ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4893-1039/2012 - OKdrazby.cz

okdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4893-1039/2012 - OKdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/2012nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší než 6měsíců. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost.Srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů zdenního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb,konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí.2. Prohlídka a zaměření nemovitostiProhlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 18.5.2012 za přítomnosti pracovníkaznaleckého ústavu Ing. Vítězslava Kožušníka.Povinný se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil a nebyla pracovníkoviznaleckého ústavu umožněna vnitřní prohlídka oceňovaných nemovitostí. Pro potřeby tohotoznaleckého posudku bylo provedeno ohledání a zaměření nemovitosti zvenčí. Informacetýkající se bytového domu byly sděleny sousedy Ferbarovými. Některé prvky týkající sezejména vnitřního vybavení objektu nebyly zjištěny, pro potřeby tohoto znaleckého posudkujsou uvažovány jako standardní, jejich stav, stáří a další životnost odhadnuta odbornýmodhadem zpracovatele.3. Podklady pro vypracování posudkuVýpis z katastru nemovitostí č. 8253, pro k.ú. Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav,vyhotovený objednavatelem dne 8.4.2012, prostřednictvím dálkového přístupu do katastrunemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.Výpis z katastru nemovitostí č. 8230, pro k.ú. Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav,vyhotovený objednavatelem dne 8.4.2012, prostřednictvím dálkového přístupu do katastrunemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.Výpis z katastru nemovitostí č. 8233, pro k.ú. Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav,vyhotovený objednavatelem dne 8.4.2012, prostřednictvím dálkového přístupu do katastrunemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.Náhled katastrální mapy, pro k.ú. Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav, vyhotovenáobjednavatelem dne 8.4.2012, prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí,prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.Kopie Prohlášení vlastníka ze dne 23.9.2005 vyhotovená objednavatelem znaleckého posudku.Údaje sdělené objednavatelem.Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření.Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitníchserverech www.sreality.cz, www.nemovitosti.cz, www.reality.cz, www.realitycechy.cz,www.realitymorava.cz atd.stránka č. 3


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/2012Objednavatelem, povinným, či účastníkem místního šetření nebyla ke dni zpracování tohotoznaleckého posudku předložena žádná nájemní, či jiná smlouva, na základě které by bylpředmět ocenění užíván. Ocenění je provedeno pro předmět ocenění volný, neobsazený,nepronajatý.4. Vlastnické a evidenční údajeDle dostupných údajů z databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního jsou ke dnivypracování tohoto znaleckého posudku evidovány tyto vlastnické údaje:Kraj:JihomoravskýObec:BřeclavKatastrální území: Břeclav (613584)Bytová jednotka č. 878/11List vlastnictví číslo: 8253Vlastník:Společné jmění manželůToufar LudvíkToufarová KateřinaČs. armády 1133/151, Břeclav, Poštorná, 691 415. Celkový popis nemovitostiJedná se o ocenění bytové jednotky č. 878/11 v budově č.p. 878 a 879, příslušející k částiobce Břeclav, na pozemcích p.č. St. 1059/5 a p.č. St. 1059/6, včetně spoluvlastnického podíluke společným částem uvedeného domu a pozemků v rozsahu 4380/125840 a dále ideálníhospoluvlastnického podílu ve výši 1/59 pozemku p.č. St. 1059/1 - zastavěná plocha a nádvoří,vše zapsané na listech vlastnictví č. 8253, č. 8230 a č. 8233, vše v k.ú. Břeclav, obec Břeclav,okres Břeclav, vše v k.ú. Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav, která se nachází ve III.nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se třeminadzemními podlažími bez využitého podkroví. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objektje situován v zastavěné části obce, a to na ulici Stromořadní. Bytový dům je napojen na elektro,veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejnézpevněné komunikace na pozemku p.č. 191/2, kde nejsou evidována žádná vlastnická omezení.Parkování je možné na vlastním pozemku. Dle místního šetření a dle dostupných údajů bylobjekt původně postaven v roce 1895. V roce 1974 byla provedena oprava schodů a bylyprovedeny rozvody elektřiny, v roce 2005 byla položena střešní krytina a v roce 2007 bylaprovedena výměna původních oken za nová plastová zdvojená včetně parapetů.Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociálnízázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je lokální plynovýmitopidly WAF. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jakoprůměrná. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohotoznaleckého posudku a určení indexu I v (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářímobjektu nad 80 let.stránka č. 4


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/2012Pozemek p.č. St. 1059/1 tvoří s objektem funkční celek. Na pozemku jsou situoványvenkovní úpravy (betonová plocha, plocha ze zámkové dlažby a dlážděný chodník), dále se napozemku nachází porosty plevelného a náletového charakteru.Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž tostanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájemspolečnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.). Dlemístního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostechnejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem, nejsou a nebylyzjištěny při místním šetření zpracovatele.6. Obsah posudkuBytová jednotka č. 878/11Společné části domu a jeho příslušenství1) Pozemkya) PozemkyByt2) Byta) Bytová jednotka č. 878/11Pozemek dle LV č. 82331) Pozemkya) PozemkyOcenění nemovitostí jako celku2) Ocenění porovnávací metodoustránka č. 5


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/2012B. POSUDEKPopis a umístění objektů, výměra, hodnocení a oceněníPodklady pro stanovení koeficientu K p :Obec: BřeclavOceněníBytová jednotka č. 878/11Společné části domu a jeho příslušenství1) Pozemky1.a) Vyhláška 387/2011 Sb.1.a.1) Pozemky – § 28Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle § 28 odst. 1 činí 400,– Kč.Cena je určena podle písm. i): okresní město.§ 28 odst. 2 – Zastavěné plochy a nádvoříUrčení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemkuÚprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1:Výhodnost polohy na území obce z hlediskaúčelu užití stavby + 42 % × 1,420Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2:Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % × 1,100Koeficient změny cen staveb K i : × 2,139Koeficient prodejnosti K p : (Bytové domy) × 1,201Jednotková cena [Kč/m 2 ]Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč]zastavěná plocha a St. 1059/5 303 400,– 1 605,0731 486 337,15nádvořízastavěná plocha a St. 1059/6 303 400,– 1 605,0731 486 337,15nádvoříSoučet: 606 972 674,30Pozemky – zjištěná cena:972 674,30 Kčstránka č. 6


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/2012Byt2) Byt2.a) Vyhláška 387/2011 Sb.2.a.1) Bytová jednotka č. 878/11 – § 25Podlahové plochy bytu (PP):Plocha [m 2 ]Názevcelková koef. započítanápokoj 24,00 1,00 24,00kuchyň 10,20 1,00 10,20předsíň 6,20 1,00 6,20koupelna 1,00 1,00 1,00WC 2,00 1,00 2,00spíž 0,40 1,00 0,40sklep 4,60 0,10 0,4648,40 44,26Určení základní ceny za m 2 dle přílohy č. 19, tabulky č. 1:Kraj: JihomoravskýObec: BřeclavPočet obyvatel: 24 052Indexovaná prům. cena (IPC): 19 998,– Kč/m 2Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1Popis znaku Hodnocení znaku T i1 Situace na dílčím (segmentu) III. Nabídka odpovídá poptávce 0,00trhu s nemovitostmi2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve0,00spoluvlastnictví)3 Vliv právních vztahů naprodejnost (např. prodej podílu,pronájem)II. Bez vlivu 0,003Index trhu (I T = 1 + T i): 1,000i=1Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 6Popis znaku Hodnocení znaku P i1 Poloha nemovitosti III. Souvisle zastavěné území obce 0,002 Význam lokality v obci, oblasti, II. Bez vlivu 0,00okresu3 Okolní zástavba a životní III. Převažující objekty pro bydlení 0,00prostředí4 Dopravní spojení III. Výborná dostupnost centra obce, centrum 0,025 Parkovací možnosti v okolínemovitostiobce, výborné dopravní spojeníII. Omezené 0,00stránka č. 7


