Hlavní - Buderus

buderus.cz

Hlavní - Buderus

Návod k montáži a údržběKompaktní kondenzačnívytápěcí centrála6720613308-00Logamax plus GB152-16T 150Logamax plus GB152-24T 120Logamax plus GB152-24T 150Logamax plus GB152-24T 83SLogamax plus GB152-24T 170SRPro odbornou firmuProsím, před montáží aúdržbou pečlivě přečíst6 720 614 634 (06/2007) CZ


Obsah8 Uvedení vytápěcího zařízení do provozu 558.1 Plnění vytápěcího zařízení 558.2 Odvzdušnění plynového potrubí 578.3 Kontrola připojení přívodu spalovacíhovzduchu a odvodu spalin 588.4 Kontrola vybavení přístroje 588.5 Kontrola připojovacího tlaku plynu 598.6 Kontrola a nastavení poměru plyn-vzduch 608.7 Provedení kontroly těsnosti v provozním stavu 618.8 Měření obsahu oxidu uhelnatého 628.9 Funkční zkoušky 628.10 Měření ionizačního proudu 628.11 Informování provozovatele zařízení, předánítechnických podkladů 638.12 Protokol o uvedení do provozu 64Rejstřík hesel 1039 Odstavení vytápěcího zařízení z provozu 659.1 Odstavení vytápěcího zařízení z provozupomocí regulačního přístroje 659.2 Odstavení vytápěcího zařízení z provozuve stavu nouze 6510 Kontrolní prohlídky vytápěcího zařízení 6610.1 Příprava kotle na prohlídku 6610.2 Vizuální kontrola na přítomnost koroze 6610.3 Vnitřní kontrola těsnosti 6710.3.1 Stanovení zkušebního objemu 6710.3.2 Provedení zkoušky těsnosti 6810.4 Protokol o prohlídkách 7011 Údržba vytápěcího zařízení podleaktuální potřeby 7111.1 Čištění výměníku tepla a hořáku 7111.2 Čištění sifonu 7311.3 Výměna deskového výměníku tepla u kotleLogamax plus GB152-24K 83S/170SR 7411.4 Kontrola a případná výměna hořčíkové anody 7411.5 Po údržbě 7511.6 Protokol o údržbě 7612 Přestavba kotle na jiný druh plynu 7713 Provozní a poruchová hlášení 8013.1 Zobrazené hodnoty 8013.2 Nastavení na displeji 8013.3 Kódy displeje 8114 Příloha 10014.1 Zbytková dopravní výška 10014.2 Charakteristiky čidla NTC 10114.3 Schéma elektrického zapojení 102Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 3


1 Všeobecné bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů1 Všeobecné bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů1.1 Bezpečnostní pokynyNebezpečí při zápachu plynuV Uzavřete plynový kohout ( strana 57).V Otevřete okna.V Nepoužívejte elektrické spínače.V Uhaste zdroje otevřeného ohně.V Z prostoru mimo budovu uvědomte telefonickyplynárenský podnik a autorizovanou servisní firmu.Nebezpečí při zápachu spalinV Vypněte kotel ( strana 65).V Otevřete okna a dveře.V Uvědomte autorizovanou servisní firmu.Nebezpečí otravy. Nedostatečný přívod vzduchumůže vést k nebezpečnému úniku spalinV Dbejte na to, aby otvory přívodu a odvodu vzduchunebyly zmenšeny nebo uzavřeny.V Není-li závada neprodleně odstraněna, nesmí býtkotel v provozu.V Upozorněte písemně provozovatele zařízení nazjištěný nedostatek a související nebezpečí.Nebezpečí výbuchu vznětlivých plynůV Práci na dílech vedoucích plyn svěřte pouzeautorizovanému servisu.Nebezpečí úrazu elektrickým proudem přiotevřeném kotliV Dříve než otevřete kotel:Vypněte vytápěcí soustavu nouzovým vypínačemnebo ji prostřednictvím příslušné domovní pojistkyodpojte od sítě.V Zabezpečte zařízení proti neúmyslnémuznovuzapnutí.Nebezpečí v důsledku zkratuK zabránění zkratu používejte pouze:V původní kabeláž výrobce.V kabeláž s jednožilovým vodičem.V Pokud použijete svazkové-licnové (pružné) vodiče,opatřete jejich konce dutinkami. Použité kabely byměly mít průřez min. 0,75 mm 2 .V Musí-li být síový kabel vyměněn, smí se použítpouze původní kabel výrobce.Umístění, přestavbaV Umístění nebo přestavbu kotle svěřte pouzeautorizovanému servisu.V Součásti sloužící k odvodu spalin neupravujte.V Při provozu nezávislém na vzduchu v místnosti:Otvory pro přívod a odvod vzduchu ve dveřích,oknech a zdivu neuzavírejte ani nezmenšujte.Při montáži spárotěsných oken zajistěte zásobováníspalovacím vzduchem.V Zásobník teplé vody používejte výhradně k ohřevuteplé vody.V Pojistné ventily nikdy nezavírejte! Během ohřevuvytéká voda pojistným ventilem zásobníku teplévody.Prohlídka/údržbaObecné důvody pro pravidelnou údržbu vytápěcíchzařízení:– zajištění vysoké účinnosti a hospodárného provozu(nízká spotřeba paliva),– dosažení vysoké provozní spolehlivosti,– udržení ekologicky šetrného spalování na vysokéúrovni.V Doporučení pro zákazníka: S autorizovanýmodborným servisem uzavřete smlouvu o prováděníprohlídek / údržby s prohlídkami jednou za roka údržbou podle potřeby.V Údržbu a opravy smějí provádět pouze autorizovanéservisní firmy.V Provozovatel je odpovědný za bezpečnosta ekologickou nezávadnost vytápěcího zařízení(spolkový zákon pro ochranu před imisemi).V Používejte pouze originální náhradní díly!Nebezpečí v důsledku přítomnosti výbušnýcha snadno vznětlivých materiálůV Snadno vznětlivé materiály (papír, ředidla, barvyatd.) nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti kotle.Spalovací vzduchV Spalovací vzduch chraňte před účinky agresivníchlátek (např. halogenové uhlovodíky obsahujícísloučeniny chlóru nebo fluoru). Zamezíte tím korozi.Poučení zákazníkaV Vysvětlete zákazníkovi princip činnosti kotle a jehoobsluhu.V Upozorněte jej na to, že není oprávněn provádětsám jakékoliv úpravy ani opravy.4Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Všeobecné bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů11.2 Použité symbolyVýstražné pokyny jsou v textu označenyvýstražným trojúhelníkem a podloženyšedou barvou.Závažnost nebezpečí, k němuž může dojít v případě,že nebudou respektována opatření k omezení škody,je označena signálními výrazy.– Pozor znamená, že může dojít k malým materiálnímškodám.– Výstraha označuje situaci, v níž může dojít kevzniku lehčích poranění osob nebo velkýchmateriálních škod.– Nebezpečí signalizuje nebezpečí vzniku těžkéhoporanění osob. Ve zvláš závažných případechexistuje dokonce ohrožení života.Upozornění v textu jsou označena vedlezobrazeným symbolem. Od ostatníhotextu jsou nahoře a dole oddělenavodorovnými linkami.Upozornění obsahují důležité dodatečné informace.Upozornění neobsahují varování před nebezpečím.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 5


Údaje o výrobku2Normy /předpisy /směrniceDVGW G 635EN 437EN 483EN 625EN 677EnEVFeuVoVDE 0190VDI 2035TRFTRGITab. 1PopisPlynová zařízení určená k připojenína systémy vzduch-spalinyv přetlakovém provozu(standardizovaný postup)Testovací plyny, zkušební tlaky,kategorie přístrojůKotle na plynná paliva - Kotel typuC s jmenovitým tepelnýmzatížením ≤ 70 kWKotle na plynná paliva - zvláštnípožadavky na funkčnostkombinovaných kotlů sjmenovitým tepelným zatížením≤70 kW na straně pitné vodyKotle na plynná paliva - zvláštnípožadavky na kondenzační kotles jmenovitým tepelným zatížením≤ 70 kWVyhláška o úspoře energiíVyhláška o provádění spalováníjednotlivých spolkových zemíVyrovnání hlavních potenciálů(pospojování) elektrických zařízeníSměrnice k zamezení škodvzniklých korozí a tvořenímvodního kamene ve vodníchvytápěcích zařízeníchTechnická pravidla pro zkapalněnýplynTechnická pravidla proplynoinstalaceNormy, předpisy a směrnice2.3 CE prohlášení o shoděTento výrobek odpovídá svojí konstrukcí a způsobemprovozu příslušným evropským směrnicími doplňujícím specificky národním požadavkům.Tato shoda byla prokázána udělením značky CE.Prohlášení o shodě výrobku je zájemcům k dispozicina internetové adrese www.heiztechnik.buderus.dea je si je mimoto možno vyžádat u příslušné pobočkyfirmy Buderus.2.4 Pokyny k instalaci a provozuPři instalaci a provozu vytápěcího zařízení je třebadodržovat:– Ustanovení místních stavebních předpisů proprostor instalace.– Ustanovení místních stavebních předpisů pro přívoda odvod vzduchu a pro připojení komínovýchprůduchů.– Ustanovení pro připojení na elektrickou sí.– Technická pravidla dodavatele plynu pro připojeníplynového hořáku na místní rozvodnou sí plynu.– Předpisy a normy upravující bezpečnostnětechnické vybavení teplovodních vytápěcíchzařízení.– Návody k instalaci určené montérům vytápěcíchzařízení.2.4.1 Další pokyny– Instalace kotle vyžaduje oznámení příslušnéplynárenské distribuční společnosti a její schválení.– Plynový topný kotel smíte provozovat pouze sespeciálním, pro tento typ kotle koncipovanýma schváleným systémem vzduch-spaliny.– Mějte na paměti, že budete potřebovat regionálněspecifická povolení pro odvod spalin a přípojkuvodního kondenzátu na veřejný systém odpadníchvod.– Před zahájením montáže informujte příslušnoukominickou firmu a správce kanalizační sítě.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 7


2 Údaje o výrobku2.5 Název kotleGB:plynový kondenzační152: Typ16T nebo 24T: Max. topný výkon 16 nebo 24 kW83/120/150/170: Obsah zásobníku v litrech.S: Kotel je vybaven vrstvenýmnabíjecím zásobníkem.R: Kotel je připraven pro provoz sesolárním zařízením.2.6 Kvalita otopné vody– Před naplněním vytápěcí zařízení důkladněpropláchněte. Jako plnicí a doplňovací vodu provytápěcí zařízení používejte výhradně neupravenouvodu z vodovodu.– Neprovádějte žádné změkčení vody pomocí měničekationtů.– Nepoužívejte žádné inhibitory, prostředky naochranu před zamrznutím a jiné přísady!– V případě použití rozvodu propouštějícího kyslík,například u podlahového vytápění, musí býtprovedeno oddělení systémů prostřednictvímvýměníku tepla. Nevhodná otopná voda podporujetvorbu kalu a koroze. To může vést k poruchámfunkčnosti a poškození výměníku.2.7 Kvalita pitné vody u kotleGB152-24T 83S a GB152-24T 170SRAbyste předešli zvýšenému zavápňování,doporučujeme Vám při celkové tvrdosti vyšší než15 ° dH (stupeň tvrdosti III) nastavit teplotuzásobníku na méně než 55 °C nebo použít kotelGB152-16/24T 120/150.2.8 Nářadí, materiál a pomocnéprostředkyK montáži a údržbě kotle budete potřebovatstandardní nářadí běžně používané v oboru vytápěcítechniky a plynových resp. vodovodních instalací.Kromě toho je účelný:– ruční vozík pro přepravu kotlů firmy Buderus nebo– vozík na pytle (zavazadla) s upínacím popruhem.2.9 Likvidace odpaduV Obalový materiál kotle likvidujte ekologicky šetrnýmzpůsobem.V Součásti vytápěcího zařízení určené k výměnězlikvidujte prostřednictvím autorizovanéhopracoviště rovněž v souladu se zásadami ochranyživotního prostředí.8Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


2 Údaje o výrobkuObr. 2Ovládací prvky základní řídicí jednotky Logamatic BC101 provozní spínač2 otočný knoflík k nastavení požadované teploty TV3 kontrolka "příprava TV"4 displej pro zobrazení stavu5 otočný knoflík k nastavení maximální teploty kotle6 kontrolka "požadavek tepla"7 základní deska s místem pro zasunutí obslužné jednotky např. RC35 (za krytkou)8 kontrolka "hořák" (zap./vyp.)9 místo pro připojení diagnostického přístroje10 tlačítko "indikace stavu"11 tlačítko "test spalin"12 tlačítko "reset" (resetovací knoflík)Základní řídicí jednotka Logamatic BC10( obrázek 2). Základní řídicí jednotka LogamaticBC10 umožňuje základní ovládání vytápěcího zařízení.K tomu mimo jiné disponuje následujícími funkcemi:– zapnutí / vypnutí vytápěcího zařízení– zadání požadované teploty TV a maximální teplotykotle v režimu vytápění– zobrazení okamžitého stavu zařízení.Přehled ovládacích prvků základní řídicí jednotkyLogamatic BC10 můžete získat z obrázku 2.Bližší informace o obsluze základní řídicí jednotkyLogamatic BC10 najdete v kapitole 7, strana 46.Mnoho dalších funkcí ke komfortní regulaci vytápěcíhozařízení je k dispozici prostřednictvím obslužnéjednotky (jako je např. RC35*).* příslušenství10Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


2 Údaje o výrobku2.12 Rozměry a technické údaje2.12.1 Rozměry kotle Logamax plus GB152-16/24T 83/120/150Obr. 4Rozměry a přípojky pro kotel Logamax plus GB152-16/24T 83/120/150 (míry v mm)1) Míry pouze s připojovací sadou Horizontal (příslušenství)12Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Údaje o výrobku2EZ = vstup cirkulace G½AW = výstup teplé vody G¾EK 1 = vstup studené vody G¾ u GB152-24T 83SEK 2 = vstup studené vody G¾ u GB152-16/24T 120/150GAS = přípojka plynu G½VK = výstup z kotle G¾RK = zpátečka do kotle G¾A B C D E F G H J K L M N OGB152-24T 83S 575 630 685 740 795 850 1408 1397 591 630 685 740 795 –GB152-24T 120 775 830 885 940 995 1050 1608 1597 791 830 885 – 995 800GB152-16T 150GB152-24T 150925 980 1035 1090 1145 1200 1758 1747 941 980 1035 – 1145 950Tab. 3Rozměry pro Logamax plus GB152-16/24T (míry jsou uvedeny v mm)Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 13


2 Údaje o výrobku2.12.2 Rozměry kotle Logamax plus GB152-24T 170SRObr. 5Rozměry a přípojky pro kotel Logamax plus GB152-24T 170SR (míry v mm)1) Míry pouze s připojovací sadou Horizontal (příslušenství)14Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Údaje o výrobku2Obr. 6 Rozměry a přípojky pro Logamax plus GB152-24T 170SR (míry jsou uvedeny v mm)EZ = vstup cirkulace G½AW = výstup teplé vody G¾EK = vstup studené vody G¾GAS = přípojka plynu G½VK = výstup z kotle G¾RK = zpátečka do kotle G¾RS = zpátečka solárního zařízení (15 mm svěrné šroubení)VS = = výstup solárního zařízení (15 mm svěrné šroubení)Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 15


2 Údaje o výrobku2.12.3 Technické údajeTechnické údaje Vám poskytují informace ovýkonovém profilu kotle Logamax plus GB152-16/24T.Při montáži a provozu vytápěcího zařízeníse řite ustanoveními specifickýchnárodních norem a směrnic! Údajeuvedené na typovém štítku kotle jsousměrodatné a je třeba je bezpodmínečněrespektovat.Podmínky použitímaximální teplota na výstupu ˚C 90maximální provozní tlak PMS (systém) bar 3maximální provozní tlak PMV (solár) bar 10druh el. proudu 230 VAC, 50 Hz, 100 W, 10A, IP X4DTab. 4 Podmínky použitíDruhy paliva a vybavení kotleLogamax plus GB152-16/24T Zemní plyn H (G20) Zkapalněný P propan (G31)Konstrukční typ B 23 , B 33 , C 13 , C 33 , C 43 , C 53 , C 63 , C 83závislé a nezávislé na vzduchu místnosti instalace(splnění zvýšené těsnosti při provozu nezávislém na vzduchu v místnost)Kategorie plynu podleČSN EN 437Tab. 5Druhy paliva a vybavení kotleVěnujte pozornost upozorněnímuvedeným v plánovací dokumentaciLogamax plus GB152-16/24T.CZ II 2H3P 18-20/30 mbar16Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Údaje o výrobku2JednotkaLogamax plusGB152-16T GB152-24TJmenovité tepelné zatížení pro G20/G31 kW 5,7 - 15,0 5,7 - 23,0Jmenovitý tepelný výkon, topná křivka 80/60 °C kW 5,3 - 14,8 5,3 - 22,0Jmenovitý tepelný výkon, topná křivka 50/30 °C kW 6,0 - 16,0 6,0 - 24,0Jmenovité tepelné zatížení ohřevu pitné vody kW 5,7 - 19,0 5,7 - 28,5Stupeň účinnosti kotle, max. výkon, topná křivka 80/60°C % 98,0Stupeň účinnosti kotle, max. výkon, topná křivka 50/30°C % 108,0Normovaný stupeň využití 75/60 °C % 104 105Normovaný stupeň využití 40/30 °C % 108Hodnoty připojeného plynu při 15 ˚C a 1013 mbarZemní plyn E 1) s 9,5 kWh/m 3Zkapalněný plyn 3P s 24,5 kWh/m 3Okruh otopné vodyMinimální oběhové množství vody1) Testovací plyn G20 pro zemní plyn H.propanpropan2) Hodnoty v závorce platí pro provoz při ohřevu teplé vody.m 3 /h 1,59 (2,01) 2)m 3 /hkg/hl/h2,43 (3,02) 2)0,61 (0,78) 2) 0,94 (1,17) 2)1,17 (1,48) 2) 1,79 (2,21) 2)Teplota kotlové vody ˚C 30 - 90 nastavitelné na základní řídicíjednotce Logamatic BC10ΔT při zbytkové výšce 200 mbar K 12 20Max. provozní tlak kotle bar 3,0Obsah tepelného výměníku otopného okruhu l 1,2Přípojky potrubíPřípojka plynu palec G½Přípojka otopné vody palec G¾Přípojka vodního kondenzátu mm 30Přípojka zásobníku teplé vody palec G¾Tab. 6 Technické údaje kotle Logamax plus GB152-16/24TLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 17


