Elektronický obraz smlouvy - Extranet - Kraj Vysočina

extranet.kr.vysocina.cz
  • No tags were found...

Elektronický obraz smlouvy - Extranet - Kraj Vysočina

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Domov důchodců Ždírec -sadové úpravy" včetně výkazu výměr, vypracované DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 252 84 525. Bude proveden v souladu se specifikacemiprací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokudbude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezispecifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce adodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí býtprojednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětudíla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnémuprovedení díla.2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:a) výše uvedenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,c) touto smlouvou, nabídkou zhotovitele a zadávací dokumentací této veřejné zakázky.2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby avýkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla,včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentaceskutečného stavu provedení díla. Zhotovitel splní podmínky pro provedení stavby stanovenédotčenými orgány státní správy. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastnínáklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážetna skládku na své náklady. Zhotovitel si v případě potřeby dohodne se statutárnímzástupcem správce objektu uzamykatelné prostory. Zhotovitel si též zajistí na své nákladyel.energii,vodu a soc. zařízení. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svýchpracovníků domlouvat se statutárním zástupcem správce objektu. Práce musí býtpřizpůsobeny potřebám uživatele objektu. Při provádění vlastních prací musí být dodržovánaveškerá bezpečnostní opatření, neboť se jedná o areál, kde je velký pohyb osob. Zhotovitelmusí provádět denní hrubý úklid. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid mokroucestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo kezranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčenéstavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj nákladzhotovitel.2.5. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla,vyplývající z případného rozporu mezi specifikacemi zadávací dokumentace a výkazemvýměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků neborozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření,ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné takpodle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé apředložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku kesmlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změnyrealizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtenaz celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířenímpředmětu díla na základě požadavků objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnůod zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, ocenitpodle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jímnavrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé a předložit tentosoupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě stranydodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenudíla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a máprávo na jejich úhradu.2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí o více než 10 %celkovou sjednanou cenu díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisemdo stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň2/8


3.11. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádětpráce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započetím prací.Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.3.12. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření nastaveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčenápracemi.3.13. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, kekterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavateli.4. Cena za dílo4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:Cena bez DPH:DPH 21%:Cena celkem za dílo s DPH činí:2 968 989,51 Kč623 487,80Kč3 592 477,31Kčslovy : třimiliónypětsetdevadesátdvatisícétyřistasedmdesátsedm korun, třicet jedna haléřů4.2. Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případůstanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, potřebnépro provedení předmětu smlouvy. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechnypožadavky z obsahu činností a dodávek v rozsahu této smlouvy, veškeré předpokládanézvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů aveškeré ztížené podmínky, které lze při plnění předmětu díla očekávat.Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujícíchpodmínek:- při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty- v případech stanovených v čl. 2.5., 2.6. a 2.9.Ve výše uvedených případech bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.5. Financování5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výšefakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracímv daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické nazjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předáobjednateli v tištěné i elektronické podobě. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledníhodne účtovaného měsíce, který je současné datem zdanitelného plnění. Nedojde-li mezioběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, jezhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.5.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručeníobjednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidenceobjednatele.5.4. Každá faktura bude kromě povinných náležitostí rovněž obsahovat název akce „Domovdůchodců Ždírec - sadové úpravy". Zhotovitel je dále povinen přiložit k jednotlivým fakturámsoupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněžpředloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dletéto smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla,data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny včetně DPH, rekapitulaci dosud zaplacenýchvyfakturovaných částek a částky zádržného.5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí smluvní pokuta za prodlení s úhradou úplnéfaktury 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání oprodlení se zaplacením nevztahuje.4/8


5.6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tatovyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankceúčtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů odedne doručení vyúčtováni smluvní straně v prodlení.5.7. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta vyúčtovaná zhotoviteli může býtzapočtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli.6. Stavební deník6.1. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník dle platných právníchpředpisů.6.2. Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným právnímpředpisem a další oprávněné osoby.7. Převzetí předmětu díla7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným toutosmlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložitobjednateli zejména:- projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěnépodobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN(BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCADGraphics Autodesk) a/nebo DXF (DataeXchangeFile). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) neboDOC (Microsoft Word),- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách adalší doklady, požadované dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitelzajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí býtv souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dlepředchozích ustanovení této smlouvy.Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo zadokončené a schopné předání.7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetíkompletně dokončeného předmětu díla.7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladus touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy anebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedostatky. Objednatel není povinen převzítdílo vykazující vady nebo nedostatky nebránící užívání díla.7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedostatku nebo přejímacíhoprotokolu bez vad a nedostatků, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele azačíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu narealizovaném díle, materiálu, zařízeni a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťovanézhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracíchjakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.7.5. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí snížení funkčnosti části díla, stanovenýchprojektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedostatkem serozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech díla oproti zadávací dokumentaci.7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněnijednat v technických věcech dle této smlouvy.7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.8. Ostatní podmínky smlouvy a pojištění odpovědnosti za škodu8.1. Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni Ing. Zdeněk Berka a Ing. EduardJozífek, kteří jsou oprávněni:- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnýminormami a obecnými právními předpisy,- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,5/8


- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitelenení dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jinévážné škody,- kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce.8.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděnýchprací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstraněnízjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti zařádné a včasné plnění smlouvy.8.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda av jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.8.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínkyvyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednatelinebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.8.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele kekontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméněpět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technickéhodozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se stalynepřístupnými, a to na svůj náklad.8.6. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrolenedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednateldodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na nákladyobjednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, mánárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vadv části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelůmající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen napožádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel arovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat.Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečskýchpracích podle platných předpisů.8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektůmz titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSNnebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škoduodstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nesezhotovitel.8.9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatelepostupným prováděním prací.8.10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tentoprovoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozídomluvě.8.11. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištěníodpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě při výkonu činnosti ve výšipojistného plnění minimálně 3 000 000 Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednatelipři podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutísoučinnosti a bude důvodem k nepodepsání smlouvy.9. Záruky9.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.9.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanovízáruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamacepísemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna,a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí naobjednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění6/8


eklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobamizastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhraditobjednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady naodstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejichoprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínuodstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedenímjinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkčníčást předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatitobjednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., žejím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta,resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhraditzhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotovitelis tímto související uhrazené smluvní pokuty.9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží neboúplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstraněnívady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhraditobjednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den,o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn nanáklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.9.7. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, jezhotovitel povinen objednateli uhradit do 30 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokutu vevýši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termínnástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsatosoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práceze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.9.9. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datemuplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční dobyněkterá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrůči funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata,přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v doběnepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoňprovizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatickýchpodmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetíobjednatelem se prodlužuje záruční doba.9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj nákladzhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody platíustanovení § 373 a násl. obchod, zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučenímožnosti uplatňovat ušlý zisk.10. Závěrečná ustanovení10.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvnístrany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy jepovinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupcůoprávněných k podpisu smlouvy.10.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti sezadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalozákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádnévýhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřelsmlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednánínarušujícího hospodářskou soutěž.7/8


10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněnímúčelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začínáběžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručenododavateli.10.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinakjednostranně nevýhodných podmínek.10.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušnáustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pakplatí ustanovení Občanského zákoníku.10.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny proobjednatele a jeden pro zhotovitele.10.8. Tato smlouvaje platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.10.9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.Ve Žďáře nad Sázavou, dne A. rS/.P. V Jihlavě, dneTi 04, tmZhotovitel:Ing. Petr Pejchalpředseda představenstvaPKS stavby a.s.Brněnská.. 126/38591 39 Žďár nad Sáz,^ DIČ: CZ469S0059^ CZECH REPUBLICObjednatel:Ing. Libor Joukl'3avy asilničního hosďodářsM jIng. Jaroslav Kladivaředitel společnosti8/8


Název stavbyNázev objektuNázev částiDomov důchodců Ždírec - sadové úpravyJKSOEČOMístoIČObjednatelProjektantZhotovíte!Rozpočet čřsio Zpracoval Dne01.08.20t2Měrné a účelové jednotkyPočet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.0Rozpočtové nákladyZákladní rozp. nákladyHSV Dodávky 2 939 593,57BNáklady na umístění stavbyPráce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 1,00% 29 395,94Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 U Mimostav. doprava 0,00PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivyMontáž 11 16 Provozní vlivyDodávky 0,00 17 OstatníMontáž 0,00 18 NUS z rozpočtuZRN (ř. 1-6) 1220 HZSProjektantKompl. činnost19 NUS (ř. 13-18)22 Ostatní nákladyCelkové náklady23 Součet 7,12,19-22Datum a podpisDatum a podpisDatum a podpisRazítkoRazítkoRazítko0.00 DPH21 % 2 968 989,51 DPH 623 487,80Cena s DPH (ř. 23-25) 3 592 477,30Pří počty a odpočty27 Dodávky objednateleKlouzavá doložka29 Zvýhodněni *