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/20126 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,007 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00nemovitosti8 Vlivy neuvedené8II. Bez dalších vlivů 0,00Index polohy (I P = 1 + P i): 1,020i=1Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 19, tabulka č. 2Popis znaku Hodnocení znaku V i1 Typ stavby IV. Budova - zděná nebo monolitická0,10konstrukce vyzdívaná2 Společné části domu II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, 0,00sušárna, sklad3 Příslušenství domu II. Bez dopadu na cenu bytu 0,004 Umístění bytu v domě II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0,005 Orientace obyt. místností ke II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0,00světovým stranám6 Základní příslušenství bytu III. Příslušenství úplné - standardní provedení 0,007 Další vybavení bytu a prostory II. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie –0,01užívané spolu s bytemnebo komora nebo sklepní kóje8 Vytápění bytu II. Lokální na elektřinu nebo plyn –0,029 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,0010 Stavebně-technický stav II. Byt v dobrém stavu s pravidelnou 1,05 *údržbou*Kategorie stavby: E - starší než 80 letHodnota koeficientu (s) pro úpravu V 10 :90,6Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) × V 10):i=10,674Index cenového porovnání (I = I T × I P× I V ): 1,000 × 1,020 × 0,674 = 0,687Cena upravená (CU = IPC × I): 19 998,– × 0,687 = 13 738,63 Kč/m 2Určení porovnávací hodnoty (PP × CU): 44,26 × 13 738,63 = 608 071,76 KčÚprava ceny spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a příslušenství:Cena společných částí domu a jehopříslušenství = 972 674,30 KčSpoluvlastnický podíl: × 4 380 / 125 840Hodnota spoluvlastnického podílu: = 33 855,– Kč+ 33 855,– KčCena po přičtení spoluvlastnického podílu: = 641 926,76 KčBytová jednotka č. 878/11 – zjištěná cena:641 926,76 Kčstránka č. 8


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/2012Pozemek dle LV č. 82331) Pozemky1.a) Vyhláška 387/2011 Sb.1.a.1) Pozemky – § 28Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle § 28 odst. 1 činí 400,– Kč.Cena je určena podle písm. i): okresní město.§ 28 odst. 2 – Zastavěné plochy a nádvoříUrčení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemkuÚprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1:Výhodnost polohy na území obce z hlediskaúčelu užití stavby + 42 % × 1,420Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2:Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % × 1,100Koeficient změny cen staveb K i : × 2,139Koeficient prodejnosti K p : (Bytové domy) × 1,201Jednotková cena [Kč/m 2 ]Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč]zastavěná plocha a St. 1059/1 1 798 400,– 1 605,0731 2 885 921,43nádvoříÚprava ceny vlastnickým podílemVlastnický podíl: × 1 / 59Cena po úpravě: = 48 913,92 KčPozemky – zjištěná cena:48 913,92 Kčstránka č. 9


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/20122) Ocenění porovnávací metodouProblematika Porovnávací hodnoty nemovitostí je v současné době nejlépe uceleně popsána vpublikaci „Porovnávací hodnota nemovitostí“ vydaná nakladatelstvím EKOPRESS autor ZbyněkZazvonil.Výběr porovnatelných vzorků:V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadunástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace.Jednak na většině serverech je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýrazňovány,často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve vícekancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečnývýsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i časuproměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezinabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pakmusí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení cenyvzorku.Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit,aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách:- ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo,předměstí, město, centrum, region, přihraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.),- typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu(bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.),- velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např.jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, provětší společnosti apod.),- stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněněvyužitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilníapod.),- kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahuk představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcelajedinečné),- rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální,celostátní, nadnárodní),- řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představámnabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil Kč atd).1) Byt 1+1, ul. Stromořadní, BřeclavByt v osobním vlastnictví o velikosti 1+1, který se nachází ve třetím nadzemním podlaží ze třícihlového bytového domu. Dispozice: pokoj, kuchyně s jídelnou, chodba, samostatné WC akoupelna se sprchovým koutem. Byt je po částečné rekonstrukci (WC, koupelna, plovoucí podlahy).Byt včetně kuchyňské linky a vestavěné skříně. K bytu náleží zděná sklepní kóje. Občanskávybavenost v místě.Nabídková CENA: 690 000,- Kčstránka č. 10


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/20122) Byt 2+1, ul. Fintajslova, BřeclavByt v osobním vlastnictví o velikosti 2+1, nacházející se ve zděném bytovém domě v blízkosticentra města - klidná a žádaná lokalita. Byt je udržovaný a je v dobrém stavu. Má nová plastováokna a kuchyňskou linku. Byt je situovaný ve čtvrtém patře. Byt má balkon a dále k němu náležísklep. Občanská vybavenost v místě.Nabídková CENA: 795 000,- Kč3) Byt 2+1, BřeclavByt o dispozičním řešení 2+1 v osobním vlastnictví v cihlovém domě s pěti bytovými jednotkami vklidné části a přitom nedaleko centra města. Bytová jednotka se skládá ze vstupní chodby, dvousamostatných místností, šatny, koupelny s vanou a samostatného WC. Byt je bez úprav, v dobrémstavu. Vytápění plynové lokální. K dispozici dva zděné sklepy, parkování u domu.Nabídková CENA: 750 000,- KčJednotky porovnání, porovnání nemovitosti jako celku:V případě ocenění bytových jednotek volíme jako jednotku porovnání m 2 užitné podlahovéplochy.Kvantitativní porovnávací analýza:Pro kvantitativní porovnávací analýzu je typické, že jednotlivé diference mezi vybranýmivzorky a oceňovaným subjektem se snaží kvantifikovat, resp. shledané rozdíly se pokouší ocenit,najít směr jejich předpokládané kontribuce a následně je využít pro cenové úpravy ve formě srážeka přirážek s cílem, aby takto upravený výsledek reflektoval zatím neznámou porovnávací hodnotuoceňovaného subjektu. Za upravovaný základ jsou zvoleny známé ceny vzorků, a úpravy majírelativní formu ve vztahu ke zvolenému základu.Tyto cenové úpravy lze charakterizovat jako vzájemné přizpůsobování cen, jejich vyrovnávání,„seřizování“ či „vylaďování“, proto v odborné literatuře je pro tento proces obvykle používántermín adjustace (adjustment).Adjustace je založena na následujících předpokladech:- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, horší než nemovitostioceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají vyšší cenu než nemovitostiporovnávané (než vzorek),- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, lepší než nemovitostioceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají nižší cenu než nemovitostiporovnávané (než vzorek).Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:- možnost parkování na vlastním pozemku- kompletní občanská vybavenost města Břeclav- dobrá docházková vzdálenost k objektům občanské vybavenosti- dopravní dostupnost obce je zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou, MHDZáporné stránky oceňovaných nemovitostí:- jednotka bez balkónu či lodžie- celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu- údržba a stavebně technický stav objektu na horší úrovni- nebyla umožněna vnitřní prohlídka oceňovaných nemovitostístránka č. 11


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/2012Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. bytová jednotka, uvedené velikosti, vybavení, resp.zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je poptávka v souladus nabídkou. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavenía způsobu využití jsme názoru, že předmět ocenění je obchodovatelný.Seznam porovnávaných objektů:Byt 1+1, ul. Stromořadní, BřeclavVýchozí cena (VC): 690 000,– KčMnožství (M): 46,00 m 2K polohy : 1,00K konstrukce : 1,00K stav budovy : 1,05K stav bytu : 1,15K vybavení bytu : 1,00K umístění v domě : 1,00K objektivizační : 1,05Jednotková cena (JC): 11 830,82 KčVáha (V): 1,0Byt 2+1, ul. Fintajslova, BřeclavVýchozí cena (VC): 795 000,– KčMnožství (M): 53,00 m 2K polohy : 1,00K konstrukce : 1,00K stav budovy : 1,10K stav bytu : 1,05K vybavení bytu : 1,00K umístění v domě : 1,00K objektivizační : 1,05Jednotková cena (JC): 12 368,58 KčVáha (V): 1,0stránka č. 12


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/2012Byt 2+1, ul. Fintajslova, BřeclavVýchozí cena (VC): 750 000,– KčMnožství (M): 67,00 m 2K polohy : 1,00K konstrukce : 1,00K stav budovy : 1,05K stav bytu : 1,00K vybavení bytu : 1,00K umístění v domě : 0,95K objektivizační : 1,05Jednotková cena (JC): 10 687,70 KčVáha (V): 1,0kde JC = (VC / M) / (K polohy × K konstrukce × K stav budovy × K stav bytu × K vybavení bytu × K umístění v domě ×K objektivizační )Minimální jednotková cena za m 2 :Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC × V) / V):Maximální jednotková cena za m 2 :10 687,70 Kč11 629,03 Kč12 368,58 KčStanovení porovnávací hodnoty:Stanovená jednotková cena za m 2 :11 650,– KčMnožství: × 48,40 m 2Porovnávací hodnota: = 563 860,– KčPorovnávací hodnota (zaokrouhleno): = 565 000,– Kčstránka č. 13