2 Údaje o výrobkuLogamax plus Jednotka GB152-16T GB152-24THodnoty spalinMnožství kondenzátu pro zemní plyn G20, 40/30 °C l/h 1,5 2,2hodnota pH kondenzátu pH 2-4Hmotnostní průtok spalin, plné zatížení g/s 7,0 10,3Hmotnostní průtok spalin, olej, částečné zatížení g/s 2,8 2,7Teplota spalin 80/60 °C, plné zatížení ˚C 74 (85) 1)80 (84) 1)Teplota spalin 80/60 °C, částečné zatížení ˚C 61 65Teplota spalin 50/30 °C, plné zatížení ˚C 51 56Teplota spalin 50/30 °C, částečné zatížení ˚C 38 41Obsah CO 2 , plné zatížení, zemní plyn G20 % 8,7 (9,0) 1) 8,8Obsah CO 2 , plné zatížení, zkapalněný plyn G31, % 10,0propanNormovaný emisní faktor CO mg/kWh ≤ 22Normovaný emisní faktor NO X mg/kWh ≤ 30Volný dopravní tlak ventilátoru Pa do 45 do 75Připojení odvodu spalinHodnoty spalin pro LASØ systému vedení spalin závislého na vzduchu vmístnosti instalace (bez vícenásobného obsazení)Ø systému vedení spalin, nezávislý na vzduchu vmístnosti instalaceElektrická data1) Hodnoty v závorce platí pro provoz při ohřevu teplé vodyG51mm 80mm80/125, koncentrickyNapětí v síti V 230/50 HzElektrické krytíIPX4D (u provedení B 23 aB 33 = IP40)Oběhové čerpadlo, standardní provedení Typ UPS 15-60Tab. 7 Technické údaje kotle Logamax plus GB152-16/24TLogamax plusJednotkaGB152-16T 150GB152-24T 120GB152-24T 150GB152-24T 83SGB152-24T 170SRUžitečný objem l 143 115 143 83 163Solární podíl l – – – – 103Výstupní teplota °C 30 – 60Spotřeba pohotovostní energie kWh/d 1,65 1,47 1,65 1,1 1,2(24h) podle DIN 4753 T8Minimální připojovací tlak bar 0,75Maximální připojovací tlak bar 10Číslo NL(výkonové číslo) 1,7 1,3 2,0 2,0 1,5Specifický průtok vody l/min 27,75 23,75 32,00 24,17 19,18Elektrický příkon W 7,6 - 139 7,6 - 113 7,6 - 139 7,6 - 201 7,6 - 270Hmotnost bez obalu kg 146 140 146 112 164Tab. 8 Technické údaje kotle Logamax plus GB152-16/24T18Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Přeprava kotle33 Přeprava kotleV této kapitole je popsáno, jak můžete kotel a zásobníkTV bezpečně přepravovat, aniž byste je poškodili.Varování: Nebezpečí úrazu v důsledkuneodborného zajištění kotle.V K přepravě kotle používejte vždyvhodné přepravní prostředky, např.dvoukolový vozík pro přepravu kotlů,vozík na pytle s popruhem nebo vozíkpro pojezd po schodech.V Při přepravě na dopravním prostředkuzajistěte kotel proti pádu.Pozor: Poškození zařízení nárazem.Rozsah dodávky kotle obsahujekonstrukční díly citlivé vůči nárazům.V Při další přepravě chraňte veškerékomponenty před nárazy.V Dbejte na přepravní označení naobalech.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 19


3 Přeprava kotle3.1 Přeprava kotle pomocí vozíku na přepravu kotlůKotel se přepravuje kompletně s obalem a přepravnípaletou. Při přepravě je tak optimálně chráněn.Ruční dvoukolový vozík na kotle lzeobjednat v kterékoliv z našich poboček.V Přistavte vozík (1) k zadní stěně přepravní palety.V Přepravní paletu (2) odvezte na vozíku na místoinstalace.V Obalový materiál zvedněte směrem nahorua zlikvidujte.Přeprava zásobníku teplé vodyV Odšroubujte zásobník TV od přepravní palety (2), zatím účelem odšroubujte čtyři šestihranné matice (1).Ke zdvihnutí zásobníku TV z přepravní palety máte dvěmožnosti.Varování: Nebezpečí úrazupři chybnémzvedání a přenášení.V Zásobník TV zdvihejte a přenášejte vždyve dvou.Obr. 7Zajištění kotle na ručním dvoukolovém vozíku1 vozík na kotle2 přepravní paletaPomocí ručního dvoukolového vozíku:V Vozík přistavte k zadní straně zásobníku TVa pomocí vozíku jej zdvihněte z přepravní palety.Nadzvednutí a odnesení:V K nadzvednutí a odnesení uchopte zásobník TV doleza postranní stěny a zdvihněte jej z přepravní palety.Obr. 8Odšroubování šestihranných matic1 šestihranná matice (4 kusy)2 přepravní paleta20Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Montáž kotle44 Montáž kotleTato kapitola informuje o tom, jak odborně umístitkotel.4.1 Požadavky na prostor pro umístěníVarování: Nebezpečí poškození zařízenímrazem.V Vytápěcí zařízení umístěte v místnostizabezpečené proti mrazu.Nebezpečí: Nebezpečí vzniku požáruv důsledku přítomnosti vznětlivýchmateriálů nebo kapalin.V V bezprostřední blízkosti tepelnýchspotřebičů neskladujte žádné vznětlivémateriály nebo kapaliny.Varování: Nebezpečí poškozeníkotleznečištěným spalovacím vzduchem.V Nepoužívejte čisticí prostředkyobsahující chlór a halogenovéuhlovodíky (obsažené např.v rozprašovačích, ředidlech, čisticíchprostředcích, barvách a lepidlech).V Zamezte velké prašnosti.Respektujte stavebněprávní předpisy.Podle §5 předpisu FeuVo vyžadují zařízenís celkovým tepelným výkonem nad 50 kWzvláštní prostor.4.2 Doporučené odstupy od stěnPři určení místa instalace musíte dodržet odstupy proodvod spalin a sadu připojovacích trubek (viz návodk montáži systému odvodu spalin a návod k montážipřipojovací sady)!Minimální odstupy od stěn v mmBez solární skupiny Se solární skupinouBočně 400 400Zadní strana kotle - 150Přední strana kotle 650 650Tab. 9 Potřebné minimální odstupy od stěnLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 21


4 Montáž kotle4.3 Sestavení kotle a zásobníku TVV Odstraňte a zlikvidujte obalový materiál.V Kotel nasate na zásobník TV a posuňte jej dozaduaž ke značce (1).V Pomocí šroubů (2) přišroubujte kotel na zásobníkTV.Pozor: Nebezpečí poškození zařízeníznečištěním.Jsou-li kotel a zásobník TV nainstaloványa nejsou-li zatím používány, dbejte nanásledující skutečnosti:V Chraňte přípojky kotle před znečištěnímtím, že na nich necháte nasazenéochranné čepičky.1 2Obr. 91 značka2 šroubPosunutí kotle ke značceV Namontujte přípojku teplé vody (1) s těsněním (jesoučástí dodávky).Obr. 10 Montáž přípojky teplé vody1 přípojka teplé vody22Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Montáž kotle44.4 Logamax plus GB152-16T 150 / GB152-24T 120/150:Hydraulické a elektrické připojení zásobníku TVV Povolte pojistné šrouby (1) ovládacího panelua ovládací panel (2) sklopte směrem dopředu.Obr. 11 Otevření ovládacího panelu1 pojistné šrouby ovládacího panelu2 ovládací panelV Namontujte O-kroužky (1) (jsou součástí dodávky)6 720 614 622-01.1TDObr. 12 Montáž O-kroužkůLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 23


4 Montáž kotleV O-kroužek krátké trubky namažte tukemodolávajícím užitkové vodě.V Nasate svěrku (1).V Utáhněte přidržovací matici (2).Obr. 13 Montáž krátké trubky1 svěrka2 přidržovací maticeV O-kroužek dlouhé trubky namažte tukem.V Nasate svěrku (1).V Utáhněte přidržovací matici (2).Obr. 14 Montáž dlouhé trubky1 svěrka2 přidržovací matice24Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Montáž kotle4V Odšroubujte a sejměte kryt svorkovnice.Obr. 15 Kryt svorkovniceV Konektor čidla teploty teplé vody (1) nasuňte dosvorkovnice na přípojku FW (2).V Kryt svorkovnice znovu nasate a přišroubujte.Obr. 16 Nasazení konektoru čidla teploty teplé vody1 konektor čidla teploty teplé vody2 přípojka FWLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 25


4 Montáž kotle4.5 Logamax plus GB152-24T 83S /GB152-24T 170SR:Hydraulické a elektrické připojení zásobníku TVV Povolte pojistné šrouby ovládacího panelua ovládací panel sklopte směrem dopředu( obrázek 11, strana 23).V Namontujte O-kroužky ( obrázek 12, strana 23;jsou součástí dodávky).V O-kroužky obou hadic a obou připojovacích kusůnamažte tukem odolávajícím užitkové vodě.V Namontujte hadice a pojistěte je svorkami (1) a (2).Obr. 17 Montáž hadic1 svěrka2 svěrkaV Černý konektor (2) od kotle připojte na čerpadlo (1).Obr. 18 Nasazení konektoru na čerpadlo26Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Montáž kotle4V Oranžový konektor (2) z kotle nasate na čidloteploty teplé vody (1).Obr. 19 Nasazení konektoru čidla teploty teplé vodyV Odšroubujte a sejměte kryt svorkovnice.Obr. 20 Kryt svorkovniceV Konektor čidla teploty teplé vody (zásobník) (1)nasuňte do svorkovnice na přípojku FW (2).V Kryt svorkovnice znovu nasate a přišroubujte.Obr. 21 Nasazení konektoru čidla teploty teplé vody(zásobník)Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 27


4 Montáž kotle4.6 U Logamax plus GB152-24T 170SR: Montáž solární skupiny4.6.1 Důležité pokyny pro solární zařízení– Díly, které jsou při expedici pevně smontované, jsoujiž utěsněné a připravené k montáži.– Pojistný ventil neuzavírejte.– Jako nádobu pro zachycování teplonosné kapalinyna pojistném ventilu doporučujeme příslušenství1088.– Mezi kolektory, pojistný ventil a solární expanznínádobu nemontujte žádný uzavírací ventil.– Přetlak solární expanzní nádoby je třeba uvytápěcích soustav s výškovým rozdílem větším než12 m před montáží upravit.– V potrubním systému mohou v blízkosti kolektorůdosáhnout teploty krátkodobě až cca 175 ˚C.Používejte proto teplotně odolné materiály.Doporučujeme potrubí pájet natvrdo.– Jestliže se plnění vytápěcí soustavy neprovádísolárním plnicím čerpadlem, je nutné v nejvyššímmístě potrubního systému zabudovat dodatečnéodvzdušnění.– Pro zamezení přítomnosti vzduchových bublinvete potrubí od zásobníku TV ke kolektoru sestoupáním.– V nejnižším místě potrubního systému namontujtevýpustný kohout.– Provete přizemění potrubí pospojovánímv souladu s platným ČSN normami.Obr. 22 Přehledné schéma solárního moduluNebezpečí: Nebezpečí opaření horkouteplonosnou kapalinou!V Pro odtok pojistného ventilu naexpanzní nádobě použijte příslušenstvíč. 1081.28Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Montáž kotle44.7 Montáž solární skupinySolární výstup a solární zpátečku lze bezomezení funkce zaměnit.V Solární výstup našroubujte s těsněním na zásobníkTV (1).V Solární zpátečku našroubujte s těsněním nazásobník TV (2).V Namontujte spojovací trubku s těsněními (3).V Nasuňte konektor (4) pro solární čerpadloaizolaci(5).Obr. 23 Našroubování solárního výstupu a solárnízpátečkyV Přídržný plech (1) solárního modulu SM10namontujte vlevo nebo vpravo nahoře( obrázek 24).V Solární modul SM10 připevněte přiloženými šroubyna přídržný plech.6 720 614 622-11.1TDObr. 24 Montáž přídržného plechu pro solární modulSM10Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 29


4 Montáž kotleV Ze solárního modulu SM10 sejměte kryt.Obr. 25 Solární modul SM101 napětí v síti 230 V2 PSS solární čerpadlo3 FSS čidlo solárního zásobníku4 FSK čidlo kolektoru5 EMS sběrnicová přípojkaV Síový kabel od hořáku vyjměte z ochranné krabičky(1) a nasuňte do solárního modulu na zásuvnémísto 1 ( obrázek 25, 1; Síové napětí 230 V).V Z ochranné krabičky vyjměte konektor EMS anasuňte jej do solárního modulu SM10 na zásuvnémísto EMS ( obrázek 25, 5; Sběrnicová přípojkaEMS).V Kabel zajistěte svorkami pro odlehčení od tahu.V Přiložené čidlo kolektoru namontujte na solárníkolektor (není vyobrazeno) a připojte do solárníhomodulu SM10 na zásuvku konektoru FSK( obrázek 25, 4; FSK čidlo kolektoru).Obr. 26 Vyjmutí síového kabelu od hořáku z ochrannékrabičky1 ochranná krabička6 720 613 308-06.0K30Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Montáž kotle4V Otevřete přední kryt zásobníku TV ( obrázek 27),za tím účelem odšroubujte vpravo a vlevopřidržovací šrouby.Obr. 27 Otevření zásobníku teplé vodyV Do vybrání izolace na zásobníku TV namontujtečidlo teploty (1) a kabel čidla (2) vložte do kabelovéšachty k tomuto účelu připravené.V Kabel čidla teploty namontujte do solárního moduluSM10 na FSS ( obrázek 25, 3, strana 30).V Kabel zajistěte svorkami pro odlehčení tahu.V Kabel pro oběhové čerpadlo solární skupinynamontujte do solárního modulu SM10 na místoPSS ( obrázek 25, 2, strana 30).Obr. 28 Připojení teplotního čidla1 čidlo teploty2 kabel čidlaV Připojte kabel solárního čerpadla (1).V Na solární modul SM10 namontujte kryt.V Nasate přední kryt zásobníku TV, zašroubujtepřidržovací šrouby.Další pokyny k solárnímu zařízení jsouobsaženy v návodu k obsluze přiloženémk solárnímu modulu SM10.Obr. 29 Připojení kabelu solárního čerpadla6 720 613 308-12.1TDLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 31


4 Montáž kotle4.8 Připevnění pláště kotleV Odstraňte a zlikvidujte obalový materiál.Obr. 30 Uspořádání dílů opláštění1 boční stěna levá2 boční stěna pravá3 kryt velký4 kryt malý5 kryt předníV Pravou a levou boční stěnu zasuňte do jazýčku nazásobníku TV a přišroubujte k zadnímu dílu rámu.V Velký kryt zasuňte zezadu do bočních dílů opláštěnía v rozích přišroubujte.V Malý horní díl opláštění nasuňte zpředu.Obr. 31 Připevnění bočních stěn32Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Montáž kotle4V Přední kryt zavěste nahoře a přitlačte. Dbejte na to,aby oba boční uzávěry (1) správně zaskočily.V Našroubujte pojistný šroub (2).Obr. 32 Připevnění předního krytu1 boční uzávěr (2 kusy)2 pojistný šroub4.9 Vyrovnání kotleKotel musí být vodorovně vyrovnán, aby se v němnemohl hromadit žádný vzduch.V Umístěte kotel do jeho konečné polohy.V Pomocí stavěcích šroubů (1) a vodováhy (2)vyrovnejte kotel do vodorovné polohy.Obr. 33 Vyrovnání kotle1 stavěcí šrouby2 vodováhaLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 33


5 Připojení vytápěcí soustavy na odvod spalin, rozvod vody a plynu5 Připojení vytápěcí soustavy na odvod spalin, rozvod vody aplynuV této kapitole Vám vysvětlíme, jak kotel a zásobník TVpřipojíte na vodoinstalaci. Dále je zde vysvětleno, jakse kotel připojuje na odvod spalin a na plynoinstalaci.Aby se zabránilo vnikání nečistot z otopnévody do kotle, doporučujeme stavebnězabudovat zařízení pro zachycovánínečistot.5.1 Připojení přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalinPřed započetím montáže informujtepříslušnou kominickou firmu.U konstrukčních provedení C 13 , C 33 , C 43 , C 53 , C 83 ,B 23 a B 33 jsou základní stavební sady systémů odvoduspalin schváleny podle směrnice o plynovýchpřístrojích č. 90/396/EHS s přihlédnutím k norměČSN EN 677 a ČSN EN 483 společně s kotlem(certifikace systému). To je dokumentovánoidentifikačním číslem výrobku na typovém štítku kotle.U konstrukčního typu C 63 se používají systémyodvodu spalin, které mají registraci DIBT a které jsouschválené firmou Buderus.Konstrukční typ B 23 (závislý na vzduchu v prostoruumístění)Pro zásobování spalovacím vzduchem je třeba počítats vytvořením jednoho či dvou vzduchových otvorů sesvětlým průřezem 2 x 75 cm 2 nebo jedenkrát 150 cm 2 .Konstrukční typ B 33 (závislý na vzduchu v prostoruumístění, koncentrický)Pro kotel s celkovým tepelným výkonem < 35 kW platí:Pokud je zajištěno zásobování spalovacím vzduchemprostřednictvím spřaženého přívodu spalovacíhovzduchu, nejsou zapotřebí žádné otvory. V takovémpřípadě je provoz kotle dovolen i v místnostechs trvalým pobytem osob.Konstrukční typ C (nezávislý na vzduchu v prostoruumístění)Kotle o celkovém tepelném výkonu < 50 kW smějí býtbez dalších požadavků v provozu v místnostechs pobytem osob.34Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Připojení vytápěcí soustavy na odvod spalin, rozvod vody a plynu55.2 Odvod kondenzátuV montážním návodu systému odvodu spalin sipřečtěte, zda musí být kondenzát v systému odvoduspalin odváděn.Upozornění:V Kondenzát nacházející se v kotlia případně v odvodu spalin musíteodvádět v souladu s předpisy.V Zajistěte, aby odpadní vedení (1) kotlevolně ústilo do odpadní výlevky sesifonem.V Podmínky pro odvod kondenzátu doveřejné kanalizace jsou stanovenyv pracovním listu ATV.V Respektujte regionální předpisy.V Připojení přívodu spalovacího vzduchu a odvoduspalin namontujte podle návodu k montáži systémuodvodu spalin.Obr. 34 Odvod kondenzátu např. u boční připojovacísady (příslušenství)5.3 Připojení kotle na potrubní síPřed připojením kotle k rozvodnému potrubí věnujtepozornost následujícím informacím. Tyto pokyny jsoudůležité pro bezporuchový provoz vytápěcího zařízení.Vytápěcí soustavu důkladně propláchněte.Pozor: Nebezpečí poškození zařízenív důsledku netěsnících přípojek.V Připojovací potrubí namontujte bezvytvoření pnutí na přípojky kotle(příslušenství, viz. montážní návodk připojovací sadě).Obrázek 35 představuje situaci připřipojení kotle GB152-16/24T 83/120/150bez možných připojovacích sad(příslušenství).Obr. 35 Připojovací situaceGB152-16/24T 83/120/1501 plynová přípojka = GAS2 zpátečka kotle = RK3 vstup studené vody = EK4 výstup teplé vody = AW5 cirkulace6 výstup kotle = VKLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 35


