Důlní noviny ročník XI číslo 24 - Czech Coal

czechcoal.cz

Důlní noviny ročník XI číslo 24 - Czech Coal

2O NÁSDůlní noviny4. prosince 2008MUS:NORMY MUSVNITROAKCIOVÉ NORMY VYDANÉV 45. – 48. T¯DNU R. 2008● Pfi G¤ 20/08 „Hospodáfisk˘ pofiádek MUS“● Pfi G¤ 21/08 „Vyhlá‰ení organizaãní zmûny v rámci MUS“● OpZ 133/09/1 „Prohlídky a kontroly ÏebfiíkÛ a le‰ení“LUAS:● Pfi G¤ 21/08 „Organizaãní fiád“● Pfi G¤ 22/08 „Podpisov˘ fiád“● Pfi G¤ 23/08 „Hospodáfisk˘ pofiádek Litvínovské uhelné a.s.“VUAS:● Op G¤ 20/08 „Jmenování poradních komisí jako poradníchorgánÛ generálního fieditele“● Pfi G¤ 21/08 „Organizaãní fiád“● Pfi G¤ 22/08 „Podpisov˘ fiád“● Op G¤ 23/08 „V˘bûr podpisov˘ch oprávnûní vedoucíchzamûstnancÛ Vr‰anské uhelné a.s.“● Pfi G¤ 24/08 „Hospodáfisk˘ pofiádek Vr‰anské uhelné a.s.“VNITROAKCIOVÉ NORMY ZRU·ENÉ BEZ NÁHRADYV 45. – 48. T¯DNU R. 2008● PVA¤ 2.4 „Protokolární pfiedávání funkcí“V˘‰e uvedené normy naleznete v Start / Aplikace / Normy / ISON (vofi)OZNÁMENÍpro poji‰tûnceZdravotní poji‰Èovny ministerstva vnitraZdravotní poji‰Èovna ministerstva vnitra pfiipravila na závûr roku2008 pro své poji‰tûnce, zamûstnance Mostecké uhelné a.s.,Vr‰anské uhelné a.s. a Litvínovské uhelné a.s., bonusov˘ pfiíspûvekv podobû vitaminového balíãku v hodnotû 300 Kã.V t˘dnu od 8. do 12. 12. 2008 budou tyto balíãky pfiipravenypro zamûstnance – poji‰tûnce MV – k vyzvednutí v Zamûstnaneckémcentru, v kanceláfii ã. 1.02 v 1. patfie. Vitaminové balíãkybudou vydávány po pfiedloÏení zamûstnanecké karty po celoupracovní dobu Zamûstnaneckého centra.UPOZORNùNÍ: Vitaminové balíãky nejsou urãeny prozamûstnance, ktefií jsou v uveden˘ch spoleãnostech zamûstnániod listopadu nebo prosince 2008.OTÁZKA PROJaromíra Frantu, pfiedsedu SdruÏeníodborov˘ch organizací skupiny CzechCoalJak hodnotí odbory rozhodnutí o vyplacenítfiináctého platu zamûstnancÛm Mosteckéuhelné a sestersk˘ch spoleãností?Co se t˘ãe první ãásti tfiináctého platu, jednáse o naplnûní závazku o nárÛstu mezd,kter˘ je zakotven v kolektivní smlouvû.Jaromír FrantaPro vyplacení druhé ãásti tfiináctého platu nebyla naplnûnakritéria stanovená v dané klauzuli kolektivní smlouvy pro jejívyplacení ani za rok 2007 ani za leto‰ní rok. Z rozhodnutí akcionáfiÛpfiesto do‰lo k v˘platû druhé ãásti tfiináctého platu, coÏpovaÏujeme jako gesto smûrem k zamûstnancÛm. Leto‰ní, alei nadcházející rok jsou obdobím v˘znamn˘ch zmûn, a aãkolikaÏdá zmûna s sebou nese urãité napûtí, je moÏné vyplacenídruhé ãásti tfiináctého platu chápat jako podûkování zamûstnancÛm,Ïe se sv˘ch úkolÛ zhostili dobfie, plnili si své povinnostia rozdûlení Mostecké uhelné probûhlo i díky nim plynulea bez problémÛ.(red)S listopadovou mzdou dostanouzamûstnanci také tfiináct˘ platPokraãování ze strany 1ZároveÀ dodal, Ïe v˘‰e druhéãásti 13. platu je v˘razem toho,Ïe i pfies zmûny, které v leto‰nímroce probûhly, je skupina CzechCoal nadále siln˘m a stabilnímpartnerem jak vÛãi regionu, takKolejovou dopravupfievezme externí firmaPokraãování ze strany 1Jak to bude s pfievodem technickéhovybavení, napfiíklad kolejov˘chvozidel? Îelezniãní tratûzÛstanou v majetku Litvínovskéuhelné a Vr‰anské uhelné?Lokomotivy a vozy zÛstanouv majetku Mostecké uhelnéa nov˘ provozovatel si jepronajme za stanovenou cenu.Tratû a traÈové zafiízení vlastníspoleãnosti Litvínovská uhelnáa Vr‰anská uhelná, pro které vítûzsoutûÏe bude zabezpeãovatjejich údrÏbu.Kolik zamûstnancÛ zaji‰Èujev souãasné dobû provoz kolejovédopravy? Poãítáte s jejichpfiechodem k novému zamûstnavatelia za jak˘ch podmínek?Kompletní provoz zaji‰Èujev souãasné dobû 700 zamûstnancÛ.Pfiedpokládáme, Ïe budoupfievedeni do externí firmyza stejn˘ch podmínek, jaké mûliv MUS.Den GIS letos opût slavili i v MUSLetos jiÏ podruhé probûhlana pracovi‰ti Geografickéhoinformaãního systému MUSprezentaãní akce v rámci mezinárodníhoDne GIS 2008. Tenpfiipadl na 19. listopad a slaviliho opût pfiíznivci geoinformaãníchtechnologií po celémsvûtû. Akce pofiádané v tentoden mají za cíl seznámit ‰irokouvefiejnost s moÏnostmi,které geografické informaãnísystémy spoleãnosti nabízejí.Také na na‰em pracovi‰tijsme skupinû spolupracovníkÛformou krátké prezentacepfiedstavily GIS a jeho vyuÏití,vãetnû systému pouÏívanéhou nás. K tomuto úãelu jsme sis kolegyní vyrobily speciálnítriãka a upekly jsme dort s logemDne GIS, coÏ je témûfinutností k registraci akce nawebu www. gisday.com. Natûchto stránkách budou k vidûnítaké na‰e „v˘tvory“. Konzumacedortu pak byla pfiíjemn˘mzakonãením této akce,sv˘m zamûstnancÛm.Dvanáctého prosince, kter˘je ve spoleãnostech skupinyCzech Coal v˘platním termínem,najde na svém úãtu spoleãnûs listopadovou mzdoutfiináct˘ plat celkem 3 714Tereza Koudelková (vlevo) a Michaela Holá z odboru geoinformatiky upekly naoslavu Dne Gis i speciální dort.Foto: Archiv OMGobzvlá‰È po nároãném spoleãnémfotografování.Na stránkách DN byla keDni GIS 2008 také vyhlá‰enasoutûÏ o nejlep‰í informatick˘vtip. Ze v‰ech do‰l˘ch vtipÛ,kter˘m jsme se s kolegy pfii jejichãtení v rámci oslavyupfiímnû zasmáli, jsme vybralizamûstnancÛ v‰ech tfií sestersk˘chspoleãností. Tfiináct˘plat je pfiedev‰ím tfieba chápatjako podûkování zamûstnancÛmza práci, kterou prospoleãnost v leto‰ním roceodvedli.(pim)Jaké je kapacita Ïelezniãnípfiepravy v tûÏebních spoleãnostechskupiny Czech Coal?Na 164 kilometrech stabilnícha 42 km pohybliv˘chtratí v tûÏebních spoleãnostechskupiny Czech Coal jezdív souãasné dobû 65 lokomotiv,486 vagonÛ na uhlía asi 500 vagonÛ na pfiepravuskr˘vky a ostatních materiálÛ.Roãnû se pfiepraví 25 milionÛtun hmot, z toho 20 milionÛtun uhlí. (rot)autory tfií nejlep‰ích. Jsou to:Pavel ·pecián, Radek ·etina akolektiv – H. Bene‰ová,J. Kripnerová, D. Vojífiová.V‰em v˘hercÛm blahopfiejemea ostatním dûkujeme zavtipné pfiíspûvky.Tereza Koudelková,Michaela Holá (OMG)dulni.noviny@mus.cz tel.: 478 002 222 www.mus.cz


