February 2013

ahmednagar.gov.in
  • No tags were found...

February 2013

† Ó−Ö Ã¾ÖÃŸÖ ¬ÖÖ−µÖ ¤ãüúÖ−Ö¤üÖ¸üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ÷ÖÖ¾ÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö†®Ö ÃÖã¸üÖÖ úÖµÖ¤üÖ 2013 †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ×−Ö¾Ö›ü êú»Ö껵ÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÔÃÖÖÓšüß ×−ÖµÖŸÖ−Ö ´ÖÖÆê ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2014†ÓŸµÖÖê¤üµÖúÖ›ÔüÃÖÓµÖÖ†Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ÷Ö4Öß ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ãúãÓü²ÖÖ“Öê »ÖÖ³ÖÖ£Öá ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ãúãÓü²ÖÖ“Öê »ÖÖ³ÖÖ£Öá÷ÖÆæü 20 ŸÖÖÓ¤æüôû×ú»ÖÖê¯ÖÏן 15×ú»ÖÖêÖúÖ›Ôü ¯ÖÏןÖúÖ›Ôü¯ÖÏ´ÖÖ4Öê ¯ÖÏ´ÖÖ4Öê‹æú4Ö úÖ›Ôü ÃÖÓµÖÖBPLAPL²Öß ¯Öß ‹»ÖúÖ›üÖÔ¾Ö¸ü߻ֻÖÖêúÃÖÓµÖÖ‹ ¯Öß ‹»ÖúÖ›üÖÔ¾Ö¸ü߻ֻÖÖêúÃÖÓµÖÖ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ãúãÓü²ÖÖ“Öê»ÖÖ³ÖÖ£Öá÷ÖÆæü ŸÖÖÓ¤æüôû ÷ÖÆæü ŸÖÖÓ¤æüôû1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 †Ö¸ü.¾ÖÖµÖ.¿ÖêÖ ×¿Ö¸üÃÖ÷ÖÖ¾Ö 40 8 6 188 138 888 690 326 1578 47 32 103 10 5 8 6 47 322 ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖ¸êü ׿ָüÃÖ÷ÖÖ¾Ö 114 23 17 210 230 960 854 440 1814 54 36 105 11 5 23 17 54 363 ¸êü¾Æêü−µÖã ÆüÖî. ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ×¿Ö¸üÃÖ÷ÖÖ¾Ö 35 7 5 151 221 755 1106 372 1861 56 37 264 26 13 7 5 56 374 †Ö¸ü.²Öß.†ÖÖÆêü¸ü ²ÖÎÖ.¾ÖêŸÖÖôû 76 15 11 125 0 846 0 125 846 25 17 90 9 5 15 11 25 175 •ÖµÖ ²Ö•Ö¸Óü÷Ö ´ÖÖ£ÖÖ›üß úÖ. ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü 54 11 8 123 77 656 436 200 1092 33 22 43 4 2 11 8 33 226 ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü ²Öã.ÃÖÖêÃÖÖ. Îú.20/1 ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü 42 8 6 139 98 657 458 237 1115 33 22 197 20 10 8 6 33 227 ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü ²Öã.ÃÖÖêÃÖÖ. Îú.94/2 ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü 55 11 8 156 96 784 456 252 1240 37 25 190 19 10 11 8 37 258 ‹ÃÖ.†Ö¸ü.ײÖÆüÖ4Öß ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü 43 9 6 150 96 661 448 246 1109 33 22 109 11 5 9 6 33 229 ‹ÃÖ.וÖ.−ÖÖ÷Ö»Öê ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü 63 13 9 168 115 755 455 283 1210 36 24 175 18 9 13 9 36 2410 •Öß ¯Öß Öî¸êü ‹ê−ÖŸÖ¯Öæ¸ü 31 6 5 52 114 374 626 166 1000 30 20 17 2 1 6 5 30 2011 †Öפü¾ÖÖÃÖß ×−Ö´ÖÖÔ4Ö ÃÖÓãÖÖ ‹ê−ÖŸÖ¯Öæ¸ü 108 22 16 193 47 1195 240 240 1435 43 29 21 2 1 22 16 43 2912 ×ÃÖ.‹“Ö.