5 Připojení vytápěcí soustavy na odvod spalin, rozvod vody a plynuObrázek 36 představuje situaci připřipojení kotle GB152-24T 170SR bezmožných připojovacích sad (příslušenství).Obr. 36 Připojovací situace GB152-24T 170SR1 plynová přípojka = GAS2 zpátečka kotle = RK3 zpátečka solárního zařízení = RS4 vstup studené vody = EK5 výstup teplé vody = AW6 cirkulace7 vstup solárního zařízení = VS8 výstup kotle = VKObrázek 37 představuje možné připojovacísady kotle GB152-16/24T 83/120/150(příslušenství).Obr. 37 Možné připojovací sady1 připojovací sada boční levá/pravá2 připojovací sada nahoru a připojovací sada dozadu3 připojovací sada boční levá/pravá36Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Připojení vytápěcí soustavy na odvod spalin, rozvod vody a plynu55.3.1 Připojení zpátečky kotleV Pomocí připojovací sady připojte zpátečkuvytápěcího systému bez vytvoření pnutí na přípojkuzpátečky kotle = RK (5).5.3.2 Připojení výstupu kotleV Pomocí připojovací sady připojte výstup vytápěcíhosystému bez vytvoření pnutí na přípojku výstupukotle = VK (4).5.3.3 Připojení výstupu teplé vodyPři použití plastových trubek dodržujtepokyny výrobce.V Používejte spojovací technikudoporučenou výrobcem.V Pomocí připojovací sady připojte přípojku teplévody vytápěcího systému na přípojku výstupu teplévody = AW (6) bez vytvoření pnutí.5.3.4 Připojení vstupu studené vodyV Pomocí připojovací sady připojte přípojku studenévody vytápěcího systému na přípojku vstupustudené vody = EK (3) bez vytvoření pnutí.5.3.5 Připojení vstupu cirkulaceV Pomocí připojovací sady připojte cirkulační přípojkuvytápěcího systému na přípojku vstupu cirkulace =EZ (1) bez vytvoření pnutí.Obr. 38 Přípojky u boční připojovací sady(příslušenství)1 cirkulace = EZ2 plynová přípojka = GAS3 vstup studené vody = EK4 výstup kotle = VK5 zpátečka kotle = RK6 výstup teplé vody = AW5.3.6 Vytvoření plynové přípojkyNebezpečí: Ohrožení života v důsledkumožného výbuchu vznětlivých plynů.V Na dílech vedoucích plyn provádějtepráce jen tehdy, máte-li pro tyto práceoprávnění.V Plynovou přípojku provete podle norem a předpisůdané země; do plynového přívodního potrubíinstalujte plynový kohout (příslušenství) sešroubením.V Pomocí připojovací sady připojte plynové potrubí naplynovou přípojku = GAS (2) bez vytvoření pnutí.Doporučujeme Vám instalovat do vedeníplynový filtr. Při připojování plynurespektujte normy a předpisy specificképro danou zemi.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 37


5 Připojení vytápěcí soustavy na odvod spalin, rozvod vody a plynu5.3.7 Pokyny pro připojení zásobníku TV na potrubní síPři připojování zásobníku TV na potrubní sí dbejtenásledujících upozornění. Tyto pokyny jsou důležitépro bezporuchový provoz vytápěcího zařízení.V Instalaci a vybavení potrubí pitné vody provetepodle specifických norem a směrnic dané země.V Připojovací potrubí spojujte šroubením.Přípojky zásobníku TV instalujte v souladus normami a předpisy specifickými prodanou zemi.V Do vypouštěcího potrubí nevkládejte žádná kolena,aby se zajistilo řádné odkalování.V Na pojistný ventil umístěte informační tabulkus tímto textem: Neuzavírejte výfukové potrubí.Během vytápění z něj může z bezpečnostníchdůvodů vytékat voda.V Průřez výfukového potrubí dimenzujte tak, abyodpovídal minimálně výstupnímu průřezupojistného ventilu.V Čas od času zkontrolujte provozuschopnostpojistného ventilu.AW = výstup teplé vodyEK = vstup studené vodyEZ = vstup cirkulaceObr. 39 Instalace a vybavení potrubí pitné vody1 uzavírací ventil2 cirkulační čerpadlo3 zpětná klapka5 uzavírací ventil s vypouštěcím ventilem6 pojistný ventil7 nátrubek pro připojení tlakoměru8 zamezovač zpětného proudění9 zkušební ventil10 tlakový redukční ventil (v případě potřeby)38Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Připojení vytápěcí soustavy na odvod spalin, rozvod vody a plynu55.4 Plnění vytápěcí soustavy a zásobníku TV a zkouška těsnosti přípojekPřed uvedením do provozu vytápěcí zařízenía zásobník TV naplňte a zkontrolujte těsnost systému.Varování: Nebezpečí poškození zařízenív důsledku teplotních pnutí.V Vytápěcí zařízení plňte pouzev chladném stavu, teplota výstupu smídosahovat maximálně 40 ˚C.Zkoušku těsnosti zásobníku TV provádějtevýhradně pitnou vodou.5.4.1 Plnění kotle, zásobníku TV a vytápěcího soustavy plnicí vodouPoužijete-li v hydraulickém oběhu potrubí, kteráumožňují permanentní vstup kyslíku do systému(např. plastové trubky propouštějící kyslík), musítesystém oddělit výměníkem tepla.Varování: Ohrožení zdraví znečištěnímpitné vody.V Bezpodmínečně dodržujte místnípředpisy a normy pro zamezeníznečištění pitné vody (např. vodouz vytápěcích zařízení).V V Evropě platí EN 1717(ČR: ČSN EN 1717).K plnění vytápěcího zařízení používejtepouze neupravenou vodu z vodovodu.V Na kontrolním nátrubku (1) překontrolujte a případněseřite přetlak expanzní nádoby vytápěcíhozařízení. V kotli nesmí být tlak. Přetlak expanznínádoby musí mít nejméně hodnotu statického tlaku(výška zařízení do poloviny expanzní nádoby),minimálně však 0,5 baru.V Otevřete přední kryt, povolte pojistné šrouby (3)ovládacího panelu a ovládací panel (4) skloptesměrem dopředu.V Uvolněte čtyři spony (1) krytu podtlakové komory (2)a kryt podtlakové komory sejměte.Obr. 40 Zkušební nátrubek na expanzní nádobě1 zkušební nátrubekObr. 41 Otevření ovládacího panelu, sejmutí krytupodtlakové komory1 spony2 kryt podtlakové komory3 pojistné šrouby ovládacího panelu4 ovládací panel6 720 613 308-39.2 RSLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 39


5 Připojení vytápěcí soustavy na odvod spalin, rozvod vody a plynuV Na plnicí a vypouštěcí kohout kotle (1) nasuňtehadici naplněnou vodou a kohout otevřete.1Obr. 42 Plnicí a vypouštěcí kohout kotle1 plnicí a vypouštěcí kohout kotleV Krytku automatického odvzdušňovače (1)vyšroubujte o jednu otáčku, aby mohl unikatvzduch.V Na přípojkách výstupu a zpátečky otevřeteúdržbářské kohouty ( obrázek 38, 4 a 5,strana 37).Obr. 43 Automatický odvzdušňovač1 krytka automatického odvzdušňovače40Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Připojení vytápěcí soustavy na odvod spalin, rozvod vody a plynu5V Opatrně otevřete vodovodní kohout a vytápěcízařízení pomalu naplňte vodou. Přitom sledujtezobrazení stavu základní řídicí jednotky BC10 nebostav tlakoměru na kotli. Plnicí tlak zařízení by měldosahovat minimálně potřebného přetlaku expanznínádoby plus 0,5 baru. Minimální tlak je 1,0 baru(u chladného vytápěcího zařízení). Maximální tlaknesmí překročit 3 bary (při maximální teplotě paliva)(jinak se otevře pojistný ventil).V Vodovodní kohout a plnicí a vypouštěcí kohout kotleuzavřete.V Pomocí odvzdušňovacích ventilů na otopnýchtělesech vytápěcí soustavu odvzdušněte.V Pokud při odvzdušnění poklesne tlak, musíte doplnitvodu.Obr. 44 Digitální zobrazení tlaku vodyV Z plnicího a vypouštěcího kohoutu stáhněte hadici,odšroubujte hadicovou přechodku a našroubujteuzavírací čepičku.V Kryt podtlakové komory opět namontujte.V Uzavřete ovládací panel a upevněte jej pojistnýmišrouby.5.4.2 Provedení zkoušky těsnostiK zamezení výskytu netěsných míst během pozdějšíhoprovozu je třeba celé vytápěcí zařízení podrobit předuvedením do provozu kontrole těsnosti. Soustavuvystavte tlaku odpovídajícímu hodnotě, při nížzareaguje pojistný ventil.Varování: Nebezpečí poškození zařízenípřetlakem při kontrole těsnosti.Tlaková, regulační nebo pojistná zařízenía zásobník TV mohou být při vysokémtlaku poškozeny.V Dbejte na to, aby v okamžiku zkouškytěsnosti nebyla nainstalována žádnátlaková, regulační nebo zabezpečovacízařízení, která nemohou být uzavřenímoddělena od vodního prostoru kotle.V Zkontrolujte těsnost přípojek.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 41


6 Vytvoření elektrického připojení6 Vytvoření elektrického připojeníKotel Logamax plus GB152-16/24T je z výrobyvybaven plně smontovanou a el. propojenou základnířídicí jednotkou Logamatic BC10.Kromě toho lze kotel rozšířit o obslužnou jednotku,například RC35 (příslušenství).Alternativně lze použít regulační přístrojLogamatic 4121.Nebezpečí: Ohrožení života elektrickýmproudem při otevřeném kotli.V Dříve než otevřete kotel:Odpojte vytápěcí zařízení pomocínouzového vypínače vytápění neboodpovídajícím domovním jističem odelektrické sítě.V Zabezpečte zařízení proti neúmyslnémuznovuzapnutí.6.1 Přípojky na svorkovniciV Otevřete přední kryt.V Povolte šroub připojovací skříňky ( obrázek 45)a sejměte víko.V Provete všechna elektrická připojení v připojovacískříňce.V Opět přišroubujte kryt skříňky.V Připevněte opláštění kotle.Za účelem provizorního uvedení doprovozu nastavte na BC10 ruční režim( tabulka 14, strana 50).6.1.1 Připojení regulátoru teploty typu ZAP/VYP(beznapěového)Regulátory teploty typu ZAP/VYP jsou v některýchzemích zakázány. Informujte se o předpisech ve vlastnízemi.V Regulátor teploty typu ZAP/VYP připojte kesvorkovnici na místě 1 (1 - zelená).Obr. 45 Připojovací skříňka a svorkovnice1 WA = regulátor teploty typu ZAP/VYP, beznapěový(připojovací barva zelená)2 RC = prostorový regulátor teploty RC a sběrnice EMS(připojovací barva oranžová)3 EV = externí spínací kontakt, beznapěový, např. propodlahové vytápění (připojovací barva červená)4 FA = čidlo venkovní teploty (připojovací barva modrá)5 FW = čidlo teploty teplé vody (barva přípojky šedá)42Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Vytvoření elektrického připojení66.1.2 Připojení k regulačnímu systému Logamatic 4000 (nikoliv u GB152-24T 170SR)Komponenty vhodné k připojení:Logamatic série 4000.V Postupujte podle montážníhoa servisního návodu příslušnéhovýrobku.V Provete připojení ke svorce RC ( obrázek 45, 2,strana 42 - oranžová).Moduly lze připojit na konektor EMS ( obrázek 26,1, strana 30 - "ochranná krabička").V Pokud komunikace s externím regulačnímpřístrojem nebo externími moduly neprobíhá,zkontrolujte polaritu vedení sběrnice EMSa případně ji změňte.6.1.3 Montáž obslužné jednotkyMontáž obslužné jednotky (např. RC35) mimo kotelUpozornění:V Věnujte pozornost montážnímua servisnímu návodu obslužné jednotkyRC35.V Při provozu řízeném podle teploty prostoru nebojako dálkové ovládání: regulační přístroj připojte nasvorku RC ( obrázek 45, 2, strana 42 - oranžová).Montáž obslužné jednotky (např. RC35) na kotelV Odstraňte krytku (1) vpravo vedle základní řídicíjednotky BC10.V Obslužnou jednotku připojte k zástrčnému místu.Montujete-li jednotku RC35 na kotel bezdalšího dálkového ovládání, přicházív úvahu jen provoz závislý na venkovníteplotě.Obr. 46 Montáž obslužné jednotkyLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 43


6 Vytvoření elektrického připojení6.1.4 Montáž modulů (příslušenství)Moduly (např. solární, anuloidový, směšovací) mohoubýt namontovány do kotle nebo instalovány externě(držák modulů jako příslušenství).V Moduly uvnitř kotle připojte na svorku RC( obrázek 45, 2, strana 42 - oranžová), modulymimo kotel na konektor EMS v ochranné krabičce( obrázek 26, 1, strana 30).U solárních zařízení se ke svorce RC připojuje i vedenísběrnice solárního modulu (SM10).Pokud je přiotevření teplovodního kohoutku teplota v solárnímzásobníku nižší než nastavená požadovaná teplotavody, uvede se kotel do provozu.6.1.5 Připojení čidla venkovní teplotyV Čidlo venkovní teploty připojte ke svorkám FA( obrázek 45, 4, strana 42 - modrá).6.1.6 Připojení čidla teploty teplé vodyV Čidlo teploty teplé vody připojte na svorky FW( obrázek 45, 5, strana 42 - šedá).6.1.7 Externí připojení cirkulačního čerpadlaKotel umožňuje instalaci externího cirkulačníhočerpadla. Přípojky se nacházejí v kotli pod krytem (1).V Odšroubujte přidržovací šroub a otevřetepřipojovací skříňku pro externí cirkulační čerpadlo.V Kabel cirkulačního čerpadla připojte na PZ.V Připojovací skříňku opět zavřete a zajistětepřidržovacím šroubem.Obr. 47 Připojení externího cirkulačního čerpadla (podkrytem)44Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Vytvoření elektrického připojení66.2 Vytvoření připojení na síV Zástrčku (1) síového kabelu zapojte do zásuvky.Obr. 48 Zasunutí síové zástrčkyLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 45


7 Základní řídicí jednotka Logamatic BC107 Základní řídicí jednotka Logamatic BC10Základní řídicí jednotka Logamatic BC10 sloužík ovládání základních funkcí vytápěcího zařízení resp.kotle Logamax plus GB152-16/24T.U vytápěcího zařízení složeného z většíhopočtu kotlů (kaskádový systém) musíteprovést nastavení na obslužné jednotcekaždého kotle.7.1 Obsluha základní řídicí jednotky Logamatic BC107.1.1 Ovládací prvky základní řídicí jednotky Logamatic BC10Obr. 49 Ovládací prvky základní řídicí jednotky Logamatic BC101 provozní vypínač (ZAP/VYP)2 otočný knoflík k nastavení požadované teploty TV - teplé vody3 kontrolka "příprava TV"4 displej pro zobrazení stavu5 otočný knoflík nastavení maximální teploty kotlové vody6 kontrolka "požadavek tepla"7 základní deska s místem pro zasunutí obslužné jednotky, např. RC35 (za krytem)8 kontrolka "hořák" (zap./vyp.)9 místo pro připojení diagnostického přístroje10 tlačítko "zobrazení stavu"11 tlačítko "kominík" pro spalinový test a ruční provoz12 tlačítko "reset" (resetovací tlačítko)46Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Základní řídicí jednotka Logamatic BC1077.2 Ovládací prvky základní řídicí jednotky BC10Provozní spínačProvozní spínač ( obrázek 49, 1, strana 46) sloužík zapínání a vypínání kotle.Tlačítko "reset"V případě poruchy může být zapotřebí znovu spustitkotel pomocí tlačítka "reset" ( obrázek 49, 12,strana 46).To je nutné pouze u zablokovaných poruch (kdyždisplej bliká). Zablokované poruchy se resetujíautomaticky, jakmile je odstraněna jejich příčina.Během resetování se na displeji objeví "rE".Pokud hořák po resetování poruchy opěthlásí chybu, ( kapitola 7, strana 46),budete se případně muset obrátit na svéhoservisního technika nebo pobočku firmyBuderus.Tlačítko "kominík"Tlačítkem "kominík" ( obrázek 49, 11, strana 46) lzekotel spustit v režimu ručních operací (ruční provoz),pokud je vadná například regulace vytápěcíhosystému (např. obslužná jednotka) ( tabulka 14,strana 50).Tlačítko "indikace stavu"Tlačítkem "indikace stavu" ( obrázek 49, 10, strana46) lze na displeji zobrazit aktuální teplotu kotlovévody, aktuální provozní tlak atp.( tabulka 11, strana 48).Kontrolka "požadavek tepla"Kontrolka "požadavek tepla" ( obrázek 49, 6, strana46) svítí, pokud si regulace vyžádala potřebu tepla(např. pokud se vytápěné prostory příliš ochladily).Otočný knoflík pro nastavení maximální teplotykotlové vodyPomocí otočného knoflíku pro maximální teplotukotlové vody ( obrázek 49, 5, strana 46) se nastavujehorní mez teploty kotlové vody ( kapitola 7.4.4,strana 54). Jednotkou jsou ˚C.DisplejNa displeji ( obrázek 49, 4, strana 46) můžetesledovat stav a hodnoty vytápěcího zařízení. V případěporuchy se chyba objeví na displeji přímo - v podoběkódu chyby. U zablokovaných poruch bliká indikacestavu.Otočný knoflík k nastavení požadované teploty TVOtočným knoflíkem pro požadovanou teplotu TV( obrázek 49, 2, strana 46) se zadává požadovanáteplota teplé vody ( kapitola 7.4.2, strana 53).Jednotkou jsou ˚C.Kontrolka "příprava TV"Kontrolka "příprava TV" ( obrázek 49, 3 strana 46)svítí, vznikla-li potřeba tepla v okruhu teplé vody(např. pokud je zapotřebí teplá nebo horká voda).Možnost připojení diagnostického konektoruZde může odborný topenář připojit diagnostickýkonektor (Service-Tool) ( obrázek 49, 9, strana 46).Kontrolka "hořák" (ZAP/VYP)Kontrolka "hořák" (ZAP/VYP) ( obrázek 49, 8,strana 46) svítí, je-li hořák kotle v provozu.Kontrolka signalizuje provozní stav hořáku.Kontrolka Stav VysvětleníZAP hořák v Kotlová voda se ohřívá.provozuVypnuto hořákvypnutýTeplota kotlové vody jev požadovaném rozmezínebo není žádnýpožadavek na teplo.Tab. 10 Význam kontrolky "hořák"Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 47