Důlní noviny4. prosince 2008SERVIS3VZPOMÍNKADne 13. listopadu 2008jsme vzpomnûli2. smutného v˘roãí,kdy nás náhle opustil manÏel,táta a dûda Jifií Hol˘ z Jirkova.12. listopadu by se doÏil 71 let.Stále vzpomínají manÏelka Helenaa synové Jirka a Petr s rodinamiBLAHOP¤ÁNÍ■ Prodám ‰tûnû nûm. ovãáka,fenka 6 mûsícÛ, zaãíná poslouchat,zvyklá venku, za2 000 Kã, s oãkovacím prÛkazem,nemám ãas se jí vûnovat,klasicky barvená, okr. Most tel: 603 397 709VZKAZY A NABÍDKY■ Prodám praãku (ne automatickou), na koleãkách, na 1,5 kg prádla, s vyhfiíváním vody, pfiíkon(2KW), s vyváfiením, ãerpadlo na vypou‰tûní vody – 0,13KW. Na bílé i barevné prádlo,kontrolní teplomûr, vana – nerez. Rozmûry 44 - 60 - 50. Málo pouÏívaná. Cena 600 Kã. Víceinfo na tel: 777 558 813■ PRODÁM chlapecké brusle zn. Botas, vel. 40, témûfi neno‰ené. Cena: 490 Kã.Tel: 605 483 870■ Prodám sedací soupravu, velice zachovalou. Cena 4 000 Kã. Spûchá. Dohoda moÏná,volejte: 777 075 271■ Opravím, sefiídím, vyãistím, promaÏu ve‰keré ‰icí stroje (vãetnû GO) i u Vás doma.Tel: 476 166 846, sm D/12, mob: 723 313 461.Dne 27. 11. 2008oslavil své Ïivotní jubileum „60“ letpan Milo‰ Koãí z KSK a.s.Vedení spoleãnosti, spolupracovnícia kamarádi mu pfiejí v‰echno nejlep‰í,pevné zdraví, ‰tûstí a spokojenost.Vitaminy – významná podpora/Připravila Kardia s.r.o.Vitaminy rozpustnév tucích:Vitamin A (retinol)Vitamin D (kalciferol)Vitamin E (tokoferol)Vitamin K (fylochinon)Lidské tělo si je neumí vyrobit, proto je musí přijímatv potravě. Řeč je o vitaminech. Vitaminy jsou organickélátky, které jsou nepostradatelné pro normální fungováníorganismu. Společně s bílkovinami, tuky a sacharidypatří k základním složkám lidské potravy. Nesmímevšak zapomenout ani na minerály a stopové prvky.Téměř všechny potraviny obsahují některé z vitaminů.Pro dostatečný příjem všech vitaminů je nutná pestrástrava s dostatkem ovoce a zeleniny.Vitaminy se dělí na rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích. Vitaminyrozpustné v tucích se nacházejí především v potravinách,které obsahují tuky: maso, ryby, mléko, mléčné výrobky a některérostlinné oleje. Vitaminy rozpustné v tucích jsou poměrně trvanlivé.Většinou dobře snáší přístup vzduchu a zahřívání. Přivaření nedochází k jejich velkým ztrátám. Při vyšším příjmu sije tělo ukládá do zásoby v tukové tkáni a játrech.Vitaminy rozpustné ve vodě se často ničí. Při vaření je částečněničí teplo a značné množství se jich vyluhuje do vody. Z tohodůvodu je nutné krátké vaření a využívání i vody, do které se vitaminyvyluhovaly. Nejcitlivější jsou vitamin C, kyselina listováa vitamin B2.Vitaminy rozpustnéve vodû:Vitamin BVitamin B1 (thiamin) – napfi. obiloviny (hlavnû klíãky),kvasnice, játra, libové vepfiové masoVitamin B2 (riboflavin) – napfi. mléko, zelenina, kvasnice,játra, srdce, ledvinyVitamin B3 (niacin)Vitamin B5 (kyselina pantotenová)Vitamin B6 (pyridoxin) – napfi. mléko, kvasnice, masoVitamin B9 (kyselina listová)Vitamin B12 (kobalamin) – napfi. játra, ledviny, mlékoVitamin C (kyselina L-askorbová) – napfi. ovoce a zelenina(‰ípky a rybíz)Vitamin H (biotin)Vitamin PP (nikotinamid, niacin)U vitaminÛ v‰ak neplatí, Ïe ãím více jich tûlo pfiijme, tím bude zdravûj‰í. âast˘, a o to záludnûj‰í je nedostatekvitaminÛ (hypovitaminóza), kter˘ se projevuje vy‰‰í únavností, ãasto se opakujícími virózami, podráÏdûností,nûkdy nechutí k jídlu, ale naopak i zv˘‰en˘m apetitem. NejzávaÏnûj‰ím dÛsledkem nedostatku vitaminu(zejména C, E, betakarotenu) je v‰ak vy‰‰í pravdûpodobnost vzniku nádorov˘ch onemocnûní a aterosklerózy.Mezi osoby, u nichÏ pfiíjem vitaminÛ a minerálních látek ve stravû není dostaãující patfií zejména Ïeny a dûtiv nûkter˘ch fázích Ïivota, lidé drÏící redukãní dietu, nûktefií chronicky nemocní a také kufiáci.Oproti tomu nadmûrn˘ pfiíjem vitaminÛ rozpustn˘ch v tucích, hlavnû vitaminÛ A nebo D, mÛÏe véstk onemocnûní oznaãovanému jako hypervitaminóza, protoÏe neÏádoucí pfiebytek tûlo nedovede okamÏitûvylouãit. Nadbytek vitaminÛ rozpustn˘ch ve vodû tûlo vylouãí moãí. Pfiedávkování je obvykle moÏné pouzepokud bereme pfiíli‰ mnoho vitaminov˘ch pfiípravkÛ. Nadmûrn˘ pfiíjem vitaminÛ z bûÏné stravy nehrozí.Zji‰Èování hladiny vitaminÛ se bûÏnû neprovádí, vût‰inou lékafii doporuãují jejich uÏívání na základû pfiíznakÛ.Velmi vhodné je zv˘‰it pfiíjem vitaminÛ napfi. v prÛbûhu chfiipkového období. Základem je v‰ak pestrá stravas dostatkem ovoce a zeleniny, jeÏ obsahuje nejen v‰echny vitaminy, ale i dal‰í nezbytné Ïiviny i látky, které majípozitivní vliv na organizmus.dulni.noviny@mus.cz tel.: 478 002 222 www.czechcoal.cz


4SERVISDůlní noviny4. prosince 2008JÍDELNÍâEKTEPLÁ A CHLAZENÁ JÍDLA● Pondûlí 8. 12.Polévka uzená s vajeãn˘m kapáním1) Hovûzí gulá‰, tûstoviny2) Vepfiová k˘ta uzená, bramborová ka‰e, okurka3) Du‰ená zelenina se sojov˘m masem, brambory4) Pfiírodní vepfiov˘ fiízek na Ïampionech, hranolky, obloha5) Provensálská krÛtí játra, du‰ená r˘Ïe6) Hovûzí gulá‰, kynuté knedlíky● Úter˘ 9. 12.Polévka brokolicová1) Kufiecí steh˘nko ve smetanové omáãce, kynuté knedlíky2) Sekaná peãenû, bramborová ka‰e, kompot3) Bramborov˘ nákyp se ‰vestkami, ãaj4) Vepfiov˘ plátek s nivou, americké brambory, obloha5) Pasta alla Lolita6) Kufiecí steh˘nko ve smetanové omáãce, du‰ená r˘Ïe● Stfieda 10. 12.Polévka krkono‰ská cibulaãka1) Hovûzí plec na ãesneku, bramborové knedlíky,du‰en˘ ‰penát2) Rybí filé na ro‰tu, brambory, tatarská omáãka3) Zeleninov˘ talífi se smaÏen˘mi zelen. placiãkami, peãivo4) Vepfiové nudliãky na budvaru, ‰unková r˘Ïe, obloha5) Maìarské flíãky s anglickou slaninou, ãervená fiepa6) Hovûzí plec na ãesneku,kynuté knedlíky, du‰en˘ ‰penát● âtvrtek 11. 12.Polévka dr‰Èková1) Sekané polpety na Ïampionech, kynuté knedlíky2) Rizoto z kufiecího masa, okurka3) SmaÏené hranolky s balkánsk˘m s˘rem a keãupem4) Pirátsk˘ mû‰ec, opékané brambory, obloha5) Neapolské nudle, zeln˘ salát s paprikou6) Sekané polpety na Ïampionech, brambory● Pátek 12. 12.Polévka kvûtáková – jemná1) ·tajgrova smûs, du‰ená r˘Ïe2) Babiããiny bramborové knedlíky, du‰ené zelí3) Vafiené vejce, fiímsk˘ hrách, okurka4) Králiãí játra na pórku, americké brambory, obloha5) Cikánsk˘ vepfiov˘ plátek, ‰iroké nudle6) ·tajgrova smûs, chléb● Pondûl 15. 