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/2012C. REKAPITULACEObvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kterou lzevěc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny vzávislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídkya poptávky.Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomtoposouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, kterénemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnithodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahunabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj.např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanskávybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životníprostředí, atd.Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitostechsrovnatelná s nabídkou. Četnost realizovaných obchodů je na průměrné úrovni. V obdobnýchlokalitách je na trhu poměrně široká nabídka obdobných nemovitostí. Z hlediska lukrativnostipolohy se jedná o polohu průměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti v níže uvedených cenovýchrelacích lze předmětnou nemovitost považovat za průměrně obchodovatelnou.Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací aproto v případě odhadu obvyklé hodnoty oceňovaných nemovitostí tuto považujeme zaobvyklou.REKAPITULACECena bytů podle cenového předpisuCena pozemků podle cenového předpisuCena zjištěná porovnávacím způsobemVěcné břemenoOstatní movité věciPráva a závady, která nezaniknou dražbou641 930,– Kč48 910,– Kč565 000,– Kč0,– Kč0,– Kč0,– Kčstránka č. 14


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/2012Obvyklá (obecná, tržní) cena předmětu ocenění podle odborného odhadu činí565 000,– KčCena slovy: pětsetšedesátpěttisíc KčZpracovatelé posudku:Osoba oprávněná podávat vysvětlení:Ing. Tomáš VingrálekIng. Štěpán OrálekIng. Vítězslav KožušníkIng. Markéta PerůtkováJaroslav SuchánekIng. Tomáš VingrálekV Přerově, dne 25.5.2012Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.znalecký ústav........................................Ing. Tomáš Vingrálekjednatelstránka č. 15


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/2012D. ZNALECKÁ DOLOŽKAZnalecký posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení §21, odst. 3 zákona36/1967., o znalcích a tlumočnících a ustanovení §6 odst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pod č.j.:264/2008-OD-ZN/5 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost voboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhadyvěcí movitých - spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení azařízení domácnosti, oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulačnítechniky, ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména: ceny a odhady finančního majetku,ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv, ceny a odhady pohledávek a závazků,ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, ceny a odhady fůzí a akvizic, ceny aodhady podnikových investic.Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4893-1039/2012 samostatné evidence znaleckého ústavu....................................................Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.znalecký ústavsídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Prahakancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerove-mail: info@posudek.comwww.posudek.comstránka č. 16


ZNALECKÝ POSUDEK č. 4893-1039/2012E. SEZNAM PŘÍLOHFotodokumentaceVýpis z katastru nemovitostí č. 8253 a č. 8233Kopie katastrální mapystránka č. 17


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavPovinnost kObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8253584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Jednotka: 878/11Z-3307/2011-704Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 103 Ex-45090/2010 -26 ze dne 07.04.2011.Z-3307/2011-704o Zástavní právo exekutorsképohledávka ve výši 165 000,00 Kč s příslušenstvímBulová Nataša MUDr., Absolonova Jednotka: 878/11Z-4361/2011-704630/2, Komín, 624 00 Brno 24,RČ/IČO: 735609/7265Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex-45090/2010 -27 (soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Přerov) ze dne 07.04.2011.Právní moc ke dni 21.04.2011.Z-4361/2011-704o Zástavní právo soudcovsképohledávka ve výši 40 170,08 Kč ke dni 3.1.2011Okresní správa sociálníhoJednotka: 878/11Z-10335/2011-704zabezpečení Břeclav, Husova 2994/1,Břeclav, 690 02 Břeclav 2Listina Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva 15 E-1/2011-22 v Břeclavi ze dne 09.02.2011. Právní moc ke dni 23.03.2011.Z-3751/2011-704o Zástavní právo soudcovsképohledávka ve výši 36 270,92 Kč ke dni 31.8.2010Okresní správa sociálníhoJednotka: 878/11Z-10335/2011-704zabezpečení Břeclav, Husova 2994/1,Břeclav, 690 02 Břeclav 2Listina Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva 15 E-146/2010 -27 v Břeclavi ze dne 11.02.2011. Právní moc ke dni 26.03.2011.Z-3753/2011-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: Mgr. Kamil Brančík, HodonínToufarová Kateřina, Čs. armády Z-11301/2011-7041133/151, Poštorná, 691 41Břeclav 4, RČ/IČO: 785224/4488Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 55 EXE-423/2010 -9 v Břeclavi ze dne20.06.2011.; uloženo na prac. BřeclavZ-11301/2011-704o Exekuční příkaz k prodejinemovitostiJednotka: 878/11Z-191/2012-704Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 103 Ex-52538/2011 -14 ze dne 05.01.2012.Z-191/2012-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, PřerovToufar Ludvík, Čs. armádyZ-189/2012-7041133/151, Poštorná, 691 41Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 2


DOkres:Typ vztahuOprávnění proJiné zápisyVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02CZ0644 BřeclavPovinnost kObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8253584291 BřeclavBřeclav 4, RČ/IČO: 680825/0317Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 53 EXE-2839/2011 -8 v Břeclavi ze dne07.12.2011. Právní moc ke dni 04.02.2012.; uloženo na prac. BřeclavZ-189/2012-704o Zástavní právo smluvník zajištění pohledávky ve výši EUR 33.000,- s příslušenstvímErste Bank der oesterreichischen Jednotka: 878/11Z-1374/2012-704Sparkassen AG, Graben 21, 1010Wien,, Rakousko, RČ/IČO: -001Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 19.03.2009. Právní účinkyvkladu práva ke dni 27.03.2009.V-1170/2009-704o Zástavní právo exekutorsképohledávka ve výši 7 820,00 Kč s příslušenstvímČeská průmyslová zdravotníJednotka: 878/11Z-1620/2012-704pojišťovna, Jeremenkova 161/11,Vítkovice, 703 00 Ostrava 3,RČ/IČO: 47672234Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex-52538/2011 -16 (soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Přerov) ze dne 05.01.2012.Právní moc ke dni 20.01.2012.Z-1620/2012-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: Mgr. Daniel Vlček, Praha 7Toufar Ludvík, Čs. armádyZ-2854/2012-7041133/151, Poštorná, 691 41Břeclav 4, RČ/IČO: 680825/0317Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 53 EXE-3132/2011 -7 v Břeclavi ze dne19.01.2012.; uloženo na prac. BřeclavZ-2854/2012-704oTyp vztahuVztah proVztah kNepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručenListinaVyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)dne 5.3.2012Jednotka: 878/11Z-2857/2012-704Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 101 EX-9378/2011 -18 (soudní exekutor Mgr. Daniel Vlček, Praha 7) ze dne 01.03.2012.Z-2857/2012-704ENabývací tituly a jiné podklady zápisuListinaoSmlouva kupní ze dne 07.12.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 17.12.2007.Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 3


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02CZ0644 BřeclavObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8253ListinaVyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)V-4462/2007-704Pro: Toufar Ludvík a Toufarová Kateřina, Čs. armády 1133/151, RČ/IČO: 680825/0317Poštorná, 691 41 Břeclav 4785224/4488FVztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám- Bez zápisuUpozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušnémvýpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovýmiprostory.Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.Vyhotovil:Český úřad zeměměřický a katastrální - SCDVyhotoveno:08.04.2012 13:21:17Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 4