7 Základní řídicí jednotka Logamatic BC107.3 Struktura menuStrukturu menu kotle lze na BC10 prolistovat pomocítlačítka "reset", a tlačítka "kominík" a tlačítka "indikacestavu" (2, 3 a 4).Na displeji (1) se zobrazují položky menu.V dále uvedené tabulce 11 až tabulce 15 jsou stručněvysvětleny jednotlivé položky menu.Měření spalin kominíkemObr. 50 Základní řídicí jednotka BC10Menu Normální provoz1 Aktuálně naměřená teplota kotlové vody v ˚C ( kapitola 13.1, strana 80).2 Pokračovat v menu Normální provoz? Ano: krok 3Ne: krok 13 Stisknout tlačítko .4 Okamžitý naměřený provozní tlak v barech.5 Stisknout tlačítko .6 Provozní kód ( kapitola 13.3, strana 81). V tomto případě: kotel je v režimuvytápění.7 Nebylo nejméně po dobu 5 minut aktivováno žádné tlačítko nebo bylo přerušenosíové napětí?8 Stisknout tlačítko .Tab. 11 Normální provozMenu Test spalin1 Aktuálně naměřená teplota kotlové vody v ˚C ( kapitola 13.1, strana 80).2 Aktivovat test spalin? Ano: krok 3Ne: krok 13 Aktivace spalinového testu:Stiskněte tlačítko a držte je déle než 2, ale nanejvýš 5 sekund stisknuté.4 Jakmile se vpravo dole na displeji trvale rozsvítí bod, je test spalin aktivní.To je znamením toho, že kotel je po dobu 30 minut při 100% výkonu vevytápěcím režimu. Přitom platí maximální teplota kotlové vody podlenastavení na základní řídicí jednotce BC10 ( obrázek 49, 5, strana 46).Během testu spalin není příprava teplé vody možná.5 Stisknout tlačítko .6 Okamžitý naměřený provozní tlak v barech ( kapitola 13.2, strana 80).7 Stisknout tlačítko .8 Provozní kód ( kapitola 13.3, strana 81). V tomto případě: kotel v testuspalin.9 Stisknout tlačítko .Tab. 12 Spalinový test48Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Základní řídicí jednotka Logamatic BC107Menu Test spalin10 Aktuálně naměřená teplota kotlové vody v ˚C ( kapitola 13.1, strana 80).11 Uplynulo již 30 minut nebo bylo přerušeno napětí v síti? Ano: krok 1Ne: krok 1212 Deaktivovat test spalin? Ano: krok 13Ne: krok 513 Deaktivace spalinového testu: krok 1Stiskněte tlačítko na dobu delší než 2 sekundy, dokud bod nezhasne.Tab. 12 Spalinový testKontrola/nastavení poměru směsi plyn-vzduch a ionizačního prouduMenu Servisní režim1 Aktuálně naměřená teplota kotlové vody v ˚C ( kapitola 13.1, strana 80).2 Aktivovat servisní režim? Ano: krok 3Ne: krok 13 Aktivace servisního režimu, krok 1:Stiskněte tlačítko a držte je déle než 2, ale nanejvýš 5 sekund stisknuté.4 Jakmile se vpravo dole na displeji trvale rozsvítí bod, je kotel po dobu30 minut při 100% výkonu ve vytápěcím režimu. Přitom platí maximálníteplota kotlové vody podle nastavení na základní řídicí jednotce BC10(ovládací panel). Během servisního režimu není příprava teplé vody možná.5 Aktivace servisního režimu, krok 2:Stiskněte současně tlačítka + a držte je déle než 2 sekundy stisknutá.6 Nastavený nejvyšší výkon během vytápěcího režimu v % ( kapitola 13.2,strana 80). V tomto případě: = 100 %. Servisní režim je aktivní.Výkon kotle je nyní možné přechodně snížit na částečné zatížení, aby bylomožné zkontrolovat a případně nastavit poměr plyn-vzduch nebo ionizačníproud.7 Stiskněte tlačítko a držte je tak dlouho stisknuté, až se na displeji objevíu 16kW kotle a u 24kW kotle.8 u 16kW kotle a u 24 kW kotle. Nastavený minimální výkon běhemservisního režimu v % ( kapitola 13.2, strana 80).Kotel je během několika málo sekund modulován zpět na 38 % resp. 25 %svého výkonu. Přitom platí maximální teplota kotlové vody podle nastavenína základní řídicí jednotce BC10 (ovládací panel). Zkontrolujte poměr plynvzduchnebo ionizační proud a poměr plyn-vzduch případně nastavte podlekapitoly 8.6, strana 60 nebo kapitoly 8.10, strana 62.9 Stisknout tlačítko .10 Aktuálně naměřená teplota kotlové vody v ˚C ( kapitola 13.1, strana 80).11 Stisknout tlačítko .12 Okamžitý naměřený provozní tlak v barech ( kapitola 13.2, strana 80).13 Stisknout tlačítko .14 Provozní kód ( kapitola 13.3, strana 81). V tomto případě: kotel v servisnímrežimu.Tab. 13 Servisní režimLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 49


7 Základní řídicí jednotka Logamatic BC10Menu Servisní režim15 Stisknout tlačítko .16 Aktuálně naměřená teplota kotlové vody v ˚C ( kapitola 13.1, strana 80).17 Uplynulo již 30 minut nebo bylo přerušeno napětí v síti? Ano: krok 18Ne: krok 1918 Servisní režim bude deaktivován. krok 2119 Deaktivovat servisní režim? Ano: krok 20Ne: krok 920 Deaktivace spalinového testu: Stiskněte tlačítko na dobu delší než 2 sekundy,dokud bod nezhasne.21 Výkon kotle se sníží zpět na nastavenou hodnotu, ( tabulka 15, strana 51). krok 1Tab. 13 Servisní režimNouzový režim bez obslužné jednotky (např. RC35)Menu Ruční režim1 Aktuálně naměřená teplota kotlové vody v ˚C ( kapitola 13.1, strana 80).2 Aktivovat ruční režim? Ano: krok 3Ne: krok 13 Aktivace ručního režimu: Držte tlačítko stisknuté déle než 5 sekund.4 Jakmile se vpravo dole na displeji objeví blikající bod, je ruční režim aktivní.To znamená, že kotel se nachází trvale v režimu vytápění. Přitom platímaximální teplota kotlové vody podle nastavení na základní řídicí jednotceBC10 (ovládací panel). Rozsvítí se kontrolka "požadavek tepla".Během ručního režimu je příprava teplé vody možná.5 Stisknout tlačítko .6 Okamžitý naměřený provozní tlak v barech.7 Stisknout tlačítko .8 Provozní kód ( kapitola 13.3, strana 81). Kotel je v ručním režimu.To znamená, že se kotel nachází v režimu vytápění, aniž by regulace mělapožadavek na teplo.Během ručního režimu je možné požadovaný výkon kotle podle tabulky 15,strana 51 přechodně změnit.Upozornění: Pokud výkon kotle přechodně změníte, je třeba jej po ukončeníručního režimu znovu nastavit ( tabulka 15, strana 51).9 Stisknout tlačítko .10 Okamžitá naměřená teplota kotlové vody ve ˚C.11 Je přerušeno elektrické napětí? Ano: krok 1Ne: krok 1212 Deaktivovat ruční režim? Ano: krok 13Ne: krok 513 Deaktivace ručního režimu:Stiskněte tlačítko na dobu delší než 2 sekundy, dokud bod nezhasne.Tab. 14 Ruční režim50Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Základní řídicí jednotka Logamatic BC107Pozor: Nebezpečí poškození zařízenímrazem.Vytápěcí zařízení může po výpadkuelektrické sítě nebo vypnutí napájecíhonapětí zamrznout, protože pak již neníručně řízený provoz aktivní.V Po zapnutí opět aktivujte ručně řízenýprovoz, aby vytápěcí zařízení zůstalov provozu (zejména při hrozícíchmrazech).Nastavení topného výkonu a doby doběhu čerpadla, zapnutí/vypnutí zásobování teplou vodouMenu Nastavení1 Aktuálně naměřená teplota kotlové vody v ˚C ( kapitola 13.1, strana 80).2 Otevřít menu Nastavení? Ano: krok 3Ne: krok 13 Otevření menu "Nastavení": Stiskněte současně tlačítka + a držte je déle než2 sekundy stisknutá.4 Jakmile se na displeji objeví , je menu "Nastavení" otevřeno.Pomocí prvního parametru, jenž se na displeji objeví, lze nastavit výkon kotleve vytápěcím režimu ( kapitola 13.2, strana 80).5 Nastavit výkon kotle? Ano: krok 7Ne: krok 66 Nižší hodnota: Tlačítkem nastavte požadovaný výkon kotle během vytápěcíhorežimu na nižší hodnotu. Nejnižší možné nastavení je = 38 % u 16 kW kotlůa = 25 % u 24 kW kotlů.Vyšší hodnota: Tlačítkem nastavte požadovaný výkon kotle během vytápěcíhorežimu na vyšší hodnotu. Nejvyšší možné nastavení je = 100 %. Toto nastaveníodpovídá základnímu nastavení.7 Stisknout tlačítko .8 Jakmile se na displeji objeví , je možné nastavit druhý parametr.Tento parametr udává nastavenou dobu doběhu čerpadla (po ukončenívytápěcího režimu) v minutách.9 Nastavit dobu doběhu čerpadla (požadovanou) po ukončení vytápěcího režimu? Ano: krok 10Ne: krok 1110 Nižší hodnota: Tlačítkem nastavte dobu doběhu čerpadla na nižší hodnotu( kapitola 7.4.5, strana 54). Nejnižší možné nastavení je = 0 minut.Standardní nastavení z výroby je 5 minut.Vyšší hodnota: TlačítkemNejvyšší možné nastavení jenastavte dobu doběhu čerpadla na vyšší hodnotu.= 24 hodin.11 Stisknout tlačítko .12 Jakmile se na displeji objeví , je možné nastavit třetí parametr. Tentoparametr udává nastavený stav zásobování teplou vodou ( kapitola 13.2,strana 80).Tab. 15 NastaveníLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 51


7 Základní řídicí jednotka Logamatic BC10Menu Nastavení13 Nastavit stav přípravy teplé vody? Ano: krok 14Ne: krok 1714 Tlačítkem nebo nastavte požadovaný stav přípravy teplé vody. znamená"ZAP", znamená "VYP". Zapamatujte si prosím: V případě nastavení jeprotizámrazová ochrana zásobníku teplé vody vypnutá.15 Nebylo nejméně po dobu 5 minut aktivováno žádné tlačítko nebo bylo přerušeno Ano: krok 17síové napětí?Ne: krok 1616 Stisknout tlačítko .17 Případné změny nastavení byly potvrzeny krok 1Tab. 15 Nastavení7.4 Konfigurace kotle7.4.1 Nastavení topného výkonuV Topný výkon kotle nastavte podle požadovanépotřeby tepla ( tabulka 16).V Nastavení provádějte na základní řídicí jednotceBC10 ( tabulka 15).Nastavení Topný výkon v kW (±5 %)regulátoru GB152-16T GB152-24Tv %L25 - 6,0L30 - 7,2L35 - 8,4L40 6,3 1)9,6L45 7,1 10,8L50 7,9 12,0L55 8,7 13,2L60 9,5 14,4L65 10,4 15,6L70 11,2 16,8L75 12,0 18,0L80 12,8 19,2L85 13,6 20,4L90 14,4 21,6L95 15,2 22,8L-- 16,0 24,0Tab. 16 Topný výkon v procentech1) Zobrazení na displeji: "L38“.52Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Základní řídicí jednotka Logamatic BC1077.4.2 Zadání požadované teploty teplé vodyPožadovanou teplotu teplé vody v zásobníku TVzadejte otočným knoflíkem "požadovaná teplota TV".U GB152-24T 83S a GB152-24T 170 SRAbyste předešli zvýšenému zavápňování,doporučujeme Vám při celkové tvrdostivody vyšší než 15 ° dH (stupeň tvrdosti III)nastavit teplotu zásobníku na méně než55 °C.Obr. 51 zadání požadované teploty teplé vodyStavVysvětleníKontrolka0 VYP Žádná dodávka TV (pouze provoz vytápění). VYPEco 1) Režim úspory energie 2) , Teplá voda se začne opět ohřívat na 60 ˚C teprve po ZAP 3)Teplota teplé vody 60 ˚Cvýrazném poklesu teploty. Tím se sníží počet startůhořáku a ušetří se energie. V první chvíli však může býtvoda o něco chladnější.30 - 60 Přímé nastavení na jednotce Teplota se pevně nastaví na BC10 a obslužnouZAP 3)BC10 2)jednotkou nemůže být dále změněna.ve ˚CAut Zadání na obslužné jednotce 2)(přednastavené)Teplota se nastavuje na obslužné jednotce (např. RC30).Pokud není připojena žádná obslužná jednotka, platí60 ˚C jako maximální teplota teplé vody.Tab. 17 Nastavení otočným knoflíkem "požadovaná teplota TV"1) Tato funkce je optimalizována pro kotle s integrovanou přípravou teplé vody (kombinované přístroje).Ve spojení s kotlem Logamax plus GB152-16/24T doporučujeme nastavení "Aut“, je-li k dispozici obslužná jednotka RC35.2) Vytápěcí program (spínací hodiny) obslužné jednotky zůstává aktivní, takto nebude v nočním provozu připravována teplá voda.3) Kontrolka pod otočným knoflíkem svítí, probíhá-li dobíjení teplé vody nebo pokud její teplota poklesla pod požadovanou mez(požadavek tepla).ZAP 3)7.4.3 Aktivace teplé vodyTento parametr určuje, zda kotel kromě vytápěnídodává i teplou vodu. Poznávacím znamením tohotoparametru je písmeno "C".V nastavení "0" je deaktivovánai protizámrazová ochrana potrubí pitnévody.V Nastavení provádějte na základní řídicí jednotceBC10 ( tabulka 15, strana 52).Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 53


7 Základní řídicí jednotka Logamatic BC107.4.4 Zadání maximální teploty kotlové vodyPomocí otočného knoflíku "maximální teplota kotle"můžete nastavit horní hranici teploty kotlové vody prorežim vytápění. Toto omezení neplatí pro přípravu teplévody.Obr. 52 Maximální teplota kotlové vodyStavVysvětlení0 VYP Nedochází k zásobování otopných těles (pouzek přípravě TV).30 - 90 Přímé nastavení na jednotce BC10ve ˚CAut Zadání pomocí obslužné jednotky(přednastavení)Tab. 18 Nastavení otočným knoflíkem "maximální teplota kotle"Teplota se na BC10 nastaví pevně a nelze jiobslužnou jednotkou změnit. 1)Teplota je automaticky zjišována z topné křivky.Není-li připojena žádná obslužná jednotka, jemaximální teplota kotlové vody 90 ˚C.1) Všechny regulační funkce obslužné jednotky (např. vytápěcí program, přepnutí léto-zima) zůstávají aktivní.2) Kontrolka pod otočným knoflíkem svítí, je-li vytápění zapnuté a existuje-li požadavek tepla. V letním provozu je vytápění vypnuté(kontrolka vyp.).KontrolkaVYPZAP 2)ZAP 2)Varování: Nebezpečí poškozeníupodlahového vytápění: v důsledku přehřátítrubek.V Maximální teplotu vody v kotli omeztepomocí otočného knoflíku "maximálníteplota kotlové vody" na přípustnouvýstupní teplotu okruhu podlahovéhovytápění (např. 30 až 40 ˚C).7.4.5 Nastavení doby doběhu čerpadlaPokud je Vaše vytápěcí zařízeníregulováno podle prostorové teplotya pokud jsou některé jeho části ležící mimooblast snímání prostorového regulátoruvystaveny nebezpečí zamrznutí (např.otopná tělesa v garáži), nastavte dobudoběhu čerpadla na 24 hod.V Nastavení provádějte na základní řídicí jednotceBC10 ( tabulka 15, strana 51).54Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Uvedení vytápěcího zařízení do provozu88 Uvedení vytápěcího zařízení do provozuTato kapitola obsahuje informace o uvedení kotleLogamax plus GB152-16/24T do provozu.V Po provedení dále popsaných prací vyplňte protokolo uvedení do provozu ( kapitola 8.12, strana 64).8.1 Plnění vytápěcího zařízeníVarování: Ohrožení zdraví znečištěnímpitné vody.V Bezpodmínečně dodržujte místnípředpisy a normy pro zamezeníznečištění pitné vody (např. vodouz vytápěcích zařízení).V V Evropě platí EN 1717(ČR: ČSN EN 1717).V Zkontrolujte přetlak expanzní nádoby vytápěcíhozařízení a případně jej upravte. Otopný okruh kotlepřitom musí být prázdný. Přetlak expanzní nádobyby měl být přinejmenším stejný, jako je statický tlakv systému (výška vytápěcího zařízení až středexpanzní nádoby), nejméně však 0,5 baru.Přetlak expanzní nádoby instalovanév kotli činí v okamžiku expedice 0,75 baru.V Otevřete přední kryt.V Otočný knoflík pro nastavení požadované teplotyteplé vody na BC10 nastavte na "0 ˚C"( obrázek 51, strana 53).V Uvolněte čtyři rychlouzávěry (1) krytu hořáku a tentokryt sundejte.V O jednu otáčku povolte krytku automatickéhoodvzdušňovače (1).Varování: Nebezpečí poškození zařízenív důsledku teplotních pnutí.V Vytápěcí zařízení plňte pouzev chladném stavu, teplota výstupu smídosahovat maximálně 40 ˚C.Obr. 53 Sejmutí krytu hořákuObr. 54 Automatický odvzdušňovačLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 55


8 Uvedení vytápěcího zařízení do provozuV Provozní spínač (1) na BC10 přepněte do polohy "1"(ZAP).V Stiskněte tlačítko "indikace stavu" (2) a držte je,dokud se neobjeví hodnota provozního tlaku(např.: P1.5 pro 1,5 baru).V K vodovodnímu kohoutku připojte hadici a naplňte jivodou.1 2Obr. 55 Odečtení hodnoty tlaku na řídicí jednotceBC10V Hadici připojte k plnicímu a vypouštěcímu kohoutukotle (1).V Plnicí a vypouštěcí kohout úplně otevřete a pomaluotvírejte vodovodní kohoutek.V Vytápěcí soustavu naplňte do tlaku asi 1,5 baru.Zavřete vodovodní kohoutek.V Všechny odvzdušňovací ventily zařízení (i naradiátorech) postupně odzdola nahoru krátceotevřete, aby ze systému mohl uniknout vzduch.V Pokud provozní tlak v důsledku odvzdušnění klesnepod minimální plnicí tlak, doplňte vodu.1Normální provozní tlak činí 1,0 až 1,5 baru.V Zavřete vodovodní kohoutek i plnicí a vypouštěcíkohout kotle, odpojte hadici.V Naměřenou hodnotu provozního tlakuzaznamenejte do protokolu o uvedení do provozu( kapitola 8.12, strana 64).Obr. 56 Plnicí a vypouštěcí kohout v kotli56Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Uvedení vytápěcího zařízení do provozu8Plnění sifonu vodouV Odpojte postranní odvod (1) sifonu.V Sifon (2) společně s těsněním s chlopní vytáhnětez uchycení směrem dolů.V Sifon naplňte vodou a poté jej v obráceném pořadíopět namontujte.Nebezpečí: Ohrožení života v důsledkuotravy.Není-li sifon naplněn vodou, mohou seunikající spaliny stát zdrojem ohroženíživota osob.V Naplňte sifon vodou.Obr. 57 Naplnění sifonu vodou8.2 Odvzdušnění plynového potrubíV Uzavřete plynový kohout (1).V Uzavírací šroub v nátrubku pro měření připojovacíhotlaku ( obrázek 60, 1, strana 59) mírně povoltea nasate na něj hadičku.V Pomalu otevřete plynový kohout (2).V Unikající plyn spalte pomocí vodní předlohy.V Pokud již žádný vzduch neuniká, kohout plynu opětuzavřete (1).V Odpojte hadičku a uzavírací šroub nátrubku proměření připojovacího tlaku ( obrázek 60, 1,strana 59) opět utáhněte.Obr. 58 Plynový kohout1 plynový kohout je zavřený2 plynový kohout je otevřenýLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 57


