošetřování, obměněa evidenci. Za působení paní učitelky Grulichovése značně rozrostl obecní knižnífond, navíc využívala možnost výměnnýchfondů i z jiných knihoven. K jejíosobě vždy patřila spolehlivost, přesnost,sdílnost, pracovitost i ochota, což jsouvlastnosti, které dělají z člověka dobréhoknihovníka.Za téměř padesátiletou práci jí poděkovalstarosta městyse ing. Martin Cetkovský.


Místní poplatekza odvoz odpaduMístní poplatek za provoz systémushromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálníchodpadů pro rok 2013 je stanovenčástkou 460 Kč na osobu a rok.Vlastníci rekreačních objektů hradí 460Kč za rok. Od poplatku jsou osvobozeni:děti do 10 let věku hradí polovinupoplatku. Odvoz je čtrnáctidenní vždyv pátek.Odpad se ukládá do vlastníchpopelnicových nádob, tříděný odpaddo označených kontejnerů, dále odvozPET lahví pytlovým sběrem se provádíve čtvrtek od 7.00 hod. ve stejném týdnujako odvoz popelnic. Poplatník je povinenuhradit místní poplatek jednorázově do31. května kalendářního roku.Místní poplatek ze psůNa rok 2013 je stanoven částkou 150Kč/rok. Držitel psa je povinen poplatkovoupovinnost uhradit do 31. květnakalendářního roku. Poplatková povinnostvzniká, jste-li držitelem psa staršího3 měsíců.Úhradu lze provést u KB, číslo účtu2922631/0100, var. symbol 3722 (odpad),var. symbol 1341 (poplatek ze psů),poštovní poukázkou, kterou je možnovyzvednout na úřadě městyse nebopřímo na pokladně úřadu městyse.Nebudou-li poplatky uhrazeny poplatníkemvčas nebo ve správné výši, vyměříúřad městyse poplatek platebním výměremnebo hromadným předpisným seznamem.Včas neuhrazené nebo neodvedenépoplatky nebo část těchto poplatků můžeúřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšeníje příslušenstvím poplatku.Statistika k 31. 12. 2012Osoby 1807Muži 868Ženy 939Děti do 15 let 300Mládež do 18 let 353Starší 60 let 404Možní voliči 1432Průměrný věk 39,61Průměrný věk muži 38,00Průměrný věk ženy 41,10Kanalizace ČOVOd 1. 3. 2013 budou pokračovat výkopovépráce na stavbě „Kanalizace a ČOVSvitávka“.O termínech prací ve vašich ulicích budetevždy předem informováni.V termínu od 1. 4. 2013 do 15. 4. 2013bude řízen provoz na ulici KomenskéhoInformace z radniceZápis do 1. třídysemafory, dojde ke konečné úpravě povrchusilnice.Veškeré práce se budou odvíjet od počasí,z tohoto důvodu může dojít k časovémuposunu.Občané, kteří dosud nemají zřízeny vlastnídomovní kanalizační přípojky k nemovitostemby tak měli učinit během jarních,popřípadě letních měsíců. Bližší informacebudou sděleny na úřadě městyse.Žádáme občany o trpělivost a spolupráci,aby akce kanalizace mohla být zdárnědokončena.Venčení psůStále se množí stížnosti na nezodpovědnédržitele psů, kteří neuklízí to, copo jejich svěřencích po vyvenčení naveřejném prostranství zůstane. MěstysSvitávka vydal Obecně závaznou vyhláškuo volném pobíhání psů a jiného zvířectvač. 