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor PodílVlastnické právoBálková Marta Ing., Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02Břeclav 2Bartošová Věra, U Jánského dvora 2722/1, Břeclav, 690 03Břeclav 3Brhel Martin, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Cyprisová Jiřina, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02Břeclav 2Čechalová Jarmila, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02Břeclav 2Čepera Štěpán, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav2SJM Darmovzal Radek a Darmovzalová Marková Miloslava, NaPeci 1135/28, 691 51 Lanžhot, Riegrova 876/45, Břeclav,690 02 Břeclav 2Ferbarová Helena, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02Břeclav 2Ferbarová Mária, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02Břeclav 2Forman Roman, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav2Fridrich Bronislav, Krumvíř 137, 691 73 KrumvířGazdíková Marie MUDr., Prušánky 593, 696 21 PrušánkyGergel Martin, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02Břeclav 2Goldman Ondřej Mgr., Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02Břeclav 2Hanzal Richard, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02Břeclav 2Hasilová Renata, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02Břeclav 2Hochová Taťána, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02 Břeclav2Hovězák Josef, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02Břeclav 2Hozdová Jindra Mgr., Lyžařská 4251, Kokonín, 468 01Jablonec nad Nisou 8Hrdlík Jan, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Hubálková Miroslava, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02Břeclav 2Jáchymková Lucie, Nová 489, 691 03 RakviceSJM Jung Miroslav a Jungová Jitka, kpt. Jaroše 1424/16,Břeclav, 690 02 Břeclav 2, K. H. Máchy 3219/27, Břeclav,690 02 Břeclav 2SJM Kolaja Jiří a Kolajová Jana, Riegrova 876/45, Břeclav,690 02 Břeclav 2Krčálová Ivana, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02 Břeclav2Krutáková Alenka, Fibichova 2992/46, Břeclav, 690 02Břeclav 2Křížová Marie, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav2695626/5338465204/448750407/4083315722/463515225/394371121/709750703/4326765218/3869615511/0104476019/736720620/4753660119/0541495311/089760625/4062800522/4073690412/4106705604/4050536111/335480717/101805616/2521521117/134535106/108775612/4112740116/4056775813/4054710410/4051765519/4052755518/4747495403/095215514/722Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 11/591/1771/591/591/591/591/591/591/591/591/591/591/1181/1181/591/591/591/591/1181/1181/591/1181/591/591/591/591/59


SJMSJMSJMSJMSJMSJMOkres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233Kubát Vlastimil a Kubátová Vladislava, Riegrova 877/47,Břeclav, 690 02 Břeclav 2, Slovácká 2503/19, Břeclav,690 02 Břeclav 2Kudlík Jaroslav a Kudlíková Miloslava, Riegrova 877/47,Břeclav, 690 02 Břeclav 2Kűnstlerová Matylda, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02Břeclav 2Lakosil Josef, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav2Lysý Zdeněk, Veselá 1212, 696 11 MutěniceMatušek Miloš, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02Břeclav 2Očenášek Rostislav, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02Břeclav 2Osička Kamil, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav2Poláčková Marie, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02Břeclav 2Prusková Jana, J. Opletala 3067/14, Břeclav, 690 02Břeclav 2Příborský Miloslav a Příborská Sylvie, Bílovská 11,691 01 Moravský Žižkov, Riegrova 1009/49, Břeclav,690 02 Břeclav 2Puc Miroslav a Pucová Vladimíra, Stromořadní 878/18,Břeclav, 690 02 Břeclav 2Purer Jiří, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav2Schelleová Milena, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02Břeclav 2Schreiber Ondřej, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02Břeclav 2Sítek Ivan, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav2Stachoviczová Růžena, Písníky 1602/4, Břeclav, 690 03Břeclav 3Stöhrová Anetta, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02Břeclav 2Šarközy Roman, Nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02Břeclav 2Šimek Ivan, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02 Břeclav2Šimková Lenka, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav2Škodová Josefa, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02Břeclav 2Škrobáček František, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02Břeclav 2Špindor Josef a Špindorová Hana, Riegrova 877/47,Břeclav, 690 02 Břeclav 2Štětinová Antonie, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02Břeclav 2Tesař Vladimír, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02Břeclav 2Toufar Ludvík a Toufarová Kateřina, Čs. armády 1133/151,Poštorná, 691 41 Břeclav 4584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)630821/0876685817/0979560118/0321586210/0123205607/454470610/440650501/1997460904/427850703/4448850616/4458355401/412905628/4391560707/0194566129/0261730103/4048715130/4061730605/4063695412/4056840514/4077631225/0461425616/415665804/6714680315/0002611219/0359665404/2428285609/468520206/242570303/1169636225/0972515811/170760405/4073680825/0317785224/4488Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 21/591/591/591/591/591/591/591/591/591/591/591/591/591/591/591/591/1771/1181/591/591/591/594/1771/591/591/591/59


BOkres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02CZ0644 BřeclavObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233Urbancová Františka, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02Břeclav 2Urbánková Marie, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02Břeclav 2SJM Veselý Zdeněk a Veselá Helena, Riegrova 877/47, Břeclav,690 02 Břeclav 2Vráblík Jaroslav, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02Břeclav 2Vyhnisová Jaroslava, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02Břeclav 2SJM Wallisch Jaroslav a Wallischová Divišová Radmila, NaValtické 699/66, Charvátská Nová Ves, 691 41 Břeclav 4Zahnášová Dana, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02Břeclav 2Zapletalová Eliška, Záhumní 388, 691 02 Velké BíloviceZbranek Rostislav, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02Břeclav 2SJM = společné jmění manželůPVyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)825701/4051425209/028531019/163546004/1169770905/4056386210/432690208/4673685120/0235625911/1386745922/4069520315/252NemovitostiPozemkyParcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochranySt. 1059/11798 zastavěná plocha anádvoříspolečný dvůr1/591/591/591/591/591/591/591/591/59P = právní vztahy jsou dotčeny změnouB1 Jiná práva - Bez zápisuC Omezení vlastnického právaTyp vztahuOprávnění proPovinnost ko Nařízení exekuce53Nc 3488/2006-6Puc Miroslav, Stromořadní 878/18, Z-7585/2006-704Břeclav, 690 02 Břeclav 2,RČ/IČO: 730103/4048Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 53Nc-3488/2006 -6 v Břeclavi ze dne 20.07.2006.;uloženo na prac. BřeclavZ-7585/2006-704o Zástavní právo smluvník zajištění:- peněžitých pohledávek A:a) pohledávka na splacení jistiny úvěru ve výši 1.400.000,00 Kš s příslušenstvímb) budoucí peněžité pohledávky do celkové výše 205.000,00 Kč vzniklé nejpozději do25.5.2032- peněžitých pohledávek B:budoucí peněžité pohledávky do celkové výše 200.000,00 Kč, vzniklé nejpozději do25.5.2032- týká se podílu 1/59Komerční banka, a.s., Na příkopě Kubát Vlastimil a Kubátová V-1778/2007-704969/33, Praha 1, Staré Město, Vladislava, Riegrova 877/47,114 07, RČ/IČO: 45317054Břeclav, 690 02 Břeclav 2,Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 3


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavPovinnost kObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Slovácká 2503/19, Břeclav, 690 02Břeclav 2, RČ/IČO: 630821/0876685817/0979, Parcela: St. 1059/1Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , reg.č. 10000102729 ze dne27.04.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 03.05.2007.V-1549/2007-704o Nařízení exekuce54 Nc 2712/2007-3Pucová Vladimíra, Stromořadní Z-151/2008-704878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav2, RČ/IČO: 715130/4061Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 54 Nc-2712/2007 -3 v Břeclavi ze dne06.11.2007.; uloženo na prac. BřeclavZ-151/2008-704o Exekuční příkaz k prodejinemovitostik podílu id. 1/59Puc Miroslav a Pucová Vladimíra, Z-585/2008-704Stromořadní 878/18, Břeclav,690 02 Břeclav 2, RČ/IČO:730103/4048 715130/4061,Parcela: St. 1059/1Listina Exekuční příkaz 37EX-6862/2007 -19 ze dne 15.01.2008. Právní moc ke dni01.02.2010.Z-585/2008-704o Nařízení exekuce52 Nc 2694/2007-4Puc Miroslav, Stromořadní 878/18, Z-9373/2008-704Břeclav, 690 02 Břeclav 2,RČ/IČO: 730103/4048Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 52 Nc-2694/2007 -4 v Břeclavi ze dne17.01.2008.; uloženo na prac. BřeclavZ-9373/2008-704o Zástavní právo smluvník zajištění:- peněžitých pohledávek A:a) pohledávka na splacení jistiny úvěru ve výši 600.000,00 Kč s příslušenstvímb) budoucí peněžité pohledávky do celkové výše 681.400,00 Kč vzniklé nejpozději do25.9.2036- peněžitých pohledávek B:budoucí peněžité pohledávky do celkové výše 12.900,00 Kč, vzniklé nejpozději do25.9.2036,- k podílu id. 1/59Komerční banka, a.s., Na příkopě Toufar Ludvík a ToufarováV-3081/2008-704969/33, Praha 1, Staré Město, Kateřina, Čs. armády 1133/151,114 07, RČ/IČO: 45317054Poštorná, 691 41 Břeclav 4,RČ/IČO: 680825/0317 785224/4488,Parcela: St. 1059/1Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 4