8 Uvedení vytápěcího zařízení do provozu8.3 Kontrola připojení přívoduspalovacího vzduchu a odvoduspalinZkontrolujte následující body:– Byl použit předepsaný systém přívodu spalovacíhovzduchu a odvodu spalin ( kapitola 5.1,strana 34)?– Byla dodržena prováděcí ustanovení uvedenáv příslušném návodu k montáži spalinovéhosystému?– Bylo při uvádění do provozu provedeno měřeníprstencové spáry? Případně prověřte pomocípřístroje na měření těsnosti. Byly dodrženypovolené mezní hodnoty uvedené v příslušnémnávodu k montáži spalinového systému?Druh plynuZemní plyn E(obsahujezemní plyn H)Zkapalněnýplyn PPřednastavení plynových hořákůz výrobyPři dodání v provozuschopnémstavu nastavený na Wobbeho číslo14,1 kWh/m 3 (vztaženo na 15 ˚C,1013 mbar), použitelný v rozsahuWobbeho čísel 11,3 až15,2 kWh/m 3 .Nápis na informačním štítku o druhuplynu:Nastavená kategorie plynu:G20 - 2E.Dřívější údaje: nastavený naWobbeho číslo 15,0 kWh/m 3(vztaženo na 15 ˚C, 1013 mbar),použitelný v rozsahu Wobbeho čísel12,0 až 15,7 kWh/m 3 .Po přestavbě ( kapitola 7,strana 46) způsobilý pro propan.Nápis na informačním štítku o druhuplynu:Nastavená kategorie plynu:G31 - 3P.Tab. 19 Přednastavení plynových hořáků z výroby8.4 Kontrola vybavení přístrojeHořák smí být uveden do provozu pouzese správnými tryskami ( tabulka 20).V V případě potřeby provete přestavbuna jiný druh plynu ( kapitola 7,strana 46).Druh plynuZemní plyn E (G20)(obsahuje zemníplyn H)Zkapalněný plyn P(G31)Tab. 20 Průměr plynové tryskyPrůměr plynové trysky(mm)GB152-16T GB152-24T4,45 4,453,45 3,4558Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Uvedení vytápěcího zařízení do provozu88.5 Kontrola připojovacího tlaku plynuPřipojovací tlak se měří při provozu hořáku zaplného zatížení. Při tom postupujte takto:V Provozní spínač (1) na BC10 přepněte do polohy "0"(VYP).V Uzavřete plynový kohout ( obrázek 58, 1,strana 57).V Tlakoměr nastavte na "0".V O dvě otáčky povolte uzávěr ve spodním měřicímnátrubku (nátrubku na měření připojovacího tlaku)( obrázek 60, 1).V Na měřicí nátrubek nasuňte měřicí hadičkutlakoměru ( obrázek 60, 2).V Pomalu otevřete plynový kohout.V Otevřete ventily nejméně dvou otopných těles.V Provozní spínač (1) na BC10 přepněte do polohy "1"(ZAP).V Stisknutím tlačítka "kominík" (2) zapněte režim testuspalin. Tlačítko držte stisknuté tak dlouho (asi2 sekundy), dokud se vpravo dole na displejineobjeví desetinná tečka (5).Obr. 59 Základní řídicí jednotka Logamatic BC101 provozní spínač2 tlačítko "kominík"3 tlačítko "indikace" stavu"4 kontrolka hořáku (zap./vyp.)5 zobrazení displejeKotel běží maximálně 30 minut ve vytápěcím režimu naplný výkon (režim "kominík").V Připojovací tlak změřte poté, co se rozsvítí kontrolka"hořák" (4), a naměřenou hodnotu zaznamenejte doprotokolu o uvedení do provozu ( kapitola 8.12,strana 64).Připojovací tlak plynu musí činit:– u zemního plynu nejméně 17 mbar, maximálně25 mbar, jmenovitý připojovací tlak 18-20 mbar.– u zkapalněného plynu nejméně 25 mbar, maximálně35 mbar, jmenovitý připojovací tlak 30 mbar.V Stiskněte tlačítko "indikace stavu" ( obrázek 59, 3)tolikrát, dokud se na displeji neobjeví zobrazeníteploty.V K ukončení měření stiskněte tlačítko "kominík"( obrázek 59, 2). Desetinná tečka na displejivpravo dole zhasne.V Uzavřete plynový kohout ( obrázek 58, 1,strana 57).V Měřicí hadičku tlakoměru opět odpojte a utáhněteuzavírací šroub měřicího nátrubku.V Plynový kohout opět otevřete ( obrázek 58, 2,strana 57).Zjistíte-li nedostatečnost připojovacíhotlaku, spojte se s příslušným plynárenskýmpodnikem. V případě příliš vysokéhopřipojovacího tlaku instalujte předplynovou armaturu regulátor tlaku plynu.Obr. 60 Měření připojovacího tlaku plynu1 měřicí nátrubek (připojovací tlak)2 měřicí hadička tlakoměru3 tlakoměrLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 59


8 Uvedení vytápěcího zařízení do provozu8.6 Kontrola a nastavení poměru plyn-vzduchVarování: Možnost poškození hořákuv důsledku nastavení nesprávnéhopoměru plyn-vzduch!V Poměr plyn-vzduch nastavujtevýhradně při částečném zatížení (malézatížení)!V Poměr plyn-vzduch nastavujte pouzena základě rozdílu tlaku plynua vzduchu, nikdy ne na základěnaměřených hodnot spalin, jako jsouCO/CO 2 /NO X !V Provozní spínač na BC10 přepněte do polohy "0"(VYP) ( obrázek 62, 1).V Otevřete přední kryt.V Uzavřete plynový kohout ( obrázek 58, 1,strana 57).V Otevřete ventily nejméně dvou otopných těles.V O dvě otáčky povolte uzavírací šroub horníhoměřicího nátrubku (1) (nátrubek na měření tlakuhořáku).V Tlakoměr (3) nastavte na "0".V Přípojku "plus" tlakoměru (3) připojteprostřednictvím hadičky k nátrubku na měření tlakuhořáku (2).V Otevřete plynový kohout ( obrázek 58, 2,strana 57).V Provozní spínač ( obrázek 62, 1) na BC10přepněte do polohy "1" (ZAP).V Tlačítko "kominík" (3) držte tak dlouho stisknuté(přibližně 2 až 5 sekund), dokud se na displeji vpravodole neobjeví desetinná tečka (5).V Stiskněte současně tlačítka "kominík" a "indikacestavu" (3 a 4) a držte je stlačená (přibližně 5 sekund),dokud se na displeji neobjeví "L--." (např. L80).V Tlačítkem "reset" (2) nastavte hořák na nejnižší dílčízátěž. Zobrazení na displeji: "L25." příp. "L38.".V Odečtěte tlak hořáku.Optimální rozdíl tlaků je -5 Pa (-0,05 mbar). Rozdíl tlakůse musí pohybovat v rozmezí od -10 do 0 Pa.Vykazuje-li tlak hořáku odchylku od zadaných hodnot,je třeba nastavit poměr směsi plyn-vzduch.V Sejměte krytku seřizovacího šroubu.V Seřizovací šroub tlaku hořáku (1) nastavte nasprávný poměr vzduchu.V Nasate opět krytku.Obr. 61 Kontrola a nastavení směsi plyn-vzduch1 uzavírací šroubová zátka měřicího nátrubku (tlakhořáku)2 měřicí nátrubek (tlak hořáku)3 tlakoměrObr. 62 Základní řídicí jednotka Logamatic BC101 provozní spínač2 tlačítko "reset"3 tlačítko "kominík"4 tlačítko "indikace stavu"5 zobrazení displeje60Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Uvedení vytápěcího zařízení do provozu8V Odpojte hadičku tlakoměru od nátrubku pro měřenítlaku hořáku (2). Uzavírací šroubovou zátku měřicíhonátrubku (tlak hořáku) opět našroubujte.V Provozní spínač ( obrázek 62, 1) na BC10přepněte do polohy "0" (VYP).Nebezpečí: Ohrožení života v důsledkumožného výbuchu vznětlivých plynů.V Zkontrolujte těsnost použitých měřicíchnátrubků!V Prostřednictvím základní řídicí jednotky BC10( obrázek 62) uvete kotel opět do provozu.V Naměřené hodnoty zaznamenejte do protokoluo uvedení do provozu ( kapitola 8.12, strana 64).1 2 1Obr. 63 Nastavení poměru plyn-vzduch1 chybně2 správně3 otáčení doleva4 otáčení doprava3 46 720 614 622-05.1TD8.7 Provedení kontroly těsnosti v provozním stavuNebezpečí: Ohrožení života v důsledkumožného výbuchu vznětlivých plynů.Při pracích souvisejících s uvedenímzařízení do provozu není vyloučen vzniknetěsností vedení a šroubení.V Pro vyhledávání netěsností používejtepouze schválené detekční prostředky.V Při běžícím hořáku zkontrolujte pomocípěnotvorného prostředku nebo detektoru plynuvšechna potenciální netěsná místa po celé délceplynového vedení hořáku.Nebezpečí: Možnost poškození zařízenív důsledku zkratu.V Ohrožená místa před detekcí netěsnostízakryjte.V Prostředek pro detekci netěsnostinestříkejte na kabelová vedení, zástrčkynebo elektrická připojovací vedení a anijej na ně nenechávejte odkapávat.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 61


8 Uvedení vytápěcího zařízení do provozu8.8 Měření obsahu oxidu uhelnatéhoV Nastavení provádějte na základní řídicí jednotce( tabulka 12, strana 48).V Na měřicím místě spalin (1) změřte obsah oxiduuhelnatého.Hodnoty CO měřené bez přístupu vzduchu musejí býtpod hranicí 400 ppm resp. 0,04 obj. %. Hodnotykolem 400 ppm nebo vyšší ukazují na nesprávnénastavení hořáku, znečištění hořáku nebo výměníkutepla nebo na poruchy hořáku.V Bezpodmínečně zjistěte konkrétní příčinua odstraňte ji. K tomu musí být kotel v provozu.Obr. 64 Měřicí místo spalin8.9 Funkční zkouškyV Při uvedení kotle do provozu a při jeho každoročníprohlídce resp. údržbě podle potřeby je třebapodrobit všechny regulační, ovládacía bezpečnostní prvky a zařízení kontrole jejichfunkčnosti a - pokud je možné jejich přestavení -i kontrole správného nastavení.V Rovněž je nutné zkontrolovat těsnost plyno- avodoinstalace.8.10 Měření ionizačního prouduV Provozní spínač ( obrázek 66, 1) na BC10přepněte do polohy "0" (VYP).V Otevřete přední kryt.V Sejměte kryt hořáku ( obrázek 53, strana 55).V Rozpojte konektorové spojení ionizační elektrodya zapojte do série měřicí přístroj (obrázek 65).Na multimetru zvolte oblast µA stejnosměrnéhoproudu. Rozlišení multimetru musí činit nejméně1 µA.V Pomocí provozního spínače základní řídicí jednotkyBC10 uvete vytápěcí zařízení opět do provozu.Provozní spínač ( obrázek 66, 1) jednotky BC10přepněte za tím účelem do polohy "1" (ZAP).Obr. 65 Měření ionizačního proudu62Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Uvedení vytápěcího zařízení do provozu8V Stiskněte tlačítko "kominík" (3) a držte je tak dlouhostisknuté (přibližně 2 sekundy), dokud se na displejivpravo dole neobjeví desetinná tečka (5).V Stiskněte současně tlačítka "kominík a "indikacestavu (3 a 4) a držte je stisknutá (přibližně5 sekund), dokud se na displeji neobjeví "Lxx"(např. L80).V Zobrazenou hodnotu poznamenejte.V Tlačítkem reset (2) nastavte výkon na nejnižší dílčízátěž. Zobrazení na displeji: "L25." pro GB152-24T,"L38." pro GB152-16T.V Změřte ionizační proud.Velikost naměřeného ionizačního proudu musí býtnejméně 2 µA (stejnosm.).V Naměřené hodnoty zaznamenejte do protokoluo uvedení do provozu ( kapitola 8.12, strana 64).V Stiskněte tlačítko "indikace stavu" ( obrázek 66, 4,strana 63) tolikrát, dokud se na displeji neobjevízobrazení teploty.V K ukončení měření stiskněte tlačítko "kominík"( obrázek 66, 3, strana 63). Desetinná tečka nadispleji vpravo dole zhasne.V Prostřednictvím provozního spínače základní řídicíjednotky BC10 uvete vytápěcí zařízení mimoprovoz. Provozní spínač ( obrázek 66, 1,strana 63) na BC10 přepněte za tím účelem dopolohy "0" (VYP).Obr. 66 Základní řídicí jednotka Logamatic BC101 provozní spínač2 tlačítko "reset"3 tlačítko "kominík"4 tlačítko "indikace stavu"5 zobrazení displejeV Odpojte multimetr a obnovte spojení kontrolníhokabelu.V Připevněte opět kryt hořáku a opláštění kotle.V Pomocí provozního spínače základní řídicí jednotkyBC10 uvete vytápěcí zařízení opět do provozu.Provozní spínač ( obrázek 66, 1, strana 63) naBC10 přepněte za tím účelem do polohy "1" (ZAP).V Zavřete ovládací panel.8.11 Informování provozovatele zařízení,předání technických podkladůV Seznamte uživatele s vytápěcím zařízeníma s obsluhou kotle.V Uvedení zařízení do provozu potvrte v protokolu( kapitola 8.12, strana 64).V Předejte provozovateli technickou dokumentaci.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 63


8 Uvedení vytápěcího zařízení do provozu8.12 Protokol o uvedení do provozuV Pod práce provedené při uvedení do provozu sepodepište a připojte datum.Provedené práceStranaNaměřenéhodnotyPoznámky1. Naplnění vytápěcího zařízení a provedení tlakovézkouškypřetlak expanzní nádoby(dodržujte pokyny montážního návodu expanznínádoby)55 ____________ barplnicí tlak vytápěcího zařízení 55 ____________ bar2. Zaznamenejte charakteristiky plynu: Wobbeho číslo _________ kWh/m³provozní výhřevnost_________ kWh/m³3. Provedení kontroly těsnosti 614. Kontrola připojení přívodu spalovacího vzduchua odvodu spalin5. Kontrola vybavení přístroji(v případě potřeby přechod na jiný druh plynu)6. Provedení nastavení585852(provedení doplňkových prací)7. Měření připojovacího tlaku plynu (připojovací tlakplynu)59 ___________ mbar8. Kontrola a nastavení směsi plyn-vzduch 60 ____________ Pa9. Kontrola těsnosti v provozním stavu 6110. Měření obsahu oxidu uhelnatého (CO) bez přístupu 62 ____________ ppmvzduchu11. Kontrola funkcí 62měření ionizačního proudu 62 ____________ mA12. Připevnění pláště kotle 3213. Informování provozovatele zařízení, předánítechnických podkladů63Potvrzení o odborném uvedení do provozuRazítko firmy, podpis, datum64Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Odstavení vytápěcího zařízení z provozu99 Odstavení vytápěcího zařízení z provozuPozor: Nebezpečí poškození zařízenímrazem.Není-li vytápěcí zařízení v provozu, můžepři mrazu zamrznout.V Hrozí-li mrazy, chraňte vytápěcí zařízenípřed zamrznutím. Za tím účelemvypuste plnicím a vypouštěcímkohoutem otopnou vodu v nejnížepoloženém bodě vytápěcího zařízení.Odvzdušňovač v nejvyšším boděvytápěcího zařízení musí být přitomotevřený.9.1 Odstavení vytápěcího zařízení z provozu pomocí regulačního přístrojeVytápěcí zařízení uvete mimo provoz pomocízákladní řídicí jednotky Logamatic BC10. Odstavenímzákladní řídicí jednotky Logamatic BC10 z provozu seautomaticky současně vypne i hořák. Bližší informacek obsluze základní řídicí jednotky Logamatic BC10najdete v kapitole 7, strana 46.V Vypněte zařízení provozním spínačem jednotkyBC10 ( obrázek 67).V Uzavřete hlavní uzávěr plynu nebo plynový kohout.9.2 Odstavení vytápěcího zařízení z provozu ve stavu nouzeVytápěcí zařízená vypínjte jističemúmístěným v prostoru kotelny nebonouzovým vypínačem topení.Obr. 67 Základní řídicí jednotka Logamatic BC10Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 65


10 Kontrolní prohlídky vytápěcího zařízení10 Kontrolní prohlídky vytápěcího zařízeníNabídněte svým zákazníkům uzavření smlouvyo provádění ročních prohlídek a údržby zařízení podlekonkrétních potřeb. Které práce taková smlouvao ročních prohlídkách a údržbě podle potřeby musíobsahovat, se dozvíte z protokolu o kontrolníchprohlídkách a protokolu o údržbě ( kapitola 10.4,strana 70 a kapitola 11.6, strana 76).Zjistí-li se při prohlídce stav, který by vyžadovalprovedení údržby, je nutné tuto údržbu v závislosti nakonkrétní potřebě provést ( kapitole 7, strana 46).Pozor: Nebezpečí poškození zařízenív důsledku neprovedeného nebonedostatečného čištění a údržby.V Inspekci a čištění vytápěcího zařízenínechejte provést jednou za rok.V V případě potřeby provete údržbu.Pro zamezení škod na vytápěcímzařízení odstraňujte nedostatkyokamžitě!10.1 Příprava kotle na prohlídkuNebezpečí: Ohrožení života elektrickýmproudem.V Před otevřením kotle: Odpojte na všechpólech přívod elektrické energiea učiňte opatření proti neúmyslnémuzapnutí.V Odstavte vytápěcí zařízení z provozu.V Otevřete přední kryt.V případě nutnosti oddělení plynovéhopotrubí od hořáku smí kryt hořáku otevřítvýlučně odborný řemeslník s oprávněnímpro plynová zařízení.10.2 Vizuální kontrola na přítomnostkorozeV Zkontrolujte všechny trubky vedoucí plyn a vodu,zda nevykazují přítomnost koroze.V Případně zkorodovaná potrubí vyměňte.66Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Kontrolní prohlídky vytápěcího zařízení1010.3 Vnitřní kontrola těsnostiV této kapitole se dozvíte, jak můžete provést zkouškuvnitřní těsnosti a na co přitom musíte dávat pozor.10.3.1 Stanovení zkušebního objemuV zkuš. = V celk. = V trubka + V plynová armaturaV Změřte délku potrubí až k plynovému kohoutu.V Objem plynové armatury (V plynové armatury ) stanovtepodle ( tabulka 21).V Objem potrubí (V potrubí ) stanovte podle ( tab. 22atab. 23).V Zkušební objem (V zkuš. ) vypočítejte podle výšeuvedené rovnice.Objem plynové armatury (přibližné hodnoty)Objem plynové armatury do 50 kW 0,1 litrůObjem plynové armatury > 50 kW 0,2 litrůTab. 21 Objem plynové armatury (V plynová armatura )Délka potrubíObjem potrubí (V potrubí ) v litrechPrůměr potrubí v palcíchv m 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 21 0,2 0,4 0,6 1,0 1,4 2,22 0,4 0,7 1,2 2,0 2,7 4,43 0,6 1,1 1,7 3,0 4,1 6,64 0,8 1,5 2,3 4,0 5,5 8,85 1 1,8 2,9 5,1 6,9 -6 1,2 2,2 3,5 6,1 8,2 -7 1,4 2,5 4,1 7,1 9,6 -8 1,6 2,9 4,6 8,1 - -9 1,8 3,3 5,2 9,1 - -10 2 3,6 5,8 10,1 - -Tab. 22 Objem potrubí (V potrubí ) v závislosti na délce a průměru potrubíDélka potrubíObjem potrubí (V potrubí ) v litrechPrůměr potrubí v mm (měděná trubka)v m 15 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1,5 35 x 1,5 45 x 1,51 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,42 0,3 0,4 0,6 1,0 1,6 2,83 0,4 0,6 0,9 1,5 2,4 4,24 0,5 0,8 1,3 2,0 3,2 5,55 0,7 1,0 1,6 2,5 4,0 6,96 0,8 1,2 1,9 2,9 4,8 8,37 0,9 1,4 2,2 3,4 5,6 9,78 1,1 1,6 2,5 3,9 6,4 -9 1,2 1,8 2,8 4,4 7,2 -10 1,3 2,0 3,1 4,9 8,0 -Tab. 23 Objem potrubí (V potrubí ) v závislosti na délce a průměru potrubíLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 67