÷ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ‹ê−ÖŸÖ¯Öæ¸ü 78 16 12 220 108 1150 586 328 1736 52 35 107 11 5 16 12 52 3513 ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü Öã¤Ôü ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü Öã¤Ôü 76 15 11 112 259 464 1047 371 1511 45 30 126 13 6 15 11 45 3014 ‹ÃÖ.êú ´ÖÖ−Ö¬Ö−Öê ²Öê»ÖÖ¯Öæ¸ü Öã¤Ôü 60 12 9 92 137 433 670 229 1103 33 22 99 10 5 12 9 33 2215 −ÖÃÖÔ¸üß ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß −ÖÃÖÔ¸üß 28 6 4 32 102 146 411 134 557 17 11 31 3 2 6 4 17 1116 ˆ²Ö¸Óü÷ÖÖ¾Ö ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ˆ²ÖÓ¸ü÷ÖÖ¾Ö 61 12 9 129 231 670 1163 360 1833 55 37 46 5 2 12 9 55 3717 †¹ý4Ö ÖÓ›üÖ÷Öôêû ¾Öôû¤ü÷ÖÖ¾Ö 71 14 11 107 81 571 420 188 991 30 20 93 9 5 14 11 30 2018 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ˆŒŒ»Ö÷ÖÖ¾Ö 82 16 12 147 228 792 1103 375 1895 57 38 27 3 1 16 12 57 3819 êú‹ÃÖ.´Öã¤ü›üÖ ˆŒŒ»Ö÷ÖÖ¾Ö 95 19 14 161 131 805 656 292 1461 44 29 81 8 4 19 14 44 2921 ‹ÃÖ.êú.´ÆüÃêú ‹ú»ÖÆü¸êü 169 34 25 87 11 522 37 98 559 17 11 16 2 1 34 25 17 1122 ‹ÃÖ.‹ÃÖ.´ÖÆüÖ»Öê ‹ú»ÖÆü¸êü 43 9 6 51 0 306 0 51 306 9 6 187 19 9 9 6 9 6‹æú4Ö úÖ›ÔüÃÖÓµÖÖ‹æú4Ö»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ãúãÓü²ÖÖ“Öê»ÖÖ³ÖÖ£ÖáÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú¬ÖÖ−µÖ ÃÖÖšüÖ ÜŒ¾Ö÷ÖÆæü¯ÖÏןִÖÖ4ÖÃÖß3 ×ú»ÖÖêŸÖÖÓ¤æüôû¯ÖÏןִÖÖ4ÖÃÖß2 ×ú»ÖÖê‹ ¯Öß ‹»Ö úÖ›Ôü¬ÖÖ¸üúÖÓÃÖÖšü߆־ֿµÖú ¬ÖÖ−µÖÃÖÖšüÖ‹æú4ÖúÖ›ÔüÃÖÓµÖÖ÷ÖÆæü10×ú»ÖÖê¯ÖÏןÖúÖ›Ôü¯ÖÏ´ÖÖ4ÖêŸÖÖÓ¤æüôû5×ú»ÖÖê¯ÖÏןÖúÖ›Ôü¯ÖÏ´ÖÖ4Öê†ÓŸµÖÖê¤üµÖ»ÖÖ³ÖÖ£Öá‹æú4Ö †Ö¾Ö¿µÖú ¬ÖÖ−µÖ ÜŒ¾Ö


23 †Ö¸ü.‹´Ö.•ÖÖ¬Ö¾Ö üÖúôûß³ÖÖ−Ö 78 16 12 69 173 345 867 242 1212 36 24 116 12 6 16 12 36 2424 •Öê.‹−Ö.¸ü−Ö¾Ö¸êü üÖúôûß³ÖÖ−Ö 81 16 12 106 227 508 907 333 1415 42 28 34 3 2 16 12 42 2825 †Ö¸ü.²Öß.¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü üÖúôûß³ÖÖ−Ö 116 23 17 138 163 670 804 301 1474 44 29 64 6 3 23 17 44 2926 †Ö¸ü.‹´Ö.Ø¿Ö¤êü üÖúôûß³ÖÖ−Ö 112 22 17 118 126 723 574 244 1297 39 26 40 4 2 22 17 39 2627 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ´Öãšêü¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö 64 13 10 106 181 575 952 287 1527 46 31 34 3 2 13 10 46 3128 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ´ÖÖôûû¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö 114 23 17 266 117 1331 530 383 1861 56 37 74 7 4 23 17 56 3729 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ÖÖ−ÖÖ¯Öæ¸ü 52 10 8 156 210 770 940 366 1710 51 34 113 11 6 10 8 51 3430 “ÖÓ¦üúÖŸÖ —Öã¸Óü÷Öê ³ÖÖêú¸ü 164 33 25 201 154 1005 772 355 1777 53 36 221 22 11 