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavPovinnost kObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , reg.č. 10000169209 ze dne01.08.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.08.2008.V-3081/2008-704o Zástavní právo smluvní- pohledávka meziúvěr do výše Kč 650.000,00 s příslušenstvím- budoucí pohledávka úvěr do výše Kč 390.000,00- k podílu id. 1/59Českomoravská stavební spořitelna, Wallisch Jaroslav a Wallischová V-4665/2008-704a.s., Vinohradská 3218/169, Praha Divišová Radmila, Na Valtické10, Strašnice, 100 00 Praha 10, 699/66, Charvátská Nová Ves,RČ/IČO: 49241397691 41 Břeclav 4, RČ/IČO:690208/4673 685120/0235,Parcela: St. 1059/1Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , reg. č. 0636478001/1 ze dne04.11.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.11.2008.V-4284/2008-704o Zástavní právo smluvní- pohledávka meziúvěr do výše Kč 650.000,00 s příslušenstvím- budoucí pohledávka úvěr do výše Kč 390.000,00- k podílu id. 1/59Českomoravská stavební spořitelna, Wallisch Jaroslav a Wallischová V-4665/2008-704a.s., Vinohradská 3218/169, Praha Divišová Radmila, Na Valtické10, Strašnice, 100 00 Praha 10, 699/66, Charvátská Nová Ves,RČ/IČO: 49241397691 41 Břeclav 4, RČ/IČO:690208/4673 685120/0235,Parcela: St. 1059/1Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , reg.č. 0636478001/2 ze dne14.11.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.11.2008.V-4463/2008-704o Zástavní právo smluvník zajištění:1) pohledávek v celkové výši Kč 641,499.00 s příslušenstvím2) veškerých budoucích pohledávek až do celkové výše Kč 641,499.00, které mohouvzniknout od uzavření této smlouvy do 31.01.2034- k podílu id 1/59Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova Sítek Ivan, Stromořadní 878/18, V-111/2009-7041929/62, Praha 4, Krč, 140 00 Praha Břeclav, 690 02 Břeclav 2,4, RČ/IČO: 45244782RČ/IČO: 631225/0461, Parcela:St. 1059/1Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , reg.č. 0321625159/1 ze dne14.01.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.01.2009.V-111/2009-704o Nařízení exekuce52Nc 2027/2009-8Šarközy Roman, Nám. T. G.Z-3537/2009-704Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02Břeclav 2, RČ/IČO: 680315/0002Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 52Nc-2027/2009 -8 v Břeclavi ze dne 25.02.2009.;Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 5


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavPovinnost kObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)uloženo na prac. BřeclavZ-3537/2009-704o Exekuční příkaz k prodejinemovitostik podílu id. 1/59Šarközy Roman, Nám. T. G.Z-5597/2009-704Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02Břeclav 2, RČ/IČO: 680315/0002,Parcela: St. 1059/1Listina Exekuční příkaz 012 EX-765/2009 -12 ze dne 16.04.2009.Z-5597/2009-704o Exekuční příkaz k prodejinemovitostik podílu id. 1/59Puc Miroslav a Pucová Vladimíra, Z-9685/2009-704Stromořadní 878/18, Břeclav,690 02 Břeclav 2, RČ/IČO:730103/4048 715130/4061,Parcela: St. 1059/1Listina Exekuční příkaz 007 EX-4249/2008 -27 ze dne 21.07.2009.Z-9685/2009-704o Zástavní právo smluvník zajištění:- peněžitých pohledávek A:a) pohledávka na splacení jistiny úvěru ve výši 1.000.000,00 Kč s příslušenstvím b)budoucí peněžité pohledávky do celkové výše 1.123.400,00 Kč vzniklé nejpozději do25.5.2039- peněžitých pohledávek B:budoucí peněžité pohledávky do celkové výše 110.300,00 Kč, vzniklé nejpozději do25.5.2039- k podílu id. 1/118Komerční banka, a.s., Na příkopě Gergel Martin, Stromořadní V-2980/2009-704969/33, Praha 1, Staré Město, 878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav114 07, RČ/IČO: 453170542, RČ/IČO: 760625/4062, Parcela:St. 1059/1Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , reg.č. 10000213206 ze dne06.08.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 06.08.2009.V-2947/2009-704o Zástavní právo smluvník zajištění:- peněžitých pohledávek A:a) pohledávka na splacení jistiny úvěru ve výši 1.000.000,00 Kč s příslušenstvím b)budoucí peněžité pohledávky do celkové výše 1.123.400,00 Kč vzniklé nejpozději do25.5.2039- peněžitých pohledávek B:budoucí peněžité pohledávky do celkové výše 110.300,00 Kč, vzniklé nejpozději do25.5.2039- k podílu id. 1/118Komerční banka, a.s., Na příkopě Jáchymková Lucie, Nová 489, V-2980/2009-704Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 6


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavPovinnost kObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)969/33, Praha 1, Staré Město, 691 03 Rakvice, RČ/IČO:114 07, RČ/IČO: 45317054775612/4112, Parcela: St. 1059/1Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , reg.č. 10000213206 ze dne06.08.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 06.08.2009.V-2947/2009-704o Zástavní právo smluvní- k zajištění peněžité pohledávky s příslušenstvím do celkové výše 800 000,00 Kč- k zajištění budoucích peněžitých pohledávek s příslušenstvím, které vzniknou posplnění stanovených podmínek, nejpozději však do 31.12.2037, a to do výše 480 000,00 Kč- k podílu id. 1/59Stavební spořitelna ČeskéSchreiber Ondřej, Riegrova Z-748/2010-704spořitelny, a.s., Vinohradská 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav1632/180, Praha 3, Vinohrady, 2, RČ/IČO: 840514/4077, Parcela:130 11, RČ/IČO: 60197609St. 1059/1Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , reg. č. 000051-1002788932/2.Nze dne 08.08.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 08.08.2007.V-2770/2007-704o Zástavní právo smluvnípohledávka meziúvěr do výše Kč 1.106.000,00 s příslušenstvímbudoucí pohledávka úvěr do výše Kč 663.600,00- k podílu id. 1/59Českomoravská stavební spořitelna, Prusková Jana, J. Opletala V-1473/2010-704a.s., Vinohradská 3218/169, Praha 3067/14, Břeclav, 690 02 Břeclav10, Strašnice, 100 00 Praha 10, 2, RČ/IČO: 905628/4391, Parcela:RČ/IČO: 49241397St. 1059/1Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , reg.č. 0731680501/1 ze dne30.03.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.03.2010.V-1215/2010-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: Mgr. Martin Tunkl, Plzeň-městoPříborská Sylvie, Riegrova Z-3876/2010-7041009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav2, RČ/IČO: 566129/0261Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 41 EXE-186/2010 -7 v Břeclavi ze dne24.03.2010.; uloženo na prac. BřeclavZ-3876/2010-704o Zástavní právo smluvník zajistění pohledávky ve výši 1 500 000,00 Kč s příslušenstvímk podílu id. 1/59Hypoteční banka, a.s., Radlická Bálková Marta Ing., Riegrova V-3652/2010-704333/150, Praha 5, Radlice, 150 57, 1009/49, Břeclav, 690 02 BřeclavRČ/IČO: 135843242, RČ/IČO: 695626/5338, Parcela:St. 1059/1Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , reg.č. 3100/235588-02/09/01-002/00/R ze dne 22.05.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.05.2009.V-1864/2009-704o Zástavní právo smluvník zajištění:Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 7