10 Kontrolní prohlídky vytápěcího zařízení10.3.2 Provedení zkoušky těsnostiV Uzavřete plynový kohout.V O dvě otáčky povolte uzávěr ve spodním měřicímnátrubku (nátrubku na měření připojovacího tlaku)( obrázek 68, 1).V Na měřicí nátrubek nasuňte měřicí hadičkutlakoměru ( obrázek 68, 2).V Otevřete plynový kohout, odečtěte a zaznamenejtetlak.V Plynový kohout uzavřete a po jedné minutě znovuodečtěte tlak a z vytvořeného rozdílu určete poklestlaku za minutu.Pomocí určeného poklesu tlaku za minutu azkušebního objemu (V zkuš ) odečtěte z dále uvedenéhodiagramu ( obrázek 69), zda smí být armatura ještěpoužita.Obr. 68 Měření připojovacího tlaku plynu1 měřicí nátrubek (připojovací tlak)2 měřicí hadička tlakoměru3 tlakoměr[mbar][litry][litry]6 720 614 634-02.1TDObr. 69 Přípustný pokles tlaku za minutu při zkoušce vnitřní těsnosti tlakem plynu, který je k dispozici(pro 0,1 l - 10,0 l zkušební objem (V zkuš ))mbar Pokles tlaku v milibarech za jednu minutulitry Zkušební objem v litrech1 Oblast 1 "Armatura těsná" = platí pro nové instalace2 Oblast 2 "Armatura dostatečně těsná" = armaturapoužitelná bez omezení3 Oblast 3 "Armatura netěsná" = armatura není použitelná>> provete zkoušku tak, jak je popsáno dálePříklad odečtení: Zkušební objem (V zkuš ) 5 litrů aztráta tlaku 4 mbar/min = oblast 3 "armatura netěsná"= armatura není použitelná >> provete kontrolu tak,jak je popsáno dále68Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Kontrolní prohlídky vytápěcího zařízení10Zjistíte-li při zkušebním objemu(V zkuš ) < 1 litr silný pokles tlaku > 10 mbar/minutu, musíte zkušební objem (V zkuš )zvětšit. Zahrňte proto do zkoušky těsnostipotrubí až k nejblíže položenému uzávěrua zkoušku opakujte s novým zkušebnímobjemem (V zkuš ).Leží-li zjištěný bod zkušebního objemu (V zkuš. )a poklesu tlaku za minutu v oblasti "armatura netěsná"( obrázek 69, strana 68), musíte provést dálepopsanou zkoušku.V Otevřete plynový kohout.V Všechna těsnící místa zkoušeného úseku potrubízkontrolujte pěnotvorným prostředkem prozjišování netěsností nebo detektorem plynů.V Případnou netěsnost utěsněte a zkoušku opakujte.V Nezjistí-li se žádná netěsnost, vyměňte plynovouarmaturu.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 69


10 Kontrolní prohlídky vytápěcího zařízení10.4 Protokol o prohlídkáchV Pod inspekční práce se podepište a připojte datum.Práce v rámci prohlídky Strana Datum:______ Datum:______ Datum:______1. Kontrola celkového stavu vytápěcího zařízení.2. Vizuální a funkční kontrola vytápěcího zařízení.3. Kontrola dílů vedení plynu a vody zařízení:– těsnost za provozu 61– patrná koroze– projevy stárnutí4. Kontrola čistoty hořáku, výměníku tepla asifonu, za tím účelem je nutné odstavit vytápěcízařízení z provozu.5. Kontrola hořáku, zapalovací a ionizačníelektrody, za tím účelem je nutné odstavitvytápěcí zařízení z provozu.6. Změření ionizačního proudu. 62 _______ mA _______ mA _______ mA7. Měření připojovacího tlaku plynu (připojovacítlak plynu).59 _______ mbar _______ mbar _______ mbar8. Kontrola poměru plyn-vzduch. 60 _______ Pa _______ Pa _______ Pa9. Kontrola těsnosti na straně plynu v provozním 61stavu.10. Měření obsahu oxidu uhelnatého (CO) bezpřístupu vzduchu.62 _______ ppm _______ ppm _______ ppm11. Kontrola tlaku vody ve vytápěcím zařízení.– přetlak expanzní nádoby55 _______ bar _______ bar _______ bar(montážní návod expanzní nádoby)– plnicí tlak 55 _______ bar _______ bar _______ bar12. Kontrola funkce zásobníku TV a hořčíkovéanody.13. Kontrola funkce a bezpečnosti přívoduvzduchu a odvodu spalin.14. Kontrola potřebného nastavení regulačníhopřístroje (viz dokumentace regulačníhopřístroje).15. Závěrečná kontrola inspekčních prací,dokumentace výsledků měření a zkoušek.16. Potvrzení provedené odborné prohlídky.74 ff.58Razítko firmy,podpisRazítko firmy,podpisRazítko firmy,podpis70Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Údržba vytápěcího zařízení podle aktuální potřeby1111 Údržba vytápěcího zařízení podle aktuální potřebyV Odpojte vytápěcí zařízení od elektrické sítě.V Uzavřete plynový kohout ( obrázek 58, strana 57).V Otevřete přední kryt.V Uzavřete přípojky topení a vody.11.1 Čištění výměníku tepla a hořákuČištění výměníku tepla je možné pomocí čisticíhoprostředku TAB2 (lze objednat prostřednictvím firmyBuderus).Pozor: Možnost poškození zařízenív důsledku zkratu.V Čisticí prostředek nestříkejte na hořák,žhavicí elektrodu, ionizační elektroduani na jiné elektrické součásti.V Povolte přidržovací šroub a otevřete přední kryt.V Otevřete rychloupínací uzávěry (1) krytu hořákua kryt sejměte.V Rozpojte konektorové spoje (1) ventilátoru a plynovéarmatury.V Demontujte potrubí nasávaného vzduchu (2).V Rozpojte konektorové spoje ionizační elektrody (4)a žhavicí elektrody (3).Obr. 70 Sejmutí krytu hořákuObr. 71 Konektorové spoje ventilátoru, termostatuhořáku a plynové armatury1 konektorové spoje2 trubka nasávaného vzduchu3 žhavicí elektroda4 ionizační elektroda6 720 614 619-03.1TDLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 71


11 Údržba vytápěcího zařízení podle aktuální potřebyV Od plynové armatury odpojte plynové potrubí (1).V Jednotku plyn-vzduch (KombiVent) otočte o čtvrtotáčky vpřed (bajonetový uzávěr) (2) a směremvzhůru ji z výměníku tepla vyjměte.V V případě potřeby vyčistěte tyč hořáku. S krytemhořáku zacházejte velmi opatrně. Tyč hořáku čistětepouze tlakovým vzduchem nebo měkkým kartáčem.Při demontáži tyče hořáku od plynovéarmatury vyměňte těsnění hořáku.Obr. 72 Šroubení spojující plynové potrubí a plynovouarmaturuObr. 73 Demontáž plynové armatury1 rychloupínací uzávěr2 bajonetový uzávěr3 přední skořepina72Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Údržba vytápěcího zařízení podle aktuální potřeby11V Z výměníku tepla sejměte vratnou hlavu spalin (1)V Zkontrolujte čistotu výměníku (2) a v případěpotřeby jej vyčistěte kartáčem nebo proudemstlačeného vzduchu.V případě velmi silného znečištěnívýměníku kotel vypuste a výměník zaúčelem vyčištění vyjměte.V Zkontrolujte neporušenost těsnění výměníku.Nejste-li si jisti, těsnění vždy vyměňte!V Provete zpětnou montáž kotle v opačném sledu.Obr. 74 Vyjmutí odkláněcí vratné hlavy11.2 Čištění sifonuV Odpojte postranní odvod (1) sifonu.V Sifon (2) společně s těsněním s chlopní vytáhnětez uchycení směrem dolů.V Za pomoci kartáče vyčistěte sifon pod tekoucívodou.V Naplňte sifon vodou a v opačném pořadí jejnamontujte na původní místo.Nebezpečí: Ohrožení života v důsledkuotravy.V Není-li sifon naplněn vodou, mohou seunikající spaliny stát zdrojem ohroženíživota osob.Obr. 75 Čištění sifonu1 odvod2 sifonLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 73


11 Údržba vytápěcího zařízení podle aktuální potřeby11.3 Výměna deskového výměníku tepla u kotle Logamax plus GB152-24K 83S/170SRV V případě, že teplota vody je nedostatečná, vyměňtedeskový výměník tepla.V Provozní spínač ( obrázek 67, strana 65) přepnětedo polohy "0".V Zavřete přívod studené vody.V Vypuste vytápěcí zařízení.V Otevřete teplovodní kohoutek.V Odstraňte sifon ( obrázek 75, strana 73).V Odšroubujte šrouby (1 a 2) deskového vyměníkutepla.V Výměník sejměte.V V případě potřeby vyměňte 4 přítomné O-kroužky.V Deskový výměník tepla oběma šrouby opětpřišroubujte.V Otevřete přívod studené vody.V Otevřete teplovodní kohoutek.V Zavřete teplovodní kohoutek a zapněte opět kotel.V Naplňte vytápěcí systém ( kapitola 8.1, strana 55).77Obr. 76 Odstranění šroubů deskového výměníku tepla11.4 Kontrola a případná výměnahořčíkové anodyVšeobecně se doporučuje nechat hořčíkovou anodunejpozději ve dvouletých intervalech zkontrolovatodborníkem. Upozorněte na to provozovatele zařízení.Při nepříznivých vlastnostech vody (tvrdá až velmitvrdá voda) ve spojení s vysokým teplotním zatíženímje třeba volit kratší intervaly.Pozor: Nebezpečí poškození zásobníkuv důsledku chybné údržby.V Údržbu provádějte alespoň každé dvaroky.V Abyste zabránili vzniku škod,odstraňujte závady okamžitě.Hořčíková anoda je tzv. obětovaná anoda, která sespotřebovává provozem zásobníku TV.Zabraňte styku povrchu hořčíkové tyčkys olejem nebo tukem. Dbejte na čistotu.74Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Údržba vytápěcího zařízení podle aktuální potřeby11V Otevřete přední kryt zásobníku TV ( obrázek 77),za tím účelem odšroubujte vpravo a vlevopřidržovací šrouby.V Sejměte tepelnou izolaci hořčíkové anody.Obr. 77 Otevření zásobníku teplé vodyV Odstraňte vodič od anody k zásobníku TV.Po měření, resp. výměně:V Vodič bezpodmínečně opět nasate,jinak by anoda nebyla funkční.V Ampérmetr (mA) zapojte mezi vodič a anodu dosérie.Průtok proudu se u naplněného zásobníku TV nesmípohybovat pod 0,3 mA.V Při příliš malém průtoku proudu hořčíkovou anoduvyměňte.V Nasate tepelnou izolaci hořčíkové anody.V Opět namontujte přední kryt.3.3.mA1.2.6 720 612 563-13.2OObr. 78 Kontrola hořčíkové anody11.5 Po údržběV Po ukončení veškeré údržby opět otevřete servisníkohouty, podle potřeby doplňte vodu a vytápěcízařízení odvzdušněte.Pozor: Nebezpečí poškození zařízenív důsledku netěsnících přípojek.V Po každé montáži zkontrolujte, zdavšechny přípojky jsou dokonale těsné!V Vyplňte a podepište protokol o údržbě( kapitola 11.6, strana 76).Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 75


11 Údržba vytápěcího zařízení podle aktuální potřeby11.6 Protokol o údržběNáhradní díly objednávejte podle katalogufirmy Buderus.Při aktuální potřebě údržby vyplňte protokol.V Provedené údržbářské práce podepištea poznamenejte datum.Údržba podle aktuální potřeby Strana Datum: _____________ Datum: ____________1. Vyčištění hořáku, výměníku tepla a sifonu, zatím účelem je nutné odstavit vytápěcí zařízenízprovozu.712. Kontrola a nastavení směsi plyn-vzduch 60 ____________ Pa ____________ Pa– obsah CO 2 při plném výkonu_______________ % _______________ %– obsah CO 2 při částečném zatížení3. Eventuální výměna hořčíkové anody 744. Potvrzení provedení odborné údržby._______________ %_______________ %Razítko firmy, podpisRazítko firmy, podpis76Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Přestavba kotle na jiný druh plynu1212 Přestavba kotle na jiný druh plynuNebezpečí: Ohrožení života v důsledkumožného výbuchu vznětlivých plynů.V Práci na dílech vedoucích plyn svěřtepouze autorizovanému servisu.V Uzavřete plynový kohout.V Odpojte kotel od elektrické sítě.V Otevřete přední kryt.V Rozpojte konektorové spoje (1) ventilátoru a plynovéarmatury.V Odpojte konektory od ionizační elektrody (4)a žhavicí elektrody (3).Obr. 79 Konektorové spoje ventilátoru, termostatuhořáku a plynové armatury1 konektorové spoje2 trubka nasávaného vzduchu3 žhavicí elektroda4 ionizační elektroda6 720 614 619-03.1TDV Od přívodu plynu na armatuře odšroubujtepřevlečnou matici (1).V Trubku nasávaného vzduchu (2) stáhněte zasoučasného otáčení směrem dolů.21Obr. 80 Plynová armatura1 převlečná matice2 trubka nasávaného vzduchuLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 77


12 Přestavba kotle na jiný druh plynuV Povolte matici (1) a odmontujte jednotku plynvzduch(KombiVent).Obr. 81 Demontáž jednotky KombiVentV Povolte šrouby Venturiho trubice (2) a oddělte od níplynovou armaturu.V Z plynové armatury vyjměte plynovou trysku (1).V Vložte trysku odpovídající novému druhu plynu( tabulka 24). Na obě strany plynové trysky přiložtenové O-kroužky.V Všechny součásti opět namontujte v obrácenémpořadí než při demontáži.V Uvete zařízení do provozu ( kapitola 7, strana 46)a nově vyplňte protokol o uvedení do provozu.V Do kontroly těsnosti za provozu zahrňte dodatečněvšechna montáží (přestavbou) dotčená utěsněnámísta.6 720 614 622-10.1TDObr. 82 Plynová armatura1 plynová tryska2 šrouby Venturiho trubicePři změně druhu plynu vyberte z vedlejšítabulky novou trysku.Druh plynuZemní plyn E (G20)(obsahuje zemní plyn H)Průměr plynové trysky(mm)GB152-16T GB152-24T4,45 4,45Zkapalněný plyn P (G31) 3,45 3,45Tab. 24 Průměr plynové trysky78Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Přestavba kotle na jiný druh plynu12V Na kotel přilepte dvě dodané nálepky s informacemio druhu plynu (1).V Připevněte opět opláštění kotle.Obr. 83 Nálepka s informací o druhu plynuLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 79


13 Provozní a poruchová hlášení13 Provozní a poruchová hlášeníV této kapitole je popsáno, jak lze zobrazit provoznía poruchová hlášení na základní řídicí jednotceLogamatic BC10 a jaký význam tato hlášení mají.Přesné pokyny k odstraňování porucha jejich resetování najdete v servisnímnávodu kotle. V případě potřeby se můžeterovněž obrátit na nejbližší pobočku firmyBuderus nebo na příslušného servisníhotechnika.13.1 Zobrazené hodnotyZobrazené hodnotyZobrazenáhodnotaVýznam zobrazené hodnoty Jednotka Rozsah[\/2/4| Okamžitá teplota kotlové vody. ˚C [\/\/0| – [1/3/0|[p/1.6| Okamžitý provozní tlak. bar [p/0.0| – [p/4.0|Tab. 25 Zobrazené hodnoty13.2 Nastavení na displejiNastavenídispleje[l/9/9|[f/\/5|[c/\/1|Nastavení na displejiVýznam nastavení displeje Jednotka RozsahNastavené požadovanézatíženíNastavená požadovanáhodnota doby doběhučerpadla.Nastavený provozní stavpřípravy teplé vody.Zapamatujte si prosím:V případě nastavení [c/\/0| jeprotizámrazová ochranavýměníku tepla neboexterního zásobníku teplévody vypnutá.Tab. 26 Nastavení na displejiZákladnínastavení% [l/2/5| – [l/9/9| / [l/=/=| 100 % [l/=/=/|min. [f/0/0| – [f/6/0| / [f/1/d| 24 h [f/\/5|nehodícíse[c/\/0| VYP / [c/\/1| Zap [c/\/1|80Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Provozní a poruchová hlášení1313.3 Kódy displejeVýznam kontrolky hořákového automatu UBA 3:KontrolkaVýznamVYPKotel je mimo provoz nebo v provozu (normální stav)bliká pomalu (1 Hz) Kotel je zablokován (porucha)bliká rychle (8 Hz) Probíhá ukládání dat identifikačního modulu kotle (KIM) do paměti UBA 3ZAPKotel má problém s daty KIM. Provete resetování, případně uvědomte technikafirmy Buderus.Tab. 27 Význam kontrolky na UBA 3Zobrazené kódyzHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazený kódz Význam zobrazeného kóduNutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinky[\/-/\| Provozní fáze:Komunikační test během fázerozběhu. Tento kód zabliká prokontrolu komunikace meziuniverzálním hořákovým automatemUBA 3 a základní řídicí jednotkouBC10 pětkrát během 5 sekund přirozběhu. Pokud je namontován novýUBA 3 nebo nový identifikační modulkotle (KIM), bliká tento kód nejdéle10 sekund.VYPnebobliká8Hze[\/-/\| Porucha:Pokud tento kód neustále bliká, jednáse o poruchu komunikace mezi UBA 3a základní řídicí jednotkou BC10.[-/a/\]1)e [2/0/8|2)Provozní fáze:Kotel se nachází v testu spalin nebo vservisním režimu.VYPnebobliká8HzVYPVytápění není vprovozu a teplávoda není kdispozici.e [-/h/\| e [2/0/0|2)e[-/h/}3)e [2/0/0|2)Provozní fáze:Kotel je v režimu vytápění. Hořák jezapnutý.Provozní fáze:Kotel je v ručním režimu. Hořák jezapnutý.VYPVYPTeplotaprostoru je přílišvysoká.e [=/h/\| e [2/0/1|2)Provozní fáze:Kotel je v režimu přípravy teplé vody.VYPTab. 28 Zobrazené kódy1) Nebo libovolné zobrazení s pevným bodem vpravo dole.2) Patrné pouze na servisním nástroji nebo na určité regulaci RC.3) Libovolné zobrazení s blikajícím bodem vpravo dole.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 81


13 Provozní a poruchová hlášeníZobrazené kódyzHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazený kódz Význam zobrazeného kóduNutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinkye [=/h/\| e [2/0/1|1)Provozní fáze:Doba doběhu čerpadla přes externízásobník teplé vody po dobu130 sekund při minimálním počtuotáček. Kontrolka "hořák" (ZAP/VYP)je vypnutá.VYPe [0/a/\| e [2/0/2|1)Provozní fáze:Program optimalizace řízení provozu jeaktivní. Tento program se aktivuje,jestliže byl zadán tepelný požadavekregulace RC častěji než 1x za10 minut. To znamená, že kotel můžebýt po prvním startu hořáku znovuspuštěn nejdříve za 10 minut.VYPMůže se stát, žepožadovanéteploty prostorunebudedosaženo.e [0/a/\| e [3/0/5|1)Provozní fáze:Kotel nelze po ukončení ohřevu teplévody dočasně spustit.VYPe [0/c/\| e [2/8/3|1)Přípravná fáze:Kotel se po vzniku požadavku na teplonebo potřeby teplé vody připravuje nastart hořáku.Probíhá spuštěníventilátoru a čerpadla. Žhavicíelektroda začíná zapalovat.VYPTab. 29 Zobrazené kódy1) Patrné pouze na servisním nástroji nebo na určité regulaci RC.82Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Provozní a poruchová hlášení13Zobrazené kódyzHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazený kódz Význam zobrazeného kóduNutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinkye [0/e/\| e [2/6/5|1)Provozní pohotovost:Časově proporcionální program jeaktivován. Pokud je požadavek natopný výkon nižší než minimální výkonkotle v modulovaném režimu, bude sehořák v rozmezí 10 minut střídavězapínat a vypínat.VYPDoba zapnutí hořáku přitom závisí narozdílu mezi požadavkem na výkonkotle a jeho minimálním výkonem.Je-li hořák zapnutý, běží na minimálnívýkon. Na displeji jednotky BC10 seobjeví "-H".Je-li hořák vypnutý, objeví se nadispleji BC10 "0E".Časově proporcionální program jeihned deaktivován, jakmile požadavekna topný výkon od modulovanéregulace překročí hodnotuminimálního výkonu kotle.Příklad:Kotel o výkonu 25 kW. Minimálnívýkon činí 20 % maximálního výkonu apožadavek na výkon od modulovanéregulace je 5 %.Doba hoření činí čtvrtinu minimálníhovýkonu v časovém rozmezí 10 minut.To znamená, že hořák je 2,5 minutyzapnutý a poté (10 min. − 2,5 min. =7,5) minut vypnutý.e [0/h/\| e [2/0/3|1)Provozní pohotovost:Kotel se nachází v provoznípohotovosti. Žádná potřeba tepla.VYPe [0/l/\| e [2/8/4|1)Fáze zapalování:Probíhá aktivace plynové armatury.VYPTab. 30 Zobrazené kódy1) Patrné pouze na servisním nástroji nebo na určité regulaci RC.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 83