REKAPITULACE STAVBYStavba: Domov důchodců Ždírec • sadové úpravy Datum:Objednatel:Zhotovitel:Projektant:Zpracoval:Kód ^ií^-^-ísPopiiS-siMxíí: 1^'";,- -v-;-."" ' /.'• -Ji ./-•/- Cena bez QPH DPH 14:-% DPH 21 % % ' cenai^bPH2 31201 Domov důchodců Ždírec - sadové úpravy 2 939 593,57 0,00 617 314,65 3 556 908,2201 SO 101 Zpevněné plochy 1 030 007,67 0,00 216 301,61 1 246 309,2802 SO 401 Venkovní osvětlení, venkovní elektrorozvody 371 127,86 0,00 77 936,85 449 064,7103 SO 701 Zahradní altán 1 251 371,73 0,00 262 788,06 1 514 159,7904 SO 801 Sadové úpravy 287 086,31 0,00 60 288,13 347 374,44Celkem 2 939 593.57 0.00 617 314.65 3 556 908.22


ROZPOČETStavba:Objakt:Část:JKSO:Objednatel:Zhotovitel:Domov diKňodcú Ždírec - sadová úpravySO 101 Zpevněné plochyMnožství Cenapfi. TV KCN . Kódpotožty i MJ.. Cena.ceikemSazba 1celkem jednotková.DPH1 2 3 -8 • 7f.- • .. :'8T" . v 10 IHSV11 K 221 1131061232 K, 1131Q71322213 K 221 1131072124 K 221 1132041115 K 001 1209011026 K 001 1209011217 K 001 120901121A3 K 001 121101102122201101$9 K 00110 K 001 12220110211 K 001 16230110112 K 001 16270110513 K14 K15 K001162701105S162701109001„ 162701109S00116 K 001 16710110117 K 001 17110110218 K 001 17120120119 K 001 171201201S20 K 001 171201211, 171201211S21 K 00122 K 001 181S5110223 K 001 ZK2D 324 K 015 327111000AD 425 K 321 451S61111AD 526 K 221 56425111127 K 221 564851111S28 K 221 56486111129 K 221 59621111330 M MAT 59245188031 M MAT 59245199032 M MAT 59245267033 K 231 596B1111134 M MAT 583810860ADB35 K 221 699231111' 36 K 221 89933111137 K221 899431111Price a dodávky HSVZemni priceRozebráni dlažeb nebo dlicú komunikaci pro pěiize zámkových dlaždicOdstraněn! podkladu pí do SO m2 z betonu prostého tl 300 mm - okapový chodníčekOdstraněn! podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mmVytrháni obrub záhonovýchBouráni zdiva cihelného nebo smfSeného na maltu cementovou - plotBouráni zdiva z betonu prostého neprokládBného - plotBouráni drobných betonových konslrute!Sejmuilomlces přemístěním na vzdálenost do 100 mOdkopávfcy 8 prokopávky nezapažené v hornině tf. 3 objem do 100 m3-sanBce -íerpal se souhlasem InvestoraOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000m3Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4Vodorovné přemístěn! do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 BŽ 4-sanace-čerpat sosouhlasem InvestoraPříplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny tf. i až 4 ZKD 1000 m přes10000 mPříplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny tř. 1 a2 4 2KD 1000 m přes10000 m - sanace - čerpat se souhlasem investoraNakládání výkopku z hornin tf. 1 až 4 do 100m3- orniceUložení