12.Polévka pórková1) Debrecínsk˘ gulá‰, tûstoviny2) Rybí filé v s˘rové omáãce, brambory, hlávkov˘ salát3) Zapeãené tûstoviny s nivou, ãervená fiepa4) SmaÏen˘ s˘r, brambory, tatarská omáãka, obloha5) R˘Ïe s drÛbeÏím masem Hanoy6) Debrecínsk˘ gulá‰, kynuté knedlíky● Úter˘ 16. 12.Polévka bramborová1) Vepfiová játra na slaninû, bramborové knedlíky2) Peãené kufie na másle, brambory, kompot3) Omeleta s ãínskou zeleninou4) Vepfiov˘ plátek chilli, hranolky, obloha5) DrÛbeÏí maso po ‰t˘rsku, du‰ená r˘Ïe6) Vepfiová játra na slaninû, kynuté knedlíky● Stfieda 17. 12.Polévka ãesneková s chlebov˘mi krutony1) Sikulská vepfiová peãenû, kynuté knedlíky2) Vepfiové nudliãky na kari, du‰ená r˘Ïe3) Zeleninov˘ talífi s uzen˘m s˘rem, tmavé peãivo4) VídeÀská ro‰tûná, opékané brambory, obloha5) Italská pasta alla Quisado6) Vepfiové nudliãky na kari, brambory● âtvrtek 18. 12.Polévka hovûzí s játrovou r˘Ïí1) KrÛtí v˘peãky, bramborové knedlíky, ‰penát2) Vepfiová krkovice uzená, westernové fazole, okurka3) Nudle s mákem, ãaj4) No‰ovické vepfiové Ïebírko, smaÏené krokety, obloha5) Dudácká smûs, du‰ená r˘Ïe6) KrÛtí v˘peãky, kynuté knedlíky, du‰ené zelí● Pátek 19. 12.Polévka rybí1) Sklepmistrova vepfiová peãínka, bramborové knedlíkys houskou2) SmaÏen˘ kufiecí fiízek, bramborov˘ salát3) Zapékan˘ houbov˘ kuba, okurka4) ·tûstí ·hang – si, hranolky, obloha5) Cachosbili z kufiat, du‰ená r˘Ïe - gruzínská kuchynû6) Sklepmistrova vepfiová peãínka, tûstoviny● Sobota 20. 12.Polévka kufiecí se zeleninou a nudlemi1) Mexick˘ gulá‰, du‰ená r˘Ïe s hrá‰kem2) SmaÏen˘ hamburger, brambory, tatarská omáãka,MRAŽENÁ JÍDLA● Pondûlí 8.12.1) ·panûlská hovûzí peãenû, du‰ená r˘Ïe2) Krkono‰ské bramborové placiãky● Úter˘ 9.12.1) Záhoráck˘ gulá‰, houskové knedlíky2) Athénské vepfiové ragÛ, tûstoviny Penne3) SmaÏené kvûtákové placiãky, brambory, tatarská omáãka● Stfieda 10.12.1) Vepfiová plec uzená, kfienová omáãka, houskové knedlíky2) Peãené kufie na másle, halu‰ky se zelím a slaninou3) Pfiesnídávková polévka: Frankfurtská, bílé peãivo● âtvrtek 11.12.1) Lovecká hovûzí peãenû, du‰ená r˘Ïe2) Pfiírodní mlet˘ fiízek, bramborová ka‰e3) Zapékané tûstoviny se sojov˘m masem a zeleninou● Pátek: 12.12.1) Kufiecí prsíãka po cikánsku, tûstoviny2) Domácí jitrniãka, brambory, du‰ené zelí● Pondûlí: 15.12.1) ·vestkové bramborové knedlíky s mákem2) Chillské maso, smaÏené bramborové kostiãky● Úter˘: 16.12.1) Zabijaãkov˘ gulá‰, houskové knedlíky2) Zapékané tûstoviny s nivou3) Rybí filé po tfieboÀsku, brambory● Stfieda: 17.12.1) Kufiecí maso po ãínsku, du‰ená r˘Ïe2) Dietní párek, hrachová ka‰e3) Pfiesnídávková polévka: Hovûzí s masem a tûstovinami, chléb● âtvrtek: 18.12.1) Svíãková hovûzí peãenû, houskové knedlíky2) Pfiírodní kufiecí roláda, bramborová ka‰e3) Hrá‰ek s mrkví na másle, brambory● Pátek: 19.12.1) Vepfiov˘ bok uzen˘, bramborové knedlíky, du‰ené zelí2) Masové kuliãky v s˘rové omáãce, tûstoviny PennePROGRAM ZDRAVÍ MUSâERPÁNÍ OSOBNÍHO FONDU ZAMùSTNANCE Z PROGRAMU ZDRAVÍV ZÁVùRU ROKU 2008VáÏení zamûstnanci,dovolujeme si vás upozornit, Ïe posledním dnem, kdy bude moÏnéobjednat poukázky VitalPass a HolidayPass poskytované prostfiednictvímProgramu Zdraví v tomto roce, bude 12. 12. 2008.Poslední den pro vyzvednutí vámi objednan˘ch poukázek v ZC je 19. 12. 2008.V dal‰ích dnech jiÏ nebude ãerpání poukázek moÏné a vበnárok na rok 2008 zanikne.Poukázky v systému Kredit na ostatní aktivity programu Zdraví, jako napfi. Aquadrom, fitness,masáÏe, oãkování apod., mÛÏete objednat naposledy 29. 12. 2008.Od 30. 12. do 31. 12. 2008 bude systém Kredit pro objednávání poukazÛ zablokována jiÏ nebude moÏné doãerpat nevyuÏitou ãást Osobního fondu na rok 2008.Pondûlí 29. 12. 2008 je také posledním termínem, kdy si v Zamûstnaneckém centru mÛÏetenechat proplatit doklady o úhradû poplatkÛ u lékafie nebo za hospitalizaci v nemocnici.Pro úhradu tûchto poplatkÛ platí stejná pravidla jako pro úhradu zdravotníchv˘konÛ (napfi. stomatologie, dermatologie apod.).dulni.noviny@mus.cz tel.: 478 002 222 www.czechcoal.cz


Důlní noviny4. prosince 2008O NÁS5Skupina Czech Coal má nejlep‰ízprávu o udrÏitelném rozvojiV leto‰ním roãníku soutûÏe Czech TOP 100, kter˘ se konaljiÏ popatnácté, dosáhla skupina Czech Coal jiÏ ãtvrtého vítûzstvív fiadû v kategorii nejlep‰í zpráva o spoleãenské odpovûdnostifirem. Stanislav KuÏel, externí poradce pro udrÏiteln˘rozvoj skupiny, shrnul její pfiednosti.Proã je pro nás ocenûní v˘znamné?Ocenûní zprávy je pfiedev‰ímocenûním na‰í transparentnosti,v˘stiÏnosti reportingu a rovnûÏodvahy popisovat jak benefity,tak i rizika a enviromentálnídopady ãinnosti skupinyCzech Coal.V tomto roce jsme dosáhlijiÏ ãtvrtého vítûzství v fiadû.Jak˘m zpÛsobem se zprávazmûnila?Zpráva, jakou má Czech CoalGroup, se nepomûfiuje pfii svétvorbû podle zpráv jin˘ch spoleãností,ale pfiedev‰ím tím, jakvyhovuje skupinû samotné pfiikomunikaci s rÛznorod˘mi cílov˘miskupinami. Bûhem posledníchpûti let se zdÛraznilapotfieba více propojit report vlivuprÛmyslové ãinnosti skupinys v˘vojem v mosteckém regionu,aÈ uÏ jde o rekultivace, v˘vojzneãi‰tûní ovzdu‰í ãi v˘znamskupiny jako zamûstnavateleãi sponzora. Spolu sevznikem energetické burzy Prahaa liberalizací trhu se zásadnûzmûnil zpÛsob nákupu elektfiinyNበúspûch spoãívá pfiedev‰ím v tom, Ïe zpráva neobsahujemarketingová slohová cviãení ãi sebechválu vpopise sponzorsk˘ch darÛ, ale pfiedev‰ím údaje, anal˘zya pfiípadové studie, na kter˘ch spolupracujeme smnoha externími subjekty, aÈ uÏ jde o samosprávy obcí,státní instituce ãi vysoko‰kolská pracovi‰tû.na velkoobchodním trhu a zprávase soustfiedila i na popis práva moÏností koneãného zákazníka.Zásadní inovací poslednízprávy je popis rizik vypl˘vajícíchz nejasného v˘voje ãeské e-nergetiky v blízké budoucnosti.