33 25 53 3631 ×¾Ö•ÖµÖ ¸Óü. ´Öî¸üÖôû ³ÖÖêú¸ü 132 26 20 180 134 1000 669 314 1669 50 33 42 4 2 26 20 50 3332 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ú´ÖÖ»Ö¯Öæ¸ü 39 8 6 91 56 455 278 147 733 22 15 12 1 1 8 6 22 1533 −Ö´ÖÏŸÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ‘Öã´Ö−Ö¤êü¾Ö 73 15 11 99 31 495 154 130 649 19 13 79 8 4 15 11 19 1334 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ×Ö›üá 45 9 7 144 143 706 717 287 1423 43 28 82 8 4 9 7 43 2835 ׿־Ö−Öê¸üß ´Ö×Æü»ÖÖ ¾ÖÖÓ÷Öß 57 11 9 116 207 580 1036 323 1616 48 32 82 8 4 11 9 48 32¾ÖÖÓ÷Öß Öã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 037 ²Öß.•Öß.¸üÖšüÖê›ü ÷Öã•Ö¸ü¾ÖÖ›üß 41 8 6 66 101 330 504 167 834 25 17 96 10 5 8 6 25 1738 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ´ÖÖ»ÖãÓ•ÖÖ ²ÖÎã 116 23 17 225 183 1344 928 408 2272 68 45 207 21 10 23 17 68 4539 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß »ÖÖ›ü÷ÖÓÖ¾Ö 52 10 8 58 78 280 388 136 668 20 13 40 4 2 10 8 20 1340 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ³Öê›üÖÔ¯Öæ¸ü 116 23 17 301 357 1293 1520 658 2813 84 56 78 8 4 23 17 84 5641 ²Öß.²Öß.¤ü¸Óü¤ü»ÖÓ úÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö 114 23 17 247 156 1262 599 403 1861 56 37 119 12 6 23 17 56 3742 ‹ÃÖ.²Öß.Ø¿Ö¤êü úÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö 62 12 9 220 55 969 277 275 1246 37 25 60 6 3 12 9 37 2543 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ´ÖÖŸÖÖ¯Öæ¸ü 48 10 7 52 330 213 1361 382 1574 47 31 156 16 8 10 7 47 3144 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ×−Ö¯ÖÖ4Öß¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö 112 22 17 197 113 1096 416 310 1512 45 30 99 10 5 22 17 45 3045 ÃÖã¸ü³Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ ÷Öü †¿ÖêÖú −Ö÷Ö¸ü 140 28 21 353 517 1939 2267 870 4206 126 84 226 23 11 28 21 126 8446 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ¾Ö›üÖôûÖ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 217 43 33 353 478 1765 2392 831 4157 125 83 325 33 16 43 33 125 8347 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ÖÖêú¸ü 99 20 15 159 328 795 1638 487 2433 73 49 92 9 5 20 15 73 4948 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ¯Öœêü÷ÖÖ¾Ö 249 50 37 506 483 2173 1398 989 3571 107 71 216 22 11 50 37 107 7149 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß úÖ−Æêü÷ÖÓÖ¾Ö 39 8 6 75 50 334 215 125 549 16 11 13 1 1 8 6 16 1150 ›üß.ÃÖß.÷ÖÖ›êü ³ÖÖ´ÖÖšüÖ4Ö 51 10 8 131 125 683 581 256 1264 38 25 37 4 2 10 8 38 2551 ‹−Ö.›üß.¯Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÆüÖÓúÖôû¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö 51 10 8 100 165 518 796 265 1314 39 26 161 16 8 10 8 39 26