sypanlny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PSUloženi sypaniny na skládkyUloženi sypanlny na skládkyPoplBtek za uložen! odpaduPoplatek za uloženi odpaduOprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnímZkouSky únosnosti pláně Edef2=30MPaSvisli a kompletní konstrukceDrobné doplňkové betonové konstrukce tf. C 12/15Vodorovné konstrukce- čerpat se souhlasem Investoraskládce (skládkovné)skládce (skládkovné) -saniLože pod dlažby Z kameniva drceného drobného vrstva tl 30Kladeniebo podsypzeílěrkoplsku SP tl 150 mm3 Itěrkodrtě ŠD U 150 mm - sanace - čerpat is ilěrkodftí ŠD ti 200 mm/ komunikaci pro pěěl tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2iř. VILLANO 14x14x$ cm přírodní)ř. VILLANO 14*14*8 em barevná>20x10x6 cm barevnái v rovtně a svahu do 1:5lomový upravený - šlapáky - pískovec (U. 50-150mm)nebo vpusti do 200 mmnebo vpusti do 200 mmnebo vpusti do 200 mmmřížepoklopukrycího hrnce,204,000 30,34994 248,67231 307,886 189,36 21,0m2 31,000 560,18 17 365,58 21,0m2 235,000 12,21 2 669,35 21,0m 169,000 23,31 939,39 21,0m3 52,100 828,80 43100,48 21,0m3 12,100 3 677,60 44 501,38 21,0m3 4,500 3 677,80 16 550,10 21,0m3 45,000 25,23 135,35 21,0m3 72,060 77,70 569,06 21,0m3 119,750 51,50 6167,13 21,0m3 28,500 31,08 847,47 21,0m3 93,250 129,69 12 093,59 21,0m3 72,080 129,69 345,46 21,0m3 466,250 10,35 825,89 21,0m3 360,300 10,35 3 729,11 21,0m3 26,500 103,60 2 745,40 21,0m3 26,500 29,67 786,20 21,0m3 93,250 10,58 986,59 21,0m3 72,060 10,66 768,16 21,01 149,200 111,00 16 561,20 21,0t 115,300 111,00 12 798,30 21,0m2 501,900 7,08 3 553,45 21,0kus 3,000 4 950,00 14 850,00 21,014157,00m3 5,500 2 574,00 14 157,00 21,018 852,38m2 457,500 34,6S 15 852,38 21,0398 2S0.Mm2 21,500 88,43 1 858,25 21,0m2 480,400 06,82 46 512,33 21,0m2 480,400 124,74 59 925,10 21,0m2 457,500 17721 81 073,58 21,0m2 181,900 366,30 70 292,97 21,0m2 263,000 465,30 122653,08 21,0m2 2,000 544,50 1 089,00 21,0m2 21,500 51,38 1 104,67 21,0t 4,100 2 871,00 11 771,10 21,018 710,01kus 1,000 1 834,47 1 834,47 21,0kus 3,000 1 720,62 5161,66 21,0kus 12,000 976,14 11 713,68 21,0DS38 K 231 01633111239 M MAT 59217304040 M MAT 592173040A41 K 221 919735124ft42 K 013 661055111. 96606810043 K 01544 K 015 990000000D 9945 K99701380201346 K 221 99722181547 K 221 99722185548 K 321 89732151149 K50 KD321997321519, 998225111221PSV711711 711132210fAftT 283776200D OSTD 00153 K PK 000154 K PK 000255 K PK 000356 K PK 000557 K PK ODOEa price-bourinio obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrouih radní přlrodni Sedá 50*5x20 cmzahradní barevný 50x5x20 cibetonového krytu hi do 2001ze ŽB - alHán+piotaltán ví. odvozu a uskladněni v areálu DDPřesun sochyPřesun hmoti uloienl stavebního železobetonového