¤ada firem v âR vydalav posledních pûti letech v nûjaképodobû zprávy o spoleãenskéodpovûdnosti ãi udrÏitelnémrozvoji (napfiíklad O 2ãi ·KODA AUTO), v ãemjsme tak odli‰ní, Ïe ãtyfiikrátza sebou obhájíme nejvy‰‰íkvalitu zprávy v âR?Nበúspûch spoãívá pfiedev‰ímv tom, Ïe zpráva neobsahujemarketingová slohová cviãeníãi sebechválu v popisesponzorsk˘ch darÛ, ale pfiedev‰ímúdaje, anal˘zy a pfiípadovéstudie, na kter˘ch spolupracujemes mnoha externímisubjekty, aÈ uÏ jde o samosprávyobcí, státní instituce ãi vysoko‰kolskápracovi‰tû. Jednouz velk˘ch v˘hod na‰eho reportinguje oproti zprávám o spoleãenskéodpovûdnosti jin˘chspoleãností, Ïe jsme propojilisociální a environmentální ú-daje s popisem managementujakosti, obchodní strategie a finanãníchv˘sledkÛ a to v‰e u-místili do kontextu v˘voje regionu,energetiky a ochrany Ïivotníhoprostfiedí v âR. Zdáse, Ïe v tomto zatím nemámev âR konkurenci.Pravdûpodobnû jsme prvnía zatím jedinou spoleãnostív âR certifikovanou v rámcistandardu Global ReportingInitiative. Co musí splÀovatspoleãnost, aby takovou certifikacizískala?Pfiedností zprávy Czech CoalGroup je její zpracování s vyu-Ïitím mezinárodní metodikySustainability Reporting GuidelinesGlobal Reporting Initiative(GRI) z roku 2006 a GRImetodiky pro odvûtví tûÏby nerostÛ(GRI Mining and MetalsSector Supplement) z roku2005. Jde o velice podrobnoumetodiku, která pfiedepisujeobsah zprávy i zpÛsob poskytováníúdajÛ, aby byly transparentnía srovnatelné v mezinárodnímmûfiítku. Zpráva je pakpodrobena rozboru samotnéGRI, která urãí míru souladuse standardem. Samotn˘ standardGRI se postupnû stává vesvûtovém mûfiítku pro firmystejnû v˘znamn˘m jako standardyISO.(jn)VOLNÁ MÍSTAObvodáfi sdûlovacího a zabezpeãovacího zafiízeníPracovi‰tû: KomofianyPoÏadovky – Vzdûlání: vyuãen – zabezpeãení, sdûlovací techniky,slaboproud – smyslová zdravotní zpÛsobilost, práce ve v˘‰káchTermín nástupu: 1. 1. 2009Pracovní doba: R 8, 6.00 – 14.00 hod.Bliωí informace: ·tefan Nagy, vedoucí PÚ – E, tel: 476 204 742Pfiihlá‰ky zasílejte elektronickou po‰tou:na adresu: s.nagy@mus.czProvozní elektrikáfiCharakteristika místa: údrÏba a opravy nízkonapûÈov˘chrozvodÛ v kolejové dopravûPracovi‰tû: KomofianyPoÏadavky – Vzdûlání: vyuãen v oboru elektroTermín nástupu: 1. 1. 2009Pracovní doba: R8 6.00 – 14.00 hod.Bliωí informace: ·tefan Nagy, tel: 476 204 742NEP¤EHLÉDNùTEZAHÁJENÍ âERPÁNÍ OSOBNÍHO FONDUZAMùSTNANCE Z PROGRAMU ZDRAVÍ V ROCE 2009Termín zahájení objednávání poukázek a poukazÛ z ProgramuZdraví v roce 2009 bude zamûstnancÛm oznámen zaãátkemroku 2009. Pfiedpokládan˘ termín je nejdfiíve 16. 1. 2009. Pozdûj‰ítermín je ovlivnûn technick˘mi a organizaãními dÛvody,v‰em zamûstnancÛm dûkujeme za pochopení.Osobní fond zamûstnance Programu Zdraví v roce 2009bude ãinit 8 000 Kã.Úsek fiízení personálního fiediteleOndfiej Materna (vlevo) byl jedním ze dvou obdarovan˘ch, kter˘ z rukou pfiedsedy SOO MUS Jaromíra Franty pfievzal v˘tû-Ïek Dne horníkÛ.Foto: (pim)V˘tûÏek Dne horníkÛ pomÛÏe nemocn˘mDvûma adresátÛm pfiedalv pátek 28. listopadu pfiedsedaSOO MUS Jaromír Frantapeníze, které odboráfii vybraliza obãerstvení na leto‰nímDni horníkÛ.„Rada SOO MUS rozhodlana základû podan˘ch Ïádostí,Ïe se vybraná ãástka rozdûlí napolovinu a pfiedá dvûma vybran˘mpfiíjemcÛm na konkrétníúãel,“ uvedl pfiedseda SOOMUS. Zhruba tfiináctitisícov˘dar získali Jaroslav Klesinera Ondfiej Materna, oba zamûstnancikolejové dopravy MUS.Ondfiej Materna vyuÏije penízena léky a dopravu dozdravotních zafiízení pro svéhopûtadvacetiletého syna,kter˘ je od sv˘ch ãtrnácti letpostiÏen˘. Prodûlal jiÏ devûtoperací mozku, trpí tûÏkou e-pilepsií a pohybov˘m postiÏením.„Mûsíãní náklady na léãbusyna se pohybují kolemãtyfi aÏ sedmi tisíc korun,“uvedl Ondfiej Materna. TakéJaroslav Kleisner vûnuje prostfiedkyna léãbu stfiednû tûÏcepostiÏeného syna odkázanéhona pomoc svého okolí.V˘tûÏek ze Dne horníkÛ,kter˘ SOO MUS vybere zaobãerstvení, se rozdûluje ÏadatelÛmpravidelnû od roku2005. O pfiidûlení ãástky rozhodujerada SOO, která vybíráz do‰l˘ch Ïádostí. (pim)dulni.noviny@mus.cz tel.: 478 002 222 www.mus.cz


6SPORTDůlní noviny4. prosince 2008Olympionik Martin Trãka stráví Vánoce domaJachtafi, reprezentant âR a olympionik Martin Trãka, ãlenYacht klubu Most má za sebou dal‰í sezonu. Ta leto‰ní bylaolympijská, protoÏe se zúãastnil svátku sportu v ãínskémPekingu. Spokojen s tím, jak dopadla, v‰ak rozhodnû není.Trãkovy pfiedstavy o prÛbûhumistrovské sezony se totiÏ naprostorozcházely s realitou.V olympijské regatû dosáhl vetfiídû Laser pouze na tfiicátoupfiíãku, a to je, jak sám fiíká,hodnû málo.TakÏe, jaká byla uplynulá sezonaznámého jachtafie, reprezentantaa úãastníka letnícholympijsk˘ch her 2008?Mûla to b˘t pro mû vlastnûposlední sezona. V‰echno jsempodfiídil olympiádû v âínû. Odjeljsem snad jenom dva nebo tfiizávody velk˘ch lodí, takÏe jsemje vlastnû úplnû vynechal a jezdiljsem pouze tfiídu Laser. Z hlediskav˘sledkÛ v‰ak musím konstatovat,Ïe se mi sezona moc nepovedla,protoÏe na olympiádûjsem skonãil aÏ tfiicát˘, coÏ promû bylo velké zklamání, protoÏejsem byl na tuhle olympiádu dalekolépe pfiipraven˘ neÏ na tupfiedchozí...Co za tím bylo, Ïe se vrcholva‰í sezony pfiíli‰ nevydafiil?Hned celá série záleÏitostís olympiádou spojen˘ch, které siãlovûk samozfiejmû uvûdomí aÏpozdûji. Jednak asi pfiíprava nebylatak optimální na to, jaképotom byly v âínû podmínky.Ty totiÏ byly hodnû specifické.Nebyl tam typick˘ jachting, jakob˘vá, dejme tomu, na Svûtovémpoháru. Vítr foukal mnohemménû neÏ normálnû, a to po celoudobu. Snad jedin˘ den byl vítrvût‰í neÏ 15 uzlÛ a zrovna se jelapouze jediná rozjíÏìka, proto-Ïe rozhodãí nedokázali zakotvitloì a jedna se jim dokonce potopila,coÏ bylo tak tro‰ku nepochopitelné,kdyÏ to byli rozhodãí,ktefií nám pfiedtím dûlali mistrovstvísvûta. No, ale prostû totakhle bylo. V‰ichni úãastníciolympiády dokonce v rámci pfiípravyna závody zhubli, protoÏese poãítalo právû s tím, Ïe vûtrubude v âínû pomálu. Tak jsemshodil svou váhu pfii 190 centimetrechv˘‰ky aÏ na 76 kilogramÛ,nûktefií ‰li s vahou dolÛ je‰tûvíc, coÏ uÏ byl dost extrém.Zmínil jste, Ïe sezona mûlab˘t pro vás poslední. Je tomutak, nebo jste si to rozmyslel?Chtûl jsem se