13 Provozní a poruchová hlášenízHlavníkóddisplejez Vedlejšíkóde [0/u/\| e [2/7/0|1)e [0/y/\| e [2/0/4|1)Zobrazené kódyZobrazený kódz Význam zobrazeného kódu1) Patrné pouze na servisním nástroji nebo na určité regulaci RC.Fáze spouštění:Kotel se po připojení k elektrické sítinebo po provedení resetu spouští.Spuštění kontroly proudění vody:Čerpadlo provede nanejvýš čtyřipokusy o rozproudění vody.Provozní fáze:Čidlo výstupní teploty naměřiloaktuální teplotu výstupu, která je vyššínež teplota výstupu nastavená naBC10 nebo vyšší než vypočtenáteplota výstupu podle topné křivkynebo vyšší než vypočtená teplotavýstupu pro přípravu teplé vody.e [0/y/\| e [2/7/6| e Provozní porucha:Čidlo výstupní teploty nebo čidlovýstupní teploty dvojčidla naměřiloaktuální výstupní teplotu, která je vyššínež 95 ˚C. 2)e [0/y/\| e [2/7/7| e Provozní porucha:Bezpečnostní čidlo teploty nebo dílčíbezpečnostní čidlo dvojčidla naměřilookamžitou teplotu vyšší než 95 ˚C. 2)e [0/y/\| e [2/8/5| e Provozní porucha:Čidlo teploty zpátečky naměřilookamžitou teplotu zpátečky vyšší než95 ˚C.Tab. 31 Zobrazené kódyNutnoresetovat?LED naUBA 32) Kotel může být vybaven bu jedním čidlem výstupní teploty a jedním bezpečnostním čidlem nebo jedním dvojčidlem.VYPVYPJiné účinkyMůže se stát, žepožadovanéteploty prostorunebudedosaženo.Ne VYP Může se stát, že3) 4)požadovanéteploty prostorunebudedosaženo.Ne VYP Může se stát, že3) 4) požadovanéteploty prostorunebudedosaženo.Ne VYP Může se stát, že3) 4) požadovanéteploty prostorunebudedosaženo.3) Tento kód poruchy může po určité době (i bez resetování) z displeje opět automaticky zmizet.Vytápění a příprava teplé vody jsou opětmožné.4) V případě výskytu několika poruch najednou se jejich kódy objeví na displeji postupně.Jedná-li se u některého z těchto kódů o kódblikající, zobrazí se i všechny ostatní kódy s blikáním.84Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Provozní a poruchová hlášení13Zobrazené kódyzHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazený kódz Význam zobrazeného kóduNutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinkye [1/c| e [21/0| e Provozní porucha:Čidlo teploty spalin nebo termostathořáku naměřil příliš vysokou teplotua je otevřený nebo chybí přemostěnímezi kontakty 50 a 78 v hořákovémautomatu UBA.Ano1) 2) 3)4)bliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Podle typu kotle je k dispozici busnímač spalin nebo přemostění mezikontakty 50 a 78.e [1/c| e [21/0| e Provozní porucha:Spojení mezi kontakty 78 a 50montážní patice univerzálníhohořákového automatu UBA 3neexistuje.e [2/e/\| e [2/0/7| e Provozní porucha:Provozní tlak je příliš nízký (nižší než0,2 baru). Po opětovném dosaženíprovozního tlaku nejméně 1 barzobrazený kód 2E 207 zmizí. Kotel jepak opět v provozu.e [2/f/\| e [2/6/0| e Provozní porucha:Čidlo teploty na výstupu nenaměřilopo spuštění hořáku žádný nárůstteploty otopné vody.e [2/f/\| e [2/7/1| e Provozní kód nebo blokační porucha:Teplotní rozdíl otopné vody naměřenýmezi čidlem výstupní teploty abezpečnostním čidlem je příliš velký.e [2/l/\| e [2/6/6| e Blokující porucha:Snímač tlaku nenaměřil ani po čtyřechpokusech žádný vzestup tlaku nastraně topení.Tab. 32 Zobrazené kódyNe VYP Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Ne VYP Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.1) Příčina této poruchy musí být odstraněna předem.2) Hodnoty na displeji, např. provozní tlak, se rovněž zobrazují jako kódy blikající.3) Existuje-li několik poruch současně, zobrazují se příslušné poruchové kódy postupně.Jedná-li se u některého z těchto kódů o kódblikající, zobrazí se i všechny ostatní kódy s blikáním.4) U této poruchy se rozběhne oběhové čerpadlo a zůstane v trvalém provozu, aby se snížilo nebezpečí zámrazu vytápěcí soustavy.NeAno1) 2) 3)4)VYPbliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 85


13 Provozní a poruchová hlášenízHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazené kódyZobrazený kódz Význam zobrazeného kódue [3/a/\| e [2/6/4| e Provozní porucha:Výpadek signálu tachometruventilátoru během provozní fáze.e [3/c/\| e [2/1/7| e Blokující porucha:Nepravidelný chod ventilátoru běhemspouštění.e [3/f/\| e [2/7/3| e Provozní porucha:Kotel byl na několik sekund vypnut,protože byl v provozu nepřetržitě24 hodin. Jedná se o bezpečnostníkontrolu.e [3/l/\| e [2/1/4| e Blokující porucha:Žádný signál tachogenerátoruventilátoru během fáze přípravy neboprovozní fáze.e [3/p/\| e [2/1/6| e Blokující porucha:Ventilátor běží příliš pomalu.e [3/y/\| e [2/1/5| e Blokující porucha:Ventilátor běží příliš rychle.e [4/a/\| e [2/1/8| e Blokující porucha:Čidlo teploty na výstupu nebo čidloteploty na výstupu dvojčidla naměřiloteplotu vyšší než 105 ˚C. 4)Tab. 33 Zobrazené kódyNutnoresetovat?Ne1) 2)LED naUBA 3Jiné účinky1) Tento poruchový kód může po určité době (i bez resetu) opět zmizet. Vytápění a příprava teplé vody jsou opět možné.2) V případě výskytu několika poruch najednou se jejich kódy objeví na displeji postupně.Jedná-li se u některého z těchto kódů o kódblikající, zobrazí se i všechny ostatní kódy s blikáním.Ano2) 3) 4)3) Příčina této poruchy musí být odstraněna předem.4) Hodnoty na displeji, např. provozní tlak, se rovněž zobrazují jako kódy blikající.5) U této poruchy se rozběhne oběhové čerpadlo a zůstane v trvalém provozu, aby se snížilo nebezpečí zámrazu vytápěcí soustavy.5)Ne1) 2)Ano2) 3) 4)5)Ano2) 3) 4)5)Ano2) 3) 4)5)Ano2) 3) 4)5)VYPbliká1HzVYPbliká1Hzbliká1Hzbliká1Hzbliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispoziciVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.86Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Provozní a poruchová hlášení13Zobrazené kódyzHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazený kódz Význam zobrazeného kóduNutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinkye [4/c/\| e [2/2/4| e Blokující porucha:Havarijní termostat (STB) naměřil přílišvysokou teplotu a je otevřen, aneboneexistuje přemostění kontaktů 22a 24 montážní patice univerzálníhohořákového automatu UBA 3.Ano1) 2) 3)4)bliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Upozornění: Podle typu kotel můžea nebo nemusí být vybaven havarijnímtermostatem (STB).e [4/e/\| e [2/7/8| e Blokující porucha:Test čidla byl neúspěšný.e [4/f/\| e [2/1/9| e Blokující porucha:Bezpečnostní čidlo teploty nebo dílčíbezpečnostní čidlo dvojčidla naměřilookamžitou výstupní teplotu vyšší než1) V případě výskytu několika poruch najednou se jejich kódy objeví na displeji postupně. Jedná-li se u některého z těchto kódů o kódblikající, zobrazí se i všechny ostatní kódy s blikáním.2) Příčina této poruchy musí být odstraněna předem.3) Hodnoty na displeji, např. provozní tlak, se rovněž zobrazí jako blikající kódy.4) U této poruchy se rozběhne oběhové čerpadlo a zůstane v trvalém provozu, aby se snížilo nebezpečí zámrazu vytápěcí soustavy.Ano1) 2) 3)Ano1) 2) 3)4)105 ˚C. 4)e [4/l/\| e [2/2/0| e Blokující porucha:Kontakty bezpečnostního čidla teploty(nebo dílčího bezpečnostního čidlav dvojčidle) jsou vzájemně zkratovány,anebo bezpečnostní čidlo teplotynaměřilo teplotu na výstupu vyšší nežAno1) 2) 3)4)130 ˚C. 4)e [4/p/\| e [2/2/1| e Blokující porucha:Kontakty bezpečnostního čidla teploty(nebo dílčího bezpečnostního čidlav dvojčidle) jsou poškozeny. 4)Tab. 34 Zobrazené kódy4)Ano1) 2) 3)4)bliká1Hzbliká1Hzbliká1Hzbliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 87


13 Provozní a poruchová hlášenízHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazené kódyZobrazený kódz Význam zobrazeného kódue [4/u/\| e [2/2/2| e Blokující porucha:Kontakty čidla teploty na výstupunebo dílčího čidla teploty na výstupuve dvojčidle mají zkrat. 4)e [4/y/\| e [2/2/3| e Blokující porucha:Kontakty čidla teploty na výstupu(nebo dílčího čidla teploty na výstupuve dvojčidle) jsou poškozeny. 5)e [5/h/\| e [2/6/8| e Provozní fáze:Fáze zkoušky součástí zařízení.e [5/h/\| e e Provozní porucha (zobrazuje se pouzeu některých obslužných jednotek):Výpadek komunikace mezi RCC(připojovací skříň pro RC/ERC)aUBA3.e [5/l/\| e e Provozní nebo uzamykající porucha(zobrazení jen u některých obslužnýchjednotek):V kotli došlo k poruše.e [6/a/\| e [2/2/7| e Provozní porucha:V průběhu 1., 2. nebo 3. fázezapalování byl naměřen nedostatečnýionizační proud.e [6/a/\| e [2/2/7| e Blokující porucha:V průběhu 4. fáze zapalování bylnaměřen nedostatečný ionizačníproud.e [6/c/\| e [2/2/8| e Blokující porucha:Hned po požadavku tepla, předotevřením plynové armatury, bylnaměřen ionizační proud.Tab. 35 Zobrazené kódyNutnoresetovat?Ano1) 2) 3)4)LED naUBA 3bliká1HzJiné účinkyVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.1) V případě výskytu několika poruch najednou se jejich kódy objeví na displeji postupně. Jedná-li se u některého z těchto kódů o kódblikající, zobrazí se i všechny ostatní kódy s blikáním.2) Příčina této poruchy musí být odstraněna předem.3) Hodnoty na displeji, např. provozní tlak, se rovněž zobrazí jako blikající kódy.4) U této poruchy se rozběhne oběhové čerpadlo a zůstane v trvalém provozu, aby se snížilo nebezpečí zámrazu vytápěcí soustavy.Ano1) 2) 3)4)Nebliká1HzVYPVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Ne VYP Kotel netopí.Ne/AnoNe1) 5)VYPnebobliká1HzVytápění nenípřípadněv provozua teplá vodanení k dispozici.5) Tento poruchový kód může po určité době (i bez resetu) opět zmizet. Provoz v režimu vytápění a provoz s ohřevem teplé vody jsouopět možné.Ano1) 2) 3)4)Ano1) 2) 3)4)VYPbliká1Hzbliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.88Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Provozní a poruchová hlášení13Zobrazené kódyzHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazený kódz Význam zobrazeného kóduNutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinkye [6/c/\| e [3/0/6| e Blokující porucha:Ihned po vypnutí hořáku byl naměřenionizační proud.Ano1) 2) 3)4)bliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.e [6/l/\| e [2/2/9| e Blokující porucha:V průběhu provozní fáze byl naměřennedostatečný ionizační proud.Ano1) 2) 3)4)bliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.e [6/p/\| e [2/6/9| e Blokující porucha:Žhavicí elektroda byla poháněna délenež 10 minut.Ano1) 2) 3)4)bliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.e [6/y/\| e [2/0/3| e Blokující porucha:Ionizační proud je příliš vysoký.Anobliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.e [7/c/\| e [2/3/1| e Blokující porucha:Napětí v síti bylo v průběhuuzamykající poruchy[4/a/\| [4/c/\| [4/e/\| [4/f/\|Ano1) 2) 3)4)bliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.[4/l/\| [4/p/\| [4/u/\| [4/y/\|přerušeno.e [7/h/\| e [3/2/8| e Provozní porucha:Napětí v síti je příliš nízké (krátkodobétrvání).NeVYPe [7/l/\| e [2/6/1| e Blokující porucha:Hořákový automat UBA 3 je vadný.Ano1) 2) 3)4)bliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.e [7/l/\| e [2/8/0| e Blokující porucha:Hořákový automat UBA 3 je vadný.Ano1) 2) 3)bliká1Hz4)e [8/y/\| e [2/3/2|2)Tab. 36 Zobrazené kódye Provozní fáze:Externí spínací kontakt je otevřený.1) V případě výskytu několika poruch najednou se jejich kódy objeví na displeji postupně. Jedná-li se u některého z těchto kódů o kódblikající, zobrazí se i všechny ostatní kódy s blikáním.2) Příčina této poruchy musí být odstraněna předem.3) Hodnoty na displeji, např. provozní tlak, se rovněž zobrazí jako blikající kódy.4) U této poruchy se rozběhne oběhové čerpadlo a zůstane v trvalém provozu, aby se snížilo nebezpečí zámrazu vytápěcí soustavy.VYPKotel netopí.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 89


13 Provozní a poruchová hlášeníZobrazené kódyzHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazený kódz Význam zobrazeného kóduNutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinkye [8/8/8| e Fáze spouštění:Kotel se po připojení k elektrické sítinebo po provedení resetu spouští.Tento kód se na displeji zobrazímaximálně na dobu 4 minut.Zape [9/a/\| e [2/3/5| e Blokující porucha:Hořákový automat UBA 3 nebo KIM jevadný.Anobliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.e [9/h/\| e [2/3/7| e Blokující porucha:Hořákový automat UBA 3 nebo KIM jevadný.Anobliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.e [9/h/\| e [2/6/7| e Blokující porucha:Hořákový automat UBA 3 nebo KIM jevadný.Anobliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.e [9/h/\| e [2/7/2| e Blokující porucha:Hořákový automat UBA 3 nebo KIM jevadný.Ano1) 2) 3)4)bliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.e [9/l/\| e [2/3/4| e Blokující porucha:Kontakty plynové armatury jsoupřerušeny.Ano1) 2) 3)4)bliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.e [9/l/\| e [2/3/8| e Blokující porucha:Hořákový automat UBA 3 nebo KIM jevadný.Ano1) 2) 3)4)bliká1Hze [9/p/\| e [2/3/9| e Blokující porucha:Hořákový automat UBA 3 nebo KIM jevadný.Tab. 37 Zobrazené kódy1) V případě výskytu několika poruch najednou se jejich kódy objeví na displeji postupně. Jedná-li se u některého z těchto kódů o kódblikající, zobrazí se i všechny ostatní kódy s blikáním.2) Příčina této poruchy musí být odstraněna předem.3) Hodnoty na displeji, např. provozní tlak, se rovněž zobrazí jako blikající kódy.4) U této poruchy se rozběhne oběhové čerpadlo a zůstane v trvalém provozu, aby se snížilo nebezpečí zámrazu vytápěcí soustavy.Ano1) 2) 3)4)bliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.90Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Provozní a poruchová hlášení13zHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazené kódyZobrazený kódz Význam zobrazeného kódue [9/u/\| e [2/3/3| e Blokující porucha:Hořákový automat UBA 3 nebo KIM jevadný.e [a/0/1| e [8/0/0| e Porucha:Kontakty k čidlu venkovní teploty jsouspojeny nakrátko nebo přerušeny,čidlo je nesprávně připojeno nebovadné.e [a/0/1| e [8/0/8| e Porucha:Kontakty k čidlu teploty zásobníkujsou spojeny nakrátko nebo přerušeny,čidlo je nesprávně připojeno nebovadné.e [a/0/1| e [8/0/9| e Porucha:Kontakty k čidlu teploty zásobníku 2jsou spojeny nakrátko nebo přerušeny,čidlo je nesprávně připojeno nebovadné.e [a/0/1| e [8/1/0| e Porucha:Kotlová voda se neohřívá. Přetrženínebo zkrat vodiče čidla, čidlo jenesprávně připojeno nebo má závadu,nabíjecí čerpadlo je nesprávněpřipojeno nebo má závadu.e [a/0/1| e [8/1/1| e Porucha:Termická dezinfekce se nezdařila.Odebírané množství v čase dezinfekceje příliš velké, přetržení nebo zkratvodiče čidla, čidlo je nesprávněpřipojeno nebo má závadu, nabíjecíčerpadlo má závadu.Tab. 38 Zobrazené kódyNutnoresetovat?Ano1) 2) 3)4)LED naUBA 3bliká1HzJiné účinkyVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Ne VYP Přijímána jeminimálnívenkovníteplota.Ne VYP Nepřipravuje sežádná teplávoda.Ne VYP Nepřipravuje sežádná teplávoda.Ne VYP Bez teplé vody,ale vytápěcírežim běží.Přednostohřevu TV se pozobrazeníporuchovéhohlášení vypne.Ne VYP Termickádezinfekce bylapřerušena.1) V případě výskytu několika poruch najednou se jejich kódy objeví na displeji postupně. Jedná-li se u některého z těchto kódů o kódblikající, zobrazí se i všechny ostatní kódy s blikáním.2) Příčina této poruchy musí být odstraněna předem.3) Hodnoty na displeji, např. provozní tlak, se rovněž zobrazí jako blikající kódy.4) U této poruchy se rozběhne oběhové čerpadlo a zůstane v trvalém provozu, aby se snížilo nebezpečí zámrazu vytápěcí soustavy.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 91