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 Břeclav- k podílu id. 1/59Komerční banka, a.s., Na příkopě969/33, Praha 1, Staré Město,114 07, RČ/IČO: 45317054Povinnost kObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233Očenášek Rostislav, Riegrova876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav2, RČ/IČO: 850703/4448, Parcela:St. 1059/1584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)- peněžitých pohledávek A:a) pohledávka na splacení jistiny úvěru ve výši 1.107.749,00 Kč s příslušenstvímb) budoucí peněžité pohledávky do celkové výše 1.238.836,00 Kč vzniklé nejpozději do15.8.2040- peněžitých pohledávek B:budoucí peněžité pohledávky do celkové výše 122.185,00 Kč, vzniklé nejpozději do15.8.2040V-3738/2010-704Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , reg.č. 10000267726 ze dne12.10.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.10.2010.V-3738/2010-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: JUDr. Ivo Dědek, ZlínPuc Miroslav, Stromořadní 878/18, Z-7703/2010-704Břeclav, 690 02 Břeclav 2,RČ/IČO: 730103/4048Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 53 EXE-1894/2010 -8 v Břeclavi ze dne30.09.2010.; uloženo na prac. BřeclavZ-7703/2010-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, PřerovToufar Ludvík, Čs. armádyZ-3306/2011-7041133/151, Poštorná, 691 41Břeclav 4, RČ/IČO: 680825/0317Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 15 EXE-132/2010 -16 v Břeclavi ze dne25.02.2011. Právní moc ke dni 28.02.2012.; uloženo na prac. BřeclavZ-3306/2011-704o Exekuční příkaz k prodejinemovitostik podílu id. 1/59Toufar Ludvík a ToufarováZ-3307/2011-704Kateřina, Čs. armády 1133/151,Poštorná, 691 41 Břeclav 4,RČ/IČO: 680825/0317 785224/4488,Parcela: St. 1059/1Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 103 Ex-45090/2010 -26 ze dne 07.04.2011.Z-3307/2011-704o Zástavní právo exekutorsképohledávka ve výši 165 000,00 Kč s příslušenstvímk podílu id. 1/59Bulová Nataša MUDr., Absolonova Toufar Ludvík a ToufarováZ-4361/2011-704630/2, Komín, 624 00 Brno 24, Kateřina, Čs. armády 1133/151,RČ/IČO: 735609/7265Poštorná, 691 41 Břeclav 4,RČ/IČO: 680825/0317 785224/4488,Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 8


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavPovinnost kObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Parcela: St. 1059/1Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex-45090/2010 -27 (soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Přerov) ze dne 07.04.2011.Právní moc ke dni 21.04.2011.Z-4361/2011-704o Nařízení exekuce- pověřený soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Praha 10Puc Miroslav, Stromořadní 878/18, Z-5779/2011-704Břeclav, 690 02 Břeclav 2,RČ/IČO: 730103/4048Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 53 EXE-385/2011 -9 v Břeclavi ze dne23.03.2011.; uloženo na prac. BřeclavZ-5779/2011-704o Zástavní právo exekutorsképohledávka ve výši 10.652,- Kč s příslušenstvím, k podílu id. 1/59Vodafone Czech Republic a.s.,Vinohradská 3217/167, Praha 10,Strašnice, 100 00 Praha 10, RČ/IČO:25788001Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 003 EX-1811/2011 -12 (soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Praha 10) ze dne 02.06.2011.Právní moc ke dni 16.06.2011.Z-6695/2011-704o Nařízení exekuce- pověřený soudní exekutor Mgr. Libor CinkPucová Vladimíra, Stromořadní Z-9831/2011-704878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav2, RČ/IČO: 715130/4061Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 41 EXE-610/2011 -11 v Břeclavi ze dne20.06.2011.; uloženo na prac. BřeclavZ-9831/2011-704o Zástavní právo soudcovsképohledávka ve výši 40 170,08 Kč ke dni 3.1.2011k podílu id. 1/59Okresní správa sociálníhozabezpečení Břeclav, Husova 2994/1,Břeclav, 690 02 Břeclav 2Puc Miroslav a Pucová Vladimíra,Stromořadní 878/18, Břeclav,690 02 Břeclav 2, RČ/IČO:730103/4048 715130/4061,Parcela: St. 1059/1Toufar Ludvík a ToufarováKateřina, Čs. armády 1133/151,Poštorná, 691 41 Břeclav 4,RČ/IČO: 680825/0317 785224/4488,Parcela: St. 1059/1Z-6695/2011-704Z-10335/2011-704Listina Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva 15 E-1/2011-22 v Břeclavi ze dne 09.02.2011. Právní moc ke dni 23.03.2011.Z-3751/2011-704o Zástavní právo soudcovsképohledávka ve výši 36 270,92 Kč ke dni 31.8.2010k podílu id. 1/59Okresní správa sociálníhoToufar Ludvík a ToufarováZ-10335/2011-704zabezpečení Břeclav, Husova 2994/1, Kateřina, Čs. armády 1133/151,Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 9


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavPovinnost kObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Břeclav, 690 02 Břeclav 2Poštorná, 691 41 Břeclav 4,RČ/IČO: 680825/0317 785224/4488,Parcela: St. 1059/1Listina Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva 15 E-146/2010 -27 v Břeclavi ze dne 11.02.2011. Právní moc ke dni 26.03.2011.Z-3753/2011-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: Mgr. Kamil Brančík, HodonínToufarová Kateřina, Čs. armády Z-11301/2011-7041133/151, Poštorná, 691 41Břeclav 4, RČ/IČO: 785224/4488Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 55 EXE-423/2010 -9 v Břeclavi ze dne20.06.2011.; uloženo na prac. BřeclavZ-11301/2011-704o Zástavní právo smluvnípohledávka meziúvěr do výše Kč 450.000,00 s příslušenstvímbudoucí pohledávka úvěr do výše Kč 270.000,00- k podílu id. 1/59Českomoravská stavební spořitelna, Zahnášová Dana, Riegrova 1009/49, V-3687/2011-704a.s., Vinohradská 3218/169, Praha Břeclav, 690 02 Břeclav 2,10, Strašnice, 100 00 Praha 10, RČ/IČO: 625911/1386, Parcela:RČ/IČO: 49241397St. 1059/1Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , reg.č. 0816321-4-01/1 ze dne19.10.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.10.2011.V-3687/2011-704o Zástavní právo soudcovskéke dni 20.7.2011, pohledávka ve výši 51.357,- Kč, k podílu id. 1/59Okresní správa sociálníhoPuc Miroslav a Pucová Vladimíra, Z-11808/2011-704zabezpečení Břeclav, Husova 2994/1, Stromořadní 878/18, Břeclav,Břeclav, 690 02 Břeclav 2690 02 Břeclav 2, RČ/IČO:730103/4048 715130/4061,Parcela: St. 1059/1Listina Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva 15 E-268/2011 -23 v Břeclavi ze dne 17.08.2011. Právní moc ke dni 12.10.2011.Z-11808/2011-704o Exekuční příkaz k prodejinemovitostik podílu id. 1/59Toufar Ludvík a ToufarováZ-191/2012-704Kateřina, Čs. armády 1133/151,Poštorná, 691 41 Břeclav 4,RČ/IČO: 680825/0317 785224/4488,Parcela: St. 1059/1Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 103 Ex-52538/2011 -14 ze dne 05.01.2012.Z-191/2012-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, PřerovToufar Ludvík, Čs. armádyZ-189/2012-704Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 10


Okres:Typ vztahuOprávnění proVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavPovinnost kObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)1133/151, Poštorná, 691 41Břeclav 4, RČ/IČO: 680825/0317Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 53 EXE-2839/2011 -8 v Břeclavi ze dne07.12.2011. Právní moc ke dni 04.02.2012.; uloženo na prac. BřeclavZ-189/2012-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor:JUDr. Milan Suchánek, Praha 9Schreiber Ondřej, Riegrova Z-363/2012-704876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav2, RČ/IČO: 840514/4077Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 15 EXE-92/2011 -22 v Břeclavi ze dne09.12.2011.; uloženo na prac. BřeclavZ-363/2012-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Praha - východŠarközy Roman, Nám. T. G.Z-554/2012-704Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02Břeclav 2, RČ/IČO: 680315/0002Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 55 EXE-1166/2011 -8 v Břeclavi ze dne23.12.2011.; uloženo na prac. BřeclavZ-554/2012-704o Exekuční příkaz k prodejinemovitostik podílu id. 1/59Šarközy Roman, Nám. T. G.Z-828/2012-704Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02Břeclav 2, RČ/IČO: 680315/0002,Parcela: St. 1059/1Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 081 EX-16530/2011 -017Mna ze dne18.01.2012.Z-828/2012-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: JUDr. Petr Kocián, Brno-venkovSchreiber Ondřej, Riegrova Z-1639/2012-704876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav2, RČ/IČO: 840514/4077Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 55 EXE-320/2011 -9 v Břeclavi ze dne28.12.2011.; uloženo na prac. BřeclavZ-1639/2012-704o Zástavní právo exekutorsképohledávka ve výši 7 820,00 Kč s příslušenstvímk podílu id. 1/59Česká průmyslová zdravotníToufar Ludvík a ToufarováZ-1620/2012-704pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Kateřina, Čs. armády 1133/151,Vítkovice, 703 00 Ostrava 3, Poštorná, 691 41 Břeclav 4,RČ/IČO: 47672234RČ/IČO: 680825/0317 785224/4488,Parcela: St. 1059/1Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 11