52 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ×−Ö´Ö÷ÖÖ¾ÖÖî¸üß 174 35 26 245 313 1706 1553 558 3259 98 65 183 18 9 35 26 98 6553 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ÷ÖÖê›ëü÷ÖÖÓ¾Ö 89 18 13 200 320 890 1604 520 2494 75 50 112 11 6 18 13 75 5054 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß −ÖÖ‰ú¸ü 58 12 9 150 160 701 739 310 1440 43 29 72 7 4 12 9 43 2955 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ¸üÖ´Ö¯Öã¸ü 30 6 5 72 31 327 172 103 499 15 10 32 3 2 6 5 15 1056 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß •ÖÖ±ÏúÖ¸üÖ²ÖÖ¤ü 33 7 5 83 0 415 0 83 415 12 8 25 2 1 7 5 12 857 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö 12 2 2 105 224 463 826 329 1289 39 26 102 10 5 2 2 39 2658 ‹´Ö.›üß.²ÖÖÓê›Ôü ´ÖÖŸÖã»ÖšüÖ4Ö 33 7 5 43 170 225 779 213 1004 30 20 79 8 4 7 5 30 2059 פü»Öß¯Ö ÷ÖÖµÖêú ˆÓפü¸ü÷ÖÖ¾Ö 181 36 27 379 84 2020 419 463 2439 73 49 88 9 4 36 27 73 4960 ‹ÃÖ.µÖã.“ÖÖ¸ü×›üµÖÖ ˆÓפü¸ü÷ÖÖ¾Ö 143 29 21 288 110 1589 538 398 2127 64 43 106 11 5 29 21 64 4361 †.−Ö÷Ö¸ü וÖ.ÃÖ ¾Öú µÖã 105 Æü¸êü÷ÖÖ¾Ö 89 18 13 125 0 673 0 125 673 20 13 99 10 5 18 13 20 1362 −ÖÖ−ÖÖ †.×»Ö×Æü−ÖÖ¸ü Æü¸êü÷ÖÖ¾Ö 55 11 8 92 0 479 0 92 479 14 10 12 1 1 11 8 14 1063 ÁÖ´Öו־Öß ´Ö×Æü»ÖÖ Æü¸êü÷ÖÖ¾Ö 107 21 16 260 0 1680 0 260 1680 50 34 19 2 1 21 16 50 3464 ÃÖÖ×¾Ö˜ÖÖ²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê Æü¸êü÷ÖÖ¾Ö 90 18 14 232 0 1915 0 232 1915 57 38 21 2 1 18 14 57 3865 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ÃÖ¸üÖ»ÖÖ 29 6 4 26 140 130 699 166 829 25 17 128 13 6 6 4 25 1766 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ÷ÖÖê¾Ö¬ÖÔ¯Öæ¸ü 28 6 4 46 55 230 277 101 507 15 10 99 10 5 6 4 15 1067 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ´ÖÖôêû¾ÖÖ›üß 104 21 16 192 31 1099 119 223 1218 37 24 38 4 2 21 16 37 2468 ²ÖÖ¯Öæ ¯ÖÖ¸üÖê ú›üßŸÖ ²ÖÎÓ 30 6 5 85 60 354 250 145 604 18 12 73 7 4 6 5 18 1269 †×−ÖŸÖÖ Ø¿Ö¤êü ú›üßŸÖ Öã¤Ôü 12 2 2 20 45 95 204 65 299 9 6 8 1 0 2 2 9 670 ¯ÖÏןֳÖÖ ¤êüÃÖÖ‡Ô ´ÖÖÓ›ü¾Öê 60 12 9 102 122 510 610 224 1120 34 22 148 15 7 12 9 34 2271 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ±úŸµÖÖ²ÖÖ¤ü 58 12 9 160 133 849 590 293 1439 43 29 108 11 5 12 9 43 2972 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ãú¸ü4Ö¯Öæ¸ü 46 9 7 121 92 542 358 213 900 27 18 103 10 5 9 7 27 1873 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ÷ÖôûØ−Ö²Ö 65 13 10 195 152 1090 758 347 1848 55 37 122 12 6 13 10 55 3774 ÃÖã³ÖÖÂÖ ÃÖÖôÓûãêú ÖÓ›üÖÓôûÖ 30 6 5 163 159 901 794 322 1695 51 34 29 3 1 6 5 51 3475 ×¾Ö.úÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖüß ÖÓ›üÖÓôûÖ 174 35 26 224 222 1129 1108 446 2237 67 45 185 19 9 35 26 67 4576 ÃÖÖê´Ö−ÖÖ£Ö ¤êü¾Öú¸ü פü‘Öß 74 15 11 137 43 685 215 180 900 27 18 79 8 4 15 11 27 1877 ²Öß †Ö¸ü ´ÆüÃêú ¤ü¢Ö−Ö÷Ö¸ü 90 18 14 194 225 1061 1059 419 2120 64 42 0 0 0 18 14 64 4278 ‡Óפü¸üÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÓ›üôû ¤ü¢Ö−Ö÷Ö¸ü 99 20 15 176 62 1162 342 238 1504 45 30 41 4 2 20 15 45 30‹æú4Ö 6051 1210 908 11741 10915 61467 50355 22656 111822 3355 2236 7158 716 358 1210 908 3355 2236¿ÖÆü¸üß ³ÖÖ÷Ö


1 ‹.‹−Ö.¯ÖÖüᯙ ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 42 8 6 115 113 591 565 228 1156 35 23 403 40 20 8 6 35 232 ÃÖ¾Æü ¤ãü.−Ö. 4 ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 0 0 0 56 158 323 768 214 1091 33 22 311 31 16 0 0 33 223 ÃÖ¾Æü úÖê †Öò¯Ö ¤ãü.−Ö. 8 ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 0 0 0 37 104 185 521 141 706 21 14 135 13 7 0 0 21 144 ±ãú›ü÷ÖÏÓ−Ö ÃÖ ê»Ö ¯Ö¸ü“ÖêÃÖ µÖã.¤ãü 3 ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 35 7 5 145 25 915 125 170 1040 31 21 354 35 18 7 5 31 215 ´ÖÖŸÖÖ¯Öæ¸ü ײÖ÷Ö ²ÖÖ÷ÖÖ. ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 1 0 0 15 98 74 356 113 430 13 9 197 20 10 0 0 13 96 −Ö÷Ö¸ü ¯Ö׸üÂÖ¤ü ¯ÖŸÖ¯Öæœüß ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 1 0 0 21 105 110 526 126 636 19 13 254 25 13 0 0 19 137 ‹´Ö.¯Öß. ÃÖÖÃÖÖêµÖüß ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 17 3 3 72 213 358 1133 285 1491 45 30 344 34 17 3 3 45 308 ‹ÃÖ.êú.÷Ö㯟ÖÖ ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 0 0 0 0 197 0 988 197 988 30 20 284 28 14 0 0 30 209 üß.‹−Ö.”ûŸÖ¾ÖÖ4Öß ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 31 6 5 96 164 460 770 260 1230 37 25 364 36 18 6 5 37 2510 ‹±ú.²Öß.ãú-Æêü ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 36 7 5 60 97 351 449 157 800 24 16 333 33 17 7 5 24 1611 ´Ö×4Öú •ÖÖ¬Ö¾Ö ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 60 12 9 42 56 269 282 98 551 17 11 344 34 17 12 9 17 1112 ›üÖò.—ÖÖú߸ü ÆãüÃÖê−Ö µÖÓ÷Ö ¯ÖÖüá ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 43 9 6 208 27 1255 137 235 1392 42 28 452 45 23 9 6 42 2813 ¯ÖÏ÷ÖŸÖ ¯ÖÏÖ.