pÛvodnû opravdus kariérou rozlouãit, jenÏe neúspûchna olympiádû a tfiicátápfiíãka, to se mi zdálo jako nedÛstojnépro louãení, a tak jsem serozhodl, Ïe to je‰tû jednou zkusím.V lednu pfií‰tího roku znovuzaãnu s pfiípravou, budu jezditzávody a v‰e nasmûruju na letníolympijské hry do Lond˘na v roce2012.VÏdycky na pfielomu rokujste se zúãastnil prestiÏní regatyvelk˘ch jachet v Austrálii. Pojedetetaké letos?Kdepak. Letos závody poháruSydney – Hobbart nepojedu.Budu odpoãívat. Leto‰ní Vánocechci po ãtyfiech letech takyjednou strávit doma s rodinou.To ale neznamená, Ïe bych sezávodÛ velk˘ch lodí chtûl nûjak˘mzpÛsobem vzdát. Napfiíkladpo olympiádû jsem to nevydrÏel,zaãal jsem se tro‰kunudit, tak jsem odjel regatuMarcolano, coÏ je závod, kdestartuje nejvíce lodí na svûtû.On je to v podstatû takov˘ plovoucífestival, protoÏe v nûm defacto závodí asi prvních desetlodí. Letos tam jely napfiíkladkompletní t˘m z prestiÏníhoAmerického poháru nebo nejrychlej‰íloì na svûtû Alfa Romeo.Já jsem jel na slovinskélodi Maxijena a kupodivu jsmese s její posádkou postarali ovelké pfiekvapení, protoÏe jsmeje‰tû v závûru závodu právûpfied Alfou Romeo vedli. Nakonecnás ale v posledních stovkáchmetrÛ závodu pfiedjela,takÏe se obrovské pfiekvapenínekonalo.(e‰)TURNAJE SOO MUS● Turnaj ve stolním teniseV sobotu 6. prosince se ve sportovní hale TJ Lokomotiva Most(pod aquadromem) uskuteãní jiÏ tradiãní turnaj ve stolním teniseO pohár technického fieditele Mostecké uhelné. PrezenceúãastníkÛ probûhne na místû, mezi 7.45 – 8.00 hod. Zájemcio úãast v turnaji se mohou hlásit na telefonních ãíslech 4845,4895. Startovat mohou zamûstnanci spoleãností skupiny Czech Coal.● Turnaj v sálové kopanéV sobotu 13. prosince se ve sportovní hale v Beãovû bude konatdal‰í roãník turnaje v sálové kopané O pohár pfiedsedy SOOMUS. Prezence druÏstev probûhne na místû v 7.45 – 8.00 hod.DruÏstva v‰ak svou úãast v turnaji musí nahlásit v pfiedstihu,do 5. prosince na tel. 2723, pfiípadnû na ãíslo 603 161 446. (ju)Nejlep‰í kuÏelkáfii jsou z HrabákuUÏ tradiãnû se na konci listopadu v ku-Ïelnû hotelu ·irák uskuteãnil dal‰í roãníkkuÏelkáfiského turnaje. Ze tfií druÏstev senakonec z vítûzství radoval t˘m OOPHrabák ve sloÏení Vítr, âerno‰ek, Vondrá‰ek.Na druhém místû skonãilo druÏstvoÚdrÏby Mostecké uhelné ve sloÏeníVesel˘, Uhlífi a Verner. Tfietí pozici obsadilihráãi DTS Vrbensk˘ – ·losar, ·varca Pavelka.Mezi Ïenami si cenu za vítûzství odneslaVladimíra Kofiínková. Na druhémmístû skonãila Marie Pejcharová, tfietípfiíãku obsadila Nina Maierová. Cenupro nejlep‰ího hráãe turnaje si odneslZ. Vítr z vítûzného druÏstva. (red)Pohár pro vítûzné druÏstvo pfievzal z rukou Pavla âerno‰ka a generálníhofieditele Litvínovské uhelné Petra Kolmana (vpravo) JaroslavVondrá‰ek.Foto: Archiv SOO MUSDŮLNÍ NOVINYlist Mostecké uhelné a.s.Důlní noviny – vydává Mostecká uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, tel./fax redakce 476 203 137, tel: 476 203 329, záznamník478 002 222, e-mail: dulni.noviny@mus.cz, IČ: 272 61 824, čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu.Toto číslo vychází v nákladu20 000 výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu MUS a na www.mus.cz. Registrační číslo MK ČR E 11596. Manažer regionálnípolitiky a komunikace Liběna Novotná. Redakce: Jan Pimper. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA, Grafická úprava a DTP:NEW IN PRODUCTION, Šrobárova 24, Praha 10, www.nip.cz. Toto číslo Důlních novin vychází ve pátek 4. prosince 2008.


Den zdraví cílil na ‰koláky– str. 84. prosince 2008478 002 222Do smrti bych si vyãítal, kdyby se nûkomunûco stalo, fiíká fiidiã velkostrojeJifií âermák pracuje jako fiidiã velkostroje K 75 na lokalitû âeskoslovenskáarmáda uÏ zhruba jedenadvacet let. Na svÛj záÏitekze ãtvrtka 13. listopadu ale hned tak nezapomene. Je‰tû nikdyse mu nestalo, aby musel zastavit tûÏbu, protoÏe mu nûkdovbûhl doslova „pod koleso“. Tentokrát to v‰ak kvÛli aktivistÛmz Greenpeace udûlat musel.Na na‰em ilustraãním zábûru vidíte, jak vypadá kabina velkostroje KU 800. ¤idiã má sice k dispozici kamerov˘ systém, ale tenzabírá pfiedev‰ím stroj a dûní v jeho bezprostfiední blízkosti.Foto: Archiv DN„Sedûl jsem jako obvyklev kabinû a hrabal druhou lávku,kdyÏ jsem z niãeho nic zpozorovalskupinku asi ãtyfi lidíve Ïlut˘ch bundách, jak bûÏínaproti kolesu a ukazují, abychzastavil. ProtoÏe byla pomûrnûhustá mlha, nemûl jsem sebemen‰ítu‰ení, odkud se vzali.Pak se najednou zaãali objevovatdal‰í a dal‰í a zaãali sbíhat o jednulávku fiezu níÏ, aby zastavilivelkostroj. OkamÏitû jsem vypnulstroj, protoÏe hrozilo, Ïev takové blízkosti velkostrojemÛÏe dojít k tûÏkému úrazu,“vzpomíná dnes Jifií âermák.Prvotní pfiekvapení, kde seneznámí lidé, ktefií zaãali v bezprostfiedníblízkosti velkostrojerozvinovat transparent, vystfiídalyobavy, aby se nûkomuz nich nûco nestalo. „Pohybovalise kolem stroje, jako by topro nû byl jen nûjak˘ druh adrenalinovéhosportu a pfiitom sivÛbec neuvûdomovali, jak obrovskénebezpeãí jim hrozí,“ fiíkáfiidiã. „KdyÏ jsem zastavil,stoupla si jedna z dívek pfiímopod koleso. Pokud by z nûj v tuchvíli odpadl kus zeminy, mohlab˘t na místû mrtvá. Dal‰ískupina aktivistÛ se pohybovalapfiímo na hranû fiezu. Pokudby se okraj fiezu utrhl, mohly seobûti poãítat i na desítky. Zjevnûsi vÛbec neuvûdomovali,kam bûÏí a co v‰echno se jimmÛÏe stát,“ doplÀuje své záÏitkyJifií âermák a riziko pfiirovnávák tomu, jako kdyby si nûkdostoupnul doprostfied dálnicea chtûl zastavit jedoucí kamion.Aãkoli jsou velkostroje osazenykamerov˘m systémem, nelzese na nûj v podobn˘ch pfiípadechspoléhat. „Kamerov˘systém je urãen k tomu, abyzabíral stroj a dûní v jeho bezprostfiedníblízkosti. Jedna kameraje sice otoãná, ale vidûtprostor nahofie, odkud protestantipfiibíhali, jednodu‰e nemÛÏe.Navíc v mlze, která bylav inkriminovan˘ den, by to aninebylo moÏné. Navíc kamerov˘systém je zejména pomocnézafiízení, protoÏe fiidiã velkostrojemusí sledovat cel˘ prostor,kde tûÏí, coÏ mÛÏe b˘t nûkdyaÏ nûkolik