2/2006.Ve vyhlášce je stanoveno, že pokud držitelneodklidí nečistoty po psovi, vystavujese tím sankcím dle zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějšíchpředpisů. Dle našeho názoru není žádnýproblém na procházce mít s sebou připravenýsáček na nečistoty, který po použitílze vyhodit do popelnicové nádoby neboodpadkového koše.Park , veřejné prostranství a cesty nesloužípouze k venčení, ale také všem občanůmk rekreaci a odpočinku a to v pěknémneznečištěném prostředí.V úterý 22. ledna proběhl zápis žáků do1. třídy naší školy. Děti a jejich rodiče přivítalyu vchodu a na chodbách pohádkovébytosti (žákyně 5.třídy), které jim zpříjemnilyprvní okamžiky ve škole různýmisoutěžemi a úkoly. Všichni budoucí školácibyli velice šikovní a ukázali, že jsou připravenizasednout v září do školních lavic.K dnešnímu dni je zapsáno 19 dětí ze Svitávkyi okolních vesnic.Mgr. Iva ParákováMasopustní veselí v mateřské školeMasopust se slaví ve dny předcházející„Popeleční středě“,kterou začíná čtyřicetidennípůst, končící o Velikonocích.A protože se datum oslav Velikonoc mění,je pohyblivým svátkem i masopust.Masopustní dny byly označovány např.tučný čtvrtek (hojnost jídla a pití), tanečníneděle, maškarní úterý(dovádění masek),k nimž se vázaly různé pranostiky. I myv mateřské škole si totoobdobí připomínáme.Vyrábíme masky, škraboškya různé převleky.Spolupracujeme i s maminkamia domlouvámese, co si v dennašeho maškarního dováděníděti oblečou.Vyzdobená třída, hudbaa veselí…a už můžemeoslavovat. Do třídy vstupujíprincezny, víly, ježibaby,kouzelníci a různázvířátka.Symbolem všech dobrotbývají také smaženékoblížky, na kterých siTříkrálová sbírkaV měsíci lednu letošního roku proběhlataké ve Svitávce „Tříkrálová sbírka“ podzáštitou Oblastní charity Blansko. Do zapečetěnépokladničky, která byla uloženana úřadě městyse bylo vloženo 761 Kč.Na okrese Blansko bylo vybráno celkem1 500 824 Kč. Finanční prostředky budoupoužity na podporu krizové pomoci osobámv tísni, plnohodnotný život seniorůa zdravotně postižených a na pomoclidem v hmotné nouzi.Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.děti pochutnaly po veselici a ještě takédalší týden nám je paní kuchařka připravilak obědu.Jen se po nich zaprášilo.A už se můžeme těšit na jarní sluníčko.Bude mít mocnou sílu. Bude vytahovat zezemě první květinky, začnou přilétat skřivani,hnízdit husy, rodit se mláďata. Vždyťpříroda si sama řekne, co chce.Jitka Davidová, ředitelka MŠ


V předchozích letech jsme započalipostupnou opravou tzv. Velké Löw-Beerovyvily. Nejprve bylo opraveno dřevěnéschodiště, kde bylo odstraněno staré lino,dřevěné schody byly vybroušeny a nalakovány.Pokračovalo se opravou podlahyve II. patře. V malém i velkém sále byloopět odstraněno lino, původní parketybyly vybroušeny, vytmeleny a nalakovány,opraveny byly vstupní hlavní dveře. V roce2011 proběhla celková oprava velkéhosálu, kde bylo vymalováno a natřeny oknaa dveře. Vymalováno bylo také vedlejšívstupní schodiště a obnoven nátěr navedlejších vstupních dveřích. Větší částoprav byla financována z dotací z rozpočtuJihomoravského kraje.Závěrem roku 2012 a začátkem letošníhoroku jsme pokračovali v opravách Löw--Beerovy vily. Z poskytnutého příspěvkuz Ministerstva kultury z programu Podporaobnovy kulturních památek prostřednictvímobcí s rozšířenou působností jsme opravilimalý sál - zasedací místnost. Byla zde odstraněnamalba, provedena hloubková penetrace,štuk a nová výmalba. Byla natřenaokna, obložky, ostění a dveře. Bylo vyleštěnoa doplněno kování. Zároveň byla odstraněnastávající elektroinstalace a vyměněnaza novou. Vyměněny byly radiátory. Celkováčástka za stavební část opravy malého sálu je57 