Objekt:Čisl:JKSO:Domov důchodců 2dIrec - sadové úpravySO 401 Venkovní osvětleni, venkovní elektrorozvodyObjednatel:Zhotovitel:Datum: 02.08.2012P


Stavba:Objekt:Část;JKSO:Domov důchodců Ždírec - sadové úpravySO 701 Zahradní altánObjednatel:Zhotovitel:Datum: 02.08.2012PÁ. TV :KON Kód/položky "'Popis' ' MJt ; 2 .' 3 . .4 - ' S - • . • " . - ' •. ' : . ' 6íl2 K. Množství ..caná .;Sazba.. Cámscěíkemčeíkem jednotkováDPH: 7 "8 v ' 9: - .10D 1 HSV 1251 371,73D 13 Hloubené vykopávky 26 159,74K PK 1322011O1R0O Hloubeni rýh lířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 [713 67,600 356,66 24 182,90 21,0DPK1332O1101R0D16Hloubení iachet v hor.3 do 100 m3Přemístěni výkopkum3 3,800 520,22 1 976,843 K PK 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 50,100 94,45 4 731,95 21,0K PK 167101101ROO Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 mS1T>3 50,100 103,60 5 190,36 21,0D17Konstrukce ze zemin9 922,3111444,435 K PK 171201201RT1 Uloženi sypaniny na sWáůKu m3 50,100 114,95 5 759,00 21,06 K PK 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypartiny m3 13,200 214,60 2 832,72 21,0K PK 1751C1109R00 Příplatek za prohozen! sypaniny pro obsyp potrubí 1713 13,200 127,26 1 680,10 21,0KDPK1741O5111RO027Zásyp sypaninou se zhutněnímZákladym3 21,500 54,54 1 172,61104 083,539 K PK 274313611ROO Beton základových pasů prostý 8 20 (C 16/20) m3 31,900 2 415,60 77 057,64 21,010 K PK 274354111R00 Bedněni základových pasů zřízeni rn2 23,500 682,11 16 029,59 21,011 K PK 274354211ROO Bednénl základových pasů odstraněni m2 23,600 77,32 1617,02 21,012 K PK 275313611ROO Beton základových pálek prostý B 20 (C 16/20)m3 3,800 2 415,60 9 179,28 21,0D 31Zdi podpěrné a volné63 300,6013 K PK 311321311ROO Železobeton nadzékladových zdi B 20 (C 16/20) m3 19,100 2 574,00 49 163,40 21,014 KD15 KDPK311361112R0032PK 327357110R0033Vyztuz zdi oceli 10425Zdi přehradní a opěrnéBednénl ztracené konstrukci opěrných zdiSloupy a pilíře, stožéry a rámové stojky0,560 25 245,00 14 137,2060 082,41m2 47,900 1 254,33 60 082,4119 355,3516 K PK 3381711I1ROO Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zalitím MC kus 17,000 1 138,55 19 355,35 21,0D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr, stavby kromě vozovek a železnlí. svršku) 13 002,6617 K PK 451576111R0O 'odkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm m2 33,000 394,02 13 002,66 21,0D 62 Úprava povrchů vnéjěí 46 510,9818 K PK 622421143RO0 Omllka vnější stěn, MVC, Štukové, složitost 1-2 m2 102,000 297,00 30 294,00 21,019 K PK 622401971RZ1 Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšeni pň/navos. m2 102,000 16,41 1677,82 21,020 K PK 622471328RT2 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 1-2m2 102,000 í 40,58 14 339,16 21,0D21 KD63PK 632451024RQ0711Podlahy, podlahové konstrukceVyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tf. 50 mmIzolace proti vodi3 008,41m2 14,200 211,86 3 008,4152110,7622 K PK 711141559RZt Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pňtavenlm m2 14,200 154,44 2 193,05 21,023 K PK 71180100ZRT2 