13 Provozní a poruchová hlášenízHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazené kódyZobrazený kódz Význam zobrazeného kódue [a/0/1| e [8/1/6| e Porucha:Není spojení s EMS. Sběrnicovýsystém EMS je přetížen, UBA 3/MC10má závadu.e [a/0/1| e [8/2/8| e Porucha:Čidlo tlaku vody má poruchu. Digitálníčidlo tlaku vody má poruchu.e [a/0/2| e [8/1/6| e Porucha:Neexistuje komunikace s BC10.Porucha kontaktů BC10 nebo je vadnájednotka BC10.e [a/1/1| e [8/0/1| e Porucha:Vnitřní porucha doby chodu v RC35.e [a/1/1| e [8/0/2| e Porucha:Není nastaven čas. Chybí zadání času,např. v důsledku delšího výpadkuproudu.e [a/1/1| e [8/0/3| e Porucha:Není nastaveno datum. Chybí zadánídata, např. v důsledku delšíhovýpadku proudu.e [a/1/1| e [8/0/4| e Porucha:Vnitřní porucha doby chodu v RC35.Tab. 39 Zobrazené kódyNutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinkyNe VYP Kotel nedostávážádné dalšípožadavky nateplo, vytápěcízařízení jižnevytápí.Ne VYP Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Ne VYP Přístroje RCxxjiž nepřebírajínastavení BC10.Ne VYP Vytápěcízařízení jevnouzovémprovozu.Ne VYP Omezenáfunkce všechvytápěcíchprogramůa seznam chyb.Ne VYP Omezenáfunkce všechvytápěcíchprogramů,funkceDovolená/Svátky, seznamchyb.Ne VYP Vytápěcízařízení jevnouzovémprovozu.92Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Provozní a poruchová hlášení13zHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazené kódyZobrazený kódz Význam zobrazeného kódue [a/1/1| e [8/2/1| e Porucha:Dálkové ovládání RC35-HK1. Nenípřiřazeno žádné dálkové ovládání,ačkoli je regulace teploty prostorunastavená.e [a/1/1| e [8/2/2| e Porucha:Dálkové ovládání RC35-HK2. Nenípřiřazeno žádné dálkové ovládání,ačkoli je regulace teploty prostorunastavená.e [a/1/1| e [8/2/3| e Porucha:Dálkové ovládání RC35-HK1. Nenípřiřazeno žádné dálkové ovládání,ačkoli je nastavený druhprotizámrazové ochrany "FROST".e [a/1/1| e [8/2/4| e Porucha:Dálkové ovládání RC35-HK2. Nenípřiřazeno žádné dálkové ovládání,ačkoliv je nastavený druhprotizámrazové ochrany "FROST".Tab. 40 Zobrazené kódyNutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinkyNe VYP Z důvodu chybějícískutečné teplotyprostoru pozbývajífaktory vlivuprostorové teplotya optimalizacespínacích časovýchbodů významu.EMS pracujeshodnotaminaposledynastavenými nadálkovém ovládání.NeVYPLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 93


13 Provozní a poruchová hlášenízHlavníkóddisplejez Vedlejšíkóde [a/1/1| e [8/2/6| e Porucha:Teplotní čidlo RC35-HK1. Externěpřipojené teplotní čidlo dálkovéhoovládání (obslužné jednotky)otopného okruhu 1 je vadné.e [a/1/1| e [8/2/7| e Porucha:Teplotní čidlo RC35-HK2. Externěpřipojené teplotní čidlo dálkovéhoovládání (obslužné jednotky)otopného okruhu je vadné.e [a/1/2| e [8/1/5| e Porucha:Kontakty k anuloidovému čidlu jsouspojeny nakrátko nebo přerušeny,čidlo je nesprávně připojeno nebovadné.e [a/1/2| e [8/1/6| e Porucha:WM10 není k dispozici příp. chybakomunikace. WM10 nebo kabelsběrnice jsou nesprávně připojenynebo jsou vadné, chybí identifikaceWM10 jednotkou RC35.Tab. 40 Zobrazené kódyZobrazené kódyZobrazený kódz Význam zobrazeného kóduNutnoresetovat?NeLED naUBA 3VYPJiné účinkyNe VYP Za určitýchokolností můžedocházetk nedostatečnémuzásobovánínásledujícíchvytápěcích okruhůteplem, nebonemohou býtzásoboványpožadovanýmmnožstvím tepla.Ne VYP Čerpadlo vytápění 1je trvale v provozu.94Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Provozní a poruchová hlášení13zHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazené kódyZobrazený kódz Význam zobrazeného kódue [a/1/8| e [8/2/5| e Porucha:Konflikt adres. Přístroje RC20 i RC35jsou oba přihlášeny jako řídící(Master).e [a/2/1| e [8/0/6| e Porucha:Teplotní čidlo RC20-HK1. Instalovanéteplotní čidlo dálkového ovládání(obslužné jednotky) otopného okruhu1 je vadné.Tab. 41 Zobrazené kódyNutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinkyNe VYP Přístroje RC35aRC20současněregulují otopnýokruh 1 a okruhTV. V závislostina nastavenýchprogramechvytápění a napožadovanýchteplotáchmístnostinemůže otopnásoustava dálřádně fungovat.Příprava TVfunguje sezávadami.Ne VYP Z důvoduchybějícískutečnéteploty prostorupozbývajífaktory vlivuprostorovéteploty aoptimalizacespínacíchčasových bodůvýznamu.EMS pracujeshodnotaminaposledynastavenými nadálkovémovládání.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 95


13 Provozní a poruchová hlášenízHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazené kódyZobrazený kódz Význam zobrazeného kódue [a/2/1| e [8/1/6| e Porucha:Komunikace RC20-HK1. Přístroj RC20 jenesprávně adresován, nesprávně připojennebo je porouchaný.e [a/2/1| e [8/2/9| e Porucha:Přístroj RC20 je nesprávně adresován,nesprávně připojen nebo je porouchaný.e [a/2/2| e [8/0/6| e Porucha:Teplotní čidlo RC20-HK2. Instalovanéteplotní čidlo dálkového ovládání (obslužnéjednotky) otopného okruhu 2 je vadné.e [a/2/2| e [8/1/6| e Porucha:Komunikace RC20-HK2. Přístroj RC20 jenesprávně adresován, nesprávně připojennebo je porouchaný.e [a/2/2| e [8/2/9| e Porucha:Přístroj RC20 je nesprávně adresován,nesprávně připojen nebo je porouchaný.e [a/3/2| e [8/0/7| e Porucha:Kontakty k čidlu výstupu do vytápěcíhookruhu jsou spojeny nakrátko nebopřerušeny, čidlo je nesprávně připojenonebo má závadu.Tab. 42 Zobrazené kódyNutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinkyNe VYP Z důvoduchybějícískutečné teplotyprostoruNe VYPpozbývají faktoryvlivu prostorovéteploty aoptimalizacespínacíchčasových bodůvýznamu.Ne VYP Z důvoduchybějícískutečné teplotyprostorupozbývají faktoryvlivu prostorovéteploty aoptimalizacespínacíchčasových bodůvýznamu. EMSpracujeshodnotaminaposledynastavenými nadálkovémovládání.Ne VYP Z důvoduchybějícískutečné teplotyprostoruNe VYPpozbývají faktoryvlivu prostorovéteploty aoptimalizacespínacíchčasových bodůvýznamu.Ne VYP Čerpadlo vytápění2 je nadálespouštěnov závislosti napřednastavenéhodnotě.Regulační člen sevypne a zůstávávnaposledyaktivovanémstavu (může býtmanuálněpřestaven).96Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Provozní a poruchová hlášení13zHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazené kódyZobrazený kódz Význam zobrazeného kódue [a/3/2| e [8/1/6| e Porucha:MM10 není k dispozici příp. chybakomunikace. Adresy vytápěcíhookruhu na MM10 a RC35 vzájemněnesouhlasí, MM10 nebo kabelsběrnice jsou nesprávně připojenynebo mají závadu, chybí identifikaceMM10 jednotkou RC35.e [a/5/1| e [8/1/2| e Porucha:Nastavení solárního modulu je chybnée [a/5/1| e [8/1/3| e Porucha:Čidlo kolektoru je vadnée [a/5/1| e [8/1/4| e Porucha:Čidlo teploty zásobníku je vadnée [a/5/1| e [8/1/6| e Porucha:Chybí spojení se solárním modulemSM10.Tab. 43 Zobrazené kódyNutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinkyNe VYP Bezchybnýprovozvytápěcíhookruhu 2 nenímožný. MM10a regulační člen(směšovač)pracujísamostatněvnouzovémrežimu.Čerpadlovytápění 2 jetrvalevprovozu.Monitorovacídata v přístrojiRC30/ RC35jsou neplatná.NeVYPNe VYP Solární zařízeníse neuvádí doprovozu.Ne VYP Solární zařízeníse neuvádí doprovozu.Ne VYP Žádná solárnísnížení přidobíjení teplévody. Je-liSM10 jinakv pořádku,probíháregulacesolárníhoprovozusoběstačně.Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 97


13 Provozní a poruchová hlášenízHlavníkóddisplejez VedlejšíkódZobrazené kódyZobrazený kódz Význam zobrazeného kódue [c/a/\| e [2/8/6| e Blokující porucha:Čidlo teploty zpátečky naměřilookamžitou teplotu zpátečky vyšší než105 ˚C.e [c/0/\| e [2/8/8| e Blokující porucha:Kontakty tlakového snímače jsoupřerušeny.e [c/0/\| e [2/8/9| e Blokující porucha:Kontakty tlakového snímače jsouzkratovány.e [c/u/\| e [2/4/0| e Blokující porucha:Kontakty čidla teploty zpátečky jsouspojeny nakrátko.e [c/y/\| e [2/4/1| e Blokující porucha:Kontakty čidla teploty zpátečky jsoupřerušeny.e [e/l/\| e [2/9/0| e Provozní porucha:Hořákový automat UBA 3 nebo KIM jevadný.e[e/\/\|6)[h/\/6|e [2/4/2|doTab. 44 Zobrazené kódy[2/8/7|Nutnoresetovat?Ano1) 2) 3)4)LED naUBA 3bliká1HzJiné účinkyVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.1) V případě výskytu několika poruch najednou se jejich kódy objeví na displeji postupně. Jedná-li se u některého z těchto kódů o kódblikající, zobrazí se i všechny ostatní kódy s blikáním.2) Příčina této poruchy musí být odstraněna předem.3) Hodnoty na displeji, např. provozní tlak, se rovněž zobrazí jako blikající kódy.4) U této poruchy se rozběhne oběhové čerpadlo a zůstane v trvalém provozu, aby se snížilo nebezpečí zámrazu vytápěcí soustavy.Ano1) 2) 3)4)Ano1) 2) 3)4)Ano1) 2) 3)4)Ano1) 2) 3)4)Ne1) 5)bliká1Hzbliká1Hzbliká1Hzbliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.5) Tento poruchový kód může po určité době (i bez resetu) opět zmizet. Provoz v režimu vytápění a provoz s ohřevem teplé vody jsouopět možné.6) Písmeno E (blikající) s libovolným číslem nebo písmenem.e Porucha:UBA 3 nebo KIM mají závadu.Hlášení údržby:Časté zhasnutí plamene.Ano1) 2) 3)4)VYPbliká1HzVytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Ne VYP Při posledníchstartech hořákudošlo častok zhasnutíplamene.98Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Provozní a poruchová hlášení13zHlavníkóddispleje[h/\/7|z VedlejšíkódZobrazené kódyZobrazený kódz Význam zobrazeného kóduProvozní fáze:Provozní tlak je příliš nízký (nižší než0,8 baru).e [h/\/7| e Provozní fáze:Provozní tlak je příliš nízký (nižší než0,8 baru).e [h/1/1| e Porucha:Čidlo výstupní teploty je vadné nebonení namontované.[p/=//=/|[\/r/e|Tab. 45 Zobrazené kódyProvozní fáze:Provozní tlak je příliš vysoký (vyšší než4,0 baru).Porucha:Probíhá resetování. Tento kód se nadispleji zobrazí po stisknutí tlačítka"reset" po dobu 5 sekund.Nutnoresetovat?LED naUBA 3Jiné účinkyNe VYP Je možné, ževytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Ne VYP Je možné, ževytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.Ne VYP Vytápění nenív provozua teplá vodanení k dispozici.NeVYPVYPLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 99


14 Příloha14 Příloha14.1 Zbytková dopravní výškaNásledující graf znázorňuje zbytkovou dopravní výškuvytvořenou interním oběhovým čerpadlem.3503003250[mbar]20015021005000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200[l/h]6 720 614 622-07.1TDObr. 84 Zbytková dopravní výška pro GB152-16/24T 120/150 (s bypassem 250 mbar)mbar = zbytková dopravní výškal/h = průtok2 = charakteristika polohy spínače II3 = charakteristika polohy spínače III350300250[mbar]2001501005000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200Obr. 85 Zbytková dopravní výška pro GB152-24T 83S/170SR (s bypassem 250 mbar)mbar = zbytková dopravní výškal/h = průtok[l/h]6 720 614 619-03.1TD100Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Příloha1414.2 Charakteristiky čidla NTCNa základě grafu se můžete přesvědčit, zda si teplotya hodnoty odporu vzájemně odpovídají.V Před každým měřením celé vytápěcí zařízenívypněte.AV Sejměte svorky čidla.V Měřičem odporu (ohmmetrem) změřte odpor nakoncích kabelu čidla.V Teploměrem změřte teplotu čidla.B5 10 15 20 25 30 35 40EF [˚C]C [˚C]C [˚C]DD10 20 30 40 506070 80D6 720 614 622-04.1TDObr. 86 Charakteristika čidlaA teplotní čidlo teplé vody FW (zásobník), čidlo solárního kolektoru FSK a čidlo solárního zásobníku FSS u GB152 ... 120/150B teplotní čidlo teplé vody FW (zásobník), deskový výměník tepla u GB152 ... 83S/170SRC teplota vodyD odporE čidlo venkovní teploty FAF venkovní teplotaLogamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 101


3214 Příloha14.3 Schéma elektrického zapojení6768obìhovéèerpadloMPE N L3 2 1230 VAC131214LNPE451744163 2 15 4ventilátorML PE N3 2 1230 VAC91110NPEL497624 VRAC5 4plynováarmatura53792324 VAC0 VACspínací kontakt3 2 1tøícestnýventil81 kolíkový nízkonapì…ový konektor275225818028155270616211123839131491050785724 VAC0 VAC24 VAC10 VAC10 VAC230 VAC230 VAC3 2 1ionizaceèidlotlakuPbezpeènostní èidlouzemnìnítransformátorzá‡ehováelektrodaN47365NL120 VAC116158L11èidlo teploty zpáteèkyèidlo výstupuèidlo venkovní teplotymax. termostatvýstupní/bezpeènostníèidlotermostat hoøáku81 kolíkový nízkonapì…ový konektorkolíèek 13 2 15 47 62855kolíèek 81KIM2 1 3 1kolíèek 1 kolíèek 1616 kolíkový vysokonapì…ový konektormontá‡ní patice UBA 3120 VAC230 VAC16 kolíkový vysokonapì…ový konektor5854511934438356033747557587726373664635379235451462 1pøipojenímoduluna EMS3 2 1pøipojení modulunabíjecího èerpadlazásobníku (SLS)1 2 3 456 7 8konektor BC101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13externí pøípojka urèená pro servisní firmuWA RC EV FA FW DWV1 2 1 2 1 2zelená oran‡ová èervená modrá šedá modrozelená(tyrkysová)Obr. 87 Schéma zapojení kotle Logamax plus GB152-16/24Ttermostat typu ZAP/VYP(bezpotenciálový)regulace RCexterní spínací kontakt,beznapì…ový, napøíkladpro podlahové vytápìní24 VAC0 VAC1 2 1 2 1 2 3èidlo teploty výtokuExterní èidlo teplotyteplé vodyspínací kontaktexterní tøícestný ventil24 VAC/max. 6 VA3 2 1pøipojovací modulcirkulaèního èerpadla11zelená/‡lutápøipojení k síti230 VAC, 50 Hzmodráhnìdáobìhové èerpadlo smí být pøipojenopouze prostøednictvím modulu PZ.4 3 2 1sí…ovývypínaèhnìdámodráuzemnìníLNPEL N PE L N PE L N PE3 2 1 3 2 1 3 2 11 1230 VACmodulPZ1 1 1 1230 VACmodulPS230 VACmodul6 720 614 634-01.2TD102Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny!


Rejstřík heselRejstřík heselBBezpečnost............................................................. 4Bezpečnostní pokyny................................................ 4CCirkulační čerpadlo................................................. 44DDiagnostický konektor............................................. 47Displej ................................................................. 47Doba doběhu čerpadla....................................... 51, 54Druh konstrukce .................................................... 16Druh proudu.......................................................... 16EČas kódu displejeproporcionální programm................. 81Čištění výměníku tepla ............................................ 71Čištění výměníku tepla a hořáku................................ 71Čidlo venklovní teploty ............................................ 44Expanzní nádoba ................................................... 39FFunkční zkoušky .................................................... 62HHodnoty CO.......................................................... 62IIndikace stavu (tlačítko) ........................................... 47Ionizační proud...................................................... 62JJednotka plyn-vzduch............................................. 71KKaskádový systém ................................................. 46Kategorie plynu ..................................................... 16Kominík................................................................ 48Kominík (tlačítko).................................................... 47Kontrola těsnosti.................................................... 61Kontrolka "hořák"................................................... 47Kontrolka "požadavek tepla" .................................... 47Kontrolka "příprava TV"........................................... 47Kontrolka na hořákovém automatu UBA 3................... 81Korozní jevy .......................................................... 66MMenu................................................................... 51MenuIonizační proud .............................................. 49Měření spalin......................................................... 48Mráz.................................................................... 21NNaplnění, odvzdušnění vytápěcího zařízení.................. 55Nastavení ............................................................. 51Normální provoz, menu ........................................... 48Normy.................................................................... 6Nouze.................................................................. 65OObal .................................................................... 11Obsah oxidu uhelnatého.......................................... 62Obslužná jednotka RC30/RC35................................. 43Odstupy od stěn .................................................... 21Odvod kondenzátu ................................................. 35Odvzdušňovač....................................................... 39Ovládací prvky BC10 ................................................ 9PPaliva................................................................... 16Plnicí a vypouštěcí ventil kotle .................................. 39Plnicí voda............................................................ 39Požadovaná teplota TV ...................................... 47, 53Předpisy................................................................. 6Přeprava............................................................... 19Připojení na sí....................................................... 45Připojení přívodu vzduchu a odvod spalin ................... 58Připojení vytápěcí soustavy ...................................... 34Přípojky na svorkovnici............................................ 42Připojovací sada .................................................... 35Připojovací tlak plynu.............................................. 59Přívod plynu.......................................................... 57Poměr plyn-vzduch ........................................... 49, 60Popis výrobku ......................................................... 9Prostor pro umístění ............................................... 21Protokol o prohlídkách ............................................ 70Protokol o údržbě................................................... 76Protokol o uvedení do provozu ................................. 64Provozní hlášení..................................................... 80Provozní tlak, maximální .......................................... 16RRuční režim, menu.................................................. 50SServisní provoz ...................................................... 49Sifon............................................................... 57, 73Směrnice................................................................ 6Solární zařízení ...................................................... 44Spalinový test, menu............................................... 48Struktura menu...................................................... 48TTeplota kotlové vody, maximální .......................... 47, 54Těsnost................................................................ 41Tlačítko "reset" ...................................................... 47Třícestný ventil ................................................. 39, 42VVýkon kotel........................................................... 51Výstupní teplota, maximální...................................... 16Vozík na přepavu kotlů ............................................ 20Vybavení přístroje................................................... 58Vyrovnání ............................................................. 33Vytvoření plynové přípojky ....................................... 37ZZákladní řídicí jednotka BC10 ................................... 46Zásobování teplou vodou zap/vyp ............................. 51Zkrácené označení pro připojení........................... 12, 14Logamax plus GB152-16/24T - Změny na základě technických zlepšení vyhrazeny! 103


Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o.Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10Tel : (+420) 272 191 111Fax : (+420) 272 700 618Provozní areál MoravaProstějov - Kralice na HanéHáj 327, 798 12 Kralice na HanéTel.: (+420) 582 302 911Fax: (+420) 582 302 930www.buderus.czinfo@buderus.cz

More magazines by this user
Similar magazines