desítek metrÛ,které ale nelze hlídat najednou“pfiipomíná J. âermáka dodává, Ïe se zároveÀ jednaloo obrovské ‰tûstí, Ïe aktivisténepfii‰li z druhé strany, odkudby nebyli vidût vÛbec a velkostrojby se nemuselo podafiitzastavit vãas. „Navíc si nikdoz nich neuvûdomoval, Ïe vystavujínebezpeãí i dal‰í lidi, vãetnûzamûstnancÛ Litvínovskéuhelné. Ani nechci dom˘‰let,co bych dûlal, kdyby se nûkomuz nich nûco stalo. Do smrtibych si musel vyãítat, Ïe jsemnezareagoval vãas. ·lo o obrovskounezodpovûdnost,“ dopl-Àuje J. âermák. (pim)Rudolf Jung,pfiedseda Okresní hospodáfiskékomory v MostûPfiednû je otázkou, zda tobyli protestující obãané, ktefiímají problém a zda by nemûliprotestovat obãané, ktefií bymohli mít Ïivotnû dÛleÏit˘problém s nedostatkem a nedostupnostízákladních energetick˘chzdrojÛ. Jen hlupák,nebo nemyslící fanatik (nechcisi pfiipustit my‰lenkuo dobfie zaplaceném kaskadérovi)se odhodlá k takovétoformû protestu ohroÏujíc nazdraví a Ïivotû sebe a k akcizískané. Ale jedná se z hlediskabezpeãnostní odpovûdnostii o dal‰í fyzické i právnickéosoby, konající jen svoji práci,ANKETAUrãitû jste zaznamenal(a) protest aktivistÛ Greenpeacepfiímo v lomu âeskoslovenská armáda 13. listopadu. Jak jejs odstupem ãasu hodnotíte? Je podle vás tato forma protestuadekvátní? Mûli by obãané pfii projevování sv˘ch názorÛ volittakto radikální formy upozorÀování na jejich problémy?o ekonomick˘ch ‰kodách nemluvû.Protesty jako právoobãanÛ obecnû ano, ale takovétoformy radûji ne. Pfiejdu-lik deklarovanému dÛvodu protestuve zjednodu‰eném a lacinémnalezení zloducha a obûti,pak musím volat po racionální,vûcné a i odváÏné diskusio energetické bezpeãnostistátu, samozfiejmû v technicko– ekonomické pfiijatelnosti.Oldfiich Mal˘,fieditel Úfiadu práce v MostûAdekvátní tento protest rozhodnûnebyl, spí‰e se jednaloo hazard s lidsk˘mi Ïivoty.Tento druh protestu rozhodnûodsuzuji.Richard Falbr, europoslanecNejvíc by mne zajímalo, kdocelou akci Greenpeace platil,pfiedpokládám, Ïe plynafii. Sformou protestu nesouhlasím,protoÏe staví toho, kdo je cílemprotestu, do tûÏko fie‰itelnésituace. Policie nic nevyfie‰ía cel˘ pfiípad odloÏí, takÏe sejedná jen o lacinou reklamu.Hnutí Greenpeace by mûlofiíci, co bude dûlat s tisíci propu‰tûn˘chhorníkÛ, jak nahradíztráty, které utrpí hornickérodiny a co hodlá dûlat protipfiípadnému zv˘‰ení kriminalityv okrese.Petr âervenka,poslanec Parlamentu âRProjev aktivistÛ hnutí GreenpeacepovaÏuji za velmi riskantnía nezákonn˘. Riskantnínejen z pohledu hnutí Greenpeace,ale i z pohledu pracovníkÛdolu âSA, ktefií vykonávajísvoji práci a pfii jejím naru‰enímohlo dojít k váÏn˘m úrazÛm.Nezákonn˘ proto, Ïe do‰lo kevniknutí na území, na které jevstup cizím osobám zakázán.Tímto poru‰ením musela b˘tpfieru‰ena tûÏba, coÏ znamenái finanãní ztráty. O prolomeníãi neprolomení limitÛ mÛÏerozhodnout pouze vláda a tammají také smûfiovat ve‰keré aktivity.Jakákoliv forma upozornûnína problémy by mûla b˘tfie‰ena v zákonn˘ch normácha pfiímo u tûch orgánÛ a institucí,které mají ze zákonaza problémy odpovûdnost.Milana ·tveráãková,starostka obce Louka u LitvínovaAkci Greenpeace jsem samozfiejmûzaznamenala. I kdyÏbych chtûla vûfiit, Ïe podobnáhnutí jsou zde proto, abychomsi my lidé i podniky uvûdomili,Ïe planeta by mûla b˘t tady i prodal‰í generace, nejsem pfiíznivcemakcí, kdy se lidé kamkolipfiiváÏou, vlezou. Upozornit nacokoli se dá i jin˘m zpÛsobem.Jejich protest se mi zdál neadekvátní,a to co do provedení i codo obsahu. To uÏ pomíjím i rizikonebezpeãí úrazu jak ãlenÛGreenpeace, ale i moÏnost úrazuzamûstnancÛ a moÏn˘ch ‰kodv dÛlní spoleãnosti.Ludûk Pûnkavastarosta obce StrupãiceMyslím, Ïe takováto formaprotestu nemá smysl. DÛleÏitûj‰íje jednat nad konkrétníminabídkami, vzít v úvahuv‰echna pro a proti a najítspoleãn˘ v˘sledek, kter˘ budev koneãném dÛsledku, aÈ budejak˘koliv, pro nûkoho dobr˘a pro nûkoho ‰patn˘.Vlastimil Vozka,primátor mûsta MostProtesty na místech, kterémohou ohrozit zdraví nebo Ïivotprotestujících pfii bezprostfiednímpfiiblíÏení ke hranûfiezu, jsou naprosto zbyteãné.Nedávno probûhl obdobn˘protest pfied budovou magistrátua v‰e bylo naprosto korektnía hlavnû na místû, kdese nemÛÏe nikomu nic stát.Vlastimil Balín, senátorAktivisté si snad ani neuvûdomili,jakému nebezpeãí sevystavují a jakému nebezpeãívystavili i zde pracující havífie.Mûl-li toto b˘t protest protipfiípadnému prolomení tûÏebníchlimitÛ v této tûÏební lokalitû,pak se domnívám, Ïe moczdej‰ím obãanÛm nepomohli.Pokraãování na stranû 8


Region4. prosince 2008PREâETLI JSME9âesko bylo krÛãek od celkovéhoelektrického v˘padkuâeská republika byla v pondûlí a v úter˘ jen krÛãek od energetické krize. KvÛlisilnému vûtru se náhle rapidnû zv˘‰ila v˘roba ve vûtrn˘ch elektrárnách v severnímNûmecku. To zpÛsobilo, Ïe pfietlak elektrického proudu zaãal proudit do âeska.„V pondûlí a v úter˘ mûlo odtékat do Nûmecka z âeské republiky 200 megawattÛelektrického proudu na export. Místo toho se k nám ale zaãalo valit aÏ 1 700megawattÛ opaãn˘m smûrem,“ fiekla mluvãí âEPS Jana JabÛrková. Takov˘ pfietlakpodle ní minimálnû ohrozil spolehlivost ãeské energetické soustavy. Aby pfietíÏenápfienosová soustava dokázala takovému tlaku odolat a nezhroutila se, musel âEPSsloÏit˘m zpÛsobem zregulovat v˘kon v nûkter˘ch ãesk˘ch elektrárnách a aktivovatt˘m specialistÛ urãen˘ch právû k fie‰ení problémÛ pfii hrozbû black-outu. I kdyÏ senakonec podafiilo nebezpeãí kolapsu sítí zaÏehnat, mÛÏe se podle odborníkÛ situacekdykoliv opakovat. Experti proto volají po posílení bezpeãnostních prvkÛ pfienosovésoustavy v celé stfiední Evropû.Lidovky.cz, 13. listopaduPaães: Dal‰í komise by mûla prozkoumat,zda prolomit územní limity na tûÏbu uhlí·éf nezávislé energetické komise (NEK) a zároveÀ pfiedseda Akademie vûd âRVáclav Paães doporuãuje vytvofiit dal‰í komisi k posouzení vlivÛ prolomení limitÛtûÏby hnûdého uhlí v severních âechách na region. Komise by mûla posoudit kromûekonomického hlediska i hledisko sociální a zdravotní. Právû to, Ïe nezávisláenergetická