Hydrcfaolace pro zelené střechy DEKPIAN 77 m2 104,000 477,68 49 678,72 21,024 K PK 711111001RZI izolace proti vlhkosti vodor. nétěr ALP za studenam2 14,200 16,83 238,99 21,0D25 KD26 K0712PK 712491172R21PK721721233115RM1762Izolace stFech (živičné krytiny)Povlaková krytina sirech do 30°, ochran, textilieVnitřní kanalizaceVtok střeSni PVC DN 100Konstrukce tesařské6 105,84m2 104,000 58,71 6 105,846 741,90kus 2,000 3 370,95 6 741,90135 634,1227 K PK 762333130RQ0 Montáž vázaných konstrukci nepravidelných m 292,000 396,53 115 786,76 21,028 KDPK762341210ROO764Montáž bedněni attach rovnýchKonstrukce klempířském2 104,000 190,64 19 847,3668 373,3629 K PK 764522410R00 Lemováni t Tl ZN plechu, rš 400 mm m 66,000 624,69 41 229,54 21,030 K PK 764522420R00 Krycí píech nadezdNky % Tl ZN plechu, rš 630 mm m 35,500 693,00 24 601,50 21,031 K PK 764554402 R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm m 6,000 423,72 2 542,32 21,0D 766 V (onstruhcetruhitfsfó 35 285,1232 K PK 766421233ROO Obloženi podhtedůjednod. palubkami i. do 10 cmm2 104,000 339,28 35 285,12D767Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)20 350,8733 K PK 767915140ROO Montáž oplocen! poběž, z profilové oceli do 70 kg m 22,600 607,23 13 844,84 21,034 K PK 76792021GROO Montáž vra! na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 2,000 1 084,34 2 166,68 21,035 KDPK 767920240ROO87Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičovýchkus 1,000 4 337,35 4 337,3536 K PK 871311111R00 Montáž trnbek z tvrdého PVC ve výkopu 160 mm m 15,000 32,67 490,05 21,037 KDPK 871371111R0089Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 315 mmOstatní konstrukce6 034,05m 40,000 138,60 5 544,0038 K PK 894201121ROO Dno lachet z betonu B 30, tl. nad 20 cm m3 0,250 3 118,50 779,63 21,039 K PK 894401211RQQ Osazeni betonových skruž! rovných 29/100/9 kus 3,000 495,99 1 487,97 21,040 K PK 694402211R00 Osazení beton, sk/uži přechodových 60/100/70/9 kus 1,000 495,99 495,99 21,041 KD42 KDPK 899102111R0D95PK 953981106R00DlOsazeni poklopu s rámem do 100 kgRůzné dokončovací konstrukce a práce pozemních stavebChemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 12, ampuleOstatní materiál3 249,68kus 1,000 486,09 486,0913 400,64kus 48,000 279,16 13 400,64547 214,9743 M MAT 28611146.A Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x1000mm SN4 kus 15,000 62,17 932,55 21,044 Ml MAT 28611162.A Trubka PVC kanalizační hladké d250x6,1x5000mm SN4 kus 8,000 1 127,61 9 020,86 21,045 M MAT 55346488VD Plot z ocelových profilů bm 22,800 4 174,70 95 183,16 21,046 M MAT 59224100 Skfui fcanaiítační TBS-Q 1000/250/90 mm hus 3,000 740,52 2 221,56 21,047 M MAT 69224328.A Kónus iachetnl TBS-Q 100-63/56 LS 1000/625/90 kus 1,000 1 540,44 1 540,44 21,046 M MAT 61417200VO Dřevěné konstrokce T 01 al T 06 m3 4,680 42 409,64 198 477,12 21,049 M MAT 6t417201VD Dřevěná konstrukce T 07 m3 4,446 39 228,92 174411,76 21,050 M MAT 6141720SVD Palubky kosé ohoblované m3 3,630 18 024,10 65 427,48 21,0Celkem 1 251 371.7321,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,0