ÃÖÓ‘Ö ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 29 6 4 162 0 975 0 162 975 29 20 223 22 11 6 4 29 2014 úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü ÎúÖÓŸÖß ¯Öã¹ýÂÖ ²Ö“ÖŸÖ ÷ÖüÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 10 2 2 53 156 306 883 209 1189 36 24 392 39 20 2 2 36 2415 ¸üÖ•ÖÁÖß ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ ÷Öü ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 0 0 0 25 178 192 890 203 1082 32 22 303 30 15 0 0 32 2216 ‹.¯Öß.×—Ö¸Óü÷Öê ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 19 4 3 140 320 656 1601 460 2257 68 45 471 47 24 4 3 68 4517 úßÖã¸ü²ÖÖ ÷ÖÖÓ¬Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ ÷Öü ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 13 3 2 89 111 458 554 200 1012 30 20 340 34 17 3 2 30 2018 ‹−Ö.‹ÃÖ.÷ÖÓ÷Ö¾ÖÖ»Ö ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 13 3 2 63 154 309 782 217 1091 33 22 380 38 19 3 2 33 2219 †.−Ö÷Ö¸ü וÖ.ÃÖ ê¾Öú 124 ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 1 0 0 20 54 95 270 74 365 11 7 95 9 5 0 0 11 720 µÖ¿ÖÛþÖ−Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ ÷Öü ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 4 1 1 109 75 525 374 184 899 27 18 203 20 10 1 1 27 1821 ×´Ö−ÖÖÖß Ø²Ö÷Öß ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 4 1 1 56 185 275 835 241 1110 33 22 357 36 18 1 1 33 2222 ‹.üß.−Ö¸üÖôêû ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 0 0 0 0 147 0 952 147 952 29 19 170 17 9 0 0 29 1923 †Ö¸ü.•Öß.úÖôêû ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 2 0 0 73 48 375 240 121 615 18 12 318 32 16 0 0 18 1224 †Ö¸ü.†Ö¸ü. ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 25 5 4 188 171 1270 1091 359 2361 71 47 660 66 33 5 4 71 4725 ‹ÃÖ.‹ÃÖ.›üÖêôûÃÖ ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 10 2 2 51 116 375 574 167 949 28 19 313 31 16 2 2 28 1926 ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö²Öê›üú¸ü ´Ö×Æü»ÖÖ ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 25 5 4 125 123 959 605 248 1564 47 31 338 34 17 5 4 47 3127 ß־Ö4Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ ÷Öü ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 30 6 5 76 35 354 162 111 516 15 10 366 37 18 6 5 15 1028 †.−Ö÷Ö¸ü וÖ.ÃÖ ê¾Öú 103 ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 2 0 0 19 107 122 609 126 731 22 15 195 20 10 0 0 22 1529 ×ÃÖ.²Öß.÷ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 13 3 2 216 89 859 446 305 1305 39 26 580 58 29 3 2 39 26

More magazines by this user
Similar magazines