DOkres:Typ vztahuOprávnění proJiné zápisyVÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02CZ0644 BřeclavPovinnost kObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavListina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex-52538/2011 -16 (soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Přerov) ze dne 05.01.2012.Právní moc ke dni 20.01.2012.Z-1620/2012-704o Exekuční příkaz k prodejinemovitostik podílu id. 1/59Schreiber Ondřej, Riegrova Z-1638/2012-704876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav2, RČ/IČO: 840514/4077, Parcela:St. 1059/1Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 137 Ex-1104/2011 -18 ze dne 31.01.2012.Z-1638/2012-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: Mgr. Daniel Vlček, Praha 7Toufar Ludvík, Čs. armádyZ-2854/2012-7041133/151, Poštorná, 691 41Břeclav 4, RČ/IČO: 680825/0317Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 53 EXE-3132/2011 -7 v Břeclavi ze dne19.01.2012.; uloženo na prac. BřeclavZ-2854/2012-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: JUDr. Jiří Tomek, TřebíčPucová Vladimíra, Stromořadní Z-3268/2012-704878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav2, RČ/IČO: 715130/4061Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 41 EXE-1583/2011 -6 v Břeclavi ze dne10.01.2012.; uloženo na prac. BřeclavZ-3268/2012-704o Nařízení exekucepověřený soudní exekutor: JUDr. Karel Urban, Brno-městoSchreiber Ondřej, Riegrova Z-4098/2012-704876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav2, RČ/IČO: 840514/4077Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 55 EXE-1904/2011 -13 v Břeclavi ze dne21.03.2012.; uloženo na prac. BřeclavZ-4098/2012-704oTyp vztahuVztah proVyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Vztah kPodán návrh na naříz.výkonu rozh.zřízením soudc.zástav.právau Okresního soudu v Břeclavi dne 30.7.2010, k podílu id. 1/59Puc Miroslav a Pucová Vladimíra, Z-5546/2010-704Stromořadní 878/18, Břeclav,690 02 Břeclav 2, RČ/IČO:730103/4048 715130/4061,Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 12


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02CZ0644 BřeclavObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233Typ vztahuVztah proListinaoVztah kNepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručenListinaoParcela: St. 1059/1Puc Miroslav a Pucová Vladimíra,Stromořadní 878/18, Břeclav,690 02 Břeclav 2, RČ/IČO:730103/4048 715130/4061,Parcela: St. 1059/1Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručenListinaoŠarközy Roman, Nám. T. G.Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02Břeclav 2, RČ/IČO: 680315/0002,Parcela: St. 1059/1Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručenListinaoSchreiber Ondřej, Riegrova876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav2, RČ/IČO: 840514/4077, Parcela:St. 1059/1Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručenListinaVyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Oznámení o podání návrhu na naříz.výkonu rozh.zřízením soudc.zást.pr. 15 E-72/2010-20 ze dne 09.08.2010.dne 26.10.2011, k podílu id. 1/59Toufar Ludvík a ToufarováKateřina, Čs. armády 1133/151,Poštorná, 691 41 Břeclav 4,RČ/IČO: 680825/0317 785224/4488,Parcela: St. 1059/1Z-5546/2010-704Z-10924/2011-704Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 167 EX-11678/2011 -14 (soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Praha 10) ze dne 26.10.2011.dne 18.1.2012, k podílu id. 1/59Z-10924/2011-704Z-828/2012-704Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 081 EX-16530/2011 -016Mna (soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Praha-východ) ze dne18.01.2012.dne 31.1.2012, k podílu id. 1/59Z-828/2012-704Z-1637/2012-704Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 137 Ex-1104/2011 -17 (soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Brno - venkov) ze dne31.01.2012.dne 5.3.2012, k podílu id. 1/59Z-1637/2012-704Z-2856/2012-704Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 101 EX-9378/2011 -17 (sodní exekutor Mgr. Daniel Vlček, Praha 7) ze dne 01.03.2012.Z-2856/2012-704Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 13


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)ENabývací tituly a jiné podklady zápisuListinaoooooooooooSmlouva kupní ze dne 02.01.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.08.2006.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Čepera Štěpán, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Křížová Marie, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Kűnstlerová Matylda, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav2Šarközy Roman, Nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02Břeclav 2Hovězák Josef, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Zbranek Rostislav, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02 Břeclav2Vráblík Jaroslav, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02 Břeclav2Šimek Ivan, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Tesař Vladimír, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Škrobáček František, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02Břeclav 2Matušek Miloš, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav 2V-2493/2006-704RČ/IČO: 371121/709Smlouva kupní ze dne 28.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2550/2006-704RČ/IČO: 215514/722Smlouva kupní ze dne 20.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2551/2006-704RČ/IČO: 205607/454Smlouva kupní ze dne 06.02.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2553/2006-704RČ/IČO: 680315/0002Smlouva kupní ze dne 07.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2555/2006-704RČ/IČO: 480717/101Smlouva kupní ze dne 03.02.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2556/2006-704RČ/IČO: 520315/252Smlouva kupní ze dne 08.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2557/2006-704RČ/IČO: 770905/4056Smlouva kupní ze dne 18.05.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2558/2006-704RČ/IČO: 611219/0359Smlouva kupní ze dne 15.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2559/2006-704RČ/IČO: 760405/4073Smlouva kupní ze dne 20.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2560/2006-704RČ/IČO: 520206/242Smlouva kupní ze dne 22.02.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2564/2006-704RČ/IČO: 460904/427Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 14


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)ListinaooooooooooooSmlouva kupní ze dne 15.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Purer Jiří, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Ferbarová Mária, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Hanzal Richard, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Ferbarová Helena, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav2Čechalová Jarmila, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav2Schelleová Milena, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Vyhnisová Jaroslava, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav2Forman Roman, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Poláčková Marie, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Kolaja Jiří a Kolajová Jana, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02Břeclav 2Štětinová Antonie, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav 2V-2565/2006-704RČ/IČO: 730605/4063Smlouva kupní ze dne 19.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2567/2006-704RČ/IČO: 476019/736Smlouva kupní ze dne 19.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2568/2006-704RČ/IČO: 690412/4106Smlouva kupní ze dne 19.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2570/2006-704RČ/IČO: 615511/0104Smlouva kupní ze dne 03.04.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2571/2006-704RČ/IČO: 515225/394Smlouva kupní ze dne 24.04.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2573/2006-704RČ/IČO: 695412/4056Smlouva kupní ze dne 19.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2575/2006-704RČ/IČO: 386210/432Smlouva kupní ze dne 21.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2580/2006-704RČ/IČO: 720620/4753Smlouva kupní ze dne 07.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2583/2006-704RČ/IČO: 355401/412Smlouva kupní ze dne 19.04.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2584/2006-704RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 17.05.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.710410/4051765519/4052V-2585/2006-704RČ/IČO: 515811/170Smlouva kupní ze dne 22.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2586/2006-704Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 15