692,50, vč. DPH. Z toho: hrazeno dotací –Oprava malého sálu Löw-Beerovy vily51 000 Kč a vlastní podíl městyse: 6 692,50Kč. Stavební opravy prováděla firma: KarelVaněrka – RENOVA Kunštát,opravu elektroinstalace provádělp. Jiří Wetter, Svitávkav celkové výši 16 127 Kč,opravu topení provedl VáclavLátal, Boskovice s celkovýmináklady 21 934 Kč. Celkovénáklady na opravu tohoto sáluse vyšplhaly na částku 100253,50 Kč vč. DPH. V letošnímroce bychom chtěli doplnit sálnovým osvětlením.Veškeré opravy jsou konsultoványs NPÚ ÚOP v Brně.Malý sál původně sloužil jakoložnice rodiny továrníka Löw--Beera. Nejstarší povrchováúprava byla na stěnách provedenasytě zelenou barvou.Dřevěná i omítaná částstropu byla bílá v odstínuslonové kosti, pouze fabionoválišta byla tmavohnědá.Tzv. utajené dveře původněsloužily rodině jako vchoddo koupelny. Cílem jakýchkolivoprav ve vile je přiblíženíse původnímu stavu,protože hodnota kulturnípamátky spočívá zejménav zachování autentičnosti uměleckého díla.Miroslava HolasováMateřské centrum Ferda a Broučci – hry, poznání a radost pro celou rodinuZ nového roku 2013 se ukrojily už dvaměsíce a mnoho se toho událo – stejnětak v Broučcích.Na sklonku starého roku jsme se s rodičia přáteli Broučků sešli ke společnému připomenutívánočního příběhu. Pouštělijsme zářící lodičky a rozbalovali dárky, zakteré všem dárcům a sponzorům děkujeme!V lednu jsme se oddávali zimním radovánkám– sáňkování, bobování a stavběsněhuláků. V únoru se chystáme na karnevalya tvoříme masky. Každé dítě si vyrábísvého masopustního koníka. A při tomvšem si stíháme hrát, zpívat si, tančit a cvičit– a je nám spolu dobře. Přijďte se mezinás podívat- Broučci se schází každéúterý a středu dopoledne.V měsíci únoru naše mateřské centrumnavštívili zástupci místního mysliveckéhosdružení, aby nám předali finanční dar vevýši 2000 Kč, za který velice děkujeme.Zároveň jsme se dohodli na vzájemné spolupráci.Výsledkem je již druhá vycházkake krmelci, na kterou se můžete těšit už2. března. Sraz je u kašny na náměstí ve14.30 hod. Takže jako v minulém roce vezmětes sebou syrové brambory, mrkev,tvrdý chléb a dobrou náladu.Program MC Ferda:Pro rodiče s miminky každé pondělí9.30–11.00 hod – herna pro nejmenší(program dle zájmu přítomných maminek).Herna má veškeré vybavení promiminka, káva a čaj pro rodiče. Dle zájmumožno změnit provozní čas. Vstup 10 Kč.18. března 2013 v 15.30 hod v herně MC– Beseda pro maminky s paní Jitkoupokornou – Nové trendy v přechoduz kojeneckého mléka na příkrmy. Vyvinutove spolupráci s Českou pediatrickouspolečností, ve spolupráci s kojeneckouvýživou Hamánek. Přijďte i s dětmi, zázemíje zajištěno! Maminky dostanou skleničkuvýživy na ochutnání.Ferdova dílnakaždý čtvrtek 16.00–17.30 hod:7. 3. – připravíme si zdravou dobrotu14. 3. – turnaj ve hře „Člověče nezlob se“21. 3. – herna uzavřena (Burza)28. 3. – velikonoční tématikaKaždý čtvrtek od 16.30 – Volejbal procelé rodiny v sokolovně.Kurzy pro všechny generace ze VšehodílnyBlanky Matuškové14. března v 19.00 – Zdobení hedvábnéšály: Vyzkoušíte si hedvábnou batikua zdobení guttou. Každý si vyrobí módnídoplněk do svého šatníku. Cena za šál je130 Kč. Vybíráme zálohu 70 Kč.18. dubna v 16.00 – Keramické miskys dětmi: Společné tvoření dětí a dospělých.Budeme malovat na keramické miskyengobou, poté misky necháme naglazovata vypálit v peci. Za pár dnů dostanetefunkční nádobí, které jste si sami vyzdobili.Cena misky je podle velikosti od 95 Kč.Připravujeme – Cvičení s miminkya Burzu dětského oblečení.Těšíme se na vás! www.mcferda.cz,email: mcferda@seznam.czZa MC Ferda Veronika Pospíšilová,Jana Skřičková, Šárka Bartoňkováa Jana Strecková