komise nepoãítala s prolomením limitÛ na tûÏbu uhlí v severníchâechách, kritizovala oponentní rada (OR), která posuzovala závûreãnou zprávuPaãesovy komise. Paães povaÏuje takovou kritiku spí‰e za nedorozumûní. „Mydoporuãujeme, aby se o tom zaãalo diskutovat,“ fiekl. iHNed.cz, 24. listopaduHorniãtí odboráfii poÏadují vy‰etfiení akceGreenpeace v lomu âSAOdboráfii tûÏebních firem ze skupiny Czech Coal poÏadují, aby orgány ãinnév trestním fiízení co nejdfiíve vy‰etfiily akci aktivistÛ Greenpeace v lomu âSA spoleãnostiLitvínovská uhelná. Mají rozhodnout, zda nebyl poru‰en zákon. DobrovolníciGreenpeace se 13. listopadu postavili do cesty obfiímu rypadlu. OdboráfiiPfieãetli jsmeV˘bûr toho nejzajímavûj‰ího (ve zkrácené podobû), co se za poslední dobuobjevilo nejen v ãesk˘ch médiích na téma energetika.povaÏují jejich vstup do lomu za neoprávnûn˘, informoval dnes âTK odborov˘pfiedák Jaromír Franta. Zabránûním v tûÏbû velkostroje aktivisté Greenpeace protestovaliproti plánÛm firmy na prolomení územních ekologick˘ch limitÛ tûÏbyhnûdého uhlí schválen˘ch vládnou v roce 1991. „PoÏadujeme, aby odpovídajícíkroky uãinil také báÀsk˘ úfiad, kter˘ dohlíÏí na plnûní pfiísn˘ch norem bezpeãnostitûÏebních prací v souladu s horním zákonem. Vyz˘váme pfiedstavitele regionu, abyse vefiejnû distancovali od podobn˘ch protestních akcí, pfii nichÏ dochází k ohroÏenílidsk˘ch ÏivotÛ,“ uvedl Franta. Odboráfii doporuãili managementu Litvínovskéuhelné, aby poÏadoval na organizátorech akce finanãní úhradu ‰kod vznikl˘chv souvislosti s nucenou odstávkou velkostroje. Zpravodajství âTK, 21. listopaduObchodníkÛm s proudem hrozí pádObchodníkÛ, ktefií prodûlávají na nynûj‰ím neãekaném a prudkém propadu cenelektfiiny, je více a jejich celková ztráta se mÛÏe podle lidí znal˘ch trhu nyní pohybovataÏ kolem 10 miliard korun. „Ustavila se pracovní skupina, která bude celkovûsystém garancí za obchody na energetické burze fie‰it,“ fiekl námûstek ministraprÛmyslu TomበHüner. V obchodech s elektfiinou je podobn˘ princip jako naburze cenn˘ch papírÛ. Akcie ãi jiné cenné papíry se ve vût‰ím objemu nakupují nadluh, a pokud jejich cena roste, majitel vydûlává. Pokud zaãne klesat, dorovnávajíse potfiebné peníze nejdfiíve ze sloÏené záruky a pak se cenné papíry buì prodají,nebo se do nich musí „dolít“ dal‰í peníze. Problém s prodejem elektfiiny je je‰tûvût‰í - kontrakty jsou obfií a musí se dolévat stovky milionÛ aÏ miliardy korun.Napfiíklad skupina Czech Coal, která vlastní Mosteckou uhelnou a je jednímz nejvût‰ích obchodníkÛ s elektfiinou u nás, musí podle informací MF DNES nynídoplatit na burzu za své obchody zhruba 200 milionÛ korun. „Nemáme problémy.Ale firmy, které nemají siln˘ provozní kapitál, mohou mít nyní na burzepotíÏe velké,“ fiekl ‰éf Czech Coal Petr Pudil.Pokud by do‰lo ke krachu obchodníkÛ, ktefií drÏeli elektfiinu pro konkrétníspotfiebitele, pak by i ti mûli problém – museli by proud, kter˘ tfieba jiÏ ãásteãnûzaplatili, shánût rychle jinde.Mladá fronta DNES, 27. listopaduSprávné znûní tajenky z minulého ãísla DN znûlo: Úãinnou zbraní na kfiiklouny je pasivnírezistence. Ze správn˘ch odpovûdí jsme vylosovali tyto v˘herce: Pavel ·pecián, LitvínovskáK¤ÍÎOVKA O CENY uhelná, ÚUK; Lucie Kalvodová, Chomutov; Michala JankÛ, olejová laboratofi Vr‰anská uhelná.Vylu‰tûnou tajenku kfiíÏovky mÛÏete posílat na adresu redakce DÛlních novin po‰tou, e-mailem(oznaãit: KfiíÏovka) nebo nadiktovat na záznamník DN (kontakty str. 8). NezapomeÀte uvést P¤ESNOU adresu pracovi‰tû (stfiedisko) nebo bydli‰tû, kamje moÏné pfiípadnou v˘hru zaslat.(red)NAPOVÍME:RO, dozér,LSD, oman,Ka, pútaÈ.Zkou‰kahmatemDecimálkaVariantajménaEmílieSpolu(pfiedloÏka)Rozpra‰ovaãPukObyvatelMoskvyMoÏná(kniÏnû)KonferenãníkusynábytkuPodzemnístavbaKódRumunskaKolosUkápnoutslzuMalá nerozebratelnákovováspojkaPavlaãKrmné obilíSvízelZmûÈOvãí vlnaZástup lidíZAâÁTEKTAJENKYSlÛvkopochopeníGermánSlavn˘italsk˘ lyÏafi(sjezd)Ta dal‰íBuniãinaZnaãkaokenAfrick˘pfieÏv˘kavecPfiedpisyT¤ETÍâÁSTTAJENKYHutnick˘polotovarMalá fordkaLysinaOtakarNa stranûsrdceLánNeumûtTextilnírostlinySvazovat(slovensky)Lesní bylinase Ïlut˘mikvûtyPolevaMazadloDRUHÁâÁSTTAJENKYVstupnímístnostDluhObuvUbytovacízafiízeníBalíãekkaretPrincz pohádkyTfiásÀovésmetákyMûkk˘pájecí kovNûmeck˘filosofMuÏskéjménoPosilovacícvikBfii‰nípotíÏeDivadelní‰kola (zkr.)PsacípotfiebyVzácnákapalinaZemní strojOlga(domácky)Pfiítok VolhyRájVa‰e osobaRázovitéoblekyStrana úãtuVelké mûstov KolumbiiVidinySpla‰kyz nádobíPyskZnám˘halucinogenZnaãkana‰ichÏehliãekZúrodÀovatipoleNázevhlásky MJménoPáhlavíhoZpravodajstvíNovy¤ímsk˘ch1500Znaãka nanosekundyPobídkaKONECTAJENKYBiblick˘plavecTyã plotuZvífiecímordyZkamenûlápryskyfiicePohyb nohytaneãníkadulni.noviny@mus.cz tel.: 478 002 222 www.mus.cz


10INZERCERegion4. prosince 2008mail@spoluziti.cz tel.: 800 800 499 www.spoluziti.cz


Region4. prosince 2008REGION11Region se chystá na VánoceRozsvûcení vánoãních stromÛ je neklamn˘m znakem toho,Ïe se nezadrÏitelnû blíÏí nejkrásnûj‰í svátky roku.Jako první rozsvítili svÛjvánoãní strom v pátek 27. listopaduv Litvínovû. Rozsvûcenístromu je zde v‰ak pouzejednou z mnoha akcíKru‰nohorsk˘ch Vánoc, kteréodstartovala v˘stava obrázkÛIvy Hüttnerové a netradiãnûozdoben˘chstromkÛv Galerii Radniãní sklípek.Pfiedvánoãní ãas bude vLitvínovû doprovázen adventnímikoncerty kaÏdouadventní nedûli v kostele sv.Michaela archandûla. Kromûtoho je nejen pro zdej‰í obyvatelepfiipravena 5. prosinceuÏ tradiãní Mikulá‰ská tramvaj,aby se tent˘Ï den vpodveãerna námûstí uskuteãnilãertovsk˘ rej. Tradicí uÏ jsouv Litvínovû také Medové Vánoce,které se letos budoukonat ve Spoleãném domû UBílého sloupu v sobotu 13.prosince. T˘Ï den budoumoci náv‰tûvníci Litvínovazavítat také na vánoãní dobov˘jarmark s programem.Na programu Kru‰nohorsk˘chVánoc je i celá fiadakulturních, spoleãensk˘ch a-le i duchovních akcí. Zakonãího 1. ledna Novoroãní m‰esvatá. Kru‰nohorské Vánocev Litvínovû finanãnû podporujetaké Mostecká uhelná.Most vánoãní pfiípravystupÀuje. DÛkazem