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)ListinaoooooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Brhel Martin, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Hrdlík Jan, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Veselý Zdeněk a Veselá Helena, Riegrova 877/47, Břeclav,690 02 Břeclav 2Špindor Josef a Špindorová Hana, Riegrova 877/47, Břeclav,690 02 Břeclav 2Kudlík Jaroslav a Kudlíková Miloslava, Riegrova 877/47,Břeclav, 690 02 Břeclav 2Urbánková Marie, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Cyprisová Jiřina, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Lakosil Josef, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Šimková Lenka, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Darmovzal Radek a Darmovzalová Marková Miloslava, Na Peci1135/28, 691 51 Lanžhot, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02Břeclav 2Krutáková Alenka, Fibichova 2992/46, Břeclav, 690 02 Břeclav 2RČ/IČO: 750407/4083Smlouva kupní ze dne 15.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2587/2006-704RČ/IČO: 521117/134Smlouva kupní ze dne 17.01.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2588/2006-704RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 14.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 20.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 14.02.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.531019/163546004/1169V-2589/2006-704570303/1169636225/0972V-2591/2006-704560118/0321586210/0123V-2592/2006-704RČ/IČO: 425209/028Smlouva kupní ze dne 01.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2595/2006-704RČ/IČO: 315722/463Smlouva kupní ze dne 29.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2597/2006-704RČ/IČO: 470610/440Smlouva kupní ze dne 27.12.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2598/2006-704RČ/IČO: 665404/2428Smlouva kupní ze dne 14.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2599/2006-704RČ/IČO:Smlouva darovací NZ-474/2006 ze dne 10.10.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni11.10.2006.750703/4326765218/3869V-3044/2006-704RČ/IČO: 495403/095Smlouva kupní ze dne 27.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2006.V-2574/2006-704Pro: Zahnášová Dana, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav 2625911/1386Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 16


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)ListinaoooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Ferbarová Helena, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav2Kubát Vlastimil a Kubátová Vladislava, Riegrova 877/47,Břeclav, 690 02 Břeclav 2, Slovácká 2503/19, Břeclav, 690 02Břeclav 2Puc Miroslav a Pucová Vladimíra, Stromořadní 878/18, Břeclav,690 02 Břeclav 2Zapletalová Eliška, Záhumní 388, 691 02 Velké BíloviceŠkodová Josefa, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Hozdová Jindra Mgr., Lyžařská 4251, Kokonín, 468 01 Jablonecnad Nisou 8Goldman Ondřej Mgr., Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav2Schreiber Ondřej, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Stachoviczová Růžena, Písníky 1602/4, Břeclav, 690 03 Břeclav3Bartošová Věra, U Jánského dvora 2722/1, Břeclav, 690 03Břeclav 3Škrobáček František, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02Břeclav 2RČ/IČO:Smlouva o zúžení SJM NZ-292/2006 ze dne 11.12.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni29.01.2007.V-274/2007-704RČ/IČO: 615511/0104Smlouva kupní ze dne 21.05.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 23.05.2007.V-1778/2007-704RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 06.06.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.06.2007.RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 20.06.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.06.2007.Usnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví 41d-1624/2006 -37 v Břeclavi ze dne25.05.2007. Právní moc ke dni 23.06.2007.630821/0876685817/0979V-2147/2007-704730103/4048715130/4061V-2195/2007-704RČ/IČO: 745922/4069Z-6195/2007-704RČ/IČO: 285609/468Smlouva kupní ze dne 18.07.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.07.2007.V-2510/2007-704Smlouva kupní NZ-149/2007 ze dne 07.08.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni30.08.2007.RČ/IČO: 805616/2521800522/4073V-3004/2007-704RČ/IČO: 840514/4077Usnesení soudu o schválení dědické dohody 41D-782/2007 v Břeclavi ze dne 10.08.2007.Právní moc ke dni 11.09.2007.Z-8276/2007-704RČ/IČO: 425616/415Smlouva kupní ze dne 07.12.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 17.12.2007.465204/448520206/242V-4462/2007-704Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 17


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)ListinaooooooooPro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Pro:Toufar Ludvík a Toufarová Kateřina, Čs. armády 1133/151,Poštorná, 691 41 Břeclav 4Jung Miroslav a Jungová Jitka, kpt. Jaroše 1424/16, Břeclav,690 02 Břeclav 2, K. H. Máchy 3219/27, Břeclav, 690 02 Břeclav2Příborský Miloslav a Příborská Sylvie, Bílovská 11, 691 01Moravský Žižkov, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Krčálová Ivana, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Očenášek Rostislav, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Lysý Zdeněk, Veselá 1212, 696 11 MutěniceHochová Taťána, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Wallisch Jaroslav a Wallischová Divišová Radmila, Na Valtické699/66, Charvátská Nová Ves, 691 41 Břeclav 4Sítek Ivan, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav 2RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 31.03.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.03.2008.RČ/IČO:RČ/IČO:680825/0317785224/4488V-1249/2008-704Smlouva kupní ze dne 21.04.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 02.05.2008.740116/4056775813/4054V-1822/2008-704Smlouva kupní ze dne 25.06.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.07.2008.560707/0194566129/0261V-2864/2008-704RČ/IČO: 755518/4747Smlouva kupní ze dne 20.10.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.10.2008.V-4129/2008-704RČ/IČO: 850703/4448Smlouva kupní ze dne 08.09.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 17.09.2008.V-3671/2008-704RČ/IČO: 650501/1997Smlouva kupní ze dne 18.11.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.11.2008.V-4486/2008-704RČ/IČO: 536111/335Smlouva kupní ze dne 02.12.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 03.12.2008.V-4665/2008-704RČ/IČO:690208/4673685120/0235Smlouva kupní N-294/2008 ze dne 05.12.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.12.2008.V-4756/2008-704RČ/IČO: 631225/0461oooSmlouva darovací NZ-264/2008 ze dne 11.12.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni10.02.2009.Pro:Pro:Stöhrová Anetta, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Bálková Marta Ing., Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav2V-482/2009-704RČ/IČO: 665804/6714Smlouva kupní ze dne 22.05.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.06.2009.V-2116/2009-704RČ/IČO: 695626/5338Usnesení soudu o schválení dědické dohody 41 D-913/2008 v Břeclavi ze dne 24.06.2009.Právní moc ke dni 18.07.2009.Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 18


Okres:VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.CZ0644 BřeclavObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)ListinaPro:Zahnášová Dana, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Z-9409/2009-704RČ/IČO: 625911/1386ooooSmlouva kupní ze dne 28.07.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.08.2009.Pro:Pro:Pro:Pro:Jáchymková Lucie, Nová 489, 691 03 RakviceGergel Martin, Stromořadní 878/18, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Prusková Jana, J. Opletala 3067/14, Břeclav, 690 02 Břeclav 2Gazdíková Marie MUDr., Prušánky 593, 696 21 PrušánkyFridrich Bronislav, Krumvíř 137, 691 73 KrumvířV-2980/2009-704RČ/IČO:Smlouva kupní ze dne 04.03.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.04.2010.775612/4112760625/4062V-1473/2010-704RČ/IČO: 905628/4391Smlouva kupní ze dne 12.05.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.05.2010.V-1816/2010-704RČ/IČO: 495311/089Smlouva kupní ze dne 08.09.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.09.2010.V-3366/2010-704RČ/IČO: 660119/0541oooSmlouva darovací ze dne 05.10.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 05.10.2010.Pro:Pro:Pro:Bálková Marta Ing., Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav2Urbancová Františka, Riegrova 877/47, Břeclav, 690 02 Břeclav2Osička Kamil, Riegrova 1009/49, Břeclav, 690 02 Břeclav 2V-3652/2010-704RČ/IČO: 695626/5338Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 28.03.2011. Právníúčinky vkladu práva ke dni 28.03.2011.V-1126/2011-704RČ/IČO: 825701/4051Smlouva darovací ze dne 08.06.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 08.06.2011.V-2067/2011-704RČ/IČO: 850616/4458ooSmlouva kupní ze dne 21.12.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.12.2011.Pro:Pro:Hubálková Miroslava, Stromořadní 879/19, Břeclav, 690 02Břeclav 2Hasilová Renata, Riegrova 876/45, Břeclav, 690 02 Břeclav 2V-4703/2011-704RČ/IČO: 535106/108Smlouva kupní ze dne 13.03.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.03.2012.V-958/2012-704RČ/IČO: 705604/4050FVztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám- Bez zápisuÚdaje tohoto výpisu jsou dotčeny změnou právních vztahů - č.j.:Z-4031/2012-704Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 19


VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍprokazující stav evidovaný k datu 08.04.2012 13:15:02Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 45090/10 pro Soudní exekutor VránaTomáš, JUDr.Okres:CZ0644 BřeclavObec:Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8233584291 BřeclavV kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.Vyhotovil:Český úřad zeměměřický a katastrální - SCDVyhotoveno:08.04.2012 13:21:08Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČRKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.strana 20

More magazines by this user
Similar magazines