Objekt:Část:JKSO;Domov důchodců Ždirec - sadové čpravySO 801 Sadové úpravyObjednatel:Zhotovitel:Datum. 02.08.2012P.Č; TV KCN Kůtfpbióžky Popiš MJMnožství. celkemCenajadno&wá.Cena celkem1 2 3 4 5 6 7 6 . 9 • 10 ISazbaDPH tHSV287 086,31D1SPECIFIKACE 1/1 - rostliny38 030,871MAT 1Acer rubním 'Red Sunset'-javor červený 16-18ks 1,000 1 259,57 1 259,57 21,02MAT 2Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'- buk lesní 250-300ks 1,000 731,57 731,57 21,03MAT 3Prunus -třešeň 'Napoleonova' 16-18ks 1,000 1 167,33 1 167,33 21,04MAT 4Prunus-Švestka 'Čačanská rodná' 14-16ks 1,000 906,51 006,51 21,05MAT 5Malus-jabloň 'Rubín' 12-14ks 1,000 601,16 601,16 21,06MAT 6Llquidambar styraclfiua 'Stared'- ambroň západní 175-200ks 1,000 206,75 206,75 21,07MAT 7SorbUE aria 'MagróTsca-Jefáb muk 18-20ks 1,000 1 628,53 1 626,53 21,06MAT 6Acerginnala (vlcekmen) - javor arnurský 150-200ks 1,000 611,08 811,08 21,09MAT 9Ameíanchier iamarckii (vlcekmen)-muc-hovnikLamarckův 175-200ks 1,000 811,08 011,06 21,010MAT 10Buxus sempervirens Arborescens- zimostráz tvarovaný do koule 45ks 18,000 174,94 3 148,92 21,011MAT 11Calluna vulgaris Pallida'- vřes obecný - purpurové tervený fcvM 10-20ks 64,000 9,54 610,56 21,012MAT 12Calluna vulgaris 'J.H.Hamilton'- vřes obecný - sv. růžový 10-20ks 60,000 9,54 572,40 21,013MAT 13Calluna vulgaris 'Kinlochruel'- vřes obecný-bílé květy 10-20ks 64,000 9,54 610,56 21,014MAT 14Comus kousa 'Milky Way'- japonský dřin 80-100ks 1,000 60,43 60,43 21,015MAT 15Comus kousa 'Satomi - japonský dřin 80-100ks 1,000 60,43 60,43 21,016MAT 16Deutzíax 'Mont Rose' -trojpuk 25-30ks 4,000 9,54 39,16 21,017MAT 17Euonymus atalus Compactus'- brelen křidlatý 60-60ks 3,000 124,05 372,15 21,018MATHamameits x intermedia - viiin prostřední (1 * žlutý, 1 x oranžový, 1 x žlutýs červeným středem) 80-100ks 3,000 219,47 656,41 21,019MAT 19Hedera helix - břečřan popínavý 20-30ks 56,000 9,54 534,24 21,020MAT 20Hydrangea querdiolia 'Snow Queen'- hortenzie duBollstá 30-40ks 3,000 17,49 52,47 21,021MAT 21Hydrangea macrophy/ls - hortenzie veikollstá 30-40ks 10,000 17,49 174,90 21,022MAT 22Hydrangea arborescens 'Annabelle'- hortenzie stromečkovilá 30-40ks 17,000 17,49 297,33 21 ,Q23MAT 23Lavandula anguslifolla - levandule 10-15ks 140,000 8,91 1 247,40 21,024MAT 24Magnolia ffiiflora 'Nigra'-Sáchoiánilliokv&tý 12S-150ks 1,000 251,28 251,28 21,025MAT 25Magnolia 'Susan'- Sácholán 175-200ks 1.QQ0 397,59 397,59 21,026MAT 26Perovskía alripficlf. 'Blue Spire'- pérovskie dřevitá 30-40ks 0,000 11,13 69,04 21,027MAT 27Pňiiadelphus coronarius 'Virginal' - pustoryl věncový 25-30ks 7,000 9,54 66,76 21,028MAT 28Rosa 'Lavandar Oraam' (pop?. Palmengarten Franktert) - pokryvné riÉe rižová 15-20ks 20,000 15,59 311,80 21,029MAT 29Rosa 'Swany'- pokryvná růže bílá 15-20ks 20,000 15,59 311,80 21,030MAT 30Roaa 'Sunny Rose'- pokryvné rváe žluiá 15-20ks 56,000 15,59 873,04 21,031MAT 31Rosa 'Gartentraume'- sadová růže růžová, výška 1,4 m voní RK3ks 66,000 31,17 2 057,22 21,032MAT 3ZRosa 'Prairie Harvest'- sadová ríée žluté, výška 1,5 m RK3ks 10,000 31,17 311,70 21,033MAT 33Rosa 'Artemis'- sadová růže bílá, výška 1,2 m RK3ks 15,000 31,17 467,55 21,034MAT 34Rosa 'Dortmund'(popř, Dorothy Perkins') - popínavá růže růžové, výška 2,5 m RK4ks 2,000 31,17 62,34 21,035MAT 35Aster novae - anglie - hvězdnlce novoanglickš K9ks 35,000 7,00 245,00 21,036MAT 36Blechnum spicatum -že&rovice tCanoílstá K9ks 60,000 7,00 420,00 21,037MAT 37Brunnera macrophylla - pomněnkovec velkolislý K9ks 20,000 7,00 140,00 21,038MAT 38Centranthus ruber - mavuft K9ks 30,000 7,00 210,00 21,039MAT 39Delphinium cultonjm - ostrožka stračka - směs barev K9ks 54,000 7,00 376,00 21,040MAT 40Dicentra speciabiits - srdcovke nádherná K9ks 8,000 7,00 56,00 21,041MAT 41Echinacea purpurea - třapatka K9Ks 18,000 7,00 126,00 21,042MAT 42Geranium dalmatlcum - kakost dalmataký K9ks 100,000 7,00 700,00 21,043MAT 43Levrcanthemum 'Broathway Lights'- kopretina K9ks 54,000 7,00 378,00 21,044MAT 44Lfatris splcata - Suškanía klasnetá K9Ks 42,000 7,00 294,00 21,045MAT 45Mlscanthus sinensis 'Graclliimus'- ozdobnice čínská K9ks 7,000 11,13 77,91 21,046MAT 48Nepeta x faassenli - ženta K9ks 36,000 7,00 252,00 21,047MAT 47Paeonle lacttRora 'Pomponatta'- pivoffta K13ks 8,000 7,00 56,00 21,046MAT 48Pennisetum aíopecuroldes - dochan psári