mÛÏeb˘t rozsvûcení hned tfií stromÛ,a to ve Vi‰Àové, následnûSeifertovû ulici a nakonecu kulturního domu Repre4. prosince. Samozfiejmostíjsou i v Mostû Vánoãní trhy,které zaãnou 11. a skonãí21. prosince. Jejich souãástíbudou o víkendech 13. – 14.a 20. – 21. prosince StaroãeskéVánoce, které doprovodíkulturní program. I v dal-‰ích dnech v‰ak bude pro o-byvatele Mostu bûhem trhÛpfiipraven kulturní programnapfiíklad v podání Divadlarozmanitostí. Ani letos nebudouMosteãané ochuzenio hornické tradice. V pátek5. prosince projde ulicemimûsta tradiãní prÛvod v ãelese svatou Barborou, patronkouhorníkÛ, která pfiedáprimátorovi svûtlo, jenÏ mákouzelnou moc.Také skupina Czech Coalpfiipravila nejen pro své zamûstnancenûkolik pfiedvánoãníchakcí. V pátek 5. prosincese v mosteckém Represejdou dûti s Barborkou aProkÛpkem na Mikulá‰i sMichalem Nesvadbou, kter˘jim zde od 16.00 hodinpfiedvede to nejlep‰í ze sv˘chvystoupení. Naposledy v leto‰nímroce se budou mocinejmen‰í sejít s maskoty dûtsk˘chakcí Mostecké uhelnéna dûtském odpoledním silvestruv Mostû. (red)Slavnostní koncert s pfiedánímocenûní záchranáfiÛmLitvínov rozsvítil svÛj vánoãní strom uÏ v pátek 28. listopadu. V‰ichni pfiítomní simohli mimo jiné zazpívat koledy se sborem Zastaveníãko.Foto: (pim)V Mûstském divadle v Mostûse 11. prosince uskuteãní slavnostnívánoãní koncert pofiádan˘skupinou Czech Coal.V kulturním programu vystoupíKühnÛv dûtsk˘ sbor,houslov˘ virtuos Jaroslav Svûcen˘v doprovodu Julie Svûcenéa komorní orchestr VirtuosiPragenses. Souãástí slavnostníhoveãera bude také pfiedání záchranáfisk˘chzásluÏn˘ch kfiíÏÛ,báÀského ocenûní, které udûlujea také osobnû pfiedá pfiedsedaâeského báÀského úfiadu IvoPûgfiímek. Resortní medaile„Záchranáfisk˘ zásluÏn˘ kfiíÏ“se udûluje za v˘jimeãné zásluhypfii záchranû Ïivota nebo majetkuprojevené pfii zásahu báÀsk˘chzáchranáfiÛ, pfii cestûk zásahu nebo pfii v˘cviku. MÛ-Ïe b˘t udûlena i za zvlá‰tní zásluhyo zv˘‰ení odborné úrovnûbáÀské záchranné sluÏby nebozáchranáfiské taktiky, a to pfiisplnûní podmínky nejménû10 let ãinnosti v báÀské záchrannésluÏbû. Podrobnostio celé akci naleznete v pfií‰tímvydání DÛlních novin. (red)Nová hfii‰tû za peníze od tûÏebních firemHned jak to opût poãasí dovolí, budou mít dûti v Litvínovû ‰anci trávitsvÛj voln˘ ãas na nov˘ch hfii‰tích. Obû byla dokonãena na koncipodzimu a vznikla zejména díky sponzorsk˘m pfiíspûvkÛm.Zcela nové hfii‰tû bylo postavenomezi domy v ulicích Podkru‰nohorskáa Mánesova. Vy-Ïití tu najdou dûti od 3 do 10let. K dispozici tu mají celou fiaduatrakcí, od houpadla na fietûzechve tvaru konû, pruÏinov˘chhoupaãek ve tvaru dalmatinanebo delfína, pfies popisovacítabuli, dvojãata s tobogánema lávkou, altán s pískovi‰tûm, aÏpo vlak s vagonem, nebo pfiekáÏkovoudráhu. Hfii‰tû bylo o-sazeno také tfiemi odpadkov˘miko‰i. Stavba, která trvala od6. do 20. fiíjna, vy‰la mûsto Litvínovna sedm tisíc korun, zbyl˘ch600 000 Kã totiÏ mûstuposkytla Litvínovská uhelná.Jen o kousek dál, u Základnía Matefiské ‰koly v Podkru‰nohorskéulici pro‰lo rekonstrukcímultifunkãní sportovi‰tû.To bûhem zhruba tfií mûsícÛdostalo nové oplocení, pfiístupovécesty, sjezd pro vozíãkáfie.Na novém povrchu z umûlétrávy si nyní zájemci mohouzahrát napfiíklad malou kopanou,házenou, tenis, volejbal,nohejbal, basketbal nebo floorball.I tady mûsto LitvínovvyuÏilo sponzorské finance. Zvlastního rozpoãtu na rekonstrukci,která vy‰la na více neÏtfii miliony korun, dalo 160 tisíckorun, zbytek pokrylysponzorské prostfiedky, mimojiné i 300 tisíc korun od Litvínovskéuhelné. (red)Dûtské hfii‰tû v Mánesovû ulici nabídne dûtem celou fiadu atrakcí.Foto: (pim)mail@spoluziti.cz tel.: 800 800 499 www.spoluziti.cz


12SPOLEâNOSTRegion4. prosince 2008Kru‰né chvíle si tûsnû pfied rozsvícením vánoãního stromu uÏili v Litvínovû, kdyÏ na námûstí ne‰elproud. Starosta Milan ·Èovíãek si na pomoc pfiizval svého syna a s jeho pomocí, ale také v‰ech, ktefií se nalitvínovském námûstí se‰li, nakonec v‰e dobfie dopadlo, jak je patrné i z na‰eho snímku. Foto: (pim)V Mostû se role toho, kdo rozsvûcí vánoãní strom, ujal ve Vi‰Àové ulici námûstek primátora Jifií Kurcin. I jemupomáhaly odpoãítat vtefiiny desítky obyvatel statutárního mûsta. Námûstek primátora pak od pódiasledoval kulturní program, v nûmÏ vystoupili napfiíklad Ïáci ZU· F.L. Gassmanna v Mostû nebo Janaa Pavel se sv˘m vánoãním zpíváním.Foto: (pim)O neobvyklou podívanou se na litvínovském námûstí postarali se sv˘m ohniv˘m vystoupením ãlenové souboruPa-Li-Tchi, ktefií Litvínovsk˘m pfiedvedli napfiíklad jaké to je, kdyÏ od vás „odletují jiskry“.Foto: (pim)Druhé nejvût‰í mûsto Mostecka má od konce listopadu nového radního. Litvínov‰tí zastupitelése totiÏ rozhodli, Ïe na místo odstoupiv‰ího místostarosty Pavla Stehlíka nebudou hledatnáhradu, pouze zvolili nového radního. Tím se stal Miroslav Otcovsk˘ (vlevo). Foto: (pim)Aãkoli se to mÛÏe z na‰í fotografie zdát, na posledním setkání s Barborkou a ProkÛpkem v Litvínovûk Ïádn˘m v˘trÏnostem nedo‰lo. To jen preventistka zdej‰í mûstské policie Jana âapková spoleãnûs Divadlem VeTfii pfiedvedla dûtem, jak se mají správnû chovat ve spoleãnosti, tfieba v divadle a jakto také mÛÏe dopadnout.Foto: (pim)Junior Big Band litvínovské Základní umûlecké ‰koly má v poslední dobû velmi napilno. ZU· totiÏv leto‰ním roce slaví ‰edesátileté v˘roãí zaloÏení a k této pfiíleÏitosti pfiipravila celou fiadu akcí. Nejbliωíje Adventní swingování 5. prosince v litvínovské Citadele. Kromû toho se nûktefií Ïáci ZU·v pfiedvánoãním ãase úãastní napfiíklad adventních koncertÛ a dal‰ích akcí. Pfiesto si ãást big banduna‰la ãas a pfii‰la pomoci do mosteckého studia Míry KuÏelky pfii nahrávání nové desky skupinyZdarr. Pro nûkteré ãleny orchestru to byla vÛbec první zku‰enost s nahráváním v profesionálnímstudiu. Partnerem ZU· je i Mostecká uhelná, která letos podpofiila napfiíklad mezinárodní jazzov˘festival, pofiádn˘ umûleckou ‰kolou na jafie v Litvínovû.Foto: (pim)

More magazines by this user
Similar magazines