MAŠKARNÍ … pro děti i dospěléV sobotu 2. února 2013 proběhl ve SvitávceDĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL,který pořádalo Ochotnické divadlo Svitávka.Sešlo se zde několik dětí s rodiči či prarodiči,aby zde strávily příjemné odpoledneplné her, soutěží a dobré nálady. Letošníkarneval byl zvláštní tím, že ho provázelypostavy z pohádky Mrazík. V krátkéukázce z této pohádky se ukázala hodnáNastěnka, zlá Marfuša se svou matkoua dědek. Děti se společně s Ivánkemvydaly na cestu do světa, cestou potkalyi Ježibabu v chaloupce na kuří nožce.Nechyběl samozřejmě ani Mrazík, kterýdopomohl Ivánkovi, aby se s Nastěnkoupotkal. A jak už to v každé pohádce bývá,na konci byla svatba.Z výtěžku z této akce si Ochotnické divadloSvitávka adoptuje panenku. Panenkapředstavuje skutečné dítě, které budev rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojovýchzemích proočkováno proti šestihlavním smrtelným dětským chorobám(spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus,tuberkulóza, dětská obrna). Ochotnickédivadlo obdrží spolu s panenkou blahopřáníUNICEF, které zašle tvůrci panenkyse zprávou, že jeho panenka našla „svojirodinu”.Další akcí Ochotnického divadlaje 13. MAŠKARNÍ PLES.Ochotnické divadlo Svitávka vyhlašujepokus o rekord největšího počtu lidí oblečenýchdo nočního úboru na maškarnímplese, který se bude konat 16. března 2013v místní sokolovně od 20.00 hodin.V 22.00 hod. bude zástupcem AgenturyDobrý den z Pelhřimova tento rekordzaevidován. V případě úspěšné realizacebude zapsán do Knihy rekordů ČR.Tímto Vás žádáme o podpoření této akcesvou účastí v nočním úboru.Za noční úbor bude považováno pyžamo(kalhoty popř. kraťasy + kabátek) nebonoční košile.Miroslava HolasováOchotnické divadlo SvitávkaNeustále přibývá občanů, kteří pravidelnětřídí odpad. Tímto prokazují velkouslužbu sobě, ale především příroděkolem nás. Víme ale jak správně tříditodpad?Recyklovaný odpad se z velké části podílípři výrobě nových výrobků. Že starý papírslouží při výrobě sešitů, psacích bloků ví asikaždý. Plasty jsou použity při výrobě triček,jako náplně do spacáků a zimních bund,jsou příměsí do stavebních tvárnic.Aby mohl být odpad recyklován, musí býtnejprve správně roztříděn podle druhumateriálu. Nejlepší je, aby byl odpad roztříděnjiž v domácnostech, protože smíšenýodpad nejde již dále roztřídit a tedyzpracovat. Každý z nás ročně vyprodukujeokolo 250 kg odpadu. Pokud ale začnemeodpad třídit, můžeme tak recyklovat vícenež 1/3 tohoto množství. Za rok se námmůže podařit vytřídit až 30 kg papíru, 25 kgplastů a 15 kg skla.Při recyklaci jsou odpadky zpracovány nanové materiály. Každý z nás svým chovánímpřímo ovlivňuje další použití odpadu– pokud jej roztřídíme správně, umožnímejeho recyklaci a znovupoužití.V případě některých materiálů nenímožné plnohodnotné využití recyklovanéhoodpadu (např. nápojové kartony …).U řady kovů je naopak využití recyklaceznačně vysoké (měď, železo, hliník). Takév případě plastů, skla a papíru je separacea recyklace technologicky dobře zvládnuta.Co všechno můžeme tříditPapír – do modrých označených nádobPatří sem:Kam s odpadem?– noviny, časopisy, kancelářský papír,reklamní letáky, knihy, sešity, brožury,kartony, rozložené papírové krabice,lepenka, kartón, čisté papírové obalyNepatří sem:– mokrý, mastný nebo jinak znečištěnýpapír, uhlový a voskový papír, použitéplenky a hygienické potřeby, vícevrstevnéobaly s fóliíVyužití papíru:Slisovaný sběrový papír se přidává do směsina výrobu nového papíru. Papír je možnétakto recyklovat až sedmkrát. Vyrábí sez něho např. novinový papír, sešity, lepenkovékrabice, obaly na vajíčky, toaletnípapír.Plasty – pytlový sběrPatří sem:–sešlápnuté PET láhve od nápojů, kelímky,sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů,polystyrén, igelitové tašky, plastovéobaly od potravin a drogistického zbožíNepatří sem:– novodurové trubky, linoleum, kabely,guma, molitan, obaly od nebezpečnýchlátek (motorové oleje, chemikálie, barvy)Využití plastů:Každý druh plastů je zpracován jinoutechnologií, protože mají jiné složenía vlastnosti. Z PET lahví se vyrábí vlákna,která jsou použita při výrobě triček, jakonáplně do zimních bund. Z sáčků a tašekse opět vyrábí fólie a různé pytle. Ze směsiplastů se vyrábí odpadkové koše, zahradnínábytek, protihlukové stěny.Sklo – do zelených označených nádobZelené nádoby jsou určeny pro barevnésklo a bílé nádoby pro bílé sklo. V mnohamístech jsou pouze zelené, ale čiré sklo donich můžete hodit (nikoli naopak!)Patří sem: láhve od nápojů, skleněnénádoby, tabulové skloNepatří sem:keramika, porcelán, autosklo, zrcadloDo bílého kontejneru patří pouze čiré sklo!Pokud do bílého kontejneru hodíte sklobarevné, znehodnotíte snahu všech předvámi, protože celý obsah kontejneru budezpracován jako sklo barevné.Jak předcházet vzniku odpadů?Množství odpadů, které vyprodukujeme,můžeme ovlivnit již při nákupu:– upřednostnění větších balení výrobků,pokud je spotřebujeme– nákup výrobků z recyklovaného materiálu– napájení spotřebičů ze sítě místo baterií– omezení požívání platových tašek– omezení používání jednorázových věcí(plenky, plastové nádobí)– opětovné využití obaluA proč tedy netřídíme?Není na tom nic těžkého…Je to především naše lenost a pohodlnost.Následují výmluvy typu: „stejně to nemácenu, je to zbytečné“, „nic z toho nemám“,„nikdy jsem to nedělal“.Proč to tedy alespoň nezkusit? Nestačí námjen dobrý pocit, že jsem udělal něco užitečnéhopro naši přírodu?Každý z nás ovlivňuje život budoucíchgenerací.Děkujeme všem, kteří třídí odpad. Tříděnímá smysl…Vydává zastupitelstvo městyse Svitávka, jako dvouměsíčník. Radniční listy jsou bezplatně doručovány do domácností ve Svitávce. Uzávěrka příštího čísla je 10. 4. 2013. Nevyžádané příspěvky se nevrací. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Názor přispivatelůnemusí být totožný s oficiálním stanoviskem zastupitelstva městyse Svitávka. Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka. Telefon: +420 516 471 271, e-mail: info@svitavka.com, http://www.svitavka.com. Městys si vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit vzhledemk limitovanému rozsahu RL. Sazba HRG Litomyšl.

More magazines by this user
Similar magazines