65 M MAT 6566 M MAT 6667 M MAT 6768 M MAT 68D 0269 M MAT 6970 M MAT 7071 M MAT 7172 M MAT 7273 M MAT 7374 M MAT 7475 M MAT 7576 M MAT 7677M MATM MAT 78D D311210-1111K PK112 10-1112111 21-2131K PK11220-1113K PK182 00-1111K PKRosmarinus officinalis - rozmarýn K9Thymus vulgaris - tymián K9Ztratné 5%PPN (doprava) 15%SPECIFIKACE 1/2 - materiálTravní semenoBořka (vrstva 15 cm - jemná)Kůl ke stromu impregnovaný - tň kusy k 7 ks listnatých stromů, 1 ks k vlcekmenům -k javoru amurskému a muchovnlku, 1 ks ke 2 magnóSímDřevěné příčky půlené - délka 50 cmCk/azek"t,Bmá1 stromJutový pás Síře 30 cm - bsrtdáž kmene -3,5 m á 1 stromHerbicidHnojivo ke dřevinám (keře a trvalky 2 ks tablet, stromy 4 ks)Zahradnická zemina -ohumusování ploch pod trávníky a záhony ve vrstvě 15 cm naploše 844 m2 (ve výkrese plocha vyznačená Stalou -zakládané trávníky, záhony)PPN 20 % (doprava zeminy)MontážPokáceni stromu s rozřezáním a odstraněním větvi a kmene do vzdálenosti 20 m, sesložením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo nasvahu do 1:5 do 200 mmPokáceni stromu s rozřezáním a odstraněním větvi a kmene do vzdálenosti 20 m,se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostfedek v rovině nebo nasvahu do 1:5 lislnalého o průměru kmene přes 200 do 300 mmOdstraněni nevhodných dřevin o prúnéru kmene (krčku) do 100 mm s odklizenímvytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složenlmna hromady nebo snaložením na dopravní prostředek a odvozem na vzdálenost 2000 m výšky nad 1 ms odstraněním pařezu v roviOdstraněni pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m se složenímna hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy,doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 oprůměru pařezu na řezné plOdstraněni pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m se složenímna hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy,doplněnfm zeminy, zhutněním a úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 oprůměru pařezu na řezné plPlošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplněni omlce, v hornině 1-4 přinerovnostech terénu přes + - 50 do + - 1Q0 mm v rovině nebo na svahu 3ks 1 367,000 5,30 7 245,10 21,090103 10-1113Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin bez výměny půdy s případným naloženímpřebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km ase složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3ks 453,000 7,42 3 361,26 21,091PK 10310-1121dtto přes 0,0,4 do 1 m3ks 11,000 201,45 2 215,95 21,0KPK103 10-1121Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin s výměnou půdy na 50% s případnýmnaložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenostdo 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1 m3ks 11,000 361,69 4 198,59 21,09318410-2111Výsadba dřevin s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím přes 100 mm do200 mmks 1 367,000 5,30 7 245,10 21,09418410-2112Výsadba dřevin s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím přes 200 mm do300 mmks 453,000 10,60 4 801,80 21,09518410-2117Výsadba dřevin s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím přes 800 mm do1000 mmks 11.000 201,45 2 215,95 21,096KPK183 20-5111Založeni záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a s případným naloženi odpadu nadopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu doV.Svhomlnfe 1-2m2 390,000 8,48 3 307,20 21,09710040-2111Založeni trávníku parkového výsevem na půdě předem připravené s pokosením,naložením, odvozem odpadu do 20 kmm2 454,000 6,36 2 887,44 21,018420-2123Ukotveni dřevin třemi a vice kůly o délce kůlů s ochranou proti poškozeni kmene vmistě vzepřeni při prímferu Kiiti do 100 mm a délce kiiů přes 2 m do 3 mks 7,000 05,42 667,94 21,0PK 184 90-1111Osazeni kůlů k dřevině s uvázáním délky kůlů do 2 mks 4,000 37,11 140,44 21,0pK 184 50-1111Zhotoveni obalu kmene a spodních části větvi stromu z Juty v jedné vrstvě v roviněnebo na svahu do 1:5m2 10,000 25,45 254,50 21,0101KPK184 80-2111Chemické odplsvelenl půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných plocho výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na širokom2 844,000 2,12 1 769,28 21,0102PK184 80-2115Chemické odplsvelenl půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných plocho výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 granulátem na Širokom2 454,000 2,12 962,48 21,0103PK 18580-2114Hnojeni půdy ufnélým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinámt 0,040 15 903,61 636,14 21,0104PK18492-1096Mulčovánf vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravníprostfedek, odvozem do 20 Km a se složením při tlouSťce multe přes 100 do 150 mmv rovině nebo na svahu do 1:5m2 390,000 12,72 4 060,00 21,0106PK 18585-1111Dovoz vody pro záilvku rostlin do 6000 m - 3 xm3 6,000 413,49 2 480,94 21,0106PK 18580-4312Zaliti rostlin vodou - plochy jednotlivě přes 20 m2m3 6,000 424,10 2 544,60 21,0KPK11125-1112Drceni ořezaných větvi strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením opasném větvi do 200 mmm3 4,000 1 590,36 6 361,44 21,0Celkem287 